Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2000 z dne 8. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2000 z dne 8. 12. 2000

Kazalo

4758. Odlok o izdajanju občinskega glasila, stran 11720.

Na podlagi 4. člena zakona o javnih glasilih (Uradni list RS, št. 18/94) in na podlagi 16. člena statuta Občine Velike Lašče (Uradni list RS, št. 15/99) je Občinski svet občine Velike Lašče na 13. redni seji dne 16. 11. 2000 sprejel
O D L O K
o izdajanju občinskega glasila
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja izdajanje javnega glasila Občine Velike Lašče (v nadaljnjem besedilu: glasilo).
2. člen
Ime glasila je: TROBLA – GLASILO OBČINE VELIKE LAŠČE.
3. člen
Izdajatelj javnega glasila je Občina Velike Lašče s sedežem Velike Lašče 15, 1315 Velike Lašče.
4. člen
Glasilo izhaja v slovenskem jeziku v nakladi števila gospodinjstev v občini, praviloma sedemkrat letno, lahko pa izide tudi kot dvojna ali izredna številka.
Glasilo je brezplačno in ga prejmejo vsa gospodinjstva v občini.
5. člen
Cilj glasila je objavljanje objektivnih in celovitih informacij o vseh področjih življenja in dela v Občini Velike Lašče, in sicer o:
– aktivnostih Občine Velike Lašče in njenih organov, javnih zavodov, javnih podjetij in drugih organizacij;
– dogodkih in dosežkih v občini;
– delovanju strank, društev, klubov;
– gospodarjenju in drugih dogodkih v podjetjih in ustanovah;
– socialni politiki, zdravstvu, zaposlovanju, izobraževanju;
– življenju na kulturnem, športnem in drugih področjih;
– predstavljanju pomembnih dogodkov in osebnosti iz naše preteklosti ipd.
II. IZDAJATELJSKI SVET
6. člen
Glasilo ima izdajateljski svet, ki ga sestavlja po en predstavnik političnih strank in list, zastopanih v občinskem svetu. Člane izdajateljskega sveta imenuje občinski svet za mandatno dobo, ki je enaka mandatni dobi članov Občinskega sveta.
Po funkciji je član izdajateljskega sveta tudi župan.
7. člen
Izdajateljski svet ima naslednje pristojnosti:
– vodi razpisni postopek za izbiro odgovornega urednika,
– obravnava in sprejema programsko zasnovo glasila,
– spremlja uresničevanje programske zasnove,
– določa obvezne vsebine in obvezni obseg glasila,
– potrjuje finančni načrt glasila,
– poroča občinskemu svetu najmanj enkrat letno ali na njegovo zahtevo,
– predlaga občinskemu svetu imenovanje odgovornega urednika in razrešitev odgovornega urednika ali posameznega člana uredniškega odbora.
III. UREDNIŠKI ODBOR
8. člen
Glasilo ureja štiričlanski uredniški odbor.
Enega člana uredniškega odbora imenuje župan, Občinski svet imenuje v uredniški odbor enega člana, dva člana pa odgovorni urednik.
Mandatna doba članov uredniškega odbora je enaka mandatni dobi članov občinskega sveta.
9. člen
Uredniški odbor ima naslednje naloge:
– skrbi za spoštovanje zakona o javnih glasilih,
– oblikuje programsko zasnovo glasila,
– uresničuje programsko zasnovo glasila,
– zagotavlja redno izhajanje glasila
– oblikuje mrežo stalnih in občasnih dopisnikov v vseh krajih občine,
– trži prostor za ekonomsko propagandna sporočila,
– določa vsebino, ureja in pripravlja besedila za vsako posamezno številko,
– odloča o uvrstitvi prispevkov, ki utegnejo biti skladno z zakonom o javnih glasilih, spornih za objavo,
– lahko zaradi različnih vzrokov predlaga avtorju skrajšanje članka ali to opravi sam.
10. člen
Posamezen član uredniškega odbora lahko:
– odstopi sam
– ga na pobudo odgovornega urednika ali izdajateljskega sveta razreši občinski svet.
IV. ODGOVORNI UREDNIK
11. člen
Odgovornega urednika se izbira na podlagi javnega razpisa, ki je objavljen v občinskem glasilu.
Odgovornega urednika imenuje občinski svet na predlog izdajateljskega sveta.
Mandatna doba odgovornega urednika je enaka mandatni dobi članov občinskega sveta.
Odgovorni urednik ne more biti predsednik politične stranke ali liste na lokalnem nivoju.
12. člen
Odgovorni urednik:
– imenuje dva člana uredniškega odbora,
– vodi uredniški odbor,
– odgovarja za uresničevanje uredniške politike,
– opravlja uredniško delo ter sodeluje pri oblikovanju posamezne številke glasila,
– predlaga občinskemu svetu sprejem cenika reklamnih in drugih sporočil,
– skrbi za uresničevanje sklepov in pobud občinskega sveta in župana glede glasila,
– zagotavlja zastopanje različnih interesov,
– zagotavlja spoštovanje zakona o javnih glasilih,
– zagotavlja objektivno poročanje,
– zagotavlja rabo slovenskega knjižnega jezika,
– na podlagi prejetih ponudb predlaga županu podpis pogodb z lektorjem, grafičnim in drugimi izvajalci,
– sodeluje z županom izdajateljskim svetom in občinsko upravo,
– predlaga uredniškemu odboru teme in avtorje za posamezno številko,
– z uredniškim odborom se opredeljuje o prispevkih, katerih objava bi utegnila biti sporna glede na določila zakona o javnih glasilih,
– pripravi poročilo za posamezno številko, v katerem predloži:
– predlog za izplačilo sejnin članom uredniškega odbora in honorarja odgovornega urednika, stroškov lektoriranja in oblikovanja v skladu s podpisanimi pogodbami ter morebitnih drugih materialnih stroškov,
– podatke, na podlagi katerih občinska uprava izstavi račune za objavljene reklame in druga sporočila, ki se zaračunavajo po ceniku.
13. člen
Odgovorni urednik je odgovoren za vsako objavljeno informacijo, če zakon o javnih glasilih ne določa drugače.
Za svoje delo in delo uredniškega odbora je odgovoren občinskemu svetu.
14. člen
Občinski svet lahko na predlog izdajateljskega sveta razreši odgovornega urednika, in sicer:
– če ne izvaja programske in vsebinske zasnove,
– če ne sodeluje z uredniškim odborom in izdajateljskim svetom ter ne spoštuje njunih predlogov, mnenj in pobud,
– če daje prednost katerikoli skupini občanov,
– če ne spoštuje določil zakona o javnih glasilih in tega odloka,
– na lastno utemeljeno zahtevo.
V. VIRI IN NAČIN FINANCIRANJA
15. člen
Viri financiranja so:
– proračunska sredstva na podlagi finančnega načrta glasila, ki ga za posamezno proračunsko leto potrdi izdajateljski svet,
– prihodki od reklam in drugih sporočil in vsebin, ki se lahko tržijo,
– drugi prihodki.
Glasilo sme izhajati samo v okviru zagotovljenih sredstev.
16. člen
Sredstva iz prejšnjega člena se smejo nameniti samo za:
– stroške priprave in tiska glasila,
– stroške pridobivanja reklam,
– stroške dostave,
– materialne stroške uredništva,
– izplačila sejnin članom uredniškega odbora, honorarja glavnega urednika,
– druge stroške, ki so neposredno povezani s pripravljanjem, urejanjem in izdajanjem glasila.
17. člen
Odredbodajalec finančnega poslovanja v okviru planiranih proračunskih sredstev je župan.
VI. OBJAVA PRISPEVKOV V ČASU VOLILNE KAMPANJE
18. člen
Vse stranke, liste in druge osebe, ki kandidirajo na volitvah, imajo v času volilne kampanje, ki ga določa zakon, na voljo enak brezplačen prostor, ki ga glede na število strani glasila ter število strank na predlog uredniškega odbora določi izdajateljski svet.
19. člen
Če stranka, lista oziroma kandidat v času volilne kampanje želi objaviti dodatna besedila, se ta zaračunavajo po veljavnem ceniku, uvrščena pa so na straneh plačanih objav.
VII. KONČNE DOLOČBE
20. člen
Občinski svet mora v 30 dneh po uveljavitvi tega odloka imenovati izdajateljski svet.
Izdajateljski svet v 30 dneh po svojem imenovanju izvede javni razpis za izbiro glavnega urednika glasila.
V 30 dneh po izbiri odgovornega urednika župan, občinski svet in odgovorni urednik imenujejo vsak po enega člana v uredniški odbor.
21. člen
Glasilo je vpisano v evidenco javnih glasil pri Ministrstvu za kulturo RS pod številko 1334/28. 7. 1997.
22. člen
Ta odlok začne veljati takoj po objavi v Uradnem listu.
Št. 2905
Velike Lašče, dne 16. novembra 2000.
Župan
Občine Velike Lašče
Anton Zakrajšek, univ. dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost