Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2000 z dne 8. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2000 z dne 8. 12. 2000

Kazalo

4757. Odlok o vaških, krajevnih in trških odborih, stran 11719.

V skladu z 2. členom statuta Občine Velike Lašče (Uradni list RS, št. 15/99), v zvezi z 30. členom zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 57/94, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) in na podlagi 16. člena statuta (Uradni list RS, št. 15/99) je Občinski svet občine Velike Lašče na 13. redni seji dne 16. 11. 2000 sprejel
O D L O K
o vaških, krajevnih in trških odborih
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja ustanovitev, organizacijo, pristojnosti in druge zadeve v zvezi z delovanjem vaških, krajevnih oziroma trških odborov (v nadaljevanju: odborov) v Občini Velike Lašče.
2. člen
Odbori se ustanovijo na pobudo občanov zaradi zagotovitve sodelovanja posameznih območij pri opravljanju javnih zadev v občini.
3. člen
Odbori so posvetovalna telesa občinskega sveta.
II. OBMOČJA, NA KATERIH SE USTANOVIJO ODBORI
4. člen
Posamezni odbori se ustanovijo za eno naselje oziroma za več naselij skupaj, ki so povezana s skupnimi potrebami in interesi prebivalcev.
5. člen
V Občini Velike Lašče se ustanovijo naslednji odbori:
Trški odbor:
– Velike Lašče – za naselje Velike Lašče
Krajevni odbori:
– Mala Slevica – za naselji Mala Slevica in Medvedjek
– Retje – za naselja Gornje in Dolnje Retje, Srobotnik, Prilesje, Strmec
– Turjak – za naselja Turjak, Gradež, Laporje, Mali Osolnik, Prazniki, Javorje, Četež, Ščurki, Mali Ločnik, Veliki Ločnik, Sloka gora
– Gornje Kokave – za naselja Pušče, Podulaka, Prhajevo, Opalkovo, Ulaka
– Dolnje Kokave – za naselja Hlebče, Jakičevo, Hrustovo, Grm, Kukmaka
– Spodnja Dolina – za naselja Adamovo, Brankovo, Podsmreka, Logarji, Kaplanovo, Stope, Knej
– Rute – za naselja Selo, Rupe, Dednik, Mohorje, Vrh, Boštetje, Naredi, Bane, Zgonče
– Dvorska vas – za naselja Dvorska vas, Podkraj, Škrlovica
– Karlovica – za naselja Karlovica, Krkovo, Podkogelj, Poznikovo, Plosovo, Žaga, Podžaga, Podstrmec, Borovec, Brlog, Gorenje in Dolenje Kališče, Polzelo
– Rob – za naselja Rob, Gradišče, Bavdek, Tomažini, Marinčki, Dolščaki, Podhojni hrib, Osredek, Centa, Mački, Strletje, Uzmani, Krvava peč, Purkače, Sekirišče, Pečki, Bukovec
– Rašica – za naselji Rašica, Podlog
– Veliki Osolnik – za naselja Veliki Osolnik, Laze, Škamevec, Srnjak
– Velika Slevica – za naselji Velika Slevica in Kot pri Veliki Slevici
Vaški odbori:
– Male Lašče
– Lužarji.
III. NALOGE ODBOROV
6. člen
Občani preko odborov uresničujejo svoje skupne potrebe in interese tako, da v sodelovanju z občinskimi organi:
– dajejo mnenja o zadevah lokalnega pomena,
– ugotavljajo potrebo po izvrševanju določenih aktivnosti lokalnega pomena,
– dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih programov občine na področju javne infrastrukture na svojem območju,
– sodelujejo pri izvajanju komunalnih investicij in investicij v javno razsvetljavo na svojem območju,
– sodelujejo pri nadzoru nad opravljenimi deli,
– sodelujejo pri pripravi programov oskrbe s pitno vodo in zaščiti virov pitne vode,
– sodelujejo pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za dela s področja gospodarskih javnih služb,
– dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov in sodelujejo pri njihovi sanaciji,
– dajejo predloge za ureditev in olepšanje kraja (zasaditev cvetlic, grmičevja, okrasnih dreves, ureditev in vzdrževanje sprehajalnih poti itd.) in pri tem sodelujejo,
– dajejo pobude za dodatno prometno ureditev (prometna signalizacija, ureditev dovozov, izvozov, omejevanje hitrosti itd.),
– predlagajo programe javnih del,
– sodelujejo in dajejo mnenja pri javnih razgrnitvah prostorskih, planskih in izvedbenih aktov, ki obravnavajo območje njihovega kraja,
– oblikujejo pobude za spremembo prostorskih, planskih in izvedbenih aktov ter jih posredujejo pristojnemu organu občine,
– dajejo mnenja glede spremembe namembnosti kmetijskega prostora v druge namene, predvidenih gradenj večjih proizvodnih in drugih objektov v kraju, za posege v kmetijski prostor (agromelioracije, komasacije), pri katerih bi prišlo do spremembe režima vodnih virov,
– seznanjajo pristojni organ občine s problemi in potrebami prebivalcev kraja na področju urejanja prostora in varstva okolja,
– sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditev,
– spremljajo nevarnosti na svojem območju in o tem obveščajo štab za civilno zaščito in sodelujejo pri nalogah s področja zaščite in reševanja,
– dajejo mnenja k odločitvam o razpolaganju in upravljanju s premoženjem občine, ki je kraju dano na uporabo za opravljanje njihovih nalog.
7. člen
Stališča, mnenja, pobude in predlogi odbora se posredujejo stalnim odborom pri občinskem svetu in občinskemu svetu in niso pogoj za izvrševanje nalog občine, za katere so pristojni občinski svet, župan in občinska uprava in jih ne zavezujejo.
IV. PREDLAGANJE IN POTRDITEV ČLANOV ODBOROV
8. člen
Člane odborov potrjujejo in razrešujejo občani na zborih občanov, ki jih v skladu s statutom občine skliče župan za območje posameznega odbora. Občani odločajo o potrditvi ali razrešitvi člana odbora z večino glasov vseh navzočih na zboru občanov.
Mandat članov odborov traja do izteka mandata članov občinskega sveta, v katerem so bili potrjeni.
9. člen
Število članov se določi na zboru občanov ob potrditvah v odbore. Določi se glede na število vključenih vasi v posamezni odbor, tako, da so preko članov v odborih lahko zastopani interesi vseh krajanov. Število članov v odboru ne more biti manjše od tri in ne večje, kot je število vasi v posameznem odboru.
Sklep zbora občanov o številu članov odbora je sestavni del tega odloka.
10. člen
Odbori imajo predsednika, ki ga izvolijo izmed svojih članov.
Predsednik predstavlja in zastopa odbor, posreduje sklepe odbora, skrbi in odgovarja za posredovanje odločitev odbora, poroča zboru občanov o svojem delu in opravlja druge naloge, ki mu jih poverijo organi Občine Velike Lašče.
V. NAČIN DELA ODBOROV
11. člen
Odbor dela in sprejema svoja stališča na seji, na kateri je navzočih večina članov, z večino glasov navzočih članov.
12. člen
Prvo sejo vaškega odbora skliče župan ali po njegovem pooblastilu podžupan ali svetnik občinskega sveta.
13. člen
O poteku seje odbora se piše zapisnik, ki obsega glavne podatke o delu na seji, zlasti pa podatke o udeležbi na seji, o predlogih, o izidih glasovanja o posameznih predlogih in sklepih, ki so bili sprejeti.
VI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
14. člen
Spremembe in dopolnitve odloka se sprejemajo po enakem postopku, ki je določen za sprejem odloka.
15. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2906
Velike Lašče, dne 16. novembra 2000.
Župan
Občine Velike Lašče
Anton Zakrajšek, univ. dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost