Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/1994 z dne 18. 11. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/1994 z dne 18. 11. 1994

Kazalo

2546. Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev, stran 3975.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in drugega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
UKAZ
o razglasitvi zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev
Razglašam zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 26. oktobra 1994 in o njem ponovno odločal na seji dne 10. novembra 1994.
Št. 012-01/94-141
Ljubljana, dne 11. novembra 1994.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
ZAKON
O ORGANIZACIJI IN DELOVNEM PODROČJU MINISTRSTEV
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ministrstva in upravni organi ter upravne organizacije v njihovi sestavi opravljajo na delovnih področjih, določenih s tem zakonom, upravne in strokovne naloge, zadeve v zvezi z mednarodnim sodelovanjem iz svoje pristojnosti, naloge v zvezi z informatiko, vodijo evidence. ter opravljajo druge naloge, določene z zakoni in drugimi predpisi.
Ministrstva na delovnih področjih, določenih s tem zakonom, izdajajo koncesije ter opravljajo nadzorstvo nad delom javnih zavodov in javnih služb.
Ministrstva nastavljajo, vodijo in izmenjujejo podatke iz evidenc v njihovi pristojnosti, jih povezujejo v skupne baze podatkov in v nacionalni program statističnih raziskovanj Republike Slovenije, ter izvršujejo analitično funkcijo.
2. člen
Ministrstva so:
1. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve; v njegovi sestavi sta:
– Urad Republike Slovenije za varnost in zdravje pri delu,
– Inšpektorat Republike Slovenije za delo;
2. Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj; v njegovi sestavi so:
– Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj,
– Urad Republike Slovenije za varstvo potrošnikov,
– Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence,
– Urad Republike Slovenije za gospodarsko promocijo Slovenije in tuje investicije,
– Direkcija Republike Slovenije za blagovne rezerve,
– Tržni inšpektorat Republike Slovenije;
3. Ministrstvo za finance; v njegovi sestavi so:
– Davčna uprava Republike Slovenije,
– Carinska uprava Republike Slovenije,
– Urad Republike Slovenije za zavarovalni nadzor,
– Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja,
– Devizni inšpektorat Republike Slovenije;
4. Ministrstvo za gospodarske dejavnosti; v njegovi sestavi so:
– Urad Republike Slovenije za obrt,
– Direkcija Republike Slovenije za oskrbo z energijo,
– Agencija Republike Slovenije za učinkovito rabo energije,
– Direkcija Republike Slovenije za rudna bogastva,
– Direkcija Republike Slovenije za poslovno informacijsko središče,
– Republiški energetski inšpektorat,
– Republiški rudarski inšpektorat,
– Republiški gradbeni inšpektorat;
5. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano; v njegovi sestavi so:
– Veterinarska uprava Republike Slovenije,
– Uprava Republike Slovenije za pospeševanje kmetijstva,
– Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo;
6. Ministrstvo za kulturo; v njegovi sestavi so:
– Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino,
– Arhiv Republike Slovenije,
– Inšpektorat Republike Slovenije za področje kulturne dediščine;
7. Ministrstvo za notranje zadeve; v njegovi sestavi je:
– Prehodni dom Republike Slovenije za tujce;
8. Ministrstvo za obrambo; v njegovi sestavi so:
– Generalštab slovenske vojske,
– Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje,
– Inšpektorat Republike Slovenije za obrambo,
– Inšpektorat Republike Slovenije za požarno varnost;
9. Ministrstvo za okolje in prostor; v njegovi sestavi so:
– Uprava Republike Slovenije za varstvo narave,
– Uprava Republike Slovenije za geofiziko,
– Urad Republike Slovenije za prostorsko planiranje,
– Geodetska uprava Republike Slovenije,
– Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost,
– Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor;
10. Ministrstvo za pravosodje; v njegovi sestavi je:
– Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij;
11. Ministrstvo za promet in zveze; v njegovi sestavi so:
– Uprava Republike Slovenije za pomorstvo,
– Uprava Republike Slovenije za zračno plovbo,
– Uprava Republike Slovenije za telekomunikacije,
– Direkcija Republike Slovenije za ceste,
– Prometni inšpektorat Republike Slovenije;
12. Ministrstvo za šolstvo in šport; v njegovi sestavi so:
--Urad Republike Slovenije za šolstvo,
– Urad Republike Slovenije za mladino,
– Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport;
13. Ministrstvo za zdravstvo; v njegovi sestavi sta:
– Urad Republike Slovenije za sodelovanje s Svetovno. zdravstveno organizacijo,
– Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije;
14. Ministrstvo za znanost in tehnologijo; v njegovi sestavi so:
– Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje,
– Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino,
– Urad slovenske nacionalne komisije za UNESCO;
15. Ministrstvo za zunanje zadeve; v njegovi sestavi sta:
– Urad Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu,
– Urad Republike Slovenije za evropske zadeve.
II. DELOVNA PODROČJA
3. člen
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve opravlja zadeve, ki se nanašajo na položaj, pravice in obveznosti delavcev pri delu in iz dela; na dohodkovno politiko in urejanje sistema plač, na kolektivne pogodbe in urejanje odnosov s socialnimi partnerji; na politiko zaposlovanja doma in v tujini; na zavarovanje za primer brezposelnosti; na položaj in celovito družbeno varstvo invalidov, mladine, otrok in družine; na štipendiranje in na poklicno izobraževanje; na sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja; na varstvo pri delu; na družinsko in demografsko politiko; na socialno varstvo in socialno skrbstvo; na družbeno pomoč ogroženim posameznikom, družinam in skupinam prebivalstva; na usposabljanje otrok z motnjami v razvoju; na varstvo oseb, ki niso zmožne skrbeti zase; na varstvo družinskih članov, katerih hranilec je v obvezni vojaški službi; na varstvo in pravice vojnih veteranov, vojaških invalidov in žrtev vojn ter na obnovo in vzdrževanje grobov in grobišč vojnih veteranov in žrtev vojn.
Urad Republike Slovenije za varnost in zdravje pri delu opravlja zadeve, ki se nanašajo na strokovne podlage za izdajo izvršilnih predpisov in standardov; na ocenjevanje poklicnih tveganj za zdravstvene okvare delavcev; na informacijsko-dokumentacijsko dejavnost področja varnosti in zdravja pri delu.
Inšpektorat Republike Slovenije za delo nadzoruje izvajanje zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov, ki. urejajo položaj delavcev in pravice ter obveznosti delavcev pri delu, zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter zaposlovanje doma in v tujini.
4. člen
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj opravlja zadeve, ki se nanašajo na koncept, strategijo in usmerjanje nacionalnega in regionalnega razvoja; na ukrepe tekoče ekonomske politike; na usklajevanje in dodeljevanje spodbud, pomembnih za uravnotežen regionalni razvoj območij s posebnimi razvojnimi problemi (demografsko ogrožena, razvojno šibka območja); na oblikovanje sistema in izvedbe lastninskega preoblikovanja; na vzpostavitev sistema investicijskih družb in vzajemnih skladov; na področje ekonomskih odnosov s tujino, ki vključuje zunanjetrgovinsko politiko, vključno z zaščitno politiko (uvozne dajatve, uvozne kontingente, prelevmane in druge oblike zaščite); zunanjetrgovinsko poslovanje, tuja vlaganja ter druge zunanjetrgovinske posle; gospodarsko sodelovanje s posameznimi državami in koordinacijo gospodarskega sodelovanja z domačimi in tujimi subjekti, obmejno gospodarsko sodelovanje; na sodelovanje z mednarodnimi ekonomskimi organizacijami, institucijami in integracijami; na prilagajanje instrumentov trgovinske politike Republike Slovenije z Evropsko unijo, koordinacijo prilagajanja na drugih področjih in usklajevanje blagovnega prometa s standardi in zahtevami tržišč razvitih držav; na urejanje in usmerjanje opravljanja blagovnega prometa in trgovinske dejavnosti; na pospeševanje in racionalizacijo blagovnih tokov ter posodabljanje metod trgovanja in njegove informatike; na spremljanje blagovnih tokov in. preskrbljenosti z osnovnimi živili ter zagotavljanje in izvajanje finančnih intervencij in intervencij s tržnimi blagovnimi rezervami v primeru potrebe po uravnoteženju blagovnih tokov; na pripravo ukrepov, vezanih na preskrbo v primeru izrednih razmer; na urejanje sistema blagovnih rezerv in finančnih intervencij pri osnovni preskrbi ter pripravo letnih in srednjeročnih programov na teh področjih; na zagotavljanje pravic potrošnikov in njihovo varstvo; na spremljanje gibanja cen blaga in storitev; na izvajanje pravic in dolžnosti države na področju nadzora nad cenami s sprejemanjem ukrepov določitve cen, zlasti glede cen osnovnih živil ter storitev in proizvodov monopolnih dejavnosti ter na zagotavljanje nadomestil pri cenah, sprejetih zaradi stabilizacije cen oziroma zaradi onemogočenega nadomeščanja stroškov za enostavno reprodukcijo.
Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj opravlja strokovne naloge, ki se nanašajo na pripravo in usklajevanje osnov, usmeritev in nalog razvojne in tekoče politike; na izdelavo analiz gospodarskega, socialnega in regionalnega razvoja; na simuliranje in oceno učinkov ekonomskih in razvojnih ukrepov ter institucionalnih sprememb; na razvoj in uporabo metodoloških orodij za področje dela.
Urad Republike Slovenije za varstvo potrošnikov opravlja strokovne in upravne naloge, ki se nanašajo na pripravo in izvajanje programa varstva potrošnikov v državnih organih, strokovnih organizacijah in nevladnih organizacijah, opravlja zadeve, ki se nanašajo na vzgojo, izobraževanje in obveščanje potrošnikov, organiziranje primerjalnih ocenjevanj proizvodov in storitev ter na svetovanje potrošnikom, na spremljanje in koordiniranje dejavnosti ministrstev in strokovnih institucij, na uresničevanje nalog s področja varstva potrošnikov, na sodelovanje in spodbujanje razvoja nevladnih, neprofitnih potrošniških organizacij, na meddržavno in mednarodno sodelovanje na strokovnem in upravnem področju z vidika varstva potrošnikov.
Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence opravlja naloge na področju pravil o konkurenci ter vodi postopke na podlagi predpisov s področja konkurenčnega prava.
Urad Republike Slovenije za gospodarsko promocijo Slovenije in tuje investicije opravlja zadeve, ki se nanašajo na organiziranje poslovnih konferenc, angažiranje zunanjih domačih in tujih strokovnjakov za pripravo analiz in raziskav posameznih trgov za večjo prodajo slovenskih izdelkov in storitev v tujini ter pridobitev tujih investitorjev iz tujih držav v Republiki Sloveniji, sodelovanje na sejmih in njihovo sofinanciranje, organiziranje stalne razstave slovenskih izdelkov v Sloveniji, oglaševanje ekonomske problematike v svetovnih publikacijah, oskrbo s promocijskimi gradivi in tiskanje, videokasete, druge publikacije in sodelovanje na mednarodnih sejmih; strokovne naloge v zvezi s predlaganjem politike do tujih investicij, izvrševanjem zakona o tujih vlaganjih, promocijo možnosti za tuje investicije v Republiko Slovenijo, koordiniranjem ministrstev in drugih institucij zaradi hitrejšega pridobivanja informacij o možnostih izpeljave posameznih investicij ter na pripravo analiz in informacij o možnostih izpeljave posameznih investicij ter na pripravo analiz in informacij o stanju in razvoju tujih investicij v Republiki Sloveniji.
Direkcija Republike Slovenije za blagovne rezerve opravlja naloge na področju oblikovanja, hrambe, obnavljanja in uporabe blagovnih rezerv in poslovanja z njimi ter izgradnje in vzdrževanja skladišč, silosov in rezervoarjev za shranjevanje rezerv. Direkcija je pravna oseba.
Tržni inšpektorat Republike Slovenije nadzoruje na domačem trgu in prek mejnih kontrol izvrševanje zakonov in drugih predpisov, ki urejajo promet blaga in opravljanje storitev, cene blaga in storitev, njihovo kakovost in standarde ter varstvo blagovnih in storitvenih znamk, znakov kakovosti in označb izvora blaga.
5. člen
Ministrstvo za finance opravlja zadeve, ki se nanašajo na denarni in bančni sistem; na devizni sistem; na sistem finančnih odnosov s tujino; na sistem davkov, prispevkov, taks, carin in drugih javnih prihodkov; na sistem zavarovalništva; na sistem vrednostnih papirjev; na sklade in druge finančne organizacije; na igre na srečo; na sistem javne porabe; na proračun; na upravljanje s finančnim premoženjem in dolgovi Republike Slovenije (zakladnica Republike Slovenije); na sistem računovodstva, revizije in finančnega poslovanja; na skupne naloge republiških upravnih organov in vladnih služb pri opravljanju finančno računovodskih služb.
Davčna uprava Republike Slovenije opravlja zadeve, ki se nanašajo na izvajanje davčnega sistema in ukrepov davčne politike; na odmero in pobiranje davkov in drugih obveznosti; na inšpekcijsko nadzorstvo nad pravilnostjo izpolnjevanja davčnih in drugih obveznosti ter na davčne evidence.
Carinska uprava Republike Slovenije opravlja zadeve, ki se nanašajo na izvajanje carinskega sistema; na carinjenje blaga, na carinski nadzor in na druge zadeve pri kontroli prometa potnikov, blaga in storitev s tujino ter na postopek o carinskih prekrških.
Urad Republike Slovenije za zavarovalni nadzor opravlja upravne in z njimi povezane strokovne naloge, ki se nanašajo na nadzor nad poslovanjem zavarovalnic in družb za opravljanje drugih zavarovalnih poslov ter na izdajo dovoljenj za opravljanje zavarovalnih poslov.
Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja opravlja naloge, ki se nanašajo na preprečevanje pranja denarja.
Devizni inšpektorat Republike Slovenije nadzoruje izvrševanje zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov, ki urejajo devizno in zunanjetrgovinsko poslovanje, kreditne odnose s tujino in opravljanje gospodarskih dejavnosti v tujini ter vodi postopek o prekrških proti pravnim in fizičnim osebam, kršilcem predpisov z delovnega področja inšpektorata.
6. člen
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti opravlja zadeve, ki se nanašajo na razvoj gospodarstva ter njegovo pospeševanje z ekonomskimi in drugimi ukrepi sistemske narave; opredeljuje in vodi gospodarsko politiko za posamezne panoge in podjetja v industriji in rudarstvu ter zadeve, povezane z malimi in srednje velikimi podjetji ter svetovalnimi in pospeševalnimi organizacijami na tem področju; na primarno in transformirano energijo, na pridobivanje, predelavo ali dodelavo virov energije (premog, uran, nafta, zemeljski plin, biomase in novi obnovljivi viri) in na racionalno ravnanje z njimi; na ravnanje z iztrošenim jedrskim gorivom; na primarno in predelovalno industrijo ter na gradbeništvo; na razvoj turizma in gostinstva; na turistično promocijo Republike Slovenije; na organiziranje potovanj in turistično posredovanje in prostočasno dejavnost; na turistične takse in druge pristojbine za razvoj turizma.
Urad Republike Slovenije za obrt skrbi za spremljanje in usmerjanje razvoja obrti.
Direkcija Republike Slovenije za oskrbo z energijo opravlja strokovne, tehnične, organizacijske in razvojne naloge na področju zanesljive in kakovostne oskrbe z energijo.
Agencija Republike Slovenije za učinkovito rabo energije izvaja programe za spodbujanje učinkovite rabe energije.
Direkcija Republike Slovenije za rudna bogastva opravlja strokovne, tehnične in razvojne naloge na področju strategije gospodarjenja z mineralnimi in energetskimi surovinami..
Direkcija Republike Slovenije za poslovno informacijsko središče zagotavlja državni upravi, trgovini, gospodarski zbornici, mednarodnim prevoznikom, špediterjem, bankam, zavarovalnicam ter drugim zainteresiranim institucijam dostop do strateških mednarodnih poslovnih informacij s povezovanjem v specializirane svetovne informacijske centre. Direkcija je pravna oseba.
Republiški energetski inšpektorat nadzoruje izvrševanje zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov, ki urejajo elektroenergetiko in termoenergetiko, proizvodnjo materialov in opreme za energetiko, plinovodnih sistemov in naprav ter tlačnih posod in racionalno porabo energije.
Republiški rudarski inšpektorat nadzoruje izvrševanje zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov, ki urejajo raziskovanje in izkoriščanje vseh vrst rudnin.
Republiški gradbeni inšpektorat nadzoruje izvrševanje zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov, ki urejajo gradbeništvo, proizvodnjo gradbenih proizvodov in izvedbo gradbenih konstrukcij.
7. člen
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano opravlja zadeve, ki se nanašajo na kmetijstvo; gozdarstvo; na živilstvo, vključno z živilsko predelavo in industrijo; na dopolnilne dejavnosti na kmetijah; na veterinarstvo; na lovstvo in ribištvo; na kmetijska zemljišča, gozdove in gozdni prostor; na gozdne rezervate; na prosto živeče divje živali; na trajnostno usmerjanje razvoja gozdnih ekosistemov in njihovo integralno varstvo; na celostno urejanje in razvoj podeželja in vasi; na usmerjanje državnih vlaganj v gozdove, podeželski prostor in vas; na prehrano z vidika proizvodnih in predelovalnih možnosti ter potreb; na proizvodnjo zdravstveno neoporečnih kmetijskih in živinorejskih proizvodov ter živil; na vzgojo kakovostnega lesa in drugih gozdnih dobrin; na sooblikovanje tržno-cenovne in zaščitne politike kmetijskih, gozdnih in živilskih proizvodov; na socialni položaj kmeta; na kmetijsko, gozdarsko, ribiško in drugo zadružništvo.
Veterinarska uprava Republike Slovenije opravlja zadeve, ki se nanašajo na zdravstveno varstvo živali; na varstvo pred živalskimi kužnimi boleznimi; na veterinarsko dejavnost; na promet in preskrbo z zdravili, mamili in strupi za rabo v veterinarski medicini; na zdravstveno neoporečnost surovin, živil in odpadkov živalskega izvora ter krmil; na veterinarsko sanitarne ukrepe v živinoreji, za zaščito živali pred mučenjem ter na varstvo okolja na teh področjih; na inšpekcijsko nadzorstvo v proizvodnji, notranjem prometu in v prometu čez državno mejo nad izvrševanjem zakonov in drugih predpisov ter splošnih aktov, ki urejajo navedena področja.
Uprava Republike Slovenije za pospeševanje kmetijstva opravlja zadeve, ki se nanašajo na kmetijsko pospeševalno in svetovalno službo ter na prenos novih tehnologij v prakso.
Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo nadzoruje izvrševanje zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov, ki urejajo kmetijstvo, kakovost mineralnih gnojil, fitofarmacevtskih sredstev, semena, sadilnega materiala, zdravstveno stanje rastlin, krmil, vina, varstvo, urejanje ter izkoriščanje kmetijskih zemljišč ter druge zadeve v zvezi s poljedelstvom, živinorejo, sadjarstvom, vinogradništvom, vinarstvom in hmeljarstvom, prenosom rastlin ter fitofarmacevtskih sredstev čez državno mejo, gozdarstvo, gojenje in varstvo gozdov, pridobivanje gozdnih lesnih proizvodov in drugih gozdnih dobrin, gradnjo gozdnih prometnic, kakovost gozdnih semen in gozdnih sadik ter druge zadeve v zvezi z gozdom in gozdarstvom, upravljanje lovišč in ribiških okolišev, gojitev in lov divjadi, sladkovodno in morsko ribištvo, varstvo prosto živečih divjih živali in njihovih habitatov ter druge zadeve s področja varstva narave;
8. člen
Ministrstvo za kulturo opravlja zadeve, ki se nanašajo na ustvarjanje in posredovanje kulturnih vrednot, na varstvo kulturne dediščine in kulturnih vrednot na področju naravne dediščine; na splošnoizobraževalno knjižničarstvo; na mednarodno kulturno sodelovanje, vključno s promocijo slovenske kulture v tujini in na kulturne programe narodnosti v Republiki Sloveniji ter Slovencev zunaj Republike Slovenije.
Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino opravlja upravne in z njimi povezane strokovne naloge, ki se nanašajo na varstvo kulturne dediščine in kulturnih vrednot na področju naravne dediščine.
Arhiv Republike Slovenije opravlja strokovne naloge, ki se nanašajo na arhivsko in dokumentarno gradivo, ki nastaja pri državnih organih in drugih, z zakonom določenih osebah.
Inšpektorat Republike Slovenije za področje kulturne dediščine nadzoruje izvrševanje zakonov, drugih predpis sov in splošnih aktov, ki urejajo varstvo kulturne dediščine in kulturnih vrednot na področju naravne dediščine.
9. člen
Ministrstvo za notranje zadeve opravlja zadeve, ki se nanašajo na sistem, organizacijo in delovanje upravnih organov; na sistem financiranja, plače in druge prejemke v državni upravi; na sistem delovnih razmerij v državni upravi; na nadzorstvo nad izvajanjem predpisov o upravnem postopku in na druge zadeve obče uprave; na izvedbo programov za pridobivanje izobrazbe, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju varnosti in notranjih zadev; na usposabljanje kadrov za opravljanje upravnih nalog in strokovne izpite; na upravno statistiko; na ugovor vesti vojaški dolžnosti; na gibanje in prebivanje tujcev; na potne listine; na posest in nošenje ter promet orožja in streliva; na promet in prevoz eksplozivnih snovi ter prevoz drugih nevarnih snovi; na interesna in politična združevanja občanov; na zbiranje in javna zborovanja; na osebne izkaznice; na prijavo in odjavo prebivališča; na registracijo vozil in opravljanje vozniških izpitov; na državljanstvo, matične knjige in osebna imena; na varovanje življenja ljudi in premoženja; na vzdrževanje javnega reda in miru; na urejanje in nadzorovanje prometa na javnih cestah; na preprečevanje in odkrivanje kaznivih dejanj ter prekrškov; na odkrivanje, prijetje in izročanje osumljencev in drugih iskanih oseb v zvezi s kaznivimi dejanji pristojnim organom; na varovanje določenih oseb in objektov; na varovanje državne meje in na nadzor prehajanja čez državno mejo.
V okviru Ministrstva za notranje zadeve deluje Višja šola za notranje zadeve, ki se lahko povezuje v Univerzo.
Prehodni dom Republike Slovenije za tujce skrbi za sprejemanje, nastanitev in oskrbo tujcev, ki so v postopku zaradi priznanja statusa begunca, za katere teče postopek za ugotovitev identitete, in tujcev, ki jih iz kakršnihkoli razlogov ni mogoče odstraniti iz države. Prehodni dom Republike Slovenije za tujce ima položaj urada.
10. člen
Ministrstvo za obrambo opravlja upravne in strokovne zadeve, ki se nanašajo na obrambni načrt države, razvoj, organizacijo, opremljanje, delovanje in vodenje obrambnih sil, na priprave civilne obrambe, na upravne zveze in kriptografsko zaščito v obrambnem sistemu, na vojaško šolstvo, na priprave sistema zaščite in reševanja ter na pravice in dolžnosti državljanov na področju obrambe, zaščite in reševanja.
Generalštab slovenske vojske opravlja vojaško strokovne naloge, ki se nanašajo na organizacijo, usposabljanje in delovanje obrambnih sil.
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje opravlja upravne in strokovne naloge, ki se nanašajo na urejanje, priprave in delovanje sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, pomoč prizadetim lokalnim skupnostim, opazovanje, obveščanje in alarmiranje, zveze ter informacijski sistem, ocenjevanje škode, ki jo povzročijo naravne in druge nesreče, požarno varstvo in delovanje splošnih reševalnih služb, organiziranje in delovanje Civilne zaščite ter priprave in delovanje Štaba za Civilno zaščito Republike Slovenije, pripravljanje in izvajanje nacionalnih programov na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, reševanje ter na odpravljanje in sanacijo posledic nesreč.
Inšpektorat Republike Slovenije za obrambo nadzoruje izvrševanje predpisov in drugih aktov, ki urejajo obrambno področje.
Inšpektorat Republike Slovenije za požarno varnost nadzoruje izvajanje predpisov, ki urejajo požarno varstvo in gasilstvo.
11. člen
Ministrstvo za okolje in prostor opravlja zadeve, ki se nanašajo na varstvo okolja in narave; na vode in vodno gospodarstvo; na geološke, seizmološke, meteorološke in druge geofizikalne pojave oziroma naravne pojave; na prostorsko planiranje, posege v prostor, na graditev objektov ter na premoženjskopravne zadeve v zvezi z nepremičninami; na jedrsko varnost; na stanovanjske zadeve; na geodezijo in geoorientirane informacijske sisteme ter na inšpekcijsko nadzorstvo na teh področjih.
Uprava Republike Slovenije za varstvo narave opravlja upravne naloge, ki se nanašajo na celovito varstvo okolja, naravnih dobrin, vrednot in dediščine, varstvo voda, zraka, tal, flore, faune in na ravnanje z odpadki; na presojo vplivov na okolje; na javne službe varstva okolja in varstva naravnih dobrin, na strokovne podlage za financiranje ter ukrepe varstva okolja; na vodenje informacijskega sistema ter strokovne naloge za ekološko razvojni sklad; na vodni režim, vodnogospodarske ureditve in druge posege v vodo; na strategijo varstva okolja in vodnogospodarska načrtovanja; na investicijsko načrtovanje in gradnjo ter vzdrževanje in gospodarjenje z vodami ter vodnogospodarskimi objekti in napravami; na javne službe urejanja voda ter podeljevanje koncesij za rabo voda in na odpravo posledic naravnih in drugih nesreč.
Uprava Republike Slovenije za geofiziko opravlja upravne in z njimi povezane strokovne naloge, ki se nanašajo na omrežje postaj ter monitoring in drugo evidentiranje geoloških, seizmoloških in drugih geofizikalnih pojavov, na njihovo rajonizacijo in kategorizacijo; na varstvo, zaščito in zgodnje opozarjanje pred potresnimi pojavi; na potresno varnost objektov in naprav; na uporabniške prognoze in obveščanje ter na mednarodno izmenjavo podatkov.
Urad Republike Slovenije za prostorsko planiranje opravlja strokovne in z njimi povezane upravne naloge, ki se nanašajo na prostorsko planiranje, urbanistično in krajinsko načrtovanje ter na izhodišča za urejanje prostora; na pripravo prostorskega plana Slovenije, regionalnih komponent plana in detajlne plane (prostorske izvedbene akte) infrastrukturnih objektov regionalnega in republiškega pomena; na rabo prostora in gospodarjenje z njim; na nadzorstvo nad pripravo prostorskih planov lokalnih skupnosti, ter na prostorski informacijski sistem.
Geodetska uprava Republike Slovenije pripravlja standarde za izmero topografije, hidrografije, mej, komunalnih objektov in naprav, prometnic, standarde za izmero za. potrebe kartografskih in prostorskih informacijskih sistemov ter standarde, ki omogočajo povezovanje geodetskih podatkov in evidenc; opravlja upravne in strokovne zadeve, ki se nanašajo na osnovni geodetski sistem, na geodetska dela v zvezi z državno mejo in evidenco o državni meji, na državne karte, na zemljiški kataster in kataster zgradb, na register prostorskih enot z evidenco hišnih številk, na evidenco zemljepisnih imen, na geodetska dela pri komasaciji in melioraciji zemljišč ter na izdajanje in uporabo podatkov uradnih geodetskih evidenc.
Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost. opravlja upravne in strokovne naloge, ki se nanašajo na jedrsko in radiološko varnost jedrskih objektov; na promet, prevoz in ravnanje z jedrskimi in radioaktivnimi materiali; na nadzor in materialno bilanco jedrskih materialov; na fizično zaščito jedrskih materialov in jedrskih objektov; na odgovornost za jedrsko škodo; na usposobljenost uporabnikov jedrskih objektov in njihovo šolanje; na zagotovitev kvalitete s tega področja; na zagotovitev radiološkega monitoringa; na zgodnje obveščanje ob jedrskih in radioloških nesrečah; na mednarodno sodelovanje na področju dela uprave ter na druge naloge, določene s predpisi; nadzoruje izvrševanje zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov, ki urejajo področje jedrske varnosti:
Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor nadzoruje izvrševanje zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov, ki urejajo varstvo okolja in narave ter ekološki nadzor na državni meji; vodni režim, urejanje voda in gospodarjenje z njimi; področje urejanja prostora in naselij ter posege v prostor in graditev objektov; stanovanjske zadeve; na področje geodetske dejavnosti.
12. člen
Ministrstvo za pravosodje opravlja zadeve, ki se nanašajo na zakonodajo s področja kazenskega prava, prava o prekrških, stvarnega, obligacijskega in dednega prava; na zakonodajo o sodnih postopkih; na organizacijsko zakonodajo s področja sodstva, državnega tožilstva, javnega pravobranilstva, odvetništva in notariata ter izvrševanja kazenskih sankcij; na pripravo pobud in osnutkov za sklepanje mednarodnih pogodb o sodelovanju na področju kazenskega in civilnega prava; na financiranje ter zagotavljanje kadrovskih, tehničnih in prostorskih pogojev za poslovanje sodišč, državnih tožilstev in javnega pravobranilstva; na usposabljanje kadrov za potrebe pravosodja in strokovne izpite; na mednarodno pravno pomoč; na amnestijo in pomilostitve; na nadzor nad poslovanjem sodišč, državnih tožilstev, javnega pravobranilstva, odvetništva in notariata; na pravosodno statistiko; na informacijsko pravo; na zaščito osebnih podatkov ter na inšpekcijsko nadzorstvo v zvezi s tem.
Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij opravlja upravne in strokovne naloge, ki se nanašajo na izvrševanje kazenskih sankcij; na organizacijo in vodenje kazenskih poboljševalnih zavodov; na zagotavljanje finančnih, materialnih, kadrovskih, tehničnih in drugih pogojev za delovanje kazensko poboljševalnih zavodov; na usposabljanje kadrov za potrebe izvrševanja kazenskih sankcij in na uveljavljanje pravic in obveznosti oseb, ki jim je odvzeta prostost.
13. člen
Ministrstvo za promet in zveze opravlja zadeve, ki se nanašajo na železniški, pomorski in zračni promet; na promet na notranjih vodah; na prekladalne storitve; na ceste in cestni promet, razen nadzorstva in urejanja prometa na cestah; na poštni in telekomunikacijski promet; na telekomunikacijske zveze in sisteme; na žičnice ter na mednarodne odnose v prometu.
Uprava Republike Slovenije za pomorstvo opravlja zadeve, ki se nanašajo na gospodarjenje s pristaniško infrastrukturo ter na varnost plovbe na morju, rekah in jezerih.
Uprava Republike Slovenije za zračno plovbo opravlja zadeve, ki se nanašajo na kontrolo zračnega prostora Republike Slovenije; na kontrolo letenja in vodenja letal; na podatke za identifikacijo objektov v zraku; na tehnična sredstva in priprave za vodenje letal ter druge zadeve v zvezi z zračnim prometom.
Uprava Republike Slovenije za telekomunikacije opravlja zadeve, ki se nanašajo na upravljanje radijskega frekvenčnega spektra; na telekomunikacijske sisteme in naprave, na urejanje telekomunikacijskih storitev ter druge zadeve v zvezi s telekomunikacijami.
Direkcija Republike Slovenije za ceste opravlja strokovnotehnične, organizacijske in razvojne naloge, ki se nanašajo na graditev, vzdrževanje in varstvo državnih cest, nadzor nad njihovim stanjem, vodenje evidence o državnih cestah in prometa na njih ter opravlja upravne naloge v zvezi z ukrepi za varstvo državnih cest in prometa na njih.
Prometni inšpektorat Republike Slovenije nadzoruje izvrševanje zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov, ki urejajo železniški, cestni in zračni promet, ceste, letališča, poštni in telekomunikacijski promet, telekomunikacijske zveze in sisteme ter obratovanje žičniških naprav.
14. člen
Ministrstvo za šolstvo in šport opravlja zadeve, ki se nanašajo na vzgojo in izobraževanje ter položaj in družbeno zaščito otrok, mladostnikov in odraslih v vrtcih, osnovnih šolah, glasbenih šolah, srednjih šolah, zavodih oziroma enotah za izobraževanje in usposabljanje otrok z motnjami v razvoju, dijaških domovih in zavodih oziroma enotah za izobraževanje odraslih; na področje visokega šolstva; na dijaške in študentske domove; na izobraževanje pripadnikov italijanske in madžarske narodnostne skupnosti ter Romov; na izobraževanje pripadnikov slovenske manjšine v Italiji, v Avstriji in na Madžarskem; na dopolnilni pouk slovenskega jezika in kulture za Slovence po svetu; na športno vzgojo in rekreacijo; na preventivno in korektivnp športno dejavnost; na selektivni in vrhunski šport; na pripravo sistemskih in drugih rešitev; na pripravo nacionalnega programa in programa javne službe; na pripravo meril za financiranje javne službe; na vzpostavitev bilance nepremičnin in pripravo programa investicij in investicijskega vzdrževanja; na oblikovanje informacijskega sistema za področje šolstva in športa; na vzpostavitev kadrovske evidence in izobraževanje pedagoških, andragoških in drugih strokovnih delavcev ter na napredovanje v nazive.
Urad Republike Slovenije za šolstvo opravlja zadeve, ki se nanašajo na pripravo programske zasnove; na pripravo vzgojnih, vzgojno-izobraževalnih programov in drugih gradiv, o katerih odloča z zakonom pooblaščeni organ; na strokovno proučevalno in svetovalno delo na področju vzgoje in izobraževanja in na druge zadeve v zvezi z razvojem vzgojno-izobraževalne dejavnosti.
Urad Republike Slovenije za mladino opravlja zadeve, ki se nanašajo na celovito spremljanje vloge in položaja mladih v družbi; na izboljševanje pogojev za organiziranje in delovanje mladih in njihovih organizacij; na pospeševanje mobilnosti mladih; na pospeševanje dejavnosti informiranja in svetovanja za mlade; na pospeševanje mednarodnih izmenjav mladih in regresiranje potovanj otrok in mladine; na zagotavljanje drugih ugodnosti za mlade; na spodbujanje interesnih dejavnosti mladih in na oblikovanje pogojev za vključevanje mladih v družbene procese.
Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport nadzoruje izvrševanje zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov, ki urejajo predšolsko vzgojo; obvezno osnovnošolsko izobraževanje; osnovno glasbeno izobraževanje; izobraževanje in usposabljanje otrok in mladostnikov z motnjami v razvoju; srednje izobraževanje; dijaške in študentske domove ter področje športa.
15. člen
Ministrstvo za zdravstvo opravlja zadeve, ki se nanašajo na zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje; na zdravstvene dejavnosti na primarni, sekundarni in terciarni ravni; na spremljanje zdravstvenega stanja prebivalstva in pripravo ter izvajanje programov za krepitev zdravja; na ekonomske odnose v zdravstvu in naloge, vezane na ustanoviteljstvo javnih zdravstvenih zavodov v skladu z zakonom; na zdravstvene ukrepe ob naravnih in drugih nesrečah; na varstvo prebivalstva pred boleznimi odvisnosti; na varstvo prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi in HIV okužbami; na zdravstveno ustreznost živil v smislu kakovosti hranilne sestave in higienske ustreznosti živil in pitne vode zaradi preprečevanja kemičnega, biološkega in radiološkega onesnaženja ter vodenje politike prehranjevanja prebivalcev; na proizvodnjo, promet in preskrbo z zdravili in medicinskimi potrebščinami; na proizvodnjo in promet s strupi in mamili; na zdravstveno ustreznost predmetov splošne uporabe; na zdravstveno-ekološke probleme okolja, kjer je vpliv na človeka neposreden, ki se nanašajo na pitno vodo, kopalne vode, zrak, tla, hrup in vibracije; na ravnanje z odpadki z vidika varovanja zdravja prebivalcev; na varstvo človeka pred ionizirnimi in neionizirnimi sevanji v bivalnem in delovnem okolju; na pogoje za jemanje in presajevanje delov človeškega telesa ter na oblikovanje in izvajanje mednarodnih sporazumov o socialni varnosti.
Urad Republike Slovenije za sodelovanje s Svetovno zdravstveno organizacijo opravlja naloge, ki se nanašajo na sodelovanje s Svetovno zdravstveno organizacijo in z državami, članicami te organizacije, z drugimi mednarodnimi organizacijami Združenih narodov, z ustreznimi mednarodnimi institucijami ter na promocijo slovenskega zdravstva.
Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije nadzoruje izvrševanje zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov, ki urejajo zdravstveno sanitarno, zdravstveno higiensko in zdravstveno ekološko varstvo prebivalstva; izvršuje zdravstveni nadzor nad bivalnim in delovnim okoljem in drugod, kjer je vpliv na človeka neposreden, in sicer nad imisijskimi vrednostmi kvalitete tal in zraka, nad hrupom, vibracijami in vodami, vključno z obalnim morjem in kopalnimi vodami; nad živili, vključno s pitno vodo, nad predmeti splošne uporabe, nad zdravili, mamili, strupi, viri ionizirnih in neionizirnih sevanj, nad zdravstvenim varstvom delavcev v zvezi z delom, nad odpadki v zdravstvenih zavodih in nad snovmi, ki vplivajo na. zdravje, vključno s. snovmi s kasnimi učinki na zdravje (genotoksičnost in kancerogenost); izvršuje zdravstveno nadzorstvo na državni meji.
16. člen
Ministrstvo za znanost in tehnologijo opravlja zadeve, ki se nanašajo na temeljno raziskovanje; na ciljno aplikativno raziskovanje ter tehnološki in drug razvoj; na usposabljanje in podiplomsko izobraževanje mladih raziskovalcev, program gibanja znanost mladini in promocijo znanosti; na razvoj, zagotavljanje in delovanje infrastrukture za raziskovalno dejavnost; na znanstveno publicistiko in znanstvene sestanke; na sistem znanstvenega informiranja in komuniciranja; na informatiko za področje raziskovalne dejavnosti; na informatizacijo Slovenije; na mednarodno znanstveno in tehnično sodelovanje ter na tujo tehnično pomoč.
Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje opravlja zadeve, ki se nanašajo na izdajanje standardov; izvajanje sistema akreditiranja; na homologiranje vozil ter njihovih delov; na meroslovni sistem ter na kontrolo predmetov iz plemenitih kovin.
Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino opravlja zadeve, ki se nanašajo na varstvo industrijske lastnine in na varstvo avtorskih in njim sorodnih pravic.
Urad slovenske nacionalne komisije za UNESCO opravlja zadeve, ki se nanašajo na sodelovanje Republike Slovenije z UNESCOM; na uresničevanje ciljev UNESCA v Republiki Sloveniji ter na sodelovanje z nacionalnimi komisijami in telesi drugih držav ter nevladnih organizacij.
17. člen
Ministrstvo za zunanje zadeve opravlja zadeve, ki se nanašajo na globalne odnose Republike Slovenije z drugimi državami in mednarodnimi organizacijami na vseh področjih, zlasti na izvajanje zunanje politike, na sklepanje, ratificiranje, evidenco, hrambo in izvrševanje mednarodnih pogodb ter obveznosti Republike Slovenije; na stike s predstavniki drugih držav in mednarodnih ustanov ter organizacij; na zaščito interesov Republike Slovenije in njenih državljanov ter pravnih oseb v tujini; na slovensko manjšino v sosednjih državah ter na pripadnike slovenskega naroda v tujini; na diplomatsko konzularna predstavništva Republike Slovenije v tujini (veleposlaništva, misije, konzulati, kulturno informativni centri); na pravno varstvo tujcev v Republiki Sloveniji in promocijo države.
Urad Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu opravlja naloge, ki se nanašajo na slovensko manjšino v sosednjih državah ter na slovenske zdomce in izseljence po svetu; na njihovo kulturno, prosvetno in gospodarsko povezovanje z matično državo Republiko Slovenijo; na informiranje, svetovanje in na pomoč na področju pravne zaščite; na spremljanje in koordiniranje dejavnosti pristojnih ministrstev na področju sodelovanja s Slovenci izven Republike Slovenije.
Urad Republike Slovenije za evropske zadeve opravlja strokovne naloge, ki se nanašajo na sodelovanje Republike Slovenije z evropskimi integracijami; na vključevanje Republike Slovenije v evropske integracijske procese ter na vodenje in usklajevanje medresorskih priprav za pogajanja z institucijami evropskih integracij.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo nadaljuje z delom z dnem uveljavitve tega zakona kot Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
19. člen
V 30 dneh po uveljavitvi tega zakona začnejo z delom naslednji republiški upravni organi, ustanovljeni s tem zakonom:
– Urad Republike Slovenije za varnost in zdravje pri delu kot organ v sestavi Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve;
– Urad Republike Slovenije za zavarovalni nadzor in Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja kot organa v sestavi Ministrstva za finance;
– Urad Republike Slovenije za varstvo potrošnikov, Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence in Urad Republike Slovenije za gospodarsko promocijo Slovenije in tuje investicije kot organi v sestavi Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj;
– Urad Republike Slovenije za obrt, Direkcija Republike Slovenije za oskrbo z energijo, Agencija Republike Slovenije za učinkovito rabo energije, Direkcija Republike Slovenije za rudna bogastva in Direkcija Republike Slovenije za poslovno informacijsko središče kot organi v sestavi Ministrstva za gospodarske dejavnosti;
– Inšpektorat Republike Slovenije za področje kulturne dediščine kot organ v sestavi Ministrstva za kulturo;
– Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij kot organ v sestavi Ministrstva za pravosodje;
– Uprava Republike Slovenije za pomorstvo s sedežem v Kopru kot organ v sestavi Ministrstva za promet in zveze;
– Urad Republike Slovenije za sodelovanje s Svetovno zdravstveno organizacijo kot organ v sestavi Ministrstva za zdravstvo,
– Urad slovenske nacionalne komisije za UNESCO kot organ v sestavi Ministrstva za znanost in tehnologijo
– Urad Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu in Urad Republike Slovenije za evropske zadeve kot organa v sestavi Ministrstva za zunanje zadeve.
20. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona nadaljujejo z delom s položajem, nazivom in delovnim področjem, določenim s tem zakonom, naslednji upravni organi v sestavi Ministrstva za okolje in prostor:
– Seizmološki zavod Republike Slovenije kot Uprava Republike Slovenije za geofiziko;
– Republiška geodetska uprava kot Geodetska uprava Republike Slovenije,
– Zavod Republike Slovenije za prostorsko planiranje kot Urad Republike Slovenije za prostorsko planiranje,
– Zavod Republike Slovenije za varstvo okolja in vodni režim in Republiška direkcija za varstvo okolja in urejanja voda kot Uprava Republike Slovenije za varstvo narave;
– Republiški vodnogospodarski inšpektorat in Republiški urbanistični inšpektorat kot Inšpektorat Republike. Slovenije za okolje in prostor.
Z dnem uveljavitve tega zakona nadaljuje z delom Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj kot Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj.
Z dnem uveljavitve tega zakona nadaljujejo z delom Republiški energetski inšpektorat, Republiški rudarski inšpektorat in Republiški gradbeni inšpektorat kot organi v sestavi Ministrstva za gospodarske dejavnosti, z delovnim področjem, določenim s tem zakonom.
Z dnem uveljavitve tega zakona nadaljujejo z delom Republiški kmetijski inšpektorat, Republiški gozdarski inšpektorat in. Republiški inšpektorat za lovstvo in ribištvo kot Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo.
Z dnem uveljavitve tega zakona nadaljuje z delom Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine kot Uprava Republike Slovenije za kulturno. dediščino.
Z dnem uveljavitve tega zakona nadaljuje z delom Republiški štab za teritorialno obrambo z dosedanjimi nalogami kot Generalštab slovenske Vojske.
Z dnem uveljavitve tega zakona nadaljuje z delom Republiška uprava za ceste kot Direkcija Republike Slovenije za ceste z delovnim področjem, določenim s tem zakonom.
Do dneva, s katerim v skladu z določbo osme alinee 19.*člena tega zakona začne z delom Uprava Republike Slovenije za pomorstvo, opravlja zadeve, ki se nanašajo na varnost plovbe na morju, rekah in jezerih; Pristaniška kapitanija Koper kot organ v sestavi Ministrstva za promet in zveze. Ko začne z delom Uprava Republike Slovenije za pomorstvo, Pristaniška kapitanija Koper nadaljuje z delom kot sestavni del te uprave.
Z dnem uveljavitve tega zakona nadaljuje z delom Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport kot Urad Republike Slovenije za šolstvo.
Z dnem uveljavitve tega zakona nadaljuje z delom Republiški sanitarni inšpektorat kot Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije.
Z dnem uveljavitve tega zakona nadaljuje z delom Urad Republike Slovenije za varstvo intelektualne lastnine kot Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino.
21. člen
Uprava Republike Slovenije za javne prihodke začne z delom kot Davčna uprava Republike Slovenije z dnem uveljavitve zakona, ki bo urejal Davčno upravo Republike Slovenije.
Urad Republike Slovenije za zavarovalni nadzor začne z delom kot organ v sestavi Ministrstva za finance z dnem uveljavitve zakona, ki bo urejal zavarovalništvo.
22. člen
V treh mesecih po uveljavitvi tega zakona nadaljujejo z delom po določbah zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list SRS, št. 17/78 in Uradni list RS, št. 8/90, 12/92 in 58/93) kot notranje organizacijske enote Uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij, Kazensko poboljševalni zavodi in Prevzgojni dom za mladoletnike.
23. člen
Hidrometeorološki zavod Republike Slovenije do ustanovitve javnega zavoda nadaljuje z delom z dosedanjim delovnim področjem kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor.
24. člen
Arhiv Republike Slovenije ima položaj upravne organizacije.
25. člen
Direkcija Republike Slovenije za blagovne rezerve nadaljuje z delom z delovnim področjem, določenim s tem zakonom, do uveljavitve zakona, ki bo urejal blagovne rezerve Republike Slovenije.
26. člen
Republiški upravni organi in vladne službe, ki prevzamejo po določbah tega zakona naloge dosedanjih republiških upravnih organov, prevzamejo hkrati tudi delavce, ki so na dan uveljavitve tega zakona opravljali te naloge.
Republiški upravni organi iz prejšnjega odstavka prevzamejo tudi opremo, prostore, inventar, dokumentacijo in arhiv ter nedokončane zadeve.
27. člen
Ministri ter predstojniki republiških upravnih organov iz 20. člena tega zakona morajo najkasneje v dveh mesecih od uveljavitve tega zakona uskladiti akte o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest z določbami tega zakona.
Ministri in predstojniki, ki vodijo republiške upravne organe, katerih delovno področje se spremeni po določbah tega zakona, morajo najkasneje v dveh mesecih po uveljavitvi tega zakona uskladiti akte o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest z določbami tega zakona.
Funkcionarji, ki vodijo republiške upravne organe iz 19. člena tega zakona, morajo najkasneje v dveh mesecih od roka, določenega za začetek dela teh organov, izdati akte o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.
28. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehajo veljati:
– zakon o organizaciji in delovnem področju republiške uprave (Uradni list RS, št. 27/91), razen določb drugega, tretjega in četrtega odstavka 9. člena, tretjega odstavka 10. člena, 25. člena in 26. člena;
– določbe zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list SRS, št. 17/78 in 8/90 ter Uradni list RS, št. 12/92 in 58/93), ki urejajo položaj in razmerja kazensko poboljševalnih zavodov in ki so v nasprotju s tem zakonom;
– določba enajste alinee 32. člena in določbe 34. do 37. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93).
29. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 020-05/93-15/9
Ljubljana, dne 10. novembra 1994.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti