Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/1993 z dne 29. 5. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/1993 z dne 29. 5. 1993

Kazalo

1222. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o industrijski lastnini, stran 1467.

Na podlagi prvega odstavka 107. in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o industrijski lastnini
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o industrijski lastnini, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 20. maja 1993.
Št. 0100-70/93
Ljubljana, dne 28. maja 1993.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
ZAKON
o spremembah in dopolnitvah zakona o industrijski lastnini
1. člen
V zakonu o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 13/92) se v 4. členu za drugim odstavkom dodata nova odstavka, ki se glasita:
"Varstvo izumov in znakov razlikovanja v Republiki Sloveniji se lahko zahteva tudi s prijavo, vloženo v tujini, če je tako določeno z mednarodno pogodbo ali konvencijo, h kateri je pristopila Republika Slovenija. Pravni učinek priznanih pravic iz takšnih prijav je izenačen s pravicami, ki so priznane na podlagi nacionalnih prijav, razen če ni z zadevno mednarodno pogodbo ali konvencijo drugače določeno.
Za izum ali znak razlikovanja, za katerega je vložena prijava v tujini v skladu s prejšnjim odstavkom, ni mogoče pridobiti varstva na podlagi prijave,- ki je za isti izum ali znak razlikovanja vložena v skladu s prvim odstavkom tega člena."
Dosedanji tretji odstavek postane peti odstavek.
2. člen
V 9. členu se v drugem odstavku 2. točka nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
"2. če se ne razlikuje od vsebine prijav, vloženih pred tem v Republiki Sloveniji ali v tujini, in za katere je zahtevano varstvo v Republiki Sloveniji, ki postanejo dostopne javnosti po datumu vložitve zadevne patentne prijave."
3. člen
Besedilo 20. člena se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
"Če je znak sestavljen iz besed ali črk ali kombinacije besed ali črk, so z njegovim varstvom obsežene te besede, črke ali kombinacije, njihove transkripcije ali transliteracije, napisane v kakršnikoli pisavi, v kakršnikoli barvi ali izražene na kakršenkoli drug način."
4. člen
V 22. členu se na koncu prvega odstavka namesto pike postavi vejica in doda naslednje besedilo: "razen če je zavarovani znak sloveča znamka."
5. člen
V 32. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: "Za izkoriščanje zavarovanega izuma se ne štejejo:
1. dejanja, ki se nanašajo na zasebno in negospodarsko uporabo zavarovanega izuma;
2. raziskave in poizkusi vseh vrst, ki se nanašajo na predmet zavarovanega izuma, ne glede na njihov končni namen;
3. neposredna posamična priprava zdravila v lekarni v skladu z zdravniškim navodilom ali receptom ter dejanja, ki se neposredno nanašajo na takšen način pripravljeno zdravilo;
4. uporaba sredstev, ki so predmet patenta, na ladjah drugih držav unije, v ladijskem trupu, v strojih, opremi, aparatih in drugem priboru, kadar pridejo le te začasno ali slučajno v vode Republike Slovenije, pogoj pa je, da so ta sredstva tu uporabljena izključno za potrebe ladje;
5. uporaba sredstev, ki so predmet patenta, v konstrukcijah ali delovanju naprav za gibanje po zraku ali po zemlji drugih držav, ali v priborih teh aparatov, kadar bi začasno ali slučajno prodrli v Republiko Slovenijo;
6. dejanja predvidena v 27. členu konvencije o mednarodnem civilnem letalstvu, kadar gre za letalo kakšne druge države, za katero velja 27. člen te konvencije."
6. člen
V 37. členu se za petim odstavkom dodata nova odstavka, ki se glasita:
"Trajanje veljavnosti patenta se lahko neposredno po preteku dvajset let podaljša največ za pet let v naslednjih primerih:
1. če je razglašeno vojno stanje ali podobne izredne razmere – za dobo trajanja takšnega stanja oziroma okoliščin;
2. če je predmet patenta izdelek ali postopek za proizvodnjo oziroma uporabo izdelka, za katerega je pred pričetkom gospodarskega izkoriščanja potrebno izvesti z zakonom predpisan uradni postopek odobritve – za dobo trajanja uradnega postopka.
Minister, pristojen za znanost in tehnologijo, izda podrobnejše predpise o izvajanju prejšnjega odstavka."
7. člen
V 53. členu se za tretjim odstavkom doda nov odstavek, ki se glasi:
"Prijava znamke mora vsebovati znak in seznam proizvodov oziroma storitev, za katere se varstvo zahteva."
8. člen
Besedilo 57. člena se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
"Za vsako prijavo, ki je pravilna v smislu 54. člena tega zakona, se postopek za podelitev zadevne pravice nadaljuje:
1. za patent – po posebnih določbah o postopku za priznanje patenta (68. do 86. člen tega zakona);
2. za znamko, model oziroma vzorec po določbah^ 58. člena tega zakona."
9. člen
Besedilo 58. člena se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
"Če predmet prijave za model oziroma vzorec očitno nasprotuje določbam 16. člena tega zakona oziroma, če predmet prijave za znamko očitno nasprotuje določbam 19. člena tega zakona ali je istoveten s kakšno slovečo znamko, se zavrne.
Če predmet prijave za model oziroma vzorec očitno ne nasprotuje določbam 16. člena tega zakona oziroma, če predmet prijave za znamko očitno ne nasprotuje določbam 19. člena tega zakona ter ni istoveten s kakšno slovečo znamko, Urad v svojem uradnem glasilu objavi glavne podatke iz prijave.
Po preteku treh mesecev od dneva objave izda Urad odločbo o priznanju zadevne pravice, razen če je vložen ugovor iz četrtega odstavka tega člena.
V roku treh mesecev od dneva objave lahko vsakdo pri Uradu vloži pisni ugovor zoper izdajo odločbe o priznanju modela, vzorca oziroma znamke. Ugovor mora vsebovati dokaze, da objavljeno telo, slika, risba oziroma znak ne izpolnjuje pogojev za priznanje varstva po tem zakonu.
Na podlagi ugovora Urad izvede preizkus in izda ustrezno odločbo."
10. člen
V 63. členu se v 2. točki beseda "novosti" zamenja z besedo "značilnosti".
11. člen
V 66. členu se za drugim odstavkom doda nov odstavek, ki se glasi:
"Minister, pristojen za znanost in tehnologijo, izda natančnejše predpise o tem, kateri podatki se vpišejo v register, katere podatke mora vsebovati listina iz prvega odstavka 67. člena tega zakona, kateri podatki se objavijo po prvem odstavku 68. člena tega zakona, ter predpise, s katerimi se natančneje uredijo vprašanja v zvezi s postopkom za priznanje pravic."
12. člen
Besedilo 74. člena se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
"Določbe 59. in 76. člena ne veljajo za patentno prijavo, ki je vložena v tujini v skladu s tretjim odstavkom 4. člena tega zakona.
Za patent, ki je veljaven v Republiki Sloveniji na podlagi prijave, vložene v tujini v skladu s tretjim odstavkom 4. člena tega zakona, so določbe 71. in 72. člena tega zakona neposredno izpolnjene, če je patent po opravljenem popolnem preizkusu podelil tuji državni ali mednarodni patentni urad, ki ima po 32. členu konvencije o sodelovanju na področju patentov status mednarodne ustanove za predhodno preizkušanje. Odločba o podelitvi za takšen patent neposredno velja kot ugotovitvena odločba v smislu 73. člena tega zakona."
13. člen
V 75. členu se besedilo "74. člena" nadomesti z besedilom "tretjim odstavkom 66. člena".
14. člen
V 93. členu se za tretjim odstavkom doda nov odstavek, ki se glasi:
"Če je predmet kršitve objavljena patentna prijava, vložena v tujini po tretjem odstavku 4. člena tega zakona, je nosilec za čas od objave do podelitve patenta upravičen zahtevati pravično odškodnino."
15. člen
V 95. členu se na koncu prvega odstavka doda nov stavek, ki se glasi:
"Tožbo zaradi uporabe znaka v nasprotju s tretjim odstavkom 34. člena lahko vloži tudi organ, ki je pristojen za izdajo dovoljenja ali oseba, ki daje privoljenje za uporabo takšnega znaka."
16. člen
V 99. členu se za drugim odstavkom doda nov odstavek, ki se glasi:
"Tožbo iz prvega in drugega odstavka tega člena lahko vloži tudi oseba, kateri pripadajo pravice iz patenta, modela oziroma vzorca, če je patent, model oziroma vzorec izdan na izumitelja oziroma avtorja ali na drugo osebo, kateri je izumitelj oziroma avtor neupravičeno omogočil, da je patent, model oziroma vzorec izdan na njeno ime."
17. člen
V 113. členu se prvi in drugi odstavek nadomestita z novima odstavkoma, ki se glasita:
"Če obstaja javni interes ali če nosilec patenta zlorablja s patentom priznane pravice po 32. členu tega zakona, se sme drugemu podeliti prisilna licenca.
Za zlorabo iz prejšnjega odstavka se šteje zlasti, če nosilec patenta sam ali po kom drugem izuma gospodarsko ne izkorišča ali ne izkorišča v zadostnem obsegu, ter pri tem noče drugemu odstopiti pravice za izkoriščanje oziroma za odstop takšne pravice postavlja neupravičene pogoje."
18. člen
V 115. členu se črta pika in se doda besedilo, ki se glasi: "ter ne sme presegati okvirov in dobe trajanja razlogov, zaradi katerih je podeljena."
19. člen
V 116. členu se pika nadomesti z vejico in doda besedilo, ki se glasi: "razen za licenco, ki se zahteva v javnem interesu."
20. člen
V 121. členu se doda nov odstavek, ki se glasi:
"Z uporabo snovi kot zdravila po prejšnjem odstavku je mišljena izdelava in njena predelava v zdravilo po postopku, ki ni predmet zadevnega patentnega varstva ter dajanje te snovi oziroma zdravila v promet."
21. člen
Besedilo 122. člena se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
"Vse pravice industrijske lastnine, prijavljene ali podeljene pri Zveznem zavodu za patente v Beogradu do vključno 3. aprila 1992, razen označb porekla blaga, veljajo v Republiki Sloveniji, če so do 1. 3. 1994 prenesene na Urad.
Roki veljavnosti prenesenih pravic se računajo po določbah tega zakona, pri čemer se upošteva dan vložitve prijave pri Zveznem zavodu za patente.
Postopek za priznanje pravic na podlagi prenesenih prijav se izvede po določbah tega zakona.
Minister, pristojen za znanost in tehnologijo, izda podrobnejše predpise o postopku za prenos pravic iz prvega odstavka tega člena."
22. člen
Postopek za priznanje modela oziroma vzorca ali znamke na podlagi prijave, za katero do dneva uveljavitve tega zakona še ni bila izdana odločba o priznanju, se izvede po določbah tega zakona.
23. člen
Podaljšanje patentnega varstva v skladu s 6. členom tega zakona se lahko uveljavlja le za patent, za katerega je prijava vložena po 1. 1. 1993.
24. člen
Vlada Republike Slovenije lahko sklene pogodbo z mednarodno organizacijo, s katero se do ratifikacije zadevne mednarodne pogodbe ali konvencije zagotovi izvajanje 1. člena tega zakona.
25. člen
Minister, pristojen za znanost in tehnologijo izda predpise iz 6. člena tega zakona najkasneje v dvanajstih mesecih, predpise iz 21. člena tega zakona pa najkasneje v enem mesecu po uveljavitvi tega zakona.
26. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 318-01/91-5/4-1
Ljubljana, dne 20. maja 1993.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Herman Rigelnik l. r.

AAA Zlata odličnost