Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/1997 z dne 9. 10. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/1997 z dne 9. 10. 1997

Kazalo

3038. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za sofinanciranje dograditve OŠ in večnamenskega prostora in drugih komunalnih objektov na območju KS Trnovska vas, stran 5048.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85 in 18/88), 45. člena statuta Občine Destrnik-Trnovska vas (Uradni list RS, št. 47/95), 17. in 64. člena statuta KS Trnovska vas ter 7. člena sklepa o razpisu referenduma je Svet krajevne skupnosti Trnovska vas na 14. redni seji dne 18. 9. 1997 sprejel
S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za sofinanciranje dograditve OŠ in večnamenskega prostora in drugih komunalnih objektov na območju KS Trnovska vas
1. člen
Za območje KS Trnovska vas se na podlagi odločitve delovnih ljudi in občanov na referendumu dne 7. septembra 1997 uvede krajevni samoprispevek v denarju za sofinanciranje dograditve OŠ in večnamenskega prostora ter drugih komunalnih objektov na območju KS Trnovska vas.
2. člen
Krajevni samoprispevek se uvaja za dobo 5 let, in sicer od 1. aprila 1998 do 31. marca 2003.
3. člen
S samoprispevkom zbrana sredstva se uporabijo za sofinanciranje dograditev OŠ, večnamenskega prostora in drugih komunalnih objektov na območju KS Trnovska vas, in sicer:
– dograditev OŠ Trnovska vas, večnamenskega
 prostora, čistilne naprave in kanalizacije      54%
– za krajevne ceste                  25%
– za delovanje KS in vzdrževanje skupnih
 prostorov KS                     19%
– za delovanje društev v KS              2%.
S samoprispevkom se bo predvidoma zbralo 32,500.000 SIT (cene 1997). Program nalog iz tega sklepa je ocenjen na 120,000.000 SIT. Razlika sredstev za realizacijo programa se bo zagotovila iz drugih virov.
4. člen
Samoprispevek bodo plačevali delovni ljudje in občani, ki imajo stalno prebivališče na območju KS Trnovska vas, in sicer od naslednjih osnov:
– 2% mesečno od neto plače zaposlenih oziroma nadomestila plače ter plačil po pogodbah,
– 10% od letnega katastrskega dohodka kmetijskih zemljišč in zemljišč gozdov,
– 2% mesečno samostojni podjetniki od bruto zavarovalne osnove, od katere plačujejo prispevek za invalidsko in pokojninsko zavarovanje ter 2% od dobička,
– 2% od pokojnin, ki mora biti višja od pokojnine z varstvenim dodatkom,
– 2% od povprečne plače v RS, ki jo objavi Zavod za statistiko RS, – za zaposlene v tujini.
Zavezanci, ki imajo dohodek iz dveh ali več virov, navedenih v prejšnjem odstavku, plačujejo samoprispevek za vsak vir posebej. Samoprispevek se ne plačuje v primerih, ki jih določa 12. člen zakona o samoprispevku.
5. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač, nadomestil, plačil po pogodbah in pokojnin.
Kmetijskim proizvajalcem in samostojnim podjetnikom bo obračunavala in odtegovala samoprispevek Davčna uprava RS, Davčni urad Ptuj, izpostava Ptuj.
Zavezanci, ki so zaposleni v tujini plačujejo samoprispevek enkrat na leto za žiro račun KS Trnovska vas, ki zavezancem izstavi položnico.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka se KS Trnovska vas dostavi seznam zaposlenih oziroma upokojencev, za katere se nakazuje samoprispevek.
Od zavezancev, ki ne izpolnjujejo obveznosti iz samoprispevka v določenem roku, se obveznosti prisilno izterjajo po zakonu o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96).
6. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na posebnem žiro računu KS Trnovska vas št. 52400-842-018-82219.
Z njimi bo v skladu s programom razpolagal svet KS. O realizaciji programa in porabi sredstev samoprispevka mora svet KS poročati zboru krajanov.
7. člen
Družbeni nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarjenjem s samoprispevkom zbranimi sredstvi opravlja nadzorni odbor KS. Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira Davčna uprava RS, Davčni urad Ptuj, izpostava Ptuj v okviru svojih pristojnosti.
8. člen
Zavezancem se plačani zneski krajevnega samoprispevka odštejejo od osnove za odmero dohodnine (9. člen zakona o dohodnini, Uradni list RS, št. 71/93, 2/94, 7/95 in 44/96).
9. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, uporablja pa se od 1. 4. 1998 do 31. 3. 2003 in se objavi v uradnem glasilu.
Št. 014-28/97
Trnovska vas, dne 18. septembra 1997.
Predsednik
Sveta KS Trnovska vas
Anton Potrč l. r.

AAA Zlata odličnost