Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2000 z dne 6. 11. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2000 z dne 6. 11. 2000

Kazalo

4253. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja EDŠ Ekološke družbe Šentjernej d.o.o. Šentjernej, stran 10779.

Na podlagi 25. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98), 11. in 59. člena statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 43/95), 8. in 9. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Šentjernej (Uradni list RS, št. 26/00), 6., 7. in 9. člena odloka o izvajanju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda v Občini Šentjernej (Uradni list RS, št. 71/00), in 408. člena zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 45/94, 82/94, 20/98, 32/98, 37/98, 84/98, 6/99, 54/99) je Občinski svet občine Šentjernej na 17. seji dne 19. 10. 2000 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega podjetja EDŠ Ekološke družbe Šentjernej d.o.o. Šentjernej
I. TEMELJNA DOLOČBA
1. člen
Občina Šentjernej s tem odlokom, ki je akt o ustanovitvi javnega podjetja EDŠ Ekološke družbe Šentjernej d.o.o., Šentjernej (v nadaljevanju: akt o ustanovitvi), uresničuje oziroma omogoča uresničenje svojih sklepov št. IV in V, ki jih je sprejel njen občinski svet na 10. redni seji dne 2. 12. 1999 glede ravnanja z odpadnimi vodami in ustanovitvijo javnega podjetja za ravnanje z odpadnimi vodami z udeležbo zasebnega kapitala.
2. člen
Med komunalne odpadne in padavinske vode v smislu tega odloka spadajo komunalne odpadne vode, padavinske odpadne vode z urejenih površin, tiste tehnološke odpadne vode, ki izpolnjujejo predpisane parametre, in greznične odpadne vode.
II. STATUSNA OBLIKA JAVNEGA PODJETJA
3. člen
Javno podjetje se ustanovi v obliki družbe z omejeno odgovornostjo (406. člen zakona o gospodarskih družbah). Morebitne kasnejše spremembe statusa ali oblike ne smejo prizadeti premoženjskih interesov vlagatelja zasebnega kapitala.
III. FIRMA IN SEDEŽ
4. člen
Firma javnega podjetja se glasi: EDŠ Ekološka družba Šentjernej.
Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda d.o.o.
Skrajšana firma je: EDŠ d.o.o.
Sedež javnega podjetja je: Šentjernej, Trg Gorjanskega bataljona 2.
O spremembi naslova odloča poslovni odbor, o spremembi sedeža pa skupščina javnega podjetja.
IV. DEJAVNOST JAVNEGA PODJETJA
5. člen
Dejavnosti javnega podjetja so:
O/90.004 Kanalizacija in delovanje čistilnih naprav,
0/90.005 Druge dejavnosti javne higiene,
K/74.300 Tehnično preizkušanje in analiziranje,
K/74.843 Druge poslovne dejavnosti „d.n.“.
6. člen
Javno podjetje lahko brez vpisa v register opravlja druge dejavnosti, ki so namenjene izvajanju dejavnosti, vpisanih v sodni register, za katere je običajno, da se v manjšem obsegu ali občasno opravljajo skupaj z registriranimi dejavnostmi, ali ki prispevajo k boljšemu izkoriščanju zmogljivosti registriranih dejavnosti.
7. člen
O spremembi dejavnosti javnega podjetja odloča občina, ki se mora o nameravani spremembi predhodno posvetovati z družbenikom.
V. USTANOVITELJ IN DRUŽBENIK, OSNOVNI KAPITAL IN VLOŽKI
8. člen
Ustanovitelj javnega podjetja je Občina Šentjernej (v nadaljevanju: ustanovitelj), ki se svojim ustanoviteljskim pravicam ne more odreči.
Občina ustanovi javno podjetje tako, da vanj vloži svoja sredstva ter dopusti vložitev sredstev zasebnega kapitala avstrijskega podjetja „STRABAG AG Spittal an der Drau“ (v nadaljevanju: družbenik), ki ne smejo preseči 49% vpisanega kapitala.
9. člen
Osnovni kapital javnega podjetja znaša 10,000.000 SIT in se vplača v denarju.
Od tega znaša 51% delež občine 5,100.000 SIT, 49% vložek zasebnega kapitala podjetja „STRABAG AG Spittal an der Drau“ pa 4,900.000 SIT.
10. člen
Razmerja med ustanoviteljem in družbenikom se uredijo v družbeni pogodbi, ki mora upoštevati tudi naslednje določbe:
– če ustanovitelj v denarju poveča svoj osnovni vložek, bo to v enakem odstotku storil tudi družbenik,
– povečanje stvarnega vložka družbenika ne zavezuje.
Če družbenik zavrne povečanje svojega osnovnega vložka iz prve alinee prejšnjega odstavka, se njegov dejanski ter vpisani kapitalski delež ustrezno zmanjšata. Če se prihodnje razmerje kapitalskih deležev zaradi tega znatno spremeni, se mora temu prilagoditi tudi sestava poslovnega odbora.
11. člen
Ustanovitelj ima do javnega podjetja še naslednje pravice in obveznosti:
– da v zvezi z gradnjami naprav za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda ter tehnoloških voda nanj pravočasno prenese tiste stvarne pravice na javnih površinah, ki omogočajo izvedbo;
– da mu pomaga pri pridobivanju potrebnih dovoljenj in soglasij.
VI. NALOGE JAVNEGA PODJETJA DO USTANOVITELJEV IN UPORABNIKOV
12. člen
Javno podjetje ima pri izvajanju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda predvsem naslednje naloge:
– da nastopa kot investitor pri izgradnji objektov, naprav in omrežij za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda v občini;
– da v okviru svoje registrirane dejavnosti izvaja občasno in v manjšem obsegu tudi takšna projektantska in gradbena dela pri izgradnji objektov, naprav in omrežij za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda v občini, ki prispevajo k boljšemu izkoriščanju kapacitet;
– da opravlja strokovnotehnične, organizacijske in razvojne naloge pri odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda, ki jih ustanovitelj nanj prenaša v tem in drugih predpisih;
– da izdaja soglasja k prostorskoizvedbenim aktom, lokacijskogradbeni dokumentaciji, posegom v prostor in izvaja druga javna pooblastila, ki jih v zvezi z odvajanjem in čiščenjem komunalnih odpadnih in padavinskih voda ustanovitelj nanj prenaša v tem in drugih predpisih;
– da izdaja soglasja ter priključuje uporabnike na javna omrežja za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda;
– da kakovostno, trajno in nemoteno nudi javne dobrine uporabnikom, pri čemer je dolžan skleniti ustrezne pogodbe s tistimi, ki izpolnjujejo pogoje za priključitev (dolžnost kontrahiranja);
– da izvaja storitve odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda po odobrenih cenah;
– da kot dober gospodar upravlja in vzdržuje sisteme in naprave za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda.
VII. ODGOVORNOST JAVNEGA PODJETJA
13. člen
Javno podjetje odgovarja za svoje obveznosti s celotnim premoženjem, razen s tistim, ki je po samem zakonu izrecno izvzeto. Izvzeto premoženje je tisto, ki je dano javnemu podjetju v upravljanje in uporabo zaradi izvajanja gospodarske javne službe in ki predstavlja komunalne infrastrukturne objekte, naprave oziroma omrežja.
VIII. ZASTOPANJE IN PREDSTAVLJANJE
14. člen
Javno podjetje zastopa, vodi njegove posle, zanj podpisuje in ga predstavlja direktor. Direktorja imenuje in razrešuje ustanovitelj po posvetu z družbenikom.
15. člen
Javno podjetje ima tudi prokurista. Obseg njegovih pooblastil se določi v družbeni pogodbi. Prokurista imenuje in razrešuje družbenik po posvetu z ustanoviteljem.
16. člen
Direktor samostojno odloča o vseh vprašanjih organizacije in vodenja javnega podjetja, razen o tistih, glede katerih mora dobiti soglasje poslovnega odbora.
17. člen
Direktor je odgovoren za izpolnjevanje nalog javnega podjetja, njegovo organizacijo in poslovanje, varnost obratovanja, spoštovanje pravnega reda, akta o ustanovitvi, družbene pogodbe in sklepov ustanovitelja.
18. člen
Če pride do kolizije interesov ustanovitelja in družbenika, mora direktor do morebitne drugačne odločitve pristojnega telesa ravnati tako, kot meni, da ustreza direktorjevim obveznostim v zvezi z izvajanjem gospodarske javne službe.
IX. FINANČNO POSLOVANJE
19. člen
Javno podjetje vodi vse tiste poslovne knjige, knjigovodske listine in poročila, ki jih določa pravni red Republike Slovenije.
Javno podjetje sestavlja računovodske izkaze in poslovna poročila za poslovno leto, ki je enako koledarskemu letu.
20. člen
Javno podjetje izkazuje poslovne rezultate skladno s predpisanimi računovodskimi standardi.
Letno poročilo pripravi direktor. Po razpravi v poslovnem odboru ter morebitnih spremembah in dopolnitvah se predloži v sprejem ustanovitelju.
Letni računovodski izkazi se revidirajo v skladu s predpisi, ki urejajo revizijo.
21. člen
Javno podjetje pridobiva dohodek z opravljanjem svoje dejavnosti.
Ustanovitelj mora pokriti izgubo iz poslovanja najkasneje v šestih mesecih po zaključku poslovnega leta.
Če je izguba nastala tudi zaradi krivdnega ravnanja družbenika, jo mora slednji v ustreznem deležu ustanovitelju povrniti v enakem roku. Če družbenik tega ne stori, ima ustanovitelj pravico zahtevati, da se ustrezno zmanjša njegov vložek.
22. člen
Cene tistih storitev javnega podjetja, s katerimi se izvaja gospodarska javna služba, določi ustanovitelj na predlog javnega podjetja. Pri tem si mora prizadevati, da te cene ustrezajo vsaj dejanskim stroškom poslovanja in doseganju minimalnega dobička.
Cene tistih storitev, ki jih javno podjetje skladno s 6. členom tega odloka lahko v manjšem obsegu izvaja, pa ne predstavljajo izvajanja gospodarske javne službe, sme javno podjetje prosto oblikovati.
X. UPRAVLJANJE JAVNEGA PODJETJA
23. člen
O upravljanju javnega podjetja odločajo:
– ustanovitelj,
– skupščina,
– poslovni odbor,
– direktor.
24. člen
Ustanovitelj je izključno pristojen:
– da odloča o prenehanju javnega podjetja po posvetu z družbenikom, ki mu v takšnem primeru ostanejo ustrezni premoženjski zahtevki;
– da imenuje in razrešuje direktorja javnega podjetja na način, ki je določen v 14. členu tega odloka;
– da določi posebne pogoje za izvajanje dejavnosti odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda ter tehnoloških odpadnih voda, vključno z ukrepi za zagotavljanje in uporabo ustreznih javnih dobrin;
– da odloča o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin v zvezi z odvajanjem in čiščenjem komunalnih odpadnih in padavinskih voda ter tehnoloških odpadnih voda;
– da sprejme poslovno poročilo, obračune in zaključni račun javnega podjetja.
Družbenik ima pravico pojasniti svoja stališča na tistih sejah ustanoviteljevih organov, na katerih se razpravlja o vprašanjih iz prejšnjega odstavka.
25. člen
Ustanovitelj ima tudi pristojnosti skupščine, dokler ni sklenjena družbena pogodba. V imenu ustanovitelja to vlogo izvaja župan Občine Šentjernej.
26. člen
Po sklenitvi družbene pogodbe s podjetjem „STRABAG AG Spittal an der Drau“ in oblikovanju skupščine na način, ki je predviden v družbeni pogodbi, skupščina javnega podjetja odloča o pomembnejših vprašanjih soglasno, o ostalih pa po kapitalskem načelu.
27. člen
Skupščina javnega podjetja odloča soglasno o naslednjih vprašanjih:
– delitvi v družbeni pogodbi opredeljenega minimalnega dobička,
– povečanju ali zmanjšanju osnovnega kapitala,
– vstopu novih družbenikov,
– obremenitvi poslovnih deležev,
– spremembah firme in sedeža,
– ustanavljanju podružnic,
– sprejetju splošnih aktov,
– sklepanju kolektivnih pogodb,
– sprejetju poslovnega načrta,
– vseh večjih investicijah,
– obremenitvi nepremičnin in najetju kreditov,
– imenovanju predsednika poslovnega odbora,
– drugih ukrepih, ki presegajo običajne posle družbe.
Skupščina javnega podjetja odloča po kapitalskem načelu o naslednjih vprašanjih:
– delitvi presežka dobička,
– poslovnem sodelovanju in drugih oblikah gospodarskega, kapitalskega, interesnega in drugega povezovanja javnih podjetij ter o sklepanju ustraznih pogodb,
– pogodbah za ureditev medsebojnih pravic in obveznosti iz delovnih razmerij, poslovodskih poslov in poslov prokure, ki jih predsednik poslovnega odbora na podlagi sklepov skupščine sklene z direktorjem ali prokuristom,
– zastopanju družbe v sodnih postopkih zoper direktorja ali prokurista,
– ukrepih za pregled ali nadzor dela direktorja ali prokurista ter o ukrepih na podlagi ugotovitev pregleda ali nadzora,
– uveljavljanju zahtevkov zoper direktorja ali prokurista v zvezi s povračilom škode,
– drugih zadevah, določenih z zakoni, odloki ustanovitelja, družbeno pogodbo in splošnimi akti, če ne presegajo običajnih poslov družbe.
28. člen
Poslovni odbor je skupno telo ustanovitelja in družbenika, ki je predvsem pristojno za usklajevanje njunih interesov pri vodenju javnega podjetja. Temu ustrezne so njegove pristojnosti pri vodenju poslov javnega podjetja.
29. člen
Poslovni odbor ima skupaj s predsednikom pet članov.
Ustanovitelj imenuje in razrešuje dva člana poslovnega odbora, dva člana pa imenuje in razrešuje družbenik. Člane poslovnega odbora se imenuje za dobo 5 let in so lahko ponovno imenovani.
Predsednika poslovnega odbora imenuje skupščina, vendar imenovani ne sme biti občinski funkcionar.
30. člen
Poslovni odbor je sklepčen, če so pri sklepanju navzoči najmanj trije člani in od tega vsaj po en predstavnik ustanovitelja in družbenika.
Če z družbeno pogodbo ni za posamezne primere predpisana kvalificirana večina, za odločitve zadošča navadna večina.
31. člen
Poslovni odbor deluje v skladu s svojim poslovnikom, ki ga sprejme v 30 dneh po svojem konstituiranju.
32. člen
Poslovni odbor ima naslednje pristojnosti:
– usklajuje stališča med ustanoviteljem in družbenikom,
– nadzoruje vodenje poslov javnega podjetja,
– odloča o plačilu za delo direktorja, prokurista in delavcev s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, predsednik poslovnega odbora pa z njimi sklepa individualne pogodbe,
– odloča o spremembi naslova javnega podjetja,
– imenuje tiste organe javnega podjetja, ki jih ne imenujejo ustanovitelj, družbenik, skupščina ali direktor,
– imenuje revizorja oziroma pooblaščeno revizijsko hišo,
– imenuje disciplinsko komisijo na drugi stopnji,
– predlaga cene za storitve gospodarske javne službe,
– pripravi poslovni načrt,
– razpravlja o poslovnem poročilu direktorja,
– sprejme svoj poslovnik,
– opravlja druge zadeve, za katere ga pooblasti skupščina.
33. člen
Poslovanje in delo javnega podjetja vodi direktor, ki ga imenuje ustanovitelj po posvetu z družbenikom na podlagi javnega razpisa za dobo 4 let. Ista oseba sme biti po preteku mandata ponovno imenovana.
34. člen
Direktorjeve pristojnosti se določijo v družbeni pogodbi.
XI. SPLOŠNI AKTI
35. člen
Ustanovitelj, skupščina, poslovni odbor in direktor lahko v okviru svojih pristojnosti sprejmejo tudi druge splošne akte, pomembne za poslovanje javnega podjetja.
XII. POSLOVNA SKRIVNOST
36. člen
Ustanovitelj, družbenik, člani skupščine, člani poslovnega odbora in delavci javnega podjetja morajo varovati kot poslovno skrivnost tiste podatke, katerih posredovanje nepooblaščenim osebam bi bilo v nasprotju z interesi izvajanja gospodarske javne službe.
Kršitev varovanja poslovne skrivnosti pomeni hujšo kršitev delovne obveznosti ter ima lahko za posledico disciplinsko, odškodninsko in kazensko odgovornost.
XIII. PRENOS POSLOVNEGA DELEŽA
37. člen
Družbenik ima pravico v celoti ali deloma odsvojiti svoj delež. Preden to stori, mora svoj delež ponuditi v odkup ustanovitelju, ki ima do družbenikovega deleža predkupno pravico.
V družbeni pogodbi se določijo tudi pogoji za izdajo soglasja k odsvojitvi poslovnega deleža osebi, ki ni družbenik.
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
38. člen
Vse pravice in obveznosti iz tega odloka in družbene pogodbe veljajo tudi za pravne naslednike ustanovitelja in družbenika.
39. člen
Dokler ne bodo sprejeti ustrezni odloki o izvajanju drugih gospodarskih javnih služb se za registracijo in izvajanje teh dejavnosti smiselno uporabljajo tiste določbe tega odloka in odloka o izvajanju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih voda v Občin Šentjernej (Uradni list RS, št. 71/00), ki niso neskladne z naravo posamezne gospodarske javne službe.
40. člen
Župana Občine Šentjernej se pooblašča, da sme z družbenikom podpisati družbeno pogodbo ter njene morebitne spremembe in dopolnitve, ki bodo skladne z namenom tega odloka in veljavnim pravnim redom.
Obenem se ga tudi pooblašča, da sme s svojimi izvedbenimi ukrepi odpraviti takšne napake in pomankljivosti, ki bi ovirale izvajanjem tega odloka skladno z njegovim namenom.
41. člen
Ta odlok velja naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-188/2000
Šentjernej, dne 19. oktobra 2000.
Župan
Občina Šentjernej
Franc Hudoklin l. r.

AAA Zlata odličnost