Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/1993 z dne 24. 9. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/1993 z dne 24. 9. 1993

Kazalo

1954. Pravilnik o spremembah pravilnika o napredovanju v nazive v osnovnem in srednjem šolstvu, stran 2736.

Na podlagi drugega in tretjega odstavka 29. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/91-I) ter drugega in četrtega odstavka 8. člena Zakona o plačah delavcev v javnih vzgojnoizobraževalnih zavodih (Uradni list RS, št. 16/92 in 42/93), minister za šolstvo in šport izdaja
PRAVILNIK
o spremembah pravilnika o napredovanju v nazive v osnovnem in srednjem šolstvu
1. člen
V Pravilniku o napredovanju v nazive v osnovnem in srednjem šolstvu (Uradni list RS, št. 39/92) se besedilo prvega odstavka 3. člena spremeni tako, da se glasi:
"Naziv mentor in svetovalec se pri prvem in drugem napredovanju v isti naziv pridobita za dobo desetih let. Tretja pridobitev istega naziva je časovno neomejena."
2. člen
Za prvim odstavkom 5. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
"Za ponovno pridobitev naziva mentor se za izpolnitev pogoja, določenega v četrti in peti alinei prejšnjega odstavka, šteje strokovno izobraževanje in drugo strokovno delo, ki je bilo opravljeno po zadnjem napredovanju v naziv."
3. člen
Četrta alinea 6. člena se spremeni tako, da se glasi: "- ima v času od zadnjega napredovanja v naziv najmanj 18 točk iz različnih vrst drugega strokovnega dela, od tega najmanj 9 točk iz b, c, č, d ali e točke 18. člena tega pravilnika."
4. člen
Peta alinea 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
"- ima v času od zadnjega napredovanja v naziv najmanj 38 točk iz različnih vrst drugega strokovnega dela, od tega najmanj 18 točk iz c, č, d ali e točke 18. člena tega pravilnika."
5. člen
Tretji odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Uspešno opravljeno strokovno izobraževanje se izkazuje s potrdilom o udeležbi na izobraževanju po posameznem programu izobraževanja oziroma z vpisom v udeleženčevem Indeksu stalnega strokovnega spopolnjevanja."
6. člen
Za petim odstavkom 15. člena se doda šesti odstavek, ki se glasi:
"Za strokovno izobraževanje se šteje tudi opravljena diploma, specializacija, magisterij ali doktorat znanosti, ki se tematsko nanaša na področje vzgoje in izobraževanja ter ni pogoj za opravljanje dela na delovnem mestu, na katerega je pedagoški oziroma drugi strokovni delavec razporejen, s tem, da se vrednoti:
– diploma s 4 točkami,
– specializacija s 6 točkami,
– magisterij z 8 točkami,
– doktorat znanosti s 16 točkami.
7. člen
V prvem odstavku 17. člena se na koncu pred piko postavi vejica in doda besedilo, ki se glasi:
"oziroma navedene podatke vpiše v udeležencev Indeks stalnega strokovnega spopolnjevanja."
8. člen
18. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Drugo strokovno delo pedagoških in drugih strokovnih delavcev, povezano z vzgojno-izobraževalnim delom v zavodu, se vrednoti glede na obseg, trajanje in glede na zahtevnost:
a) z eno točko:
– enoletno mentorstvo za vsake tri učence ali druge udeležence izobraževanja in usposabljanja oziroma za vsake tri športne ekipe, ki so dobili priznanje na tekmovanju izven zavoda ali enoletno mentorstvo zboru, komorni skupini, orkestru oziroma drugi podobni skupini, ki je dobila priznanje na takem tekmovanju;
– pet hospitacij za tri in več študentov ali učencev (vzorni nastop);
– mentorstvo petim študentom za pripravo na nastop;
– enotedensko mentorstvo za vsakih pet študentov oziroma učencev na pedagoški oziroma andragoški praksi;
– pet nastopov za starše ali sodelavce (praktična predstavitev pouka);
– priprava in izvedba treh pedagoških delavnic za sodelavce v zavodu;
– tri predavanja za učiteljski oziroma vzgojiteljski zbor;
– dva nastopa za strokovni aktiv izven zavoda;
– avtorstvo učila ali didaktičnega pripomočka, ki ga potrdi ustrezni strokovni organ zavoda;
– enoletno vodenje strokovnega aktiva v zavodu;
– priprava treh tematskih razstav, odprtih za javnost;
– priprava ene javne prireditve v kraju;
– organizacija raziskovalnega tabora in aktivno sodelovanje na taboru;
– organizacija enega tekmovanja na lokalni ravni med učenci najmanj petih zavodov in aktivno sodelovanje na takem tekmovanju;
– organizacija enega strokovnega posveta ali seminarja in aktivno sodelovanje na posvetu ali seminarju;
– strokovno delo v ocenjevalnih komisijah ali žirijah na treh tekmovanjih;
b) z dvema točkama:
– mentorstvo oziroma korepetitorstvo za vsake tri učence in druge udeležence izobraževanja ter usposabljanja, oziroma vsaki športni ekipi, zboru, komorni skupini, orkestru ali drugi skupini, ki se uvrstijo na prva tri mesta, na tekmovanju na državni ravni;
– enoletno mentorstvo pripravniku ali pedagoškemu oziroma drugemu strokovnemu delavcu začetniku;
– mentorstvo petim učencem ali drugim udeležencem izobraževanja in usposabljanja v okviru izvenšolskih raziskovalnih projektov (npr. Znanost mladini);
– tri koreografije oziroma kompozicija treh vaj za učence glasbenih in baletnih šol za javne nastope;
– obdobje enega mandata vodenja strokovnega društva, kluba ali sekcije izven zavoda, ki se navezuje na vzgojnoizobraževalno delo z učenci in drugimi udeleženci izobraževanja in usposabljanja;
– obdobje enega mandata strokovnega dela v komisiji za strokovne izpite v vzgoji in izobraževanju;
– obdobje enega mandata strokovnega dela v Republiški maturitetni komisiji oziroma v Republiški predmetni komisiji;
– enoletno vodenje strokovnega aktiva izven zavoda;
– eno predavanje ali izvedba pedagoške delavnice na organiziranem strokovnem izobraževanju ali strokovnem posvetu, pedagoških ali drugih strokovnih delavcev izven zavoda;
– organizacija enega tekmovanja na državni ravni med učenci zavodov in aktivno sodelovanje na takem tekmovanju;
– en prevod in objava strokovnega članka;
– ena strokovna recenzija, objavljena v javnem glasilu;
– prva objava strokovnega članka v strokovnem časopisu ali pedagoški reviji;
– recenzija v postopku potrjevanja učbenika ali delovnega zvezka;
c) s tremi točkami:
– priprava ali sodelovanje pri pripravi predloga učnega programa ali učnega načrta za sprejem na Strokovnem svetu Republike Slovenije za vzgojo in izobraževanja ali Strokovnem svetu, pristojnem za izobraževanje odraslih;
– referat na državnem kongresu ali konferenci; – prva objava raziskovalne naloge;
– soavtorstvo priročnika, delovnega zvezka in učnega pripomočka, potrjenega v skladu s predpisi;
– enoletno razvojno – raziskovalno in drugo strokovno delo v povezavi z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo in šport, višjo ali visoko šolo, ki izobražuje kadre za področje šolstva in drugimi vzgojno-izobraževalnimi zavodi. Pedagoškim inštitutom, Andragoškim centrom Republike Slovenije ali drugimi raziskovalnimi zavodi;
– obdobje enega mandata sodelovanja v Strokovnem svetu Republike Slovenije za vzgojo in izobraževanje;
č) s štirimi točkami:
– mentorstvo ali korepetitorstvo za vsakega učenca ali drugega udeleženca izobraževanja ter usposabljanja, oziroma vsaki športni ekipi, zboru, komorni skupini, orkestru ali drugi skupini, ki dobi priznanje na tekmovanju na mednarodni ravni;
– referat na mednarodnem kongresu ali konferenci;
– vrhunski dosežek pedagoškega oziroma drugega strokovnega delavca, dosežen na mednarodni ravni;
– objavljen prevod učbenik;
d) s petimi točkami:
– avtorstvo priročnika, delovnega zvezka in učnega pripomočka, ki je bil potrjen v skladu s predpisi;
– soavtorstvo učbenika;
– obdobje enega mandata vodenja Strokovnega sveta Republike Slovenije za vzgojo in izobraževanje;
e) z osmimi točkami:
– avtorstvo učbenika, ki je bil potrjen v skladu s predpisi in obsega do sto strani;
f) z desetimi točkami:
– avtorstvo učbenika, ki je bil potrjen v skladu s predpisi in obsega nad sto strani.
Drugo strokovno delo pedagoškega in drugega strokovnega delavca točkuje na podlagi ustreznih dokazil in v skladu s prvim in drugim odstavkom tega člena ravnatelj oziroma direktor, za ravnatelja in za direktorja pa predstojnik organizacijske enote Zavoda Republike Slovenije za šolstvo in šport.
9. člen
Zahteve pedagoških in drugih strokovnih, delavcev, ki so bile pri ministrstvu vložene do uveljavitve tega pravilnika, se obravnavajo po določilih Pravilnika o napredovanju v nazive v osnovnem in srednjem šolstvu (Uradni list RS, št. 39/92 in 42/92), razen če so določila tega pravilnika zanje ugodnejša.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 603-20/90
Ljubljana, dne 20. septembra 1993.
Minister
za šolstvo in šport
dr. Slavko Gaber l. r.