Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/1998 z dne 27. 11. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/1998 z dne 27. 11. 1998

Kazalo

4102. Odlok o turistični taksi, stran 6317.

Na podlagi 23. člena zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98) je Občinski svet občine Podvelka-Ribnica na 36. redni seji dne 12. 11. 1998 sprejel
O D L O K
o turistični taksi
1. člen
S tem odlokom se ureja plačilo turistične takse.
Turistična taksa je pavšalni denarni znesek, ki ga plačuje turist za vsak dan bivanja v kraju zunaj stalnega bivališča.
2. člen
S turistično takso turist v registriranem prenočitvenem obratu poravnava storitve in ugodnosti, ki jih je v kraju deležen brezplačno.
3. člen
Turistična taksa se plačuje v višini 8 točk.
Vrednost točke turistične takse znaša 14 SIT. Vrednost točke turistične takse določa Vlada RS in jo lahko enkrat letno uskladi, na podlagi gibanja cen življenjskih potrebščin.
Vrednost točke se določa v mesecu aprilu za prihodnje koledarsko leto.
4. člen
Turistično takso plača turist skupaj s plačilom storitev za prenočevanje.
Turist je dolžan plačati turistično takso tudi v primeru, ko je deležen brezplačnih storitev za prenočevanje.
5. člen
Plačila turistične takse so oproščeni:
– otroci do 7. leta starosti,
– invalidne osebe na podlagi članske izkaznice,
– osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih ali bolnicah,
– učenci, dijaki in študenti, udeleženci vzgojno-izobraževalnih programov, ki jih na nepridobitni podlagi organizirajo društva in druge vzgojno-izobraževalne ustanove ter verske in druge skupnosti v okviru svojih rednih aktivnosti,
– dijaki in študentje v dijaških oziroma v študentskih domovih,
– osebe, ki so na začasnem delu in bivajo v turističnem gostinskem obratu več kot 30 dni,
– udeleženci mladinskih in državnih strokovnih in športnih tekmovanj,
– tuji državljani, ki so po mednarodnih predpisih in sporazumih oproščeni plačila takse.
Turistično takso v višini 50 % plačujejo:
– osebe od 7. do 18. leta starosti,
– turisti v kampih,
– turisti v domovih za učence in študente,
– turisti, člani mednarodnih mladinskih organizacij, ki prenočujejo v mladinskih prenočiščih, ki so vključena v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč IYHF.
6. člen
Pravne osebe in podjetniki posamezniki ter sobodajalci, kmetje in društva, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, morajo pobirati turistično takso.
Turistična taksa se pobira hkrati s plačilom storitev za prenočevanje, ali najpozneje zadnji dan prenočevanja.
Osebe iz prvega odstavka tega člena morajo pobirati in odvajati turistično takso za prenočitev turista tudi v primeru, če mu ne zaračunavajo plačila storitev za prenočevanje.
7. člen
Turistična taksa se nakazuje do 25. dne v mesecu za pretekli mesec na poseben račun občine, ŽR 51860-630-25708, sklic: 763004 z označbo turistična taksa.
V tem roku, ki je naveden v prvem odstavku tega člena, so osebe določene v 6. členu tega odloka dolžne predložiti občini in pristojnemu davčnemu organu mesečno poročilo, iz katerega mora biti razvidno število prenočitev in znesek turistične takse.
Osebe, določene v 6. členu tega odloka, morajo pobirati turistično takso, voditi evidenco o plačani taksi v knjigi oziroma drugi ustrezni evidenci turistov, iz katere mora biti razvidno število prenočitev posameznega turista in znesek plačane takse.
Vsebino evidence predpiše minister, pristojen za turizem.
8. člen
Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse ter vodenjem evidenc opravlja pristojni davčni organ.
Nadzor opravlja tudi pristojni občinski organ uprave v okviru svojih pooblastil.
9. člen
Po zakonu o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98) se osebe za kršitev tega odloka kaznujejo z denarno kaznijo v skladu z določbami prej navedenega zakona od 44. do 49. člena.
10. člen
S tem odlokom preneha veljati odlok o turistični taksi (MUV, št. 8/97).
11. člen
Ta odlok začne veljati 14. novembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Podvelka-Ribnica
Jože Volmajer l. r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina