Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/1999 z dne 18. 2. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/1999 z dne 18. 2. 1999

Kazalo

469. Sklep o organizaciji in delovnih področjih občinske uprave Občine Komenda, stran 915.

Na podlagi 49. člena (a, b, c, č, d) zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98) in 6. člena statutarnega sklepa Občine Komenda je Občinski svet občine Komenda na 2. seji dne 28. 1. 1999 sprejel
S K L E P
o organizaciji in delovnih področjih občinske uprave Občine Komenda
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta sklep določa organizacijo in delovna področja občinske uprave Občine Komenda (v nadaljevanju: občinska uprava) in odločanje o upravnih stvareh.
2. člen
Občinska uprava v okviru pravic in dolžnosti občine v skladu z zakoni in drugimi predpisi samostojno opravlja upravne, strokovno tehnične, organizacijske, razvojne in druge naloge iz svoje pristojnosti ter izvršuje naloge, ki so nanjo prenešene z zakoni.
3. člen
Funkcije, položaj, pravice in obveznosti občinske uprave ter njen odnos do župana, občinskega sveta, ter občanov določa zakon.
II. ORGANIZACIJA IN DELOVNA PODROČJA OBČINSKE UPRAVE
4. člen
Občinska uprava je organizirana kot enoten občinski urad, ki opravlja njene upravne naloge in je individualno voden.
V sestavi občinskega urada delujejo strokovnjaki za delovna področja občinske uprave.
5. člen
Občinsko upravo vodi, usmerja in nadzoruje župan.
6. člen
Za potrebe nemotenega funkcioniranja občine in njenih organov ter izvajanje nekaterih strokovnih nalog iz pristojnosti občine se lahko izvedba teh nalog poveri zunanjim strokovnim sodelavcem in družbam, oziroma sprejme ustrezen akt o sklenitvi koncesije, ki ga sprejme občinski svet.
7. člen
Sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določi župan.
8. člen
Delavce občinske uprave sprejema v delovno razmerje župan.
Višje upravne in upravne delavce imenuje v naziv župan. Župan odloča o njihovem napredovanju v višji naziv, oziroma višji plačilni razred in o njihovi razrešitvi.
Koeficient za določanje plače delavcev v občinski upravi določi župan.
O disciplinski odgovornosti delavcev v občinski upravi odloča župan.
9. člen
Občinska uprava opravlja naloge na področjih:
– financ;
– pravnih, kadrovskih in splošnih zadev;
– predšolske vzgoje, izobraževanja in športa;
– kulture in raziskovalne dejavnosti;
– zdravstvenega in socialnega varstva;
– gospodarske dejavnosti in turizma;
– gospodarskih javnih služb in prometa;
– prostora in okolja;
– gospodarjenja z nepremičninami;
– stanovanjskega gospodarstva;
– varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– komunalnega nadzorstva.
Občinska uprava opravlja:
– strokovne in organizacijske naloge ter administrativno tehnična opravila za župana, občinski svet ter za njegove odbore, komisije in druga delovna telesa;
– strokovne naloge v zvezi z volitvami, referendumi in ljudsko iniciativo ter
– druge naloge iz občinske pristojnosti, ki so določene z zakoni in drugimi predpisi.
10. člen
V upravnem postopku o upravnih stvareh iz izvirne pristojnosti občinske uprave in iz prenesene državne pristojnosti izdaja odločbe na prvi stopnji višji upravni delavec.
O pritožbah zoper posamične akte iz izvirne pristojnosti odloča župan.
O pritožbah zoper posamične akte, ki jih v zadevah iz državne pristojnosti na prvi stopnji izdaja občinska uprava, odloča ministrstvo, pristojno za ustrezno področje.
11. člen
Župan lahko pooblasti delavce uprave, ki izpolnjujejo zakonske pogoje za odločanje v upravnih stvareh, za opravljanje posameznih dejanj ali za vodenje celotnega postopka in za odločanje v upravnih stvareh.
12. člen
O izločitvi župana odloča občinski svet.
O izločitvi višjega upravnega delavca odloča župan.
III. KONČNE DOLOČBE
13. člen
Župan izda sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi v enem mesecu po sprejemu tega odloka.
14. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha na območju Občine Komenda veljati odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/95, 20/98).
15. člen
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01504-2/99
Komenda, dne 28. januarja 1999.
Župan
Občine Komenda
Tomaž Drolec l. r.

AAA Zlata odličnost