Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/1998 z dne 27. 11. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/1998 z dne 27. 11. 1998

Kazalo

4060. Odlok o določitvi višine turistične takse v Občini Juršinci, stran 6270.

Na podlagi 21. do 28. člena zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98) in 12. člena statuta Občine Juršinci (Uradni Vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 12/95), je Občinski svet občine Juršinci na seji dne 13. 11. 1998 sprejel
O D L O K
o določitvi višine turistične takse v Občini Juršinci
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom se določa višina turistične takse v Občini Juršinci, vsebina poročanja o zbrani turistični taksi ter nadzor nad njenim pobiranjem.
2. člen
Pravne osebe in podjetniki posamezniki ter sobodajalci, kmetje in društva, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, morajo pobirati turistično takso hkrati s plačilom storitve za prenočevanje.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo pobirati in odvajati turistično takso za prenočevanje turistov tudi v primeru, če mu prenočevanja ne zaračunajo.
Osebe iz prvega odstavka tega člena ne pobirajo turistične takse od:
– otrok do 7 let starosti,
– invalidnih oseb na podlagi članske izkaznice,
– osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih ali bolnicah,
– učenci, dijaki, študentje, udeleženci vzgojno-izobraževalnih programov, ki jih na nepridobitveni podlagi organizirajo društva in druge vzgojno-izobraževalne ustanove ter verske in in druge skupnosti v okviru svojih rednih aktivnosti,
– dijaki in študentje v dijaških oziroma študentskih domovih,
– osebe, ki so na začasnem delu in bivajo v turističnem gostinskem obratu več kot 30 dni,
– udeleženci mladinskih in državnih strokovnih in športnih tekmovanj,
– tuji državljani, ki so po mednarodnih predpisih in sporazumih oproščeni plačila takse.
Turistično takso v višini 50% plačujejo:
– osebe od 7 do 18 let starosti,
– turisti v kampih,
– turisti v domovih za učence in študente,
– turisti člani mednarodnih mladinskih organizacij, ki prenočujejo v mladinskih prenočiščih, ki so vključena v mednarodno mrežo turističnih prenočišč.
II. VIŠINA IN NAČIN ODVAJANJA TURISTIČNE TAKSE
3. člen
Višina turistične takse je določena v točkah in znaša v vseh krajih na območju Občine Juršinci 5 točk.
Znesek turistične takse se izračuna ako, da se pomnoži število točk z vrednostjo točke.
Vrednost točke določi Vlada Republike Slovenije na podlagi gibanja cen življenjskih potrebščin.
Vrednost točke ob uveljavitvi tega odloka znaša 14 SIT.
4. člen
Osebe iz 2. člena tega odloka nakazujejo pobrano turistično takso do 25. dne v mesecu za pretekli mesec na poseben račun občine.
III. POROČANJE O PLAČILU TURISTIČNE TAKSE
5. člen
Osebe iz 2. člena tega odloka so dolžne poleg evidence, predpisane v 28. členu zakona o pospeševanju turizma predložiti občini in pristojnemu davčnemu organu mesečno poročilo o plačani turistični taksi najkasneje do 25. dne v mesecu za pretekli mesec na obrazcu, ki je sestavni del tega odloka.
IV. NADZOR NAD POBIRANJEM TAKSE
6. člen
Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse ter vodenje evidenc opravlja pristojni davčni organ ter pristojni občinski organ.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 002-19/98
Juršinci, dne 13. novembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Juršinci
Simon Toplak l. r.

AAA Zlata odličnost