Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/1998 z dne 30. 5. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/1998 z dne 30. 5. 1998

Kazalo

1822. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest, stran 3005.

Na podlagi tretjega odstavka 49. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest
1. člen
V uredbi o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest (Uradni list RS, št. 38/94, 20/95) se besedilo 3. člena nadomesti z novim besedilom, ki glasi:
“Pristojbino plačujejo lastniki gozdov (v nadaljnjem besedilu: zavezanci): fizične in pravne osebe, ki so kot lastniki gozdnega zemljišča vpisani v katastrskem operatu po stanju na dan 31. decembra pred letom, za katero se pristojbina odmerja.
Za geodetske zadeve pristojni organ mora pristojnemu davčnem organu do 15. februarja leta, za katero se odmerja pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, v skladu z določbo 31. člena zakona o davčnem postopku omogočiti pridobitev podatkov o zavezancih za plačilo pristojbin in o katastrskem dohodku gozdnih zemljišč v njihovi lasti.
Pristojbina se ne plačuje od varovalnih gozdov in od gozdov v območjih, ki s cestami niso odprta.
Šteje se, da območje ni odprto s cestami, če je večje od 100 ha in je povprečna spravilna razdalja več kot 1200 m in več kot 800 m za spravilo z žičnico.
Območja gozdov iz tretjega odstavka tega člena ugotovi Zavod za gozdove Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zavod). Parcelne številke gozdov v teh območjih Zavod sporoči pristojnemu davčnemu uradu.”
2. člen
Za 3. členom se doda 3.a člen, ki glasi:
“3.a člen
Za odmero, plačevanje in vračanje pristojbine, prisilno izterjavo, odpis zaradi neizterljivosti, zastaranje in druga vprašanja postopka se uporabljajo določbe zakona o davčnem postopku.
Za zavezance, ki nimajo žiro računa pri Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, se prisilna izterjava na denarna sredstva opravi na računih pri bankah oziroma hranilnicah.”
3. člen
V tretjem odstavku 4. člena in drugem odstavku 5. člena se besedilo “Služba družbenega knjigovodstva Republike Slovenije” nadomesti z besedilom “Agencija Republike Slovenije za plačilni promet”.
4. člen
V 6. členu se doda drugi odstavek, ki glasi:
“Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije pristojbina odmeri po povprečni stopnji 9,4% od katastrskega dohodka gozdnih zemljišč v lasti Republike Slovenije, s katerimi ta sklad gospodari.”
5. člen
Zavezancem – pravnim osebam se v letu 1998 pristojbino odmeri in pobira od polovične vrednosti letnega katastrskega dohodka gozdnih zemljišč za leto 1998.
6. člen
Besedilo priloge 2 se nadomesti z novim besedilom, ki je kot priloga sestavni del te uredbe in je objavljena skupaj z njo.
7. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 427-00/98-1
Ljubljana, dne 21. maja 1998.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Priloga 2: Razdelilnik sredstev za vzdrževanje gozdnih cest po
občinah

--------------------------------------------------------------
Občina                    %
--------------------------------------------------------------

AJDOVŠČINA                 1,505

BELTINCI                  0,058

BLED                    1,832

BOHINJ                   1,879

BOROVNICA                 0,233

BOVEC                   0,430

BRDA                    0,044

BREZOVICA                 0,360

BREŽICE                  0,374

CANKOVA-TIŠINA               0,111

CELJE                   0,083

CERKLJE NA GORENJSKEM           0,234

CERKNICA                  1,933

CERKNO                   0,393

ČRENŠOVCI                 0,167

ČRNA NA KOROŠKEM              1,839

ČRNOMELJ                  1,048

DESTERNIK-TRNOVSKA VAS           0,032

DIVAČA                   0,452

DOBREPOLJE                 0,600

DOBROVA-HORJUL-POLHOV GRADEC        0,273

DOL PRI LJUBLJANI             0,029

DOMŽALE                  0,253

DRAVOGRAD                 1,912

DUPLEK                   0,042

GORENJA VAS-POLJANE            0,761

GORIŠNICA                 0,006

GORNJA RADGONA               0,397

GORNJI GRAD                1,159

GORNJI PETROVCI              0,141

GROSUPLJE                 0,721

HODOŠ-ŠALOVCI               0,293

HRASTNIK                  0,151

HRPELJE KOZINA               0,261

IDRIJA                   2,803

IG                     0,538

ILIRSKA BISTRICA              2,748

IVANČNA GORICA               0,665

JESENICE                  0,744

JURŠINCI                  0,002

KAMNIK                   1,237

KANAL                   0,511

KIDRIČEVO                 0,019

KOBARID                  0,346

KOBILJE                  0,072

KOČEVJE                  5,156

KOMEN                   0,016

KOPER                   0,059

KOZJE                   0,610

KRANJ                   0,643

KRANJSKA GORA               1,039

KRŠKO                   0,713

KUNGOTA                  0,105

KUZMA-GRAD                 0,076

LAŠKO                   1,292

LENART                   0,095

LENDAVA                  0,298

LITIJA                   0,945

LJUBLJANA                 0,211

LJUBNO OB SAVINJI             1,504

LJUTOMER                  0,135

LOGATEC                  1,431

LOŠKA DOLINA                2,211

LOŠKI POTOK                1,437

LUČE                    1,859

LUKOVICA                  0,298

MAJŠPERK                  0,376

MARIBOR                  0,941

MEDVODE                  0,039

MENGEŠ                   0,076

METLIKA                  0,188

MEŽICA                   0,319

MISLINJA                  2,091

MORAVČE                  0,175

MORAVSKE TOPLICE              0,138

MOZIRJE                  0,778

MURSKA SOBOTA               0,038

MUTA                    0,597

NAKLO                   0,161

NAZARJE                  0,743

NOVA GORICA                1,280

NOVO MESTO                 3,139

ORMOŽ                   0,067

OSILNICA                  0,102

PESNICA                  0,003

PIVKA                   2,008

PODČETRTEK                 0,406

PODVELKA-RIBNICA              2,147

POSTOJNA                  1,953

PREDDVOR                  0,999

PTUJ                    0,053

PUCONCI                  0,285

RAČE-FRAM                 0,085

RADEČE                   0,425

RADENCI                  0,074

RADLJE                   1,359

RADOVLJICA                 0,627

RAVNE NA KOROŠKEM             1,861

RIBNICA                  1,323

ROGAŠEVCI                 0,042

ROGAŠKA SLATINA              0,317

ROGATEC                  0,684

RUŠE                    3,237

SEMIČ                   1,435

SEVNICA                  1,147

SEŽANA                   0,159

SLOVENJ GRADEC               2,441

SLOVENSKA BISTRICA             1,181

SLOVENSKE KONJICE             0,223

SVETI JURIJ                0,147

ŠENČUR                   0,216

ŠENTILJ                  0,052

ŠENTJERNEJ                 0,366

ŠENTJUR PRI CELJU             0,543

ŠKOCJAN                  0,075

ŠKOFJA LOKA                0,815

ŠKOFLJICA                 0,088

ŠMARJE PRI JELŠAH             0,352

ŠMARTNO OB PAKI              0,009

ŠOŠTANJ                  0,453

ŠTORE                   0,177

TOLMIN                   0,932

TRBOVLJE                  0,178

TREBNJE                  1,044

TRŽIČ                   1,318

TURNIŠČE                  0,023

VELENJE                  0,148

VELIKE LAŠČE                0,485

VIDEM PRI PTUJU              0,105

VIPAVA                   0,379

VITANJE                  0,750

VODICE                   0,082

VOJNIK                   0,273

VRHNIKA                  0,563

VUZENICA                  0,853

ZAGORJE                  0,511

ZAVRČ                   0,013

ZREČE                   0,442

ŽALEC                   1,563

ŽELEZNIKI                 1,200

ŽIRI                    0,299
--------------------------------------------------------------


AAA Zlata odličnost