Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/1999 z dne 18. 2. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/1999 z dne 18. 2. 1999

Kazalo

467. Statutarni sklep Občine Komenda, stran 913.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), je Občinski svet občine Komenda na 2. seji dne 28. 1. 1999 sprejel
S T A T U T A R N I S K L E P
Občine Komenda
1. člen
Ta statutarni sklep ureja najpomembnejša vprašanja konstituiranja Občine Komenda in organizacijo ter delovanje njenih organov do sprejema statuta.
2. člen
Občina Komenda je temeljna samoupravna lokalna skupnost. Območje Občine Komenda določa zakon.
Občina Komenda je konstituirana potem, ko se konstituira občinski svet; izvolijo občinski odbori in nadzorni odbor; sprejme ta statutarni akt; sprejme začasni akt o organizaciji in delu občinske uprave ter sistemizacija delovnih mest v občinski upravi.
3. člen
Sedež Občine Komenda je v Komendi, Zajčeva 23.
Občina Komenda ima svoj pečat. Pečat je okrogle oblike in ima v sredini grb Občine Komenda, na zgornjem obodu pečata ima napis OBČINA KOMENDA, pod grbom pa napis KOMENDA.
Občinski svet občine Komenda ima pečat okrogle oblike z grbom Občine Komenda v sredini, na zgornjem robu pečata napis OBČINA KOMENDA – OBČINSKI SVET, pod grbom pa napis KOMENDA.
Župan ima pečat okrogle oblike z grbom Občine Komenda v sredini, napisom OBČINA KOMENDA – ŽUPAN ob gornjem robu pečata in pod grbom napis KOMENDA.
4. člen
Občina Komenda (v nadaljevanju: občina) na svojem območju samostojno ureja lokalne zadeve javnega pomena.
Občina opravlja tudi zadeve lokalnega pomena, ki so določene v 21. členu zakona o lokalni samoupravi ter zadeve, ki so določene z določbami drugih zakonov.
5. člen
Organi občine so:
– občinski svet,
– župan,
– nadzorni odbor.
6. člen
Občinski svet (v nadaljevanju: svet) je najvišji organ odločanja v občini.
Svet ima naslednje pristojnosti:
– sprejema statut občine,
– sprejema poslovnik za svoje delo,
– sprejema odloke in druge občinske akte (odredbe, pravilnike, navodila, sklepe),
– sprejema premoženjsko, delitveno in kadrovsko bilanco občine,
– določa lastne vire financiranja,
– določa višino najemnin in zakupnin za objekte, ki so v lasti občine,
– določa višino nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča,
– daje soglasja o namenski porabi sredstev, pridobljenih s koncesijami ali dobičkom javnih podjetij,
– določa obseg in višino taks, pristojbin, odškodnin in drugih prihodkov občine,
– odloča o uvedbi samoprispevka,
– odloča o finančnem zadolževanju občine pod pogoji, določenimi z zakoni,
– daje pobudo za presojo ustavnosti in zakonitosti v zadevah, s katerimi se posega v ustavni položaj in pravice občine,
– sprejema občinski proračun in zaključni račun,
– na predlog župana sprejema akt o organizaciji in delovnih področjih občinske uprave,
– imenuje podžupana občine,
– določa način in pogoje opravljanja občinskih javnih služb,
– daje soglasja k ureditvi območja občine z neprometnimi znaki,
– odloča o povezovanju občine v pokrajino,
– potrjuje začasne nujne ukrepe,
– imenuje predsednika in člane nadzornega odbora,
– ustanavlja občinske odbore ter voli in razrešuje predsednike in njihove člane,
– imenuje komisije in druga stalna in začasna delovna telesa,
– nadzoruje delo odborov, župana in podžupana in delo občinske uprave,
– razpisuje referendum,
– daje pobude za sklic zborov občanov,
– sprejema prostorske plane in druge plane razvoja občine,
– odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnin in nepremičnin,
– ustanavlja gospodarske in druge javne zavode ter gospodarske javne službe ter sprejema koncesijske akte,
– daje soglasja k cenam komunalnih storitev,
– daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti,
– daje mnenje k imenovanju predstojnikov republiških organov, pristojnih za občino,
– odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon.
Do sprejema poslovnika sveta ureja vprašanja njegovega delovanja začasni poslovnik, ki ga je sprejel občinski svet na prvi seji.
7. člen
Župan opravlja naslednje naloge:
– predstavlja in zastopa občino in občinski svet,
– vodi seje občinskega sveta,
– skrbi in odgovarja za izvajanje odločitev občinskega sveta in občinskih odborov,
– načrtuje, organizira, usmerja in nadzira delo občinske uprave,
– sklepa pogodbe, usmerja in odreja porabo proračunskih sredstev,
– skrbi za upravljanje z občinskim premoženjem,
– ima splošno pooblastilo za odločanje o pridobitvi ali odsvojitvi premičnin v lasti občine, katerih posamična vrednost, skupna vrednost v okviru enega posla ali skupna vrednost v obdobju enega meseca ne presega 2,000.000 SIT,
– predlaga kandidata za podžupana,
– imenuje in razrešuje višje upravne delavce v občinski upravi,
– predlaga organizacijo in delovno področje občinske uprave,
– sprejme načrt delovnih mest v občinski upravi,
– sprejema začasne nujne ukrepe,
– imenuje in razrešuje vodje posameznih projektov,
– sklepa pogodbe z zunanjimi strokovnimi sodelavci za izvedbo posameznih nalog občine,
– opravlja druge zadeve, ki jih določa zakon in ta statutarni sklep.
8. člen
Nadzorni odbor, katerega naloge določa zakon, ima predsednika in 6 članov.
Delo nadzornega odbora ureja poslovnik, ki ga sprejme nadzorni odbor z večino vseh članov. Do sprejema poslovnika se za delo odbora smiselno uporabljajo določbe začasnega poslovnika sveta.
Nadzorni odbor se konstituira na svoji prvi seji.
9. člen
Organizacijsko in delovno področje občinske uprave ureja začasni akt o organizaciji občinske uprave, ki ga na predlog župana sprejme svet.
Akt iz prejšnjega odstavka ureja tudi notranjo organizacijo ter položaj zaposlenih v upravi, v skladu z zakonom.
10. člen
Upravne naloge občinske uprave opravljajo zaposleni v upravi, ki jih zaposli župan v skladu s sistemizacijo delovnih mest občinske uprave.
Sklep o sistematizaciji delovnih mest sprejme župan po sprejetju akta o organizaciji in delovnem področju občinske uprave. Delavce občinske uprave sprejema v delovno razmerje župan. Višje upravne delavce in upravne delavce imenuje v naziv župan.
11. člen
Odloki in drugi splošni akti, ki jih je sprejela občinska skupščina in občinski svet prejšnje Občine Kamik, ostanejo v veljavi, dokler ni z novimi odločitvami sveta posamezno vprašanje urejeno na novo.
12. člen
Ta statutarni sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01504-1/99
Komenda, dne 28. januarja 1999.
Župan
Občine Komenda
Tomaž Drolec l. r.

AAA Zlata odličnost