Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/1999 z dne 27. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/1999 z dne 27. 12. 1999

Kazalo

5026. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vojnih veteranih (ZVV-A), stran 16525.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vojnih veteranih (ZVV-A)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vojnih veteranih (ZVV-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 14. decembra 1999.
Št. 001-22-183/99
Ljubljana, dne 22. decembra 1999.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VOJNIH VETERANIH (ZVV-A)
1. člen
V zakonu o vojnih veteranih (Uradni list RS, št. 63/95) se v 1. členu dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
“Društvu ali zvezi vojnih veteranov lahko ministrstvo, pristojno za vojne veterane, podeli status društva, ki deluje v javnem interesu za obdobje petih let. Ministrstvo podeli status društva, ki deluje v javnem interesu na podlagi temeljnega akta in programa društva, ki zagotavlja dejavnost javnega pomena, zlasti na področju socialno-zdravstvenega skrbstva za članstvo, ohranjanje zgodovinskega izročila, skrbi za ohranjanje vojnih grobišč, mednarodne dejavnosti ter na podlagi širše družbene aktivnosti in porabe sredstev društva v določenem obdobju, iz katerih je razvidno, da delovanje društva presega interese njegovega članstva.
Podrobnejše kriterije za podelitev statusa društva v javnem interesu predpiše minister, pristojen za vojne veterane.”
2. člen
V 2. členu se v tretji alinei črta podpičje in doda besedilo “ali mu je bilo na tej podlagi podeljeno državno odlikovanje, oziroma, ki udeležbo v NOV Slovenije dokaže z drugo javno listino;”.
V šesti alinei se besede “narodne zaščite ter” nadomestijo z besedami “oboroženi pripadnik narodne zaščite ter pripadnik”.
3. člen
Za 2. členom se doda nov 2.a člen, ki se glasi:
“2.a člen
Vojni veteran po tem zakonu je tudi član Predsedstva Republike Slovenije in član republiške koordinacijske skupine in podskupine, ki je to dolžnost opravljal v času vojaške agresije na Republiko Slovenijo od 26. 6. do 18. 7. 1991.
Ne glede na pogoje iz šeste alinee prejšnjega člena je vojni veteran tudi oseba, ki je v obdobju od 17. 5. 1990 do 25. 6. 1991 opravljala dolžnosti organizatorja manevrske strukture narodne zaščite ter oseba, ki je po odločitvi organizatorja manevrske strukture narodne zaščite v tem obdobju opravljala naloge narodne zaščite, med katere je šteti tajno zbiranje, varovanje in hrambo orožja, streliva in vojaškega materiala oziroma vojaških ali obrambnih dokumentov v zasebnih oziroma neuradnih prostorih in lokacijah ter izvajanje obveščevalne in protiobveščevalne dejavnosti.
Za organizatorja manevrske strukture narodne zaščite se šteje oseba, ki je v obdobju iz prejšnjega odstavka opravljala funkcijo republiškega sekretarja za obrambo, republiškega sekretarja za notranje zadeve, republiškega in pokrajinskega načelnika narodne zaščite, namestnika in pomočnika republiškega in pokrajinskega načelnika narodne zaščite, občinskega načelnika narodne zaščite ter oseba, ki je bila po odločitvi pristojnega organa za notranje zadeve določena za organiziranje manevrske strukture narodne zaščite v okviru organov za notranje zadeve.
Za pripadnika manevrske strukture narodne zaščite se šteje tudi nosilec znaka z napisom; RS, MSNZ, ONZ, 1990 na sprednji strani in z datumom, 17. 5. 1990 ter številkami 001 do 126 na hrbtni strani.
Ne glede na pogoje iz šeste alinee prejšnjega člena je vojni veteran tudi delavec organov za notranje zadeve, ki je ob osamosvojitvi Republike Slovenije v času od 26. 6. 1991 do 18. 7. 1991 kot pripadnik policijskih enot opravljal naloge, povezane z borbenimi dejstvi in delovanjem zvez policije, kriminalistične službe in varnostno-obveščevalne službe.
Vojni veteran je tudi pripadnik bivše Jugoslovanske ljudske armade (v nadaljevanju: JLA), ki je po nalogu pristojnih organov Republike Slovenije od 17. 5. 1990 do 18. 7. 1991 izvajal vojaške, obveščevalne in protiobveščevalne naloge v korist Republike Slovenije.
Vojni veteran po tem zakonu ne more biti oseba, ki je prestopila iz JLA, pa ni bila udeležena v neposrednih obrambnih aktivnostih, oseba, ki ni prestopila iz JLA na podlagi poziva Predsedstva Republike Slovenije o prestopu pripadnikov JLA do določenega roka ter oseba, ki je v času agresije na Republiko Slovenijo redno služila vojaški rok ali je bila na civilnem služenju vojaškega roka, razen če je bila udeležena v neposrednih obrambnih aktivnostih.”
4. člen
V 6. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
“Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko vojni veteran po lastni izbiri uveljavi pravico do zdraviliškega in klimatskega zdravljenja ali po tem zakonu ali po drugem predpisu.”
5. člen
V 7. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Vojni veteran - tujec z dovoljenjem za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji ima enake pravice kot vojni veteran - državljan Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.”.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
6. člen
V 11. členu se drugi odstavek spremeni, tako da se glasi:
“Za organizatorja narodne zaščite se po tem zakonu šteje vojni veteran iz tretjega odstavka 2.a člena tega zakona.”
7. člen
V 14. členu se beseda “osnove” nadomesti z besedilom “odmerne osnove po zakonu o vojnih invalidih iz januarja tekočega leta.”.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Vojni veteran iz prejšnjega odstavka je upravičen do letnega prejemka ne glede na uveljavljeno pravico do dodatka za rekreacijo po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.”
8. člen
V 15. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Vojnemu veteranu s stalnim prebivališčem v tujini se v času, ko je na ozemlju Republike Slovenije, zagotavlja plačilo zdravstvenih storitev v okviru obveznega zdravstvenega zavarovanja v celoti.”
9. člen
V 23. členu se za besedo “zavarovanje” postavi pika, ostalo besedilo pa se črta.
10. člen
V 26. členu se v prvem odstavku za besedo “knjižice” postavi vejica, besede “ali drugega ustreznega dokazila” pa se nadomestijo z besedami “odločbe ali potrdila pristojnega državnega organa oziroma nosilca javnih pooblastil ali druge javne listine”.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Ob pogoju dejanske vzajemnosti se za javno listino po prejšnjem odstavku šteje tudi odločba ali drug pravni akt tuje države ali tujega organa, s katerim je osebi priznan čas udeležbe v NOV Slovenije v pokojninsko dobo.”
Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
11. člen
V 29. členu se za besedo “podatkov” doda vejica in besedilo “dolžnosti državnih organov, zavodov, organizacij in delodajalcev glede posredovanja podatkov”.
12. člen
V 35. členu se za oklepajem postavi pika in črta besedilo “če so se njegove pravice iz naslova statusa borca NOV izvrševale v Republiki Sloveniji 25. 6. 1991”.
13. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 545-01/93-1/15
Ljubljana, dne 14. decembra 1999.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost