Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/1998 z dne 18. 4. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/1998 z dne 18. 4. 1998

Kazalo

1244. Odlok o občinskih upravnih taksah v Občini Bohinj, stran 2033.

Na podlagi 1., 3., in 4. člena zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 18/90, 33/90, 20/91-I in 12/92), 29. in 65. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US RS in 9/96 – odločba US RS, št. 26/97 in 70/97) ter 9., 34. in 125. člena statuta Občine Bohinj (Uradni list RS, št. 57/97 – preč. besed.) je Občinski svet občine Bohinj na 39. seji dne 31. marca 1998 sprejel
O D L O K
o občinskih upravnih taksah v Občini Bohinj
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja plačevanje občinskih upravnih taks (v nadaljnjem besedilu: takse) za spisa in dejanja (v nadaljnjem besedilu: spisi in dejanja) pri organih Občine Bohinj.
2. člen
Takse se plačujejo samo za tiste spise in dejanja, ki jih določa taksna tarifa tega odloka.
Taksna tarifa je sestavni del tega odloka in določa število točk glede na vrednotenje posameznega dejanja občinskega upravnega organa.
3. člen
Taksni zavezanec je tisti, ki s svojo vlogo sproži postopek oziroma na katerega zahtevo se opravijo dejanja ali izdajo spisi, predvideni v taksni tarifi.
Če je za isto takso več taksnih zavezancev je njihova obveznost nerazdelna.
4. člen
Taksne obveznosti so določene v točkah. Vrednost točke po tem odloku znaša 13,50 SIT.
Vrednost točke se usklajuje na način, ki ga določa zakon o upravnih taksah.
5. člen
Glede zadev, ki s tem odlokom niso posebej urejene, se smiselno uporabljajo določbe zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 18/90, 33/90, 20/91-I in 12/92).
II. PLAČEVANJE TAKSE
6. člen
Takse se plačuje v gotovini takrat, ko nastane taksna obveznost.
Taksna obveznost nastane:
1. za vloge – takrat, ko se izročijo; če so dane na zapisnik pa takrat, ko se zapisnik sestavi;
2. za odločbe, dovoljenja, mnenja in soglasja ter druge listine – takrat, ko se vloži zahtevo naj se izdajo;
– za upravna dejanja – takrat, ko se vloži zahteva, naj se opravijo.
7. člen
V odločbi ali listini, za katero je bila plačana upravna taksa, je treba navesti, da je taksa plačana, v kakšnem znesku in po kateri tarifni številki.
8. člen
Dokler ni plačana taksa za vloge, zahteve in druge spise, se neposredno od stranke oziroma od taksnega zavezanca ne smejo sprejeti.
Če vloga ali zahteva, za katero ni plačana taksa, prispe po pošti, pristojni delavec občinske uprave pošlje takšnemu zavezancu opomin, naj v desetih dneh od prejema opomina plača redno takso.
Če taksni zavezanec tudi po opominu ne plača takse ali premalo plača takso, pristojni organ občine vzame v postopek tudi takšno vlogo, vendar odločbe oziroma drugega akta ni mogoče vročiti taksnemu zavezancu, preden ne plača takse po opominu.
9. člen
Kdor je plačal takso, ki je ni bil dolžan plačati, ali je plačal takso v višjem znesku, kot je določeno v taksni tarifi, ali je plačal takso za dejanje, ki ga pristojni organ občine iz kakršnihkoli vzrokov ni opravil, ali za pritožbo, ki ji je organ ugodil, ima pravico povrnitve vse oziroma preveč plačane takse po postopku, ki ga določa zakon o upravnih taksah.
III. TAKSNE OPROSTITVE
10. člen
Takse ne plačujejo:
– država in državni organi,
– organi občine,
– javni zavodi s področja družbenih dejavnosti, katerih ustanovitelj je občina,
– humanitarna društva.
11. člen
Plačevanja taks so v določenih zadevah oproščeni organizacije, društva in posamezniki, ki jih določa zakon o upravnih taksah.
Taks so oproščeni tudi spisi in dejanja, ki jih določa zakon o upravnih taksah.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
Za nadzor nad izvajanjem tega odloka je pristojen župan oziroma po njegovem pooblastilu tajnik občine.
13. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v uradnem glasilu, uporablja pa se od 1. maja 1998 dalje.
Taksna tarifa
I. Vloge
Tarifna številka 1
Za prošnje, zahteve, predloge prijave, priglasitve in druge vloge, če ni
v tej tarifi predpisana kakšna druga taksa.                            50
Opomba
(1) Taksa se ne plača za poznejše vloge, s katerimi zahteva taksni
zavezanec le hitrejši postopek o že vloženi zahtevi.
Tarifna številka 2
Za vlogo, s katero stranka zaprosi za koncesijo                       200
Tarifna številka 3
Za vloge o odkupu, menjavi ali najemu javne lastnine v 
splošni rabi                                                          150
Tarifna številka 4
Za vloge o odkupu, menjavi ali najemu javne lastnine
oziroma pravice uporabe                                               120
Tarifna številka 5
Za vloge o izdaji mnenja o podaljšanju obratovalnega
časa za gostinske dejavnosti                                           40
Tarifna številka 6
Za vloge o izdaji mnenja o pridobitvi lastninske pravice
na kmetijskem zemljišču, gozdu ali kmetiji                             40
II. Vloge, potrdila, ogledi in druga dejanja v urbanističnih zadevah
Tarifna številka 7
Za izdajo potrdila o vrsti rabe zemljišč po družbenem
planu in prostorskih izvedbenih aktih občine                         200
Tarifna številka 8
Vloge za spremembo in dopolnitev planskih dokumentov:
a) enostavnejši posegi                                               200
b) kompleksni posegi                                                 300
Tarifna številka 9
Za ogled na terenu ob postopkih pri posegih v prostor                100
III. Odločbe in potrdila
Tarifna številka 10
Za pritožbo zoper odločbo ali sklep, izdan v upravni stvari           20
Tarifna številka 11
Za izdajo odločbe o zapori občinskih cest:
– delna zapora                                                         80
– popolna zapora                                                      100
Tarifna številka 12
Za izdajo odločbe o postavitvi prometne signalizacije 
(horizontalne ali vertikalne)                                          60
Tarifna številka 13
Za izdajo potrdila o potrditvi urnika obratovalnega časa
trgovin                                                                40
Tarifna številka 14
Za izdajo soglasja za prodajo blaga izven prodajaln
(stojnice, potujoča prodajalna itd.)                                   40
Tarifna številka 15
Za izdajo potrdila o obstoju predkupne pravice na
nezazidanem stavbnem zemljišču                                        100
Tarifna številka 16
Za vse ostale odločbe, za katere ni predpisana
posebna taksa                                                          40
IV. Prepisi in fotokopije
Tarifna številka 17.
Za prepise in fotokopije uradnih aktov ali listin pri
občinskem organu (za vsako stran izvirnika)                             5
V. Opomin
Tarifna številka 18
Za opomin za plačilo takse od zneska neplačane takse:
a) do 75 točk                                                          15
b) nad 100 točk                                                        20
Št. 032-01-2/98
Bohinjska Bistrica, dne 31. marca 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Bohinj
Jože Cvetek l. r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina