Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2000 z dne 15. 6. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2000 z dne 15. 6. 2000

Kazalo

2495. Odlok o ustanovitvi Razvojne agencije Zgornje Gorenjske, stran 7101.

Na podlagi 2. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96), 26. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 20/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 59/99), ter 26. člena statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 38/95, 19/96, 37/96, 2/99, 23/99), 18. člena statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99) in 16. člena statuta Občine Radovljica (UVG 23/99), je Občinski svet občine Jesenice na redni 17. seji dne 20. 4. 2000, Občinski svet občine Žirovnica na redni 16. seji dne 11. 5. 2000, Občinski svet občine Radovljica na svoji redni 16. seji dne 21. 3. 2000 sprejeli
O D L O K
o ustanovitvi Razvojne agencije Zgornje Gorenjske
I. UVODNI DOLOČBI
1. člen
Ustanovitelji zavoda Razvojna agencija Zgornje Gorenjske (v nadaljevanju: zavod) so:
1. Občina Jesenice, sedež: C. m. Tita 78, Jesenice,
2. Občina Žirovnica, sedež: Breznica 3, Žirovnica,
3. Občina Radovljica, sedež: Gorenjska cesta 19, Radovljica.
Vsi ustanovitelji so enakopravni.
2. člen
Ime zavoda se glasi: Razvojna agencija Zgornje Gorenjske.
Skrajšano ime zavoda se glasi: RAGOR.
Sedež zavoda je: Jesenice, C. maršala Tita 78a.
Zavod je pravna oseba.
II. DEJAVNOST ZAVODA
3. člen
Zavod opravlja svojo dejavnost neprofitno.
Dejavnost zavoda obsega:
– pospeševanje gospodarskega razvoja z opredeljenimi področji: razvoj malega gospodarstva, turizma, podeželja, razvoj kadrov in urejanje urbanih središč,
– sodelovanje pri izvajanju regionalnih razvojnih projektov,
– oblikovanje in izvajanje razvojnih programov.
Zavod je v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti registriran za opravljanje naslednjih dejavnosti:
DE/22.11 Izdajanje knjig
DE/22.13 Izdajanje revij in periodike
DE/22.14 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa
DE/22.15 Drugo založništvo
G/51.19 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
G/52.47 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami
G/52.61 Trgovina na drobno po pošti
G/52.62 Trgovina na drobno po tržnicah in stojnicah
G/52.63 Trgovina na drobno zunaj prodajaln
H/55.1 Dejavnost hotelov
H/55.2 Dejavnost domov, kampov in drugih nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas
H/55.30 Gostinske storitve prehrane
H/55.40 Točenje pijač in napitkov (bari)
H/55.5 Storitve menz ter priprava in dostava hrane (catering)
I/60.21 Dejavnost žičnic, vlečnic
K/70.10 Poslovanje z lastnimi nepremičninami
K/70.20 Dajanje lastnih nepremičnin v najem
K/70.3 Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi
K/70.31 Dejavnost agencije za posredništvo v prometu z nepremičninami
K/71.10 Dajanje avtomobilov v najem
K/72.30 Obdelava podatkov
K/73.201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja
K/74.11 Pravno svetovanje
K/74.12 Računovodske, knjigovodske dejavnosti, davčno svetovanje
K/74.13 Raziskovanje trga in javnega mnenja
K/74.14 Podjetniško in poslovno svetovanje
K/74.40 Ekonomska propaganda
K/74.50 Dejavnost agencij za zaposlovanje in posredovanje delovne sile
K/74.83 Tajniška dela in prevajanje
K/74.84 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti, d.n.
M/80.422 Drugo izobraževanje, d.n.
O/92.61 Obratovanje športnih objektov
O/92.72Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
O/93.05 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
III. ORGANI ZAVODA
4. člen
Organi zavoda so:
1. svet zavoda,
2. programski svet,
3. direktor.
5. člen
Svet zavoda sestavljajo:
– predstavniki ustanoviteljev (vsak od ustanoviteljev imenuje enega člana),
– predstavniki delavcev (en član),
– predstavniki zainteresiranih organizacij (en član).
6. člen
Predstavnike ustanoviteljev v svet zavoda imenujejo občinski sveti občin ustanoviteljic.
Način imenovanja, trajanje mandata oziroma izvolitev predstavnika delavcev in predstavnika zainteresiranih organizacij, se določijo s statutom zavoda.
7. člen
Svet zavoda sprejema statut zavoda, druge splošne akte zavoda, za katere tako določa statut, programe dela, finančni načrt in zaključni račun, ter opravlja druge zadeve v skladu z zakonom.
8. člen
Zavod ima programski svet.
Programski svet šteje najmanj sedem članov, ki jih imenuje Svet zavoda, izmed strokovnih delavcev zavoda in zunanjih strokovnjakov s področja pospeševanja gospodarskega razvoja območja občin ustanoviteljic.
Član programskega sveta je tudi vsak vodja podružnice razvojne agencije.
Sestava, način imenovanja in trajanje mandata članov programskega sveta se določijo v statutu zavoda.
9. člen
Programski svet odloča o strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil, kot so določena v statutu oziroma v pravilih zavoda, določa strokovne podlage za programe dela in razvoja zavoda, ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom in statutom zavoda.
10. člen
Poslovodni organ zavoda je direktor.
Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda, na podlagi javnega razpisa. Za direktorja zavoda je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje pogoje, določene s statutom zavoda.
K imenovanju in razrešitvi direktorja dajejo soglasje ustanovitelji.
Mandat direktorja traja 4 leta. Po preteku mandatne dobe je direktor lahko ponovno imenovan.
IV. SREDSTVA ZA DELOVANJE ZAVODA
11. člen
Sredstva, ki so zagotovljena za ustanovitev in začetek dela zavoda so kapitalski vložki ustanoviteljev.
Vsaka od občin ustanoviteljic prispeva kapitalski vložek za začetek dela zavoda. Višina vloženih sredstev, ter način prispevanja, se uredijo s pogodbo med ustanovitelji.
Občina Jesenice zagotavlja poslovne prostore za nemoteno delo zavoda. Poslovni prostori ne štejejo kot ustanovitveni vložek Občine Jesenice v delovanje zavoda, temveč ostanejo v izključni lasti Občine Jesenice.
12. člen
Zagotovljeni viri financiranja dejavnosti zavoda so:
– prispevki ustanoviteljev za izvedbo posebnih projektov,
– sredstva občinskih proračunov,
– sredstva državnega proračuna,
– lastni prihodki zavoda.
13. člen
Presežek prihodkov nad odhodki lahko zavod uporablja izključno za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov odloča svet zavoda na predlog direktorja zavoda.
V primeru izgube sprejme svet zavoda sanacijski program in ukrepe za odpravo izgub.
V. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOST ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
14. člen
Zavod nastopa v pravnem prometu samostojno v okviru dejavnosti, ki jo opravlja, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in na svoj račun.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelji odgovarjajo za obveznosti zavoda do višine sredstev, ki so jih v zavod vložili v obliki kapitalskega vložka. Za druge obveznosti ustanovitelji ne odgovarjajo.
Premoženje zavoda je last ustanoviteljev, razen če s posebnimi pogodbami o vlaganju sredstev ni določeno drugače.
15. člen
Zavod vsako leto pripravi program dela in finančni načrt, ter ju posreduje v soglasje občinam ustanoviteljicam. Zavod je dolžan ustanoviteljem najmanj enkrat letno poročati o izvrševanju letnega programa dela in razvoja zavoda.
VI. VKLJUČEVANJE VLAGATELJEV
16. člen
V zavod se s svojim kapitalskimi vložki lahko vključujejo zainteresirani vlagatelji. K pogodbam o vlaganju dajejo ustanovitelji obvezno soglasje.
S svojim vložkom pridobijo pravice najvišje možne bonitete iz naslova storitev, ki jih nudi zavod. Vlagatelji iz prvega odstavka tega člena ne pridobijo statusa soustanovitelja.
VII. JAVNOST DELA
17. člen
Delo zavoda je javno.
Javnost dela zavoda se zagotavlja z uradnimi sporočili, ter z dajanjem informacij sredstvom javnega obveščanja, z novinarskimi konferencami, z udeležbo na konferencah, okroglih mizah in drugih oblikah sodelovanja s predstavniki sredstev javnega obveščanja, oziroma na drug ustrezen način, ki omogoča javnosti, da se seznani z delom zavoda.
Uradna sporočila za javnost, obvestila, pojasnila v smislu prejšnjega odstavka, daje predstavnikom sredstev javnega obveščanja direktor zavoda, po njegovem pooblastilu pa tudi član programskega sveta zavoda.
VIII. VAROVANJE POSLOVNE TAJNOSTI
18. člen
Direktor in drugi delavci zavoda morajo varovati listine in podatke, do katerih imajo dostop, oziroma se z njimi seznanijo pri opravljanju dejavnosti, in so določeni kot poslovna tajnost.
Osebe iz prvega odstavka morajo varovati poslovno tajnost tudi po prenehanju delovnega razmerja.
Kot poslovna tajnost se štejejo:
– podatki in dokumenti, ki jih kot poslovno tajnost opredeljuje zakon ali podzakonski akt,
– podatki in dokumenti, ki jih kot poslovno tajnost določi svet zavoda,
– podatki in dokumenti, ki jih kot poslovno tajnost določi direktor zavoda v okviru svojih pristojnosti,
– podatki in dokumenti, ki so kot poslovna tajnost opredeljeni v aktih drugega organa oziroma organizacije.
IX. IZVRŠEVANJE USTANOVITELJSKIH PRAVIC
19. člen
Ustanoviteljske pravice in dolžnosti do zavoda izvršujejo občinski sveti občin ustanoviteljic, tako da:
– sprejemajo ustanovitveni akt ter njegove morebitne spremembe,
– imenujejo predstavnike ustanoviteljev v svet zavoda,
– dajejo soglasje k statutu zavoda,
– dajejo soglasje k programu dela in finančnemu planu zavoda,
– dajejo soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja zavoda,
– dajejo soglasje k sistemizaciji delovnih mest v zavodu,
– določajo strategijo razvoja zavoda
– ustanavljajo stalne ali začasne podružnice agencije v skladu z lokalnimi in eventualnimi skupnimi potrebami in enotno strategijo zavoda.
V navedenih zadevah odločitev velja, ko je med občinami ustanoviteljicami doseženo popolno soglasje.
Predstavnika ustanovitelja v svet zavoda imenuje vsaka od občin ustanoviteljic samostojno.
Druge ustanoviteljske pravice in dolžnosti do zavoda izvršujejo župani občin ustanoviteljic.
20. člen
Če katera od občin ustanoviteljic želi odstopiti kot ustanoviteljica Razvojne agencije Zgornje Gorenjske je dolžna o tem pisno obvestiti ostale občine ustanoviteljice najmanj 6 mesecev pred nameravanim izstopom.
Na predlog župana občinski svet občine ustanoviteljice odloči o izstopu. Izstop stopi v veljavo 6 mesecev po sprejemu odločitve.
Občina, ki izstopa iz ustanoviteljstva Razvojne agencije Zgornje Gorenjske, je dolžna do trenutka začetka veljavnosti izstopa poravnati vse svoje obveznosti do Razvojne agencije Zgornje Gorenjske.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Organi zavoda morajo biti imenovani najkasneje v treh mesecih po začetku veljavnosti tega odloka. Statut zavoda mora biti sprejet najkasneje v šestih mesecih po izvolitvi organov.
22. člen
Zavod je ustanovljen, ko odlok o ustanovitvi Razvojne agencije Zgornje Gorenjske sprejmejo občinski sveti vsaj treh občin.
Status občine ustanoviteljice imajo vse tiste občine, katerih občinski sveti sprejmejo odlok o ustanovitvi Razvojne agencije Zgornje Gorenjske do 31. decembra 2000.
Občine, katerih občinski sveti sprejmejo odlok o ustanovitvi Razvojne agencije Zgornje Gorenjske po 31. decembru 2000, ne pridobijo statusa ustanoviteljice, temveč jim gredo pravice v skladu s 16. členom tega odloka.
23. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-14/99
Jesenice, dne 31. maja 2000.
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant l. r.
Župan
Občine Žirovnica
Franc Pfajfar l. r.
Župan
Občine Radovljica
Janko S. Stušek l. r.

AAA Zlata odličnost