Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2000 z dne 14. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2000 z dne 14. 4. 2000

Kazalo

1520. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o količnikih za določitev osnovne plače in dodatkih zaposlenim v službah Vlade Republike Slovenije in v upravnih organih, stran 3933.

Na podlagi 11. člena zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (uradni list RS, št. 18/94 in 36/96) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o količnikih za določitev osnovne plače in dodatkih zaposlenim v službah Vlade Republike Slovenije in v upravnih organih
1. člen
V uredbi o količnikih za določitev osnovne plače in dodatkih zaposlenim v službah Vlade Republike Slovenije in v upravnih organih (Uradni list RS, št. 35/96 in 5/98) se v 1. členu doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Izraz “zaposleni“, uporabljen v tej uredbi, pomeni višjega upravnega, upravnega in strokovno-tehničnega delavca.“
2. člen
V 6. členu se za drugim doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“Določbe prvega odstavka tega člena ne veljajo za delovna mesta inšpektorjev in izterjevalcev Carinske uprave Republike Slovenije, ki jim v skladu z zakonom o carinski službi pripada dodatek za vrednotenje posebnih pogojev dela in pooblaščenost ter dodatek za vrednotenje posebnih odgovornosti.“
3. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
“8. člen
Za vrednotenje omejitev, ki izhajajo iz dela, ter zaradi posebnih obremenitev ter odgovornosti dela pripadajo višjim upravnim delavcem dodatki, in sicer:
– zaradi omejitev, ki izhajajo iz dela, pripada višjim upravnim delavcem, ki poleg svojega dela ne smejo opravljati dejavnosti v gospodarskih družbah ali opravljati enaka oziroma podobna dela, kot jih opravljajo na svojem delovnem mestu, pri drugem organu ali organizaciji, dodatek v višini 15% osnovne plače;
– zaradi posebnih obremenitev ter odgovornosti dodatek v višini 15% osnovne plače.
Dodatek iz druge alinee prejšnjega odstavka ne pripada višjim upravnim delavcem, ki prejemajo dodatek iz prvega odstavka 6. člena te uredbe ter višjim upravnim delavcem, ki prejemajo dodatek za denacionalizacijo ali dodatek za delo na obrambnem področju”.
4. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
“9. člen
Za vrednotenje posebnih obremenitev in prepovedi pripada določenim zaposlenim dodatek v višini 15% osnovne plače, in sicer:
– inšpektorjem, ki neposredno opravljajo naloge inšpekcijskega nadzorstva ter ne smejo, poleg del, ki niso združljiva z deli v državnem organu, opravljati samostojnega osebnega dela oziroma za drugega delodajalca enakih ali podobnih del iz stroke, na področju katere opravlja inšpekcijsko nadzorstvo;
– policistom, ki ne smejo opravljati dela, ki bi jih oviralo pri opravljanju policijskih nalog;
– delavcem Slovenske obveščevalno-varnostne agencije, ki ne smejo opravljati dela, ki bi jih oviralo pri izvrševanju delovnih nalog, ali dela, ki bi škodovalo ugledu agencije, oziroma tistega dela, ki ni združljivo z naravo dejavnosti agencije;
– kontrolorjem letenja v Upravi Republike Slovenije za zračno plovbo, ki so pri delu izpostavljeni posebnim obremenitvam in pogojem dela, ki vplivajo na telesno in duševno zmožnost za varno, pravilno in pravočasno opravljanje delovnih obveznosti;
– pooblaščenim uradnim osebam Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij, ki ne smejo opravljati dela, ki bi jih oviralo pri upravljanju nalog uprave, ali dela, ki bi škodovalo delu uprave, oziroma dela, ki ni združljivo z naravo dejavnosti uprave;
– delavcem Ministrstva za obrambo, ki opravljajo posebej zahtevna operativna dela obrambe in zaščite, in ne smejo sodelovati v upravljanju podjetij, zavodov oziroma gospodarskih družb, oziroma ne smejo opravljati del, ki bi bila v nasprotju z njihovim statusom in položajem oziroma ne smejo opravljati del, ki bi jih ovirala pri opravljanju nalog obrambe in zaščite;
– višjim upravnim in upravnim delavcem Carinske uprave Republike Slovenije, ki ne smejo biti člani uprave ali nadzornega sveta gospodarske družbe, družbeniki v osebnih družbah ali samostojni podjetniki posamezniki in opravljati dela, ki je nezdružljivo z opravljanjem dejavnosti službe.
Tistim zaposlenim, ki so imenovani v naziv višjega upravnega delavca in prejemajo dodatek v skladu s tem členom, ne pripadajo dodatki iz 8. člena te uredbe”.
5. člen
V 10. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Delavcem Davčne uprave Republike Slovenije, ki so imenovani v naziv višjega upravnega delavca in prejemajo dodatke po tem členu, ne pripadajo dodatki iz 8. člena te uredbe.“
6. člen
Za 10. členom se doda nov 10.a člen, ki se glasi:
“10.a člen
Za vrednotenje omejitev, ki izhajajo iz z zakonom omejene pravice do stavke, pripada določenim zaposlenim dodatek v višini 0,10 količnika, in sicer:
– policistom, ki so med stavko dolžni opravljati z zakonom določene naloge policije, in drugim delavcem policije, ki so dolžni zagotoviti nemoteno izvajanje teh nalog;
– uradnim osebam Slovenske obveščevalno-varnostne agencije, ki morajo med stavko opravljati z zakonom določene naloge agencije, in drugim delavcem agencije, ki morajo uradnim osebam agencije omogočiti izvršitev nalog agencije, ki so nujne in katerih opustitev bi lahko pomenila takojšnjo in neposredno nevarnost za varnost države;
– pooblaščenim uradnim osebam Carinske uprave Republike Slovenije, ki so dolžne med stavko zagotoviti nemoteno opravljanje z zakonom določenih nalog;
– vojaškim osebam, ki med opravljanjem vojaške službe nimajo pravice do stavke, in drugim delavcem Ministrstva za obrambo, ki opravljajo upravne in strokovne zadeve na področju obrambe in zaščite ter morajo zagotavljati nemoteno izvajanje z zakonom določenih nalog;
– kontrolorjem letenja Uprave Republike Slovenije za zračno plovbo, ki morajo tudi med izvajanjem stavke zagotavljati neoviran zračni promet iz in v tujino, preprečevati možnost nastanka škode, zagotavljati nemoteno delovanje državnih organov ter iskanje in reševanje v primeru letalske nesreče in varno odvijanje letalskega prometa;
– delavcem Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij, ki morajo med stavko opravljati vsa dela in naloge, ki zagotavljajo varnost in nemoteno delovanje uprave, pazniki pa morajo tudi spremljati in varovati priprte osebe po odredbi sodišča.”
7. člen
V 14. členu se:
– v prvi alinei številka “0,30“ nadomesti s številko “0,65“;
– v drugi alinei številka “0,35“ nadomesti s številko “0,75“;
– v tretji alinei številka “0,40“ nadomesti s številko “0,90“.
8. člen
V 15. členu se:
– v prvi alinei številka “0,25“ nadomesti s številko “0,60“;
– v drugi alinei številka “0,30“ nadomesti s številko “0,70“;
– v tretji alinei številka “0,35“ nadomesti s številko “0,85“.
9. člen
V prvem odstavku 16. člena se številka “0,15“ nadomesti s številko “0,35“.
Prva alinea drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
“- višje upravne delavce, razen za višje upravne delavce, ki opravljajo naloge inšpekcijskega nadzorstva,“
Črta se druga alinea drugega odstavka.
Zadnja alinea drugega odstavka se nadomesti z besedilom, ki se glasi:
“- delavce Carinske uprave Republike Slovenije, ki prejemajo dodatek za vrednotenje posebne odgovornosti po posebnem zakonu.“
10. člen
V 17. členu se črta beseda “pripravniku,“.
11. člen
V 18. členu se beseda: “akademski“ nadomesti z besedilom: “strokovni ali znanstveni“.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Dodatki iz prejšnjega odstavka se med seboj izključujejo“.
12. člen
V 19. členu se besedilo: “Pooblaščenim uradnim osebam Ministrstva za notranje zadeve, ki opravljajo naloge v posebnih policijskih enotah na sklic, ustanovljenih na podlagi 24. člena zakona o notranjih zadevah (Uradni list SRS, št. 28/80, 38/88, 27/89 in Uradni list RS, št. 8/90, 19/91, 4/92 in 58/93)“ nadomesti z besedilom: “Policistom, ki opravljajo naloge v posebnih policijskih enotah, ustanovljenih na podlagi 13. člena zakona o policiji (Uradni list RS, št. 48/98 in 66/98 – popravek)“, v nadaljevanju stavka pa se črtata besedi: “na sklic“.
13. člen
V prvem odstavku 20. člena uredbe se besedilo: “Pooblaščenim uradnim osebam“ nadomesti z besedilom: “Določenim pooblaščenim uradnim osebam v Carinski upravi Republike Slovenije, določenim uradnim osebam v Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji, določenim policistom“.
14. člen
Dodatek za vrednotenje posebnih obremenitev in odgovornosti iz druge alinee 8. člena pripada zaposlenim:
– od 1. 5. 2000 v višini 5%,
– od 1. 1. 2001 v višini 10% in
– od 1. 7. 2001 v višini 15%.
Dodatek za vrednotenje omejitve pravice do stavke iz 10.a člena pripada zaposlenim:
– od 1. 5. 2000 v višini 0,05 količnika,
– od 1. 1. 2001 v višini 0,10 količnika.
Upravnim delavcem pripada dodatek:
– na delovnih mestih v V. tarifni skupini od 1. 5. 2000 dalje v višini 0,45 količnika, od 1.1. 2001 pa v višini 0,55 količnika, od 1. 7. 2001 v višini 0,65 količnika;
– na delovnih mestih v VI. tarifni skupini od 1. 5. 2000 v višini 0,55 količnika, od 1. 1. 2001 pa v višini 0,65 količnika, od 1. 7. 2001 v višini 0,75 količnika in
– na delovnih mestih v VII., VIII. in IX. tarifni skupini od 1. 5. 2000 v višini 0,60 količnika, od 1. 1. 2001 pa v višini 0,75 količnika in od 1. 7. 2001 v višini 0,90 količnika.
Strokovno-tehničnim delavcem pripada dodatek:
– na delovnih mestih v V. tarifni skupini od 1. 5. 2000 dalje v višini 0,40 količnika, od 1. 1. 2001 pa v višini 0,50 količnika, od 1. 7. 2001 v višini 0,60 količnika,
– na delovnih mestih v VI. tarifni skupini od 1. 5. 2000 v višini 0,50 količnika, od 1.1. 2001 pa v višini 0,60 količnika, od 1. 7. 2001 v višini 0,70 količnika in
– na delovnih mestih v VII., VIII. in IX. tarifni skupini od 1. 5. 2000 v višini 0,55 količnika, od 1. 1. 2001 pa v višini 0,70 količnika in od 1. 7. 2001 v višini 0,85 količnika.
Dodatek iz 16. člena pripada zaposlenim:
– od 1. 5. 2000 v višini 0,25 količnika,
– od 1. 1. 2001 v višini 0,35 količnika.
15. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 113-03/98-5
Ljubljana, dne 6. aprila 2000.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti