Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/1999 z dne 3. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/1999 z dne 3. 12. 1999

Kazalo

4660. Sporazum o ureditvi premoženjskih razmerij med Občinami Benedikt, Cerkvenjak, Lenart in Sveta Ana ter o delitvi premoženja prejšnje Občine Lenart na dan 31. 12. 1998 (premoženjsko delitvena bilanca), stran 14713.

Na podlagi 51.b člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) ter odločbe ustavnega sodišča RS, št. 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96 in 12/99), 15. člena statuta Občine Benedikt (Uradni list RS, št. 19/99), 15. člena statuta Občine Cerkvenjak (Uradni list RS, št. 26/99), 21. člena statuta Občine Lenart (Uradni list RS, št. 33/95 in 75/96) in 15. člena statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 13/99) so Občinski sveti občine Benedikt, na seji dne 19. 5. 1999, Občine Cerkvenjak na seji dne 19. 5. 1999, Občine Lenart na seji dne 25. 5. 1999 in Občine Sveta Ana na seji dne 21. 5. 1999 sprejeli
S P O R A Z U M
o ureditvi premoženjskih razmerij med Občinami Benedikt, Cerkvenjak, Lenart in Sveta Ana ter o delitvi premoženja prejšnje Občine Lenart na dan 31. 12. 1998 (premoženjsko delitvena bilanca)
I
Podpisnice ugotavljajo, da so na podlagi zakona o lokalni samoupravi in zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 56/98) s 1. 1. 1999 na območju bivše Občine Lenart ustanovljene štiri občine, kot samoupravne lokalne skupnosti, in sicer: Občina Benedikt, Občina Cerkvenjak, Občina Lenart in Občina Sveta Ana.
Po določbah 51.b v zvezi z 51.c členom zakona o lokalni samoupravi se premoženje občine razdeli sporazumno. O načinu sporazumne delitve premoženja sprejemajo odločitve občinski sveti.
Ob smiselni uporabi 51.c člena se premoženje deli na podlagi naslednjih parametrov: število prebivalcev, udeležba posameznih delov občine pri izgradnji in oblikovanju premoženja, lastna udeležba posameznih delov občine pri ustvarjanju premoženja in obstoječa bremena ter terjatve občine, ki bodo dospele v naslednjih letih.
Premoženje bivše Občine Lenart se razdeli med novonastale občine in uredijo medsebojna premoženjska razmerja na podlagi določb tega sporazuma. Za razdelitev premoženja je podlaga premoženjska bilanca, inventura oziroma popis osnovnih sredstev, terjatev in obveznosti Občine Lenart na dan 31. 12. 1998 ter delitveni ključi in merila, določena s tem sporazumom.
II
Za delitev skupnega premoženja se uporabljajo merila in delitveni ključi, navedeni v nadaljevanju:
1. po legi – za nepremičnine in terjatve od njihove prodaje – razen kupnin za prodana stanovanja do 31. 12. 1998 – ter bremena za njihovo gradnjo (krediti) tako, da je premoženje last tiste občine, na območju katere leži;
2. po namenu – lastnik je ena ali več občin, katere prebivalstvu ali območju nepremičnina služi;
3. po deležu prebivalcev – uporablja se za delitev razpoložljivih sredstev na računu proračuna, računu rezerv ter za tiste terjatve in obveznosti, ki jih ni možno vezati na lokacijo premoženja, pri čemer deleži prebivalcev po občinah znašajo:
– Občina Benedikt                     11,24%
– Občina Cerkvenjak                    12,04%
– Občina Lenart                      63,58%
– Občina Sveta Ana                    13,14%
4. Po drugih merilih, določenih s to pogodbo.
III
Premoženje bivše Občine Lenart se razdeli po naslednjih merilih:
1. Nepremičnine (delitev po legi)
Med nepremičnine po tej pogodbi spadajo:
– zemljišča (stavbna, kmetijska, gozdovi),
– objekti komunalne infrastrukture kolektivne in individualne rabe,
– objekti za upravno in poslovno dejavnost,
– stanovanja in s stanovanji povezani poslovni prostori,
– kulturni domovi in v njihovem okviru obstoječi poslovni prostori (ter drugi prostori, ki služijo kulturni dejavnosti),
– športni prostori in igrišča,
– zaklonišča.
Nepremičnine, ki so evidentirane v popisu in knjigovodstvu osnovnih sredstev Občine Lenart po stanju 31. 12. 1998 po posameznih namenih znašajo:
Sedanja vrednost po občinah v SIT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vrsta nepremičnin          Benedikt   Cerkvenjak      Lenart    Sveta Ana         Skupaj
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a) Objekti za upravno in
  poslovno dejavnost           –       –  76,642.884,70        –      76,642.884,70
b) Stanovanja         26,385.609,50  6,627.587,90  292,824.844,10  26,397.279,80     352,335.321,30
c) Poslovni prostori v
  poslovno stan. objektih   1,830.825,10       –  16,045.661,40  16,510.781,00      34,387.267,50
č) Kulturni domovi       13,532.015,60 10,726.486,60  73,197.029,90  12,199.799,90     109,655.332,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Podrobnejši pregled spredaj navedenih nepremičnin je razviden iz priloge Tabela I/1-4.
Objekti in naprave komunalne infrastrukture po občinah so evidentirane pri javnih podjetjih, ki vodijo lastništvo za nove občine po lokaciji posameznega objekta oziroma omrežja.
Športni objekti in igrišča se nahajajo v sklopu objektov, naprav in zemljišč, s katerimi upravljajo javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja in delujejo v celoti na območju posameznih občin, katere z ustanovitvenim aktom uredijo upravljanje z njihovim premoženjem.
Zaklonišča se nahajajo v sklopu stanovanjskih objektov in javnih zavodov, na območju Občine Lenart.
Zemljišča, katerih imetnik pravice uporabe po stanju 31. 12. 1998 je Občina Lenart – in kolikor ni za posamezna zemljišča s tem sporazumom drugače določeno – preidejo v last posamezne občine tako, kot so evidentirana po legi v katastrskem operatu Geodetske uprave Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Maribor. Evidenca je priložena tej pogodbi v prilogi II. Občine Benedikt, Cerkvenjak in Sveta Ana predlagajo vpis svoje lastnine v zemljiško knjigo na podlagi tega sporazuma.
Investicije v teku se prenesejo v premoženje občine, kjer se investicijski objekt oziroma naprava nahaja.
Občine Benedikt, Cerkvenjak in Sveta Ana postanejo lastniki objektov in zemljišč, katerih imetniki pravice uporabe oziroma lastniki so bile Krajevne skupnosti Benedikt, Cerkvenjak in Sveta Ana.
Telekomunikacijske zveze za področje zaščite in reševanje ostanejo v skupnem lastništvu oziroma upravljanju vseh občin, s tem, da se plačilo stroškov naložb in vzdrževanja naprav uredi s posebno pogodbo.
2. Premičnine (delitev po namenu)
Premičnine, ki jih je uporabljala občinska uprava Občine Lenart in se nahajajo v prostorih na sedežu preoblikovane Občine Lenart in katerih neodpisana vrednost znaša 14,929.085,20 SIT ter premičnine na območju krajevnih skupnosti te občine, ostanejo premoženje Občine Lenart. Občine Benedikt, Cerkvenjak in Sveta Ana postanejo lastnice premičnin, ki so jih uporabljale istoimenske krajevne skupnosti oziroma za KS Lokavec, Občina Sveta Ana.
3. Ustanoviteljske pravice (delitev po namenu)
Podpisnice ugotavljajo, da je bivša Občina Lenart soustanoviteljica javnih in drugih podjetij, in sicer: Nigrad, Javno komunalno podjetje Maribor, Strma ul. 8, Maribor, Mariborski vodovod, Javno podjetje d.d. Maribor, Jadranska 24, Maribor in Cestno podjetje Maribor, družba za gradnjo in vzdrževanje cest d.d. Iztokova 30, Maribor. Podpisnice si razdelijo kapitalski delež v teh podjetjih v skladu s 4./III. točko tega sporazuma.
V Komunalnem podjetju Ptuj, ki na podlagi odloka prejšnje Občine Lenart opravlja gospodarsko javno službo tudi na območju bivše Občine Lenart (območje Občine Cerkvenjak), Občina Lenart nima kapitalskega deleža in s tem tudi nima statusa soustanovitelja, zato bo ta status samostojno urejala Občina Cerkvenjak.
Javni zavodi, ki jih je ustanovila bivša Občina Lenart za področje kulture, predšolske vzgoje in zdravstva (Ljudska univerza s samostojno enoto: Matična knjižnica Lenart, Vzgojno-varstveni zavod Lenart in Zdravstveni dom Lenart) bodo do 30. 6. 1999 oziroma do sprejema proračunov vseh podpisnic za leto 1999 v soupravljanju vseh štirih občin, ki bodo v tem času tudi sofinancirale njihovo dejavnost v deležih, kot znašajo deleži prebivalcev po točki 3/II.
Ustanoviteljske oziroma soustanoviteljske pravice po sprejemu občinskih proračunov, bodo urejene z novimi ustanovitvenimi akti (odloki).
Na področju javnih zavodov za področje osnovnošolskega izobraževanja izvršujejo ustanoviteljske pravice občine takole:
– Občina Lenart za Osnovno šolo Lenart, Sveti Jurij, Sveta Trojica in Voličina;
– Občina Benedikt za Osnovno šolo Benedikt;
– Občina Cerkvenjak za Osnovno šolo Cerkvenjak;
– Občina Sveta Ana za Osnovno šolo Sveta Ana.
Podpisnice bodo sprejele oziroma uskladile ustanoviteljske akte (odloke) o ustanovitvi osnovnih šol na svojem območju.
4. Kapitalski deleži – premoženje javnih zavodov in javnih podjetij (delitev po legi oziroma po obsegu poslovanja)
Javni zavodi
Premoženje oziroma kapital javnih zavodov, ki služi izključno prebivalcem ene občine in katerega ustanoviteljica je ena od novonastalih občin, pripada tej občini.
Premoženje zavodov, ki bodo ustanovljeni za več občin oziroma bo več občin soustanoviteljic teh zavodov, se deli po legi nepremičnin in po nahajališču oziroma namenu premičnin javnih zavodov.
Vsaka občina, ki bo soustanoviteljica javnega zavoda, nosi bremena ki izvirajo iz nepremičnega premoženja (stroški poslovanja, vzdrževanje objektov in naložb), kolikor zavodi ne bodo teh bremen pokrivali s svojim poslovanjem oziroma državnimi sredstvi za financiranje njihovih dejavnosti.
Javna podjetja
Vsaka občina je lastnik sredstev gospodarske javne infrastrukture na njenem območju, s katero upravlja javno podjetje. Delež kapitala, ki jih ima bivša Občina Lenart v javnih in podobnih podjetjih, ki so delniške družbe, na dan 31. 12. 1998, se deli takole:
– v Mariborskem vodovodu Maribor, kjer znaša delež bivše Občine Lenart po knjigovodski vrednosti 19,225.365 SIT (9516 delnic), se deli na Občine Lenart, Benedikt in Sveta Ana po količini prodane vode v letu 1998 tako, da deleži znašajo 77,09% za Občino Lenart, 14,62% za Občino Benedikt in 8,29% za Občino Sveta Ana.
– v Nigradu Maribor, kjer znaša delež bivše Občine Lenart po knjigovodski vrednosti 27,155.708 SIT (6833 delnic), se razporedi v celoti na Občino Lenart,
– v Cestnem podjetju Maribor, kjer znaša delež po knjigovodski vrednosti 11,308.289,50 SIT (5597 delnic), se deli na Občine Lenart, Benedikt, Cerkvenjak in Sveta Ana po dolžini lokalnih cest tako, da znaša delež Občine Lenart 56,20%, delež Občine Sveta Ana 19,96%, delež Občine Benedikt 12,31% in delež Občine Cerkvenjak 11,53%.
Kapitalski delež Občine Cerkvenjak v ustanovitvenem kapitalu Komunalnega podjetja Ptuj si uredita partnerja naknadno z medsebojno pogodbo.
Druge pravne osebe
Bivša Občina Lenart ima evidentiran kapitalski delež v Veterinarskem zavodu Maribor za Veterinarsko postajo Lenart, ki je v zaključni fazi lastninjenja. Nominalna vrednost kapitala bivše Občine Lenart po stanju 1. 1. 1993, ki znaša 9,170.000 SIT, se deli na Občine Lenart, Benedikt, Cerkvenjak in Sveta Ana po številu prebivalcev. Delež Občine Lenart znaša 5,830.286 SIT, Občine Benedikt 1,030.708 SIT, Občine Cerkvenjak 1,104.068 SIT in Občine Sveta Ana 1,204.938 SIT.
5. Denarna sredstva, terjatve in dolgoročne finančne naložbe
Proračun
Denarna sredstva na računu proračuna Občine Lenart po stanju 31. 12. 1998 in prejeta sredstva iz naslova finančne izravnave, ki je bila nakazana v mesecu januarju 1999, so bila v pretežni meri razporejena z odlokom o zaključnem računu proračuna Občine Lenart za leto 1998.
Čisti preostanek sredstev v znesku 3,387.773,23 SIT se razporedi na Občine Benedikt, Cerkvenjak, Lenart in Sveta Ana v sorazmerju oziroma deležih števila prebivalcev, kot so navedeni v II. točki te pogodbe, ki znaša:
– za Občino Benedikt               380.785,71 SIT
– za Občino Cerkvenjak              407.887,91 SIT
– za Občino Lenart               2.153.946,21 SIT
– za Občino Sveta Ana               445.153,40 SIT
Ustanoviteljske delnice pri bankah:
Ustanoviteljske delnice pri A banki v znesku 7.000 SIT se odprodajo, izkupiček pa deli med podpisnice po deležih prebivalcev.1
Rezerve
Sredstva rezerv vključno z refundiranimi sredstvi Republike Slovenije za sanacijo lokalnih cest se delijo med podpisnice po deležu prebivalcev, tako da od 14,426.112,66 SIT prejme Občina Benedikt 1,621.495,10 SIT, Občina Cerkvenjak 1,736.904,10 SIT, Občina Lenart 9,172.122,30 SIT in Občina Sveta Ana 1,895.591,16 SIT.
Stanovanjski sklad
Sredstva Stanovanjskega sklada Občine Lenart po stanju 31. 12. 1998 se prenesejo v prihodke sklada Občine Lenart za leto 1999.
Presežek prihodkov nad odhodki po stanju 31. 12. 1998 v znesku 2,206.782,85 SIT se razporedi po deležu prebivalcev po 3./II. točki tega sporazuma. Neplačane kupnine za prodana stanovanja, ki jih bodo kupci plačali v naslednjih letih (obroki dospelih kupnin) v predvidenem znesku 29,164.856 SIT se porazdelijo med podpisnice v skladu s deležem prebivalstva. Občina Lenart izvaja pobiranje kupnin za vse občine in dejansko plačane obroke mesečno deli na posamezne podpisnice po deležih prebivalcev, po plačilu obveznosti tako, kot je podrobno razvidno iz priloge III. tega dogovora.
Terjatve
Terjatve do NKB Maribor za dolgoročni depozit, in sicer:
– 4,000.000 SIT, vezanih do 30. 9. 2000
– 7,000.000 SIT, vezanih do 30. 9. 2001
– 20,000.000 SIT, vezanih do 30. 9. 2003
se ob dospetju v vračilo razporedijo podpisnicam po deležih prebivalstva iz 3/II. točke te pogodbe.
Terjatve iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča pripadajo v celoti Občini Lenart.
Kasneje izterjane dvomljive in sporne terjatve se delijo po deležu prebivalstva iz 3/II. točke te pogodbe.
Uveljavljeno terjatev do države, ki se nanaša na prizidek Osnovne šole Cerkvenjak, bodo občine delile po deležu prebivalcev iz II. točke te pogodbe, in sicer tedaj, ko bodo sredstva nakazana na žiro račun ustrezne občine.
Bremena, obveznosti za dolgoročne zadolžitve in nadaljevanje investicij (delitev po namenu)
Splošno
Vsaka občina prevzame obveznosti in druga bremena, ki se nanašajo na nepremično ali premično premoženje, ustanoviteljsko pravico, kapitalski delež ali terjatev, ki jo prevzame v svoje premoženje oziroma soustanoviteljstvo.
Krediti
Obveznosti do odplačila kreditov prevzame občina, na območju katere se je investicija s pomočjo sredstev kredita izvajala. Premostitveni kredit za dozidavo Osnovne šole Cerkvenjak se skladno z odlokom o zaključnem računu proračuna Občine Lenart za leto 1998 odplača iz sredstev, ki se nanašajo na proračun za leto 1998.
Regresirane obresti
Obveznosti iz naslova regresiranja obresti za kredite za ureditev cest do oddaljenih kmetij prevzameta občini, kjer se je kredit koristil, to je Občina Benedikt za kmetije Senekovič, Pšajt in Kavčič ter Sveta Ana za kmetijo Slaček.
Krajevne skupnosti:
Obveznosti krajevnih skupnosti pokriva vsaka občina za svoje krajevne skupnosti pod pogoji, kot so jih določile v svojih splošnih aktih.
Tekoče investicije
Obveznosti za tekoče investicije pokriva vsaka občina za svoje območje, pri čemer je z odlokom o zaključnem računu proračuna Občine Lenart za leto 1998 določeno, katere tekoče investicije in v kakšnih zneskih se pokrivajo iz sredstev, ki se nanašajo na proračun bivše Občine Lenart za leto 1998.
IV
Podpisnice ugotavljajo, da je vsaka na seji svojega občinskega sveta dosegla nepreklicen in popoln sporazum o delitvi premoženja bivše Občine Lenart v skladu s tem sporazumom.
V
Vsaka od občin podpisnic lahko v skladu z veljavnimi predpisi, s tem sporazumom, na podlagi posebne listine ali enostranskega akta, samostojno predlaga ustrezne zemljiškoknjižne vpise občinske lastnine oziroma solastnine in drugih stvarnih pravic na nepremičninah, ki ležijo na območju njene občine oziroma na območju katastrskih občin v mejah njene občine.
Iz naslova ureditve medsebojnih premoženjsko pravnih razmerij ter delitve premoženja se ne obračunava in ne plačuje prometnega davka.
Občina Lenart kos samoupravna lokalna skupnost in pravna naslednica bivše Občine Lenart izrecno dovoljuje, da se Občine Benedikt, Cerkvenjak in Sveta Ana kot samoupravne lokalne skupnosti in kot pravne naslednice bivše Občine Lenart vknjižijo kot lastnice nepremičnin pri vseh nepremičninah v katastrskih občinah, na območju novonastalih občin, kjer je kot dosedanja zemljiškoknjižna imetnica pravice uporabe nepremičnin družbene lastnine vpisana bivša Občina Lenart, samoupravne interesne skupnosti bivše Občine Lenart, stvari v javni rabi ali drugo premoženje v javni lasti.
Prav tako Občina Benedikt, Cerkvenjak in Sveta Ana, kot samoupravne lokalne skupnosti in kot pravne naslednice bivše Občine Lenart dovoljujejo, da se Občina Lenart kot samoupravna lokalna skupnost in kot pravna naslednica bivše Občine Lenart vknjiži kot lastnica nepremičnin pri vseh nepremičninah v katastrskih občinah na območju preoblikovane Občine Lenart, kjer je kot dosedanja zemljiškoknjižna imetnica pravice uporabe nepremičnin družbene lastnine vpisana bivša Občina Lenart, samoupravne interesne skupnosti bivše Občine Lenart, stvari v javni rabi ali drugo premoženje v javni lasti.
VI
Ta sporazum začne veljati z dnem, ko ga potrdijo občinski sveti vseh štirih občin. Župani vseh štirih občin so pooblaščeni, da izvršijo ta sporazum in da v smislu vsebinskega dogovora po tem sporazumu po potrebi formalno natančneje uredijo dokončno besedilo sporazuma ter sklenejo oziroma izdajo ustrezne listine za njegovo izvršitev.
Občina Lenart se zavezuje, da bo v roku 60 dni po podpisu tega sporazuma poskrbela potrebne listine in dokumentacijo, ki je potrebna za izvedbo tega sporazuma.
VII
Ta sporazum je sestavljen v 16 izvodih, od katerih prejme vsaka podpisnica po štiri izvode.
Ta sporazum se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03005-1/99
Lenart, dne 23. septembra 1999.
Župan
Občine Benedikt
Milan Gumzar l. r.
Župan
Občine Cerkvenjak
Jožef Kraner l. r.
Župan
Občine Lenart
Ivan Vogrin, univ. dipl. inž. l. r.
Župan
Občine Sveta Ana
Bogomir Ruhitel l. r.
1 Opomba: Glede na sprejeti tekst se je naknadno ugotovilo, da ustanoviteljske delnice pri NKB Maribor v znesku 43.054 SIT ne obstajajo več, saj je vsem imetnikom teh delnic Republika Slovenija po prehodu Kreditne banke Maribor v Sanacijo, prejšnje ustanoviteljske delnice odpravila.

AAA Zlata odličnost