Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2000 z dne 29. 6. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2000 z dne 29. 6. 2000

Kazalo

2683. Odlok o prometni ureditvi v Občini Lendava, stran 7575.

Na podlagi 17. člena statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99), 17. in 18. člena zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98), zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93) je Občinski svet občine Lendava na 15. seji dne 29. 5. 2000 sprejel
O D L O K
o prometni ureditvi v Občini Lendava
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določajo osnove za urejanje cestnega prometa na javnih prometnih površinah in drugih javnih površinah v mestu Lendava ter v naseljih na območju Občine Lendava, omejitev in prepoved prometa, režim posebnih prometnih storitev, začasno omejitev, preusmeritev ali prepoved prometa, odstranitev in zadržanje nepravilno parkiranih vozil, odstranitev zapuščenih vozil in drugi pogoji za nemoteno urejanje prometa.
2. člen
V tem odloku se uporabljajo izrazi z naslednjimi pomeni:
– javna cesta je tista prometna površina v splošni rabi, ki jo je pristojni organ, v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest, razglasi za javno cesto in jo lahko vsak prosto uporablja na način in ob pogojih, določenih z zakonom in drugimi predpisi,
– javna pot je javna prometna površina, ki ne izpolnjuje predpisanih pogojev za lokalno cesto ali je namenjena posameznim vrstam udeležencev v cestnem prometu, kot so pešci, goniči, jezdeci, kolesarji, vozniki koles s pomožnim motorjem, vozniki traktorjev in kmetijske mehanizacije. Če je javna pot namenjena le posamezni vrsti udeležencev v cestnem prometu, mora biti označena s predpisano signalizacijo,
– prometni režim je s prometno signalizacijo določeno vodenje prometa na javnih prometnih površinah z namenom zagotoviti čim večjo varnost in pretočnost prometa.
Posamezni izrazi uporabljeni v tem odloku, katerih pomen ni določen v prejšnjem odstavku, imajo enak pomen kot ga določata zakon o javnih cestah in zakon o varnosti cestnega prometa.
3. člen
Javne prometne površine po določbah tega odloka so vse ceste, trgi, kolesarske steze, pločniki, parkirne površine, avtobusna postajališča in urejene pešpoti, ki služijo namenu odvijanja cestnega prometa.
II. OMEJITVE IN PREPOVED PROMETA
Omejitev hitrosti
4. člen
V naseljih Občine Lendava, ki so označena s prometnim znakom “ime naseljenega kraja”, je hitrost vožnje s splošnim predpisom omejena na 50 km/h. Za območje omejene hitrosti, če je zaradi gostote prometa pešcev in njihove varnosti potrebna omejitev hitrosti pod 50 km/h, se hitrost ne sme omejiti na manj kot 30 km/h.
Na posameznih odsekih javnih cest v naseljih lahko občinski upravni organ z odločbo določi večjo dovoljeno hitrost, vendar največ do 70 km/h, oziroma hitrost vožnje, kjer to pogojuje prometna varnost, omeji pod 50 km/h.
5. člen
Hitrost vožnje vozil izven naselja ne sme biti omejena na hitrost pod 40 km/h, razen če to terjajo ukrepi za zavarovanje ceste ali prometa na njej.
Umirjanje prometa
6. člen
Za območje umirjenega prometa se določi del ceste ali cesto v naselju ali del naselja, kjer obstaja povečana nevarnost za varnost udeležencev v prometu.
Območje iz prejšnjega odstavka se zavaruje z ustrezno signalizacijo in napravami.
7. člen
Za umirjanje cestnega prometa se izbere takšna fizična, svetlobna ali druga naprava, ki udeležencem v cestnem prometu onemogoči vožnjo z neprimerno hitrostjo.
Fizične ovire za umirjanje prometa je dovoljeno postavljati le v naseljih. Pred šolami, vrtci in drugimi objekti, ob katerih je zaradi varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu dodatno zmanjšana največja dovoljena hitrost v naselju, je postavitev fizičnih naprav obvezna.
Na območju umirjenega prometa imajo prednost pešci.
Cone za pešce
8. člen
Posebne prometne površine, namenjene pešcem, so posebej označene.
V conah za pešce je prepovedan promet, ustavljanje in parkiranje vozil, razen za intervencijska vozila policije, gasilcev in prve pomoči.
Promet s kolesi je v conah za pešce dovoljen samo tam, kjer je to določeno s prometno signalizacijo.
9. člen
Promet z vozili na conah za pešce iz 8. člena je dovoljen samo za stanovalce, ki imajo vhod v garažo oziroma na dvorišče.
V conah za pešce je promet v vsakem času dovoljen za nujne vožnje vozilom policije, vozilom Ministrstva za obrambo, reševalne službe, gasilcev, zdravstvene službe ob obisku bolnikov in inšpekcijskih služb.
10. člen
Kadar je v conah za pešce izjemoma dovoljen promet z vozili, je hitrost vožnje omejena na 5 km/h, prednost pa imajo pešci.
III. USTAVLJANJE IN PARKIRANJE
11. člen
Ustavljanje in parkiranje ni dovoljeno:
1. na prehodu za pešce in v razdalji, manjši od 5 m pred prehodom;
2. na kolesarski stezi, kolesarski poti, pločniku, pešpoti ali kolesarskem pasu;
3. na železniškem prehodu ali manj kot 15 m od prehoda oziroma proge;
4. v križišču in v razdalji, manjši od 5 m od najbližjega prečnega roba vozišča;
5. v predoru, podvozu, galeriji, na mostu in nadvozu;
6. na označenem avtobusnem postajališču na vozišču ali manj kot 15 m od njega; dovoljena je ustavitev na postajališču izven vozišča, če s tem ni oviran avtobusni promet;
7. na ozkem nepreglednem odseku ceste (ovinku, pod klancem), če drugo vozilo ne bi moglo varno voziti mimo;
8. na delu ceste, kjer bi bil prost prehod med ustavljenim oziroma parkiranim vozilom in nepretrgano vzdolžno črto na vozišču ali nasprotnim robom vozišča ali kakšno drugo oviro na cesti široki manj kot 3 m;
9. na pospeševalnem, zaviralnem, prehitevalnem in odstavnem pasu;
10. na mestu, na katerem bi vozilo zakrivalo postavljeni prometni znak ali napravo, ki daje svetlobne ali zvočne signale;
11. na vozišču ceste izven naselja;
12. na vseh prometnih površinah, ki niso namenjene prometu vozil;
13. na mestu, na katerem bi parkirano vozilo onemogočilo vključitev v promet že parkiranemu vozilu;
14. na označenem parkirnem prostoru za invalide, razen invalidov, ki imajo veljavno parkirno karto;
15. na označenih poteh, namenjenih intervencijskim vozilom.
12. člen
Na javnih prometnih površinah, kjer je prepovedano parkiranje in ustavljanje, je izjemoma dovoljeno ustavljanje z vozili zaradi dostave.
13. člen
Na območju Občine Lendava so za parkiranje namenjene naslednje javne površine:
– parkirne površine, določene s prometno signalizacijo, kot parkirni prostor (parkirni prostori so označeni z belo barvo oziroma so za parkirišča namenjene makadamske površine),
– modre cone, označene z modro črto in prometno signalizacijo, namenjene za časovno omejeno parkiranje, kjer se plačuje parkirnina (parkirni prostori so označeni z modro barvo),
– parkirne površine, določene s prometno signalizacijo, kot parkirni prostor, kjer se plačuje parkirnina,
– rezervirani parkirni prostori (parkirni prostor je označen z rumeno barvo),
– površine ob javnih cestah, kjer po zakonskih predpisih o varnosti cestnega prometa ali s prometno signalizacijo, parkiranje ni prepovedano.
14. člen
Rezervirani parkirni prostori so:
– prostori za potrebe službenih vozil na podlagi predhodnega dovoljenja,
– prostori za parkiranje vozil invalidnih oseb,
– prostori za parkiranje tovornih motornih vozil in avtobusov,
– prostori stanovalcev v mestu in drugih naseljih, rezerviranih na podlagi najemne pogodbe, sklenjene za posamezno parkirišče.
Rezervirani parkirni prostori se pridobijo na podlagi najemne pogodbe.
Rezervirani parkirni prostori morajo biti vidno označeni s prometno signalizacijo ter fizično ločeni tako, kot to določi občinski upravni organ. Stroški signalizacije teh prostorov gredo v breme uporabnika oziroma najemnika. Na njih lahko parkirajo le motorna vozila, katerim to dovoljuje označba parkirnega prostora.
15. člen
Občinski upravni organ z odločbo o postavitvi prometne signalizacije določi, katerim vozilom je parkirna površina namenjena, omejitev časa parkiranja in obveznost plačila parkirnine.
Višina parkirnine se določi s sklepom župana.
16. člen
Parkiranje tovornih vozil in avtobusov na javnih prometnih površinah je prepovedano, razen kadar je to dovoljeno s prometno signalizacijo.
Občinski upravni organ lahko izjemoma dovoli in določi pogoje za ustavljanje in parkiranje tovornih vozil in avtobusov na drugih površinah izven lokacije urejenih parkirišč, če je to nujno za nemoteno opravljanje njihove proizvodne ali storitvene dejavnosti in če to ne ovira drugih udeležencev v prometu.
17. člen
Voznik vozila je dolžan pri parkiranju vozila na javni parkirni površini upoštevati prometno ureditev parkirišča. Na parkirnih površinah, kjer je uvedeno plačilo parkirnine in je parkiranje časovno omejeno, mora voznik plačati parkirnino in parkirni listek odložiti na vidnem mestu na armaturni plošči vozila, da je možna zunanja kontrola.
Dovoljeni čas parkiranja in obveznost plačila parkirnine se označita na dopolnilni tabli prometnega znaka.
18. člen
Upravljalec javnega parkirnega prostora oziroma Občina Lendava je dolžna skrbeti za vzdrževanje prometne signalizacije, skrbeti za red in čistočo in ne odgovarja za škodo, ki nastane na parkiranem vozilu.
Za parkiranje motornih vozil na urejenih in nadzorovanih parkirnih prostorih mora uporabnik plačati parkirnino. Za uporabo rezerviranih parkirnih prostorov plačujejo uporabniki najemnino.
Višino najemnine za rezervirane parkirne prostore določi s sklepom Občinski svet občine Lendava.
IV. POSEBNA UPORABA JAVNIH PROMETNIH POVRŠIN
19. člen
Javne prometne površine se lahko s soglasjem občinskega upravnega organa uporabljajo tudi za postavljanje kioskov, prodajnih stojnic, gostinskih vrtov, telefonskih govorilnic, uličnih avtomatov, reklamnih in drugih panojev, gradbišč, začasnih deponij materiala, ograj, stebrov in podobno, kadar to ne moti prometa.
Predlagatelj mora za posebno uporabo javnih prometnih površin pridobiti soglasje občinskega upravnega organa. Najemna pogodba je sestavni del zahtevanega soglasja.
Če komunalna inšpekcija ugotovi, da je na javni prometni površini postavljen objekt iz prvega odstavka tega člena brez soglasja občinskega upravnega organa ali v nasprotju s soglasjem, z odločbo, odredi takojšnjo odstranitev takšnega objekta na stroške lastnika objekta.
V. POSEBNI PROMETNI REŽIM
Dostava blaga
20. člen
Dostava blaga (dovoz in odvoz) za oskrbo je dovoljena samo od 5. do 10. ure razen na mestih, kjer je s prometno signalizacijo drugače določeno.
21. člen
Dostava in odvoz blaga na javnih prometnih površinah ne sme onemogočati normalnega poteka prometa in mora biti opravljena brez odlašanja in hitro. Po odstranitvi blaga je potrebno prometno površino temeljito očistiti.
Izvajalec dostave blaga si mora za dostavo in odvoz blaga pridobiti ustrezno dovoljenje občinskega upravnega organa.
Prepoved prometa
22. člen
Na območju Občine Lendave je izrecno prepovedan promet vozil skupne mase nad 7,5 ton razen na podlagi posebnega dovoljenja in kjer je s prometno signalizacijo drugače urejeno.
Delo na javnih prometnih površinah
23. člen
Delo na javnih prometnih površinah (gradnja, rekonstrukcija ipd.) se morajo opravljati tako, da je zagotovljena varna vožnja vozil in varnost drugih udeležencev v cestnem prometu. Delovišče na cesti ali neposredno ob cesti, mora biti ponoči in ob slabi vidljivosti predpisano označeno. Kadar je potrebno zaradi izvedbe del postaviti gradbeni oder, mora izvajalec zagotoviti varno hojo pešcev, oder pa postaviti tako, da ne bo ogrožal udeležence v prometu.
Odstranjevanje nepravilno parkiranih vozil
24. člen
Občinski inšpektor oziroma občinski redar sta pooblaščeni uradni osebi v Občini Lendava, ki lahko odredita odvoz vozila oziroma na vozilo montira oviro za nadaljnjo vožnjo:
– če je vozilo parkirano na rezerviranem parkirnem prostoru,
– če je vozilo parkirano na površinah, namenjenih pešcem,
– če je vozilo parkirano na zelenicah in v parku,
– če je vozilo parkirano pred vhodom v stavbo ali garažo,
– če je vozilo parkirano na avtobusnih postajališčih in označenih avtobusnih postajah javnega prometa,
– če je vozilo parkirano na prostorih, določenih za razkladanje dostavnih vozil, ob dovozih in odvozih z gradbišč, na ali pred komunalnimi napravami (hidranti, jaški, kontejnerji za smeti, pred prometno zapornico),
– če je vozilo zapuščeno in parkirano na katerikoli javni površini,
– če je vozilo parkirano na površini, kjer to prepoveduje vertikalna ali horizontalna signalizacija,
– če je vozilo parkirano na cestišču, kjer je posebej označeno s posebno obvestilno tablo, na kateri je odrejena splošna prepoved prometa zaradi izvedbe športne ali druge prireditve.
Kadar takšno vozilo ogroža druge udeležence v cestnem prometu, odredi odstranitev vozila policist.
Odstranjevanje in odvoz vozil se opravi na stroške lastnika.
25. člen
Za odlaganje in varovanje odpeljanih vozil mora biti zagotovljen primerno urejeni prostor. Postopek odvoza, hrambe in izdajanja vozil ter nameščanja in odstranjevanja ovir na kolesih vozil za nadaljnjo vožnjo in višino stroškov določi Občinski svet občine Lendava.
26. člen
Župan občine sklene posebno pogodbo z izvajalcem odvoza nepravilno parkiranih in zapuščenih vozil in z izvajalcem shranjevanja in varovanja odpeljanih vozil.
27. člen
Če voznik, lastnik ali imetnik uporabe vozila, odstrani vozilo potem, ko je pooblaščena uradna oseba že pozvala pooblaščenega izvajalca, da odstrani vozilo, mora plačati 50% določene višine stroškov odvoza. Šteje se, da vozilo ni odstranjeno, dokler ga vlečno vozilo ni odpeljalo.
VI. PROMETNI REŽIM V MESTU LENDAVA
28. člen
Poseben prometne površine za pešce v mestu Lendava so pešpoti in druge javne površine na območju parka, izpred hotela Lipa in Športno rekreacijskega centra Lendava, trgovinski center pri hotelu Elizabeta ter drugje, kjer je to s prometno signalizacijo določeno.
29. člen
Enosmerne ceste v mestu Lendava so označene s posebno signalizacijo.
30. člen
Urejeni javni parkirni prostori kjer je določen posebni parkirni režim modre cone z obveznim plačilom parkirnine so označeni s posebno signalizacijo.
31. člen
Urna oziroma dnevna parkirnina za površine iz predhodnega člena se pobira po principu modre cone. Zavezanec je dolžan plačati parkirnino takoj z začetkom koriščenja parkirišča. Zavezanec plača parkirnino tako, da si priskrbi parkirni listek iz najbližjega avtomata.
Kot nadomestilo za pobiranje parkirnine s sistemom parkirnih lističev se lahko na teh površinah uvedejo letne in mesečne dovolilnice.
Dovolilnice izdaja občinski upravni organ na imetnika dovolilnice t.j. fizične ali pravne osebe. Voznik dovolilnico zalepi na notranji strani v spodnji levi vogal vetrobranskega stekla ali jo v času parkiranja namesti pod vetrobransko steklo.
Voznik mora imeti v vozilu, ki ga je parkiral na površinah navedenih v predhodnem sklepu na vidnem mestu in sicer na vetrobranskem steklu nameščeno parkirno uro s katero označi pričetek parkiranja.
32. člen
Pred trgovinami, kjer je parkirišče namenjeno za stranke in kjer ni principa con po tem odloku ter je režim označen z ustrezno signalizacijo, je prepovedano parkiranje, zaustavljanje pa je omejeno na 30 minut.
33. člen
Urejeni javni parkirni prostori, kjer je določen posebni rezervirani parkirni režim rumenih con s pridobitvijo pogodbene pravice do parkiranja so označeni s posebno signalizacijo.
34. člen
Uporabniki rezerviranih parkirnih prostorov lahko parkirajo le na rezerviranih parkirnih prostorih.
Uporabniki javnih prometnih površin, ki nimajo dovoljenja za uporabo rezerviranih parkirnih prostorov, je uporaba le-teh prepovedana.
35. člen
Urejeni javni parkirni prostori, kjer je določen režim bele cone brezplačnega parkiranja so označeni s posebno signalizacijo.
36. člen
Najemnina v rumeni coni se določi letno, in sicer v višini 12.000 tolarjev za en parkirni prostor in se valorizira z rastjo življenjskih stroškov.
37. člen
Oproščeni parkirnine so:
– intervencijska vozila, vozila policije, vozila komunalnih služb, vozila inšpekcijskih služb, vozila Občine Lendava, kadar opravljajo svojo dejavnost,
– imetniki dovoljenj,
– invalidnim osebam.
VII. NADZOR
38. člen
Nadzor nad pobiranjem in plačevanjem parkirnine v modri coni poteka od ponedeljka do petka od 6. do 16. ure, ob sobotah pa od 7. do 13. ure.
Ob nedeljah in praznikih se za parkiranje parkirnina ne pobira.
39. člen
Izvajanje tega odloka nadzoruje občinska inšpekcija.
VIII. KAZENSKE DOLOČBE
40. člen
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik:
2. ki ravna v nasprotju z 16. členom,
3. ki ravna v nasprotju z 20. členom,
4. ki ravna v nasprotju z 21. členom,
5. ki ravna v nasprotju z 22. členom.
Z denarno kaznijo najmanj 5.000 tolarjev pa se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe.
41. člen
Z denarno kaznijo 5.000 tolarjev se kaznuje takoj na mestu prekrška voznik:
– ki ravna v nasprotju z 8. členom,
– ki ravna v nasprotju s 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. in 13. točko 11. člena,
– ki ravna v nasprotju z 14. členom,
– ki ravna v nasprotju z 17. členom,
– ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom 18. člena,
– ki ravna v nasprotju z 31. členom,
– ki ravna v nasprotju z 32. členom,
– ki ravna v nasprotju z 34. členom,
Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev se kaznuje takoj na mestu prekrška voznik:
– ki ravna v nasprotju s 14. ali 15. točko 11. člena.
IX. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
42. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-01-11/00
Lendava, dne 29. maja 2000.
Župan
Občine Lendava
Jožef Kocon l. r.