Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2000 z dne 8. 8. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2000 z dne 8. 8. 2000

Kazalo

3341. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije, stran 8695.

Na podlagi 23. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) v zvezi s 4. in 17. členom zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 10/93 in 1/96) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije
1. člen
V uredbi o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 34/96) se na koncu besedila drugega odstavka 1. člena pika nadomesti z vejico in doda besedilo: “razen vzdrževanja gozdnih cest.“.
2. člen
Za prvim odstavkom 3. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Pri izvajanju prometa z gozdovi, v skladu s sprejeto razvojno politiko Republike Slovenije, lahko koncedent odtuji gozd, ki je predmet koncesije tako, da koncesionarju nadomesti izkoriščanje gozdov v približno enakem obsegu v gozdu, ki do tedaj ni bil predmet koncesije.“.
Sedanja drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
Novi tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“Za druge gozdove, za katere se sklad odloči podeliti koncesijo, se koncesija podeli na podlagi javnega razpisa in za obdobje do preteka veljavnosti obstoječih gozdnogospodarskih načrtov.“.
3. člen
Prvi stavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Koncedent dodeli koncesijo z upravno odločbo.“.
4. člen
V drugem odstavku 7. člena se v peti alinei črtajo vejica in besede “način in dinamiko“ ter črta devetnajsta alinea.
V tretjem odstavku se za besedo “višino“ črtajo vejica in besede “način in dinamiko“.
Za tretjim odstavkom se dodajo novi četrti, peti, šesti in sedmi odstavek, ki se glasijo:
“(4) Letni obseg in dinamiko izkoriščanja gozdov določi koncedent v letnem programu izkoriščanja gozdov, ki je podlaga za izvajanje koncesije v posameznem letu. V letnem programu izkoriščanja gozdov se za posamezna četrtletna obdobja po gozdnogospodarskih enotah in oddelkih med drugim določijo količinski in vrednostni podatki na obrazcih št. 1, 3, 4 in 5 iz priloge št. 1, ki je sestavni del te uredbe. Koncedent sprejme letni program do 1. decembra tekočega leta za naslednje leto in ga pošlje koncesionarju v elektronski obliki. Koncedent lahko letni program med letom kadarkoli spremeni, če nastopi višja sila, zaradi katere je treba spremeniti letni obseg in dinamiko izkoriščanja gozdov za več kot 10%, ali če se tržne cene gozdnih lesnih sortimentov občutneje spremenijo.
(5) Redno sečnjo in spravilo lesa je koncesionar dolžan opravljati na podlagi sečno-spravilnih načrtov, ki jih je dolžan izdelati na podlagi tehnološkega dela gozdnogojitvenih načrtov. V roku meseca dni po prejemu gozdnogojitvenega načrta in podatkov o izbranem drevju za posek, mora koncesionar koncedentu po gozdnogospodarskih enotah in oddelkih posredovati podatke iz sečno-spravilnih načrtov, in sicer:
– število norma ur, kot so predpisane za sečnjo in spravilo, ločeno po spravilnih sredstvih,
– grobo oceno strukture sortimentov, ločeno na hlodovino in preostali les za iglavce in listavce,
– vrednost del za pripravo gozdnih vlak, ločeno za njihovo vzdrževanje, gradnjo in rekonstrukcijo skladno z obrazcem št. 5 iz priloge št. 1.
(6) Koncesionar je dolžan za posamezna četrtletna obdobja do petnajstega dneva v mesecih, ki jim sledijo, poročati koncedentu o izvajanju letnega programa izkoriščanja gozdov na obrazcih iz četrtega odstavka tega člena v elektronski obliki.
(7) Za nastop višje sile se štejejo posledice naravnih ujm, zlasti žleda, snega, močnega vetra ipd. ter kalamitete škodljivcev in bolezni.“.
5. člen
V prvem odstavku 9. člena se črta beseda “predvidene“.
Za drugim odstavkom se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
“Zgornja raven stroškov iz prejšnjega odstavka se določi:
– za enoto dela tako, da se izhodiščna plača po veljavni kolektivni pogodbi za gozdne delavce pomnoži s količnikom 3,4, pri čemer izhodiščna plača ne sme presegati izhodiščnih plač delavcev gradbene dejavnosti za več kot 50%;
– za gozdarske delovne stroje tako, da se upoštevajo tržne cene nabave strojev, tekoče cene goriva in maziva, amortizacijske dobe za motorne žage dve leti, za traktorje in gozdarske žičnice osem let, ter stroški vzdrževanja strojev praviloma v enaki višini kot amortizacija.
Koncesionar mora koncedentu mesečno plačevati odškodnino za koncesijo, kot izhaja iz letnega programa izkoriščanja gozdov, obračun na podlagi dejanske realizacije pa se opravi do 31. januarja za preteklo leto.“.
6. člen
Za 9. členom se dodata nova 9.a in 9.b člen, ki se glasita:
“9.a člen
Za zagotovitev prodaje lesa po tržni vrednosti je koncesionar dolžan vse gozdne lesne sortimente, pridobljene iz gozdov, ki so predmet koncesije, ponuditi na javni dražbi. Javno dražbo opravi posebna komisija, ki jo določi koncesionar.
V primeru, da so bili gozdni lesni sortimenti za namen javne dražbe prepeljani na ustrezna skladišča, morajo biti hlodi in drogovi označeni tako, da je mogoče ugotoviti, iz katere gospodarske enote in oddelka izvirajo.
Javna dražba je pisna. Koncesionar je dolžan pripraviti načrt javne dražbe, v katerem določi izklicno ceno gozdnih lesnih sortimentov in njihovo lokacijo.
Javna dražba mora biti obvezno objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije ali na medmrežju, če je naslov medmrežja objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije. Med objavo razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma na medmrežju in javno dražbo mora preteči najmanj osem dni.
Razpis javne dražbe mora vsebovati zlasti:
– naziv in sedež koncesionarja oziroma naslov, kamor se pošiljajo ponudbe;
– kraj in čas javne dražbe;
– količino gozdnih lesnih sortimentov ali njihovih skupin ter njihovo lokacijo in izklicno ceno;
– navedbo, da je dražba pisna in da je treba ponudbe poslati v zaprti kuverti z dopisom “ne odpiraj“;
– skrajni rok za dostavo ponudb, določen na uro natančno;
– način in rok plačila;
– višino kavcije v razponu 10 do 20% od izklicne cene, ki jo je treba položiti pred dražitvijo in se vplača na žiro račun koncesionarja pred začetkom dražbe; po končani dražbi se kavcija v roku 8 dni vrne tistim dražiteljem, ki niso uspeli, uspelemu dražitelju pa se položena kavcija všteje v ceno;
– navedbo, kje se lahko interesenti pred dražbo seznanijo s podrobnejšimi pogoji in ogledajo predmet dražbe.
Pri odpiranju ponudb so lahko navzoči vsi dražitelji in koncedent. Dražitelji, ki ne izpolnjujejo razpisnih pogojev, se izločijo iz postopka.
Pri prodaji se upošteva le najvišja cena. V primeru, da več dražiteljev ponudi enako najvišjo ceno, komisija odloči, ali vsebuje ponudba določenega dražitelja kakšne ugodnejše pogoje razen cene, lahko pa komisija določi dodatno ustno dražbo, pri kateri pa znesek višanja ne more biti manjši od 5% izklicne cene.
Dražba se šteje za izvedeno tudi v primeru, če na dražbo ne prispe nobena ponudba ali če nobena ne presega izklicne cene. V tem primeru se izklicna cena šteje za tržno vrednost lesa.
Na javni dražbi komisija vodi zapisnik, v katerega vpisuje zlasti:
– kraj, kjer se dražba opravlja, datum in uro;
– sklic na objavo v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma na medmrežju;
– imena članov komisije;
– imena navzočih ponudnikov oziroma njihovih zastopnikov, ki morajo imeti pisno pooblastilo;
– število pravočasnih ponudb in ugotovitev, da ponudbe izpolnjujejo razpisne pogoje;
– odločitev o izbiri najugodnejše ponudbe.
Prispele pisne ponudbe in kopija objave dražbe so sestavni del zapisnika in se hranijo skupaj z njim.
Zoper postopek javne dražbe je mogoče vložiti ugovor, dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe. O ugovoru odloči komisija, ki je vodila postopek, in odločitev zapiše v zapisnik. Odločitev komisije je dokončna in se lahko izpodbija pri rednem sodišču.
V treh dneh po opravljeni dražbi je koncesionar dolžan:
– dražitelje pisno obvestiti o izboru najugodnejše ponudbe;
– koncedentu poslati kopijo zapisnika s prilogami.
Koncesionar mora koncedentu četrtletno poročati o prodaji lesa skladno s tem členom na obrazcu št. 2 iz priloge št. 1, ki je sestavni del te uredbe. Koncesionarju se priznajo za prodajo gozdnih lesnih sortimentov stroški v višini do 12% od tržne vrednosti lesa, kot je navedena v izpolnjenem obrazcu št. 2.
9.b člen
Ne glede na določbe iz 9.a člena lahko koncesionar gozdne lesne sortimente prodaja določenim kupcem neposredno, če pridobi pisno soglasje koncedenta in mu omogoči vpogled v prodajne pogodbe.“.
7. člen
Za 11. členom se dodata nova 11.a in 11.b člen, ki se glasita:
“11.a člen
Koncesionarji so dolžni na javni dražbi ponuditi gozdne lesne sortimente, ki izhajajo iz gozdov, ki so predmet koncesije, v skladu z določili te uredbe od 1. septembra 2000 naprej. Na dosedanji način lahko koncesionarji dobavljajo les kupcem na podlagi kupnih pogodb, ki so bile sklenjene pred uveljavitvijo te uredbe. Kopije teh pogodb so koncesionarji dolžni posredovati koncedentu do 31. avgusta 2000.
11.b člen
Koncedent je dolžan pripraviti program izkoriščanja gozdov skladno s to uredbo že za obdobje od 1. oktobra do 31. decembra 2000, koncesionarji pa so dolžni poročati o izvajanju tega programa.“.
8. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-06/2000-1
Ljubljana, dne 27. julija 2000.
Vlada Republike Slovenije
dr. Andrej Bajuk l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost