Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2000 z dne 13. 6. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2000 z dne 13. 6. 2000

Kazalo

2477. Odlok o simbolih, občinskem prazniku in priznanjih v Občini Loška dolina, stran 7005.

Na podlagi 10. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98) ter 7., 8., 9., 10. in 11. člena statuta Občine Loška dolina (Uradni list RS, št. 49/98) je Občinski svet občine Loška dolina na 13. redni seji, ki je bila dne, 30. 3. 2000 sprejel
O D L O K
o simbolih, občinskem prazniku in priznanjih v Občini Loška dolina
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa obliko in način uporabe grba in zastave Občine Loška dolina ter način njune uporabe.
S tem odlokom se določa tudi praznik Občine Loška dolina ter vrste občinskih priznanj Občine Loška dolina ter pogoje, postopek in način njihovega podeljevanja.
2. člen
Grb in zastava občine se uporabljata le v obliki in vsebini ter na način, ki je določen s tem odlokom.
3. člen
Občina Loška dolina ima pečat okrogle oblike z grbom, ki ga določa ta odlok v sredini pečata ter napis v polkrogu »Občina Loška dolina Stari trg pri Ložu«. Premer pečata je 35 mm.
4. člen
Priznanja so lahko podeljena občanom, drugim posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom, združenjem in drugim organizacijam. Priznanje je lahko podeljeno tudi posmrtno.
II. GRB
5. člen
Grba se ne sme zavarovati ali uporabljati kot znamko, model oziroma vzorec ter za označevanje blaga in storitev.
6. člen
Grb je iz soboljevine in ima obliko ščita, ki se zaključi v polkrogu. V sredini ščita je v zlato rumeni barvi, na spodnji zeleni tretjini v obliki griča in zgornji modri tretjini v ozadju, vitez sveti Jurij na konju v viteškem oklepu, ki ubija zmaja. Zmaj leži na zeleni tretjini v obliki griča in je zlato rumene barve.
Nasproti viteza v levem zgornjem kotu kleči devica s sklenjenimi rokami in je zlato rumene barve.
Vsi simboli so obrobljeni s črno konturo.
7. člen
Grb vsebuje štiri barve:
– zlato rumeno (podobe v grbu);
– zeleno (tretjina grba, ki predstavlja grič);
– modro (dve tretjini grba, ki predstavljata nebo);
– črno (kontura s katero so obrobljeni vsi simboli).
III. ZASTAVA
8. člen
Zastava Občine Loška dolina je pravokotne oblike. Razmerje višine in širine je 2:1.
Na beli podlagi je v spodnji tretjini v sredini zastave, grb Občine Loška dolina iz 5. člena tega odloka. Grb je visok tretjino velikosti zastave in širok polovico širine zastave. Postavljen je vertikalno.
Spodnji ter levi in desni rob zastave so dopolnjeni z zelenimi kvadratki v velikosti 2x2 cm. Prostori med kvadratki so enake velikosti v belem.
Zgornji rob zastave je brez kvadratkov.
IV. UPORABA GRBA IN ZASTAVE
9. člen
Grba in zastave ni dovoljeno uporabljati, če sta poškodovana ali po zunanjosti neprimerna za uporabo (obledelih barv, strgana, zmečkana, umazana).
Če organ, ki opravlja nadzor nad izvajanjem tega odloka ugotovi, da se grb in zastava uporabljata v nasprotju s prejšnjim odstavkom tega člena, odredi takojšnjo odstranitev grba in zastave.
10. člen
Grb se praviloma uporablja v barvni upodobitvi. Izjemoma se uporablja enobarvno v črno beli upodobitvi oziroma na občinskih priznanjih v zlati, srebrni in v barvi brona.
11. člen
Grb se uporablja:
– v pečatu, štampiljki in oznakah uradnih dokumentov organov občine;
– v prostorih in na poslopju sedeža občine;
– na vabilih, čestitkah, vizitkah in podobnih izkazih, ki jih uporablja občina;
– na svečanih sejah občinskega sveta, ob praznikih, prireditvah in proslavah občine;
– na neprometnih znakih, ki označujejo območje občine;
– v drugih primerih, če uporaba grba ni v nasprotju s tem odlokom.
O uporabi grba v primerih določenih z zadnjo alineo tega člena odloča župan občine s sklepom.
12. člen
Grb se lahko uporablja:
– ob mednarodnih, državnih in medobčinskih srečanjih, športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, humanitarnih in drugih prireditvah ter javnih shodih, na katerih se občina predstavlja, oziroma sofinancira ali sponzorira izvedbo takšnih shodov.
O uporabi grba v teh primerih na podlagi prošnje organizatorja, odloča župan občine s sklepom.
13. člen
Zastava je stalno izobešena na sedežu Občine Loška dolina.
14. člen
Ob prazniku Občine Loška dolina se zastava lahko izobesi tudi na drugih javnih objektih, na stanovanjskih hišah ter na drugih primernih krajih. Zastava je izobešena ves čas praznika.
15. člen
Zastava je lahko izobešena:
– ob mednarodnih, državnih in medobčinskih srečanjih, športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, humanitarnih in drugih prireditvah ter javnih shodih.
O uporabi zastave v teh primerih na podlagi prošnje organizatorja, odloča župan občine s sklepom.
16. člen
Izobešene zastave se odstranijo najkasneje v roku 24 ur za tem, ko je prenehal razlog za izobešanje zastav.
17. člen
Če je zastava Občine Loška dolina izobešena poleg kakšne druge zastave mora biti, gledano od spredaj, vselej na levi strani. Izjemoma sme biti, gledano od spredaj, na desni strani, kadar je ta zastava izobešena ob uradnem obisku predstavnika druge občine oziroma države.
Če je zastava izobešena skupaj z dvema zastavama, mora biti zastava Občine Loška dolina v sredini.
18. člen
Če je zastava izobešena z več drugimi zastavami, je zastava Občine Loška dolina:
– če so zastave razvrščene v krogu v sredini kroga;
– če so zastave razvrščene v polkrogu v sredini polkroga;
– če so zastave razvrščene v koloni na čelu kolone;
– če so zastave razvrščene v vrsti na prvem mestu oziroma, gledano od spredaj, na levi strani;
– če so zastave razvrščene v skupini na čelu skupine.
Če je zastava Občine Loška dolina izobešena skupaj z zastavo Republike Slovenije, veljajo za način izobešanja določbe zakona.
V. OBČINSKI PRAZNIK
19. člen
Občina Loška dolina ima občinski praznik. Občinski praznik se praznuje 19. oktobra kot spomin na prvi oborožen upor proti okupatorju leta 1941 v Loški dolini.
Občinski praznik se praznuje tako, da je na dan občinskega praznika slavnostna seja občinskega sveta.
VI. PRIZNANJA OBČINE LOŠKA DOLINA
20. člen
Občina Loška dolina podeljuje naslednja priznanja:
– Zlati grb Občine Loška dolina,
– Srebrni grb Občine Loška dolina,
– Bronasti grb Občine Loška dolina,
– Priznanje občine Loška dolina.
21. člen
Priznanje »Zlati grb Občine Loška dolina« podeljuje Občinski svet občine Loška dolina najzaslužnejšim občanom, samostojnim podjetnikom, pravnim osebam, društvom in organizacijam, ki so s svojim delom znatno prispevali k razvoju in ugledu kraja.
Podelitev zlatega grba lahko predlaga najmanj 5% volivcev v Občini Loška dolina. Predlog mora biti naslovljen na občinski svet v pisni obliki in podrobno utemeljen.
Predlog obravnava komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. V primeru, da iz obrazložitve ugotovi ustreznost predloga, ga posreduje občinskemu svetu v sprejem.
22. člen
Priznanje »Zlati grb Občine Loška dolina« se podeljuje enkrat letno ob občinskem prazniku in sicer na slavnostni seji občinskega sveta.
23. člen
Priznanje »Srebrni grb Občine Loška dolina« podeljuje Občinski svet občine Loška dolina posameznikom, skupinam, društvom ter drugim organizacijam in skupnostim za enkratne – izjemne dosežke na vseh področjih življenja in dela.
Podelitev priznanja lahko predlaga vsak član občinskega sveta, župan, delovno telo občinskega sveta ali najmanj 5% volivcev v Občini Loška dolina.
Predlog mora biti naslovljen na občinski svet v pisni obliki in podrobno utemeljen. Predlog obravnava komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. V primeru, da iz obrazložitve ugotovi ustreznost predloga, ga posreduje občinskemu svetu v sprejem.
24. člen
Priznanje »Srebrni grb Občine Loška dolina« se podeljuje enkrat letno ob občinskem prazniku in sicer na slavnostni seji občinskega sveta.
25. člen
Priznanje »Bronasti grb Občine Loška dolina« podeljuje župan Občine Loška dolina učencem osmih razredov Osnovne šole heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu, ki so z odličnim uspehom končali vseh osem razredov.
Priznanje podeljuje župan na slavnostnem sprejemu ob zaključku šolskega leta.
Priznanje »Bronasti grb Občine Loška dolina« podeljuje župan Občine Loška dolina dijakom iz Občine Loška dolina, ki na maturi dosežejo vse možne točke.
Priznanje podeljuje župan po sprejemu dijaka pri predsedniku Republike Slovenije.
26. člen
Priznanje »Priznanje Občine Loška dolina« podeljuje župan Občine Loška dolina učencem osmih razredov Osnovne šole heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu, ki so z odličnim uspehom končali osmi razred.
Priznanje podeljuje župan na slavnostnem sprejemu ob zaključku šolskega leta.
27. člen
Priznanji »Bronasti grb Občine Loška dolina« in »Priznanje Občine Loška dolina« se medsebojno izključujeta.
28. člen
Vsako leto se lahko podeli največ eno priznanje »Zlati grb Občine Loška dolina« in največ dve priznanji »Srebrni grb Občine Loška dolina«.
Število podeljenih ostalih priznanj je odvisno od trenutnega števila oseb, ki izpolnjujejo pogoje 25. in 26. člena tega odloka.
29. člen
Priznanja se lahko podeljujejo tudi posmrtno. Posmrtno priznanje je vročeno družinskim članom po vrstnem redu: zakonec, potomci oziroma posvojenci in njihovi potomci, starši oziroma posvojitelji, bratje oziroma sestre.
VII. NAČIN VODENJA EVIDENCE PODELJENIH PRIZNANJ
30. člen
Zbirka podatkov o dobitnikih priznanj se vodi v sprejemni pisarni pri Občini Loška dolina.
Zbirka vsebuje priimek in ime oziroma naziv dobitnika priznanja, rojstne podatke dobitnika priznanja, vrsto podeljenega priznanja, številko in datum sklepa o podelitvi priznanja ter kraj in datum vročitve priznanja.
Vsi osebni podatki iz prejšnjega odstavka tega člena so lahko uporabljeni samo v postopku podeljevanja priznanj.
VIII. KAZENSKI DOLOČBI
31. člen
Z denarno kaznijo 100.000 SIT se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik:
1. če uporablja grb ali zastavo v obliki ali z vsebino, ki je v nasprotju s tem odlokom,
2. če zavaruje ali uporablja kot znamko, model oziroma vzorec ter za označevanje blaga ali storitev grb ali zastavo ali njune sestavne dele,
3. če uporablja grb ali zastavo brez izdanega dovoljenja ali v nasprotju z izdanim dovoljenjem,
4. če uporablja zastavo, ki je poškodovana in s tem krni ugled Občine Loška dolina.
Z denarno kaznijo 20.000 SIT se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo 20.000 SIT se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
32. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojni občinski inšpektor.
IX. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
33. člen
Pravne in fizične osebe, ki pri svoji dejavnosti uporabljajo različne oblike simbolov Občine Loška dolina, morajo v roku enega leta po uveljavitvi tega odloka, uporabo prilagoditi določilom tega odloka.
34. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Loška dolina, dne 30. marca 2000.
Občinski svet
občine Loška dolina
podžupan
v funkciji župana
Branko Troha, prof. zgod. in soc. l. r.

AAA Zlata odličnost