Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/1995 z dne 22. 6. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/1995 z dne 22. 6. 1995

Kazalo

1663. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Šentjur pri Celju, stran 2503.

Na podlagi zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) in začasnega statutarnega sklepa Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 8/94) je Občinski svet občine Šentjur pri Celju na seji dne 24. aprila 1995 sprejel
O D L O K
o gospodarskih javnih službah v Občini Šentjur pri Celju
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa dejavnosti, ki so gospodarske javne službe v Občini Šentjur pri Celju (v nadaljevanju: javne službe) in ureja način njihovega opravljanja.
Kot javne službe se opravljajo dejavnosti, ki so z zakonom določene kot obvezne lokalne gospodarske javne službe in dejavnosti, ki so kot lokalne javne službe določene s tem odlokom. Obvezne gospodarske javne službe so določene z zakonom in tem odlokom.
2. člen
Gospodarske javne službe se izvajajo na podlagi predpisanih tehničnih, oskrbovalnih, stroškovnih, oraganizacijskih in drugih standardov in normativov.
Pristojni organ občine je pri odločitvah na področju gospodarskih javnih služb, ki so v njegovi pristojnosti, dolžan zagotavljati, da se gospodarske javne službe opravljajo racionalno in v prostorsko zaokroženih sistemih.
II. NAČIN OPRAVLJANJA GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
3. člen
Občina z odlokom uredi način opravljanja posamezne ali več gospodarskih javnih služb oziroma podrobneje določi elemente iz 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93).
III. GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
4. člen
Na območju Občine Šentjur pri Celju se kot javne službe opravljajo naslednje dejavnosti:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
3. javna snaga in čiščenje javnih površin,
4. ravnanje s komunalnimi odpadki,
5. urejanje in vzdrževanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin, peš poti in drugih javnih površin,
6. pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje komunalnih naprav,
7. urejanje in vzdrževanje pokopališč in oddajanje prostorov za grobove v najem,
8. pogrebne storitve in pogrebna dejavnost,
9. urejanje in vzdrževanje ulic, trgov in cest, ki niso razvrščene med magistralne in regionalne ceste,
10. upravljanje, vzdrževanje in obnova vodovodnih, kanalizacijskih in ostalih objektov in naprav namenjenih opravljanju javnih služb,
11. oskrba s plinom,
12. oskrba s toplotno energijo iz lokalnega omrežja, ki zajema proizvodnjo in distribucijo toplotne energije,
13. oskrba industrijskih porabnikov z vodo ter oskrba naselij s požarno vodo v javni rabi,
14. urejanje javnih parkirišč,
15. urejanje in vzdrževanje javnih tržnic – sejmišč,
16. plakatiranje, obešanje transparentov in zastav,
17. deratizacija in dezinfikacija,
18. upravljanje z javnimi objekti in površinami,
19. upravljanje z javno razsvetljavo v naseljih, ki obsega razsvetljavo prometnih in javnih površin,
20. urejanje prometne signalizacije in prometnih režimov,
21. pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka,
22. urejanje in vzdrževanje javnih kopališč in športnih objektov in naprav.
Javne službe iz prejšnjega odstavka se opravljajo na celotnem območju občine. Dejavnosti od 1. do vključno 10. točke prvega odstavka so obvezne lokalne javne službe, dejavnosti od 11. do vključno 22. točke pa so izbirne lokalne javne službe.
5. člen
Kot izbirne javne službe se lahko izvajajo tudi druge dejavnosti, ki jih določi pristojni organ občine.
6. člen
Infrastrukturni objekti in naprave, potrebne za izvajanje javnih služb v Občini Šentjur pri Celju so:
– objekti in naprave za oskrbo naselij z vodo,
– objekti in naprave za odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter odvajanje padavinskih voda,
– objekti in naprave za odstranjevanje in odlaganje komunalnih odpadkov,
– pokopališčni objekti in naprave,
– tržni prostori,
– objekti in naprave za oskrbo s toplotno energijo,
– javni parki, nasadi, drevoredi in igrišča,
– hodniki, peš poti, dovozne poti, ulice, trgi, lokalne in krajevne ceste in druge javne površine v naseljih, ki niso razvrščene med magistralne in regionalne ceste ,
– objekti za plakatiranje, obešanje transparentov in zastav,
– omrežje in naprave javne razsvetljave,
– javna tehtnica.
Podrobnjeje se opredelijo objekti in naprave, namenjeni za izvajanje javnih služb, določijo objekti in naprave, ki so javno dobro, uredijo pogoji in načini rabe objektov in naprav ter uredijo druga vprašanja, povezana z infrastrukturnimi objekti in napravami s pogodbo.
IV. NAČIN IZVAJANJA GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
7. člen
Izvajanje gospodarskih javnih služb zagotavlja občina neposredno ali z dajanjem koncesij.
8. člen
Občina lahko zagotavlja neposredno izvajanje gospodarskih javnih služb tudi z ustanavljanjem režijskih obratov.
Režijski obrat se ustanovi, kadar ni pogojev za ustanovitev javnega podjetja, ker bi bilo neekonomično ali neracionalno zaradi majhnega obsega dejavnosti gospodarske javne službe, pa tudi ni pogojev za podelitev koncesije ali ta ne bi bila smotrna.
Režijski obrat se ustanovi v okviru občine ali krajevne skupnosti.
Vprašanja povezana z delovnim poročjem režijskega obrata, pooblastilu in odgovornostjo režijskega obrata ter druga vprašanja se uredijo z aktom o ustanovitvi režijskega obrata.
9. člen
Za izvajanje gospodarskih javnih služb lahko občina da koncesijo pravni ali fizični osebi, ki je registrirana in izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki so predmet koncesije.
Izvajalca dejavnosti na podlagi koncesije izbere pristojni organ občine na podlagi javnega razpisa, vloge o zainteresiranosti ali na podlagi neposredne oddaje.
10. člen
Javno podjetje je ustanovljeno kot podjetje v lastnini občine v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe.
Vprašanja povezana z dejavnostjo javnih gospodarskih služb in njenim izvajanjem, z uporabo objektov in naprav, potrebnih za izvajanje dejavnosti ter medsebojne pravice in obveznosti med občino kot ustanoviteljico in javnih gospodarskih služb, se uredijo z aktom o ustanovitvi podjetja.
11. člen
Z izbranim izvajalcem (koncesionarjem) sklene pogodbo o koncesiji pristojni organ občine.
V. ORGANIZACIJA IZVAJANJA GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
12. člen
Vprašanja povezana s položajem in poslovanjem javnega podjetja, se uredijo s posebnim odlokom.
Javno podjetje upravlja z vsemi tistimi infrastrukturnimi objekti, ki so s posebnim sklepom organa občine preneseni v upravljanje na javno podjetje.
13. člen
Občina lahko z odlokom iz 16. člena prenese na javno podjetje kot javno pooblastilo tudi določene ekonomske, strokovno-tehnične, organizacijske oziroma razvojne naloge.
VI. STROKOVNO-TEHNIČNE, ORGANIZACIJSKE IN RAZVOJNE NALOGE
14. člen
Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge na področju gospodarskih javnih služb v občini, se opravlja v oddelku za okolje in prostor ter gospodarsko infrastrukturo.
VII. FINANCIRANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
15. člen
Storitve gospodarskih javnih služb, ki so individualno določljive in izmerljive, se financirajo iz cene, ki jo plačujejo njihovi uporabniki glede na količino porabe.
Uporabniki, katerim so zagotovljene storitve gospodarskih javnih služb, morajo te storitve obvezno uporabljati in plačevati.
Cene za storitve gospodarskih javnih služb se oblikujejo skladno z zakoni in drugimi predpisi.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Do sprejema aktov iz 3. člena tega odloka, se za ureditev zadev, ki niso urejene s tem odlokom, uporabljajo določbe predpisov, izdanih na podlagi 41. člena zakona o komunalnih dejavnostih (Uradni list SRS, št. 8/82) oziroma določbe drugih predpisov, kolikor niso v nasprotju s tem odlokom.
17. člen
Do ustrezne zakonske ureditve razmejitve financiranja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb med republiko in občino se za proračunsko financiranje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb uporabljajo določbe veljavnih predpisov.
18. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-1/95-1
Šentjur pri Celju, dne 24. aprila 1995.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Šentjur pri Celju
Tatjana Oset, prof. l. r.

AAA Zlata odličnost