Uradni list

Številka 119
Uradni list RS, št. 119/2000 z dne 22. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 119/2000 z dne 22. 12. 2000

Kazalo

5029. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Lendava, stran 12083.

Na podlagi 29. in 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US, 74/98, 59/99 – odločba US in 70/2000) in 17. člena statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99) je Občinski svet občine Lendava na seji dne 19. 12. 2000 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Lendava
1. člen
V statutu Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99) se prvi odstavek 22. člena spremeni tako, da se glasi: “Občinski svet sprejema odločitve na svoji seji z večino opredeljenih glasov navzočih članov. Svet lahko veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina članov občinskega sveta.”
2. člen
V 39. členu se v prvem odstavku za drugim stavkom doda nov stavek, ki se glasi: “Občinski svet imenuje člane nadzornega odbora najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji.”
3. člen
V tretjem odstavku 93. člena se črta beseda “vseh”, za besedo “volivcev” pa se doda vejica in besedilo “ki so glasovali.”
4. člen
V prvem odstavku 103. člena se črta beseda “lahko”.
5. člen
Ta statut začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-01-05/99
Lendava, dne 19. decembra 2000.
Župan
Občine Lendava
Jožef Kocon l. r.