Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/1994 z dne 9. 9. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/1994 z dne 9. 9. 1994

Kazalo

1978. Odlok o preoblikovanju javnega podjetja Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik v družbo po zakonu o gospodarskih javnih službah, stran 3230.

Na podlagi 25., 28. in 75. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), četrtega odstavka 1. člena, 408. in 580. člena zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93), zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št. 42/93), 9. člena odloka o gospodarskih javnih službah v občini Kamnik (Uradni list RS, št. 47/94) in 7. člena odloka o organizaciji in delu Skupščine občine Kamnik (Uradni list RS, št. 1/90, 16/90, 20/90 in 39/93) je Skupščina občine Kamnik na 38. skupni seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 6. julija 1994 sprejela
ODLOK
o preoblikovanju javnega podjetja Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik v družbo po zakonu o gospodarskih javnih službah
UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se uredi statusno preoblikovanje javnega podjetja Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik (v nadaljevanju: Javno podjetje CČN, p.o.) v javno podjetje Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik d.o.o.
2. člen
Javno podjetje CČN v družbeni lastnini, ki je vpisano po sklepu št. Srg 5577/90 v sodni register pri Temeljnem sodišču v Ljubljani, Enota v Ljubljani, Tavčarjeva 9 pod vl. št. 1/8483/00 se preoblikuje v javno podjetje, organizirano kot družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) v pretežni lasti občin Domžale in Kamnik.
FIRMA IN SEDEŽ DRUŽBE
3. člen
Firma družbe je: Javno podjetje Centralna čistilna naprava, d.o.o.
Skrajšana firma: Javno podjetje CČN, d.o.o. Sedež družbe je v Domžalah, Študljanska 91.
4. člen
Družba ima pečat pravokotne oblike z naslednjo vsebino: Javno podjetje Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik, d.o.o.
DEJAVNOST DRUŽBE
5. člen
Dejavnosti družbe so:
1. Čiščenje odpadnih voda iz gospodinjstev, industrije, obrti in drugih uporabnikov odpadnih in padavinskih voda.
2. Izvajanje analiz, raziskav in ostalih intelektualnih storitev s področja odpadnih voda.
Dejavnost pod točko 1 je gospodarska javna služba.
6. člen
Družba opravlja dejavnost iz prejšnjega člena na način in pod pogoji, ki jih določajo zakoni, odloki ustanovitelja in drugi predpisi.
OSNOVNI KAPITAL DRUŽBE
7. člen
Osnovni kapital družbe, ki je hkrati osnovni vložek ustanovitelja znaša 168,153.000 SIT (po otvoritveni bilanci vrednosti družbenega kapitala na dan 1. 1. 1993) in ga predstavljajo premične in nepremične stvari ter poslovna sredstva po sklepu IS SO Domžale z dne 22. decembra 1993.
Osnovni kapital družbe sestavlja celotno družbeno premoženje Javnega podjetja CČN, p.o.
Vpisi stvari, ki predstavljajo osnovni kapital družbe v zemljiški knjigi, se prijavijo v 30 dneh po vpisu v sodni register.
USTANOVITELJI DRUŽBE IN POSLOVNI DELEŽI USTANOVITELJEV
8. člen
Ustanovitelji družbe so občina Domžale, občina Kamnik in zaposleni, bivši zaposleni in upokojenci Javnega podjetja CČN p.o. v razmerju 57,6: 38,4: 4,0. Ustanovitelji so vlagatelji osnovnega kapitala, in sicer:
– občina Domžale 96,856.128 SIT
– občina Kamnik 64,570.752 SIT
– zaposleni in bivši zaposleni 6,726.120 SIT
Pravice obeh občin izvršujeta Izvršna sveta Skupščin občin Domžale in Kamnik.
UPRAVLJANJE DRUŽBE
Ustanovitelji
9. člen
Ustanovitelji odločajo na skupščini družbe, kjer predstavlja vsakih 10.000 SIT poslovnega deleža 1 glas. Skupščina ima naslednje pristojnosti in obveznosti:
– določa pogoje za izvajanje dejavnosti ter zagotavljanje in uporabo javnih dobrin
– odloča o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin
– potrdi statut in vse statusne spremembe
– zagotavlja nadzor nad poslovanjem družbe -potrdi poslovno poročilo, obračune in zaključni račun družbe
– imenuje in razrešuje direktorja
– postavlja prokurista
– odloča o vseh drugih vprašanjih, določenih z zakoni in statutom družbe.
Direktor
10. člen
Poslovanje in delo družbe vodi direktor. Direktorja imenuje in razrešuje ustanovitelj na podlagi javnega razpisa pod pogoji, na način in po postopku, določenim s statutom. S statutom se določijo tudi pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja, ki so okvirno:
– organizira in vodi poslovanje
– predstavlja in zastopa družbo, z omejitvami v 17. členu
– odgovoren je za zakonitost dela.
Nadzorni svet
11. člen
Družba ima 5-članski nadzorni svet, če s statutom družbe ni drugače opredeljeno, ki ga imenuje in razrešuje skupščina družbe.
Člani nadzornega sveta se imenujejo za 4 leta in so lahko ponovno imenovani.
12. člen
Nadzorni svet nadzira poslovanje, pregleda poslovna poročila, periodične obračune in zaključni račun. O svojih ugotovitvah poroča ustanoviteljem.
Svet delavcev
13. člen
Svet delavcev lahko predstavljajo izvoljeni predstavniki zaposlenih ali vsi zaposleni v javnem podjetju. Svet delavcev imenuje svojega predstavnika v Nadzorni svet. Pravice in pristojnosti sveta delavcev oziroma delavskega zastopnika so opredeljene s statutom javnega podjetja.
JAVNA POOBLASTILA ZA PRENOS NALOG IN LASTNINE USTANOVITELJA
14. člen
Izvršni svet skupščine občine lahko s sklepom kot javno pooblastilo prenese v izvajanje dejavnosti 7. do 13. točke 22. člena odloka o gospodarskih javnih službah v občini Domžale in ustreznim sklepom Izvršnega sveta Skupščine občine Kamnik na Javno komunalno podjetje CČN.
Izvršni svet skupščine občine lahko s sklepom kot javno pooblastilo prenese v upravljanje infrastrukturne objekte in naprave po 76. členu zakona o gospodarskih javnih službah in 6. členu odloka o gospodarskih javnih službah v občini Domžale in ustreznim določilom občine Kamnik na Javno podjetje CČN.
V ta namen Izvršna sveta Skupščin občin Domžale in Kamnik ter Javno podjetje CČN sklenejo pogodbo o uporabi infrastrukturnih objektov in naprav.
FINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŽBE
15. člen
Viri za financiranje dejavnosti družbe iz 5. člena tega odloka so:
– sredstva, ki jih za uporabo javnih dobrin in javnih storitev plačujejo uporabniki (cene storitev)
– viri, ki se zagotavljajo v okviru sistema financiranja javne porabe
– drugi viri, določeni z zakonom ali predpisom občine.
PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI DRUŽBE V PRAVNEM PROMETU
16. člen
Premoženje družbe, razen objektov in naprav, namenjenih izvajanju gospodarskih javnih služb (infrastrukturni objekti in naprave) je v pravnem prometu.
17. člen
Družba ne sme brez soglasja obeh občin ustanoviteljic sklepati poslov ali sprejemati odločitev, ki se nanašajo na: pridobivanje, odtujitev in obremenitev nepremičnim ali drugih sredstev; izvajanje investicijskih del in najemanje posojil in kreditov, ki presegajo 5% osnovnega kapitala družbe, kakor tudi dajanje takih posojil ali poroštev; sklepanje zakupnih pogodb glede lastnih in tujih sredstev; sklepanje korporacijskih pogodb s trajanjem več kot eno leto; podeljevanje prokure in neomejenih pooblastil.
18. člen
Družba ima v pravnem prometu s tretjimi vsa pooblastila.
Družba odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.
IZGUBA IN DOBIČEK DRUŽBE
19. člen
S statutom družbe se podrobneje določijo razmerja med ustanovitelji in družbo glede pokrivanja izgube družbe in delitve dobička družbe.
STATUT DRUŽBE
20. člen
S statutom družbe se podrobneje uredijo vsa vprašanja, pomembna za položaj in poslovanje družbe.
Rok za izdelavo statuta je 30 dni po uveljavitvi tega odloka.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Javno podjetje CČN, d.o.o. je pravni naslednik Javnega podjetja Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik, p.o.
22. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka in ustreznega odloka občine Domžale prenehajo delovati organi upravljanja, izvršilni organi podjetja in nadzorni odbor Javnega podjetja CČN Domžale-Kamnik, p.o.
Do končne uskladitve organiziranosti Javnega podjetja Centralna čistilna naprava d.o.o. in imenovanja in izbire novih organov opravlja funkcijo organa upravljanja zbor delavcev, funkcije izvršilnih organov opravlja zbor delavcev, funkcijo direktorja javnega podjetja opravlja dosedanji direktor in funkcijo nadzornega sveta dosedanji nadzorni odbor.
Dosedanji direktor je odgovoren za statusno preoblikovanje Javnega podjetja CČN p.o.
23. člen
Člane nadzornega sveta družbe imenujejo ustanovitelji v 30 dneh po uveljavitvi tega odloka.
24. člen
Pravice zaposlenih v družbi bodo urejene po določbah zakona o soupravljanju in skladno s sklenjenimi kolektivnimi pogodbami.
25. člen
Izvršna sveta Skupščine občine Domžale in Kamnik dasta soglasje k statutu družbe v dveh mesecih po uveljavitvi tega odloka.
26. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o ustanovitvi Javnega podjetja CČN Domžale-Kamnik (Uradni list RS, št. 10/90).
27. člen
Ta odlok prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 021-15/94
Kamnik, dne 6. julija 1994.
Predsednik
Skupine občine Kamnik
Maksimiljan Lavrinc l. r.