Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/1996 z dne 5. 9. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/1996 z dne 5. 9. 1996

Kazalo

2929. Statut Stanovanjskega sklada občine Grosuplje, stran 4278.

Na podlagi 99. člena v zvezi z 89. členom stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 8/91 in 21/94) in na podlagi 13. člena odloka o ustanovitvi stanovanjskega sklada Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 19/96) je Upravni odbor stanovanjskega sklada Občine Grosuplje na 1. seji dne 17. 6. 1996 sprejel
S T A T U T
stanovanjskega sklada Občine Grosuplje
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Stanovanjski sklad Občine Grosuplje (v nadaljevanju: sklad) je v skladu z določili Stanovanjskega zakona ustanovila Občina Grosuplje z odlokom o ustanovitvi stanovanjskega sklada Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 19/96).
2. člen
Ta statut ureja delovno področje sklada, notranjo organizacijo sklada, način poslovanja sklada, naloge in pristojnosti upravnega odbora sklada, pravice, obveznosti in odgovornosti predsednika upravnega odbora, imenovanje, mandat in naloge delovnih teles sklada, postopek za sprejem in spremembe statuta sklada in druga vprašanja, ki so pomembna za delo sklada.
STATUSNE DOLOČBE
3. člen
Sklad je javna pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki jih ima po zakonu, odloku o ustanovitvi in tem statutu.
Sklad posluje v svojem imenu in za svoj račun.
Sklad odgovarja za svoje obveznosti s svojim celotnim premoženjem (popolna odgovornost).
Ime sklada je: Stanovanjski sklad občine Grosuplje.
Sedež sklada je: Grosuplje, Kolodvorska 2.
4. člen
Sklad ima žig okrogle oblike z napisom: Stanovanjski sklad občine Grosuplje.
ZASTOPANJE, PREDSTAVLJANJE IN PODPISOVANJE SKLADA
5. člen
Sklad zastopa in predstavlja ter zanj podpisuje predsednik upravnega odbora sklada.
Posamezna pooblastila za zastopanje lahko predsednik upravnega odbora prenese v skladu s tem statutom na delavce sklada ali zunanje sodelavce.
DEJAVNOST SKLADA
6. člen
Osnovni namen poslovanja sklada je zagotavljanje podlage za izvajanje občinskega stanovanjskega programa.
Za uresničevanje tega namena sklad skrbi za:
– upravljanje s sredstvi sklada,
– izvajanje nalog, sprejetih z letnimi programi in finančnimi načrti,
– pridobivanje finančnih sredstev z najemanjem posojil in poslovanjem z vrednostnimi papirji,
– dodeljevanje socialnih, neprofitnih in službenih stanovanj ter sklepanje najemnih pogodb,
– gradnja, nakup in prenova socialnih, neprofitnih, službenih in profitnih stanovanj,
– spremljanje in določanje najemnin za stanovanja v lasti občine,
– dodeljevanje stanovanjskih posojil z ugodno obrestno mero,
– dajanje pomoči pri odplačevanju stanovanjskih kreditov,
– upravljanje stanovanj in stanovanjskih hiš, ki so v lasti občine Grosuplje, oziroma drugih javnih in fizičnih oseb ter sklepanje pogodb o upravljanju,
– opravljanje drugih nalog, za katere ga pooblasti Občinski svet občine Grosuplje.
SREDSTVA SKLADA
7. člen
Sredstva za poslovanje stanovanjskega sklada se zagotovijo:
– iz občinskega proračuna,
– iz sredstev, ustvarjenih z izdajo vrednostnih papirjev,
– iz prihodkov, ustvarjenim z lastnim poslovanjem,
– iz namenskih dotacij domačih in tujih pravnih in fizičnih oseb,
– iz kreditov in drugih virov.
8. člen
Uporabniki sredstev sklada so lahko pravne ali fizične osebe, ki izpolnjujejo razpisne pogoje določene s posebnim pravilnikom, ki ga sprejme upravni odbor sklada v skladu z določili stanovanjskega zakona.
Denarna sredstva, ki se namenijo za pomoč pri odplačevanju posojil in sredstva namenjena za posojila pravnim in fizičnim osebam po ugodni obrestni meri, se delijo uporabnikom na podlagi javnega razpisa.
Sklad usmerja prosti del sredstev v nakup dolgoročnih vrednostnih papirjev, pri čemer izbira vrednostne papirje po kriterijih varnosti in donosnosti naložb.
UPRAVLJANJE SKLADA
9. člen
Sklad upravlja upravni odbor sklada.
Sklad ima še naslednje organe:
– nadzorni odbor,
– stalne in začasne komisije sklada.
A) Upravni odbor
10. člen
Upravni odbor ima predsednika in štiri člane.
Predsednik ima svojega namestnika.
Člane imenuje občinski svet za dobo štirih let.
Predsednik in namestnik predsednika upravnega odbora sta imenovana na prvi seji upravnega odbora izmed članov.
Predsednik in člani upravnega odbora ne smejo biti neposredno niti posredno povezani z uporabniki sredstev sklada.
Občinski svet lahko člana upravnega odbora sklada razreši dolžnosti in imenuje novega pred iztekom mandata za katerega je imenovan.
Člani, ki jim je potekel mandat, so lahko ponovno imenovani.
11. člen
Mandat upravnemu odboru preneha:
– s pretekom časa za katerega so bili imenovani,
– z odstopom,
– z razrešitvijo s strani občinskega sveta.
12. člen
Upravni odbor dela na sejah.
Sejo upravnega odbora sklicuje in vodi predsednik upravnega odbora, v njegovi odsotnosti pa njegov namestnik. Upravni odbor zaseda najmanj enkrat mesečno.
Predsednik upravnega odbora je dolžan sklicati sejo upravnega odbora, če to zahteva več kot polovica članov upravnega odbora, stalna ali začasna komisija upravnega odbora ali občinski svet.
Seje upravnega odbora so lahko tudi korespondenčne.
13. člen
Predlog dnevnega reda za sejo upravnega odbora določi predsednik upravnega odbora sklada.
14. člen
Seja upravnega odbora je sklepčna, če je navzoča več kot polovica vseh članov.
Upravni odbor sprejema sklepe z večino glasov vseh članov.
Glasovanje je javno, po sklepu predsednika pa je lahko tudi tajno.
15. člen
O seji upravnega odbora se vodi zapisnik.
V zapisnik se vedno vnesejo predlogi, sklepi in potek glasovanja o njih.
Zapisnik podpišeta predsednik upravnega odbora in zapisnikar.
Zapisnik se priloži vabilu za naslednjo sejo upravnega odbora.
16. člen
Vabilu za sejo upravnega odbora je potrebno poleg predloga dnevnega reda in zapisnika prejšnje seje priložiti gradivo za obravnavo s predlogi sklepov.
Vabilo s prilogami je potrebno članom poslati najmanj pet dni pred sejo upravnega odbora.
V primeru izrednih in korespondenčnih sej se lahko navedeno opusti.
17. člen
Seje upravnega odbora se poleg članov udeležijo:
– poročevalci k posameznim gradivom, ki se obravnavajo na seji,
– na vabilo predsednika upravnega odbora pa po potrebi strokovnjaki, predstavniki strokovnih institucij in drugi.
18. člen
Za pripravo seje, vabila, predloge ter druge priloge je zadolžen predsednik upravnega odbora sklada, ki za izvedbo določi strokovnega sodelavca. Predsednik določi tudi poročevalca izmed strokovnjakov sklada ali zunanjih sodelavcev.
19. člen
Člani upravnega odbora prejmejo za seje upravnega odbora sejnino, ki jo določi upravni odbor v skladu z ustreznim aktom Občine Grosuplje.
20. člen
Upravni odbor ima naslednje pristojnosti:
– sprejema statut in njegove spremembe in dopolnitve in ga daje v soglasje občinskemu svetu,
– sprejema pravilnik o dodeljevanju stanovanj,
– sprejema pravilnik za pridobitev in porabo sredstev sklada in ga daje v soglasje občinskemu svetu,
– sprejema finančni načrt in ga daje v soglasje občinskemu svetu,
– sprejema naložbeno politiko sklada in jo daje v soglasje občinskemu svetu,
– sprejema zaključni račun in letno poročilo o poslovanju in rezultatih dela sklada in ga daje v soglasje občinskemu svetu,
– sprejme sklep o pristopu drugih pravnih subjektov v sklad in ga daje v soglasje občinskemu svetu,
– sprejema sklepe o plasiranju sredstev sklada,
– daje navodila in usmeritve za delo delavcem, ki opravljajo dela za sklad,
– sprejema poslovnik o delu delovnih teles sklada,
– sprejema druge splošne akte sklada,
– sprejme sklep o razpisu za pridobitev in porabo sredstev sklada,
– odloča o prenosu dela strokovnih nalog iz dejavnosti sklada na strokovne organizacije izven sklada,
– opravlja druge zadeve v skladu s tem statutom, zakonom in podzakonskimi predpisi.
21. člen
Upravni odbor je za svoje delo odgovoren občinskemu svetu.
Upravni odbor poroča o svojem delu in izvrševanju nalog sklada občinskemu svetu dvakrat letno.
22. člen
Upravni odbor sklada lahko za reševanje posameznih zadev iz pristojnosti sklada imenuje stalne oziroma začasne komisije sklada.
B) Nadzorni odbor
23. člen
Delo upravnega odbora sklada, finančno poslovanje sklada in zakonitost delovanja sklada nadzira nadzorni odbor.
24. člen
Nadzorni odbor ima tri člane.
Nadzorni odbor imenuje Občinski svet občine Grosuplje za dobo štirih let.
Občinski svet lahko člana v nadzornem odboru razreši dolžnosti pred iztekom mandata za katerega je imenovan in do konca mandata nadzornega odbora imenuje novega predstavnika.
25. člen
Predsednik in namestnik sta imenovana na prvi seji nadzornega odbora izmed članov, ki jih je imenoval občinski svet.
26. člen
Nadzorni odbor ima naslednje pristojnosti:
– nadzira zakonitost dela organov in služb sklada,
– preverja letni obračun sklada in daje o njem svoje mnenje, preden ga sprejme upravni odbor,
– preverja poročila o delu sklada in daje o njih svoje mnenje, preden jih sprejme upravni odbor,
– kontrolira poslovne knjige sklada,
– opravlja druge zadeve v skladu s tem statutom, zakoni in splošnimi akti sklada ter sklepi občinskega sveta.
27. člen
Nadzorni odbor dela in odloča na sejah.
28. člen
Nadzorni odbor je za svoje delo odgovoren občinskemu svetu.
Nadzorni odbor o svojem delu poroča občinskemu svetu najmanj enkrat letno.
C) Stalne in začasne komisije sklada
29. člen
Za izvrševanje različnih strokovnih nalog upravni odbor imenuje stalne in začasne komisije, ki imajo lahko svetovalne in izvršilne naloge.
30. člen
V sklepu upravnega odbora o ustanovitvi komisije se opredeli delovno področje komisije, pristojnosti komisije, število članov, mandat članov in način dela posamezne komisije.
Mandat članov posamezne komisije preneha avtomatično s prenehanjem mandata članov upravnega odbora sklada.
31. člen
Člane komisije imenuje upravni odbor.
Komisije sestavljajo zunanji člani in najmanj en član upravnega odbora.
D) Notranja organizacija sklada
32. člen
Strokovno delo sklada vodi in organizira predsednik upravnega odbora sklada.
33. člen
Strokovna in administrativno-tehnična ter druga opravila za sklad opravlja ob njegovi ustanovitvi uprava Občine Grosuplje, kasneje jih sklad s soglasjem občinskega sveta lahko poveri tudi drugi domači pravni osebi.
Vrsto in obseg nalog, ki jih opravlja upravni organ za sklad, se določi s posebnim sporazumom med županom in upravnim odborom sklada. Z navedenim sporazumom se določi tudi osnova in merilo za zagotavljanje sredstev za delo in druge medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti.
34. člen
Posamezna strokovna dela, ki so povezana z dejavnostjo sklada, sklad lahko odda ustrezni pravni ali fizični osebi.
NAČRTOVANJE IN FINANČNO POSLOVANJE SKLADA
35. člen
Osnova za operativni letni program nalog sklada je stanovanjski program, ki ga na predlog upravnega odbora sklada sprejme občinski svet.
Letni operativni program sklada sprejme upravni odbor sklada.
36. člen
Z letnim programom nalog opredeli sklad naloge iz področja svoje dejavnosti, ki jih bo izvajal v tekočem letu.
Na podlagi letnega programa nalog sprejme upravni odbor sklada s soglasjem občinskega sveta finančni načrt in zaključni račun.
S finančnim načrtom se določi potrebna sredstva in način financiranja izvajanja letnega programa nalog.
PRISTOP NOVIH ČLANOV SKLADA
37. člen
K skladu lahko pristopijo pravni subjekti, ki za to izkažejo interes.
O pristopu novih članov odloči upravni odbor s sklepom.
38. člen
Sodelovanje pridruženega člana v organih upravljanja sklada in pri uveljavljanju drugih pravic vezanih na sklad, je odvisno od višine deleža, ki ga le ta vloži v sklad, in sicer:
– če je vložek večji ali enak vložku ustanoviteljice imenuje pridruženi član predstavnika v upravni in nadzorni odbor sklada,
– če je vložek pridruženega člana manjši od vložka ustanoviteljice uveljavlja pridruženi član svoje pravice do sodelovanja pri upravljanju sklada preko že imenovanih članov upravnega in nadzornega odbora tako, da njegove interese zastopa član upravnega ali nadzornega odbora.
39. člen
Vrednost vložka, ki ga pridruženi član vloži v sklad, in ne sme presegati 49% vrednosti sklada, tvorijo: vrednost stanovanj, ki jih pridruženi član vloži v sklad, kupnine od prodanih stanovanj ter druga materialna in denarna sredstva, namenjena za izvajanje nalog po stanovanjskem zakonu, ki jih pridruženi član vloži v sklad.
40. člen
Pridruženi član pridobi svoje pravice in obveznosti v sorazmerju z višino svojega vložka z dnem veljavnosti sklepa upravnega odbora.
POSLOVNA TAJNOST
41. člen
Vsi podatki sklada, ki jih ta ne nameni za sporočilo javnosti, so poslovna tajnost.
Sporočila posreduje javnosti predsednik upravnega odbora sklada ali njegov namestnik.
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA
42. člen
Spremembe in dopolnitve tega statuta se sprejemajo po enakem postopku kot statut.
PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
43. člen
Ta statut sprejme upravni odbor sklada v soglasju z Občinskim svetom občine Grosuplje.
44. člen
Statut se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 013-5/96
Grosuplje, dne 17. junija 1996.
Predsednik
Upravnega odbora
stanovanjskega sklada
občine Grosuplje
Anton Krašovec l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti