Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/1991 z dne 30. 9. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/1991 z dne 30. 9. 1991

Kazalo

543. Navodilo o pošiljanju obvestil o cenah zaradi spremljanja, stran 519.

Na podlagi 3. člena odloka o prenosu pristojnosti za določanje cen na izvršne svete skupščin občin in posebnih družbenopolitičnih skupnosti (Uradni list RS, št. 2/91-I) izdaja Oddelek za gospodarstvo in finance občine Cerknica
NAVODILO
o pošiljanju obvestil o cenah zaradi spremljanja
1
Družbena in zasebna podjetja (v nadaljnjem besedilu: podjetja), druge pravne osebe ter nosilci samostojnega osebnega dela (v nadaljnjem besedilu: obrtniki), so dolžni pristojnemu organu za cene v občini zaradi spremljanja pošiljati obvestila o cenah za proizvode oziroma storitve, in sicer najpozneje v treh dneh od dneva njihove uveljavitve.
Obvestilo o cenah pošiljajo podjetja, druge pravne osebe ter obrtniki za naslednje proizvode in storitve:
+---------+-------+----------+------------------------------------+
|Panoga  |Skupina|Podskupina| Naziv               |
+---------+-------+----------+------------------------------------+
|1    |2   |3     | 4                 |
+---------+-------+----------+------------------------------------+
|0606   |06060 |06061   | Področje 06 – promet in zveze   |
+---------+-------+----------+------------------------------------+
|     |    |     |Prevoz potnikov v mestnem in    |
|     |    |     |obmestnem prometu z avtobusi    |
|     |    |     |Področje 10 – stanovanjsko komunalne|
|     |    |     |dejavnosti in urejanje naselja in  |
|     |    |     |prostora              |
|     |    |     |- urejanje stavbnega zemljišča   |
|     |    |     |- urejanje in vzdrževanje ulic in  |
|     |    |     |prometnih poti           |
|     |    |     |- urejanje in vzdrževanje parkov,  |
|     |    |     |zelenic in rekreacijskih površin  |
|     |    |     |- čiščenje javnih površin v naselju |
|     |    |     |- dimnikarske storitve       |
|     |    |     |- pogrebna služba, urejanje in   |
|     |    |     |vzdrževanje pokopališč       |
|     |    |     |- druge neomenjene komunalne    |
|     |    |     |storitve (javne garaže, parkir.   |
|     |    |     |prostori, varova-          |
|     |    |     |nje vozil, varovanje družbenega   |
|     |    |     |premoženja in ustanov, gasilska   |
|     |    |     |služba, ostalo...          |
|     |    |     |Področje 11 – Finančne, tehnične in |
|     |    |     |poslovne storitve          |
+---------+-------+----------+------------------------------------+
|     |    |110304  |- storitve tržnic na debelo in   |
|     |    |     |drobno               |
|     |    |     |Področje 13 – Zdravstveno in    |
|     |    |     |socialno varstvo          |
+---------+-------+----------+------------------------------------+
|1302   |13021 |130211  |Dejavnost zavodov za dnevno bivanje |
|     |    |     |otrok                |
+---------+-------+----------+------------------------------------+
2
Podjetja, pravne osebe in obrtniki, ki se ukvarjajo s proizvodnjo oziroma opravljanjem storitev, morajo poslati obvestilo o cenah zaradi spremljanja tudi za proizvode in storitve, za katere je predpisan ukrep neposredne kontrole cen, ko ta ukrep preneha, v treh dneh od dneva, ko začnejo uporabljati nove cene.
3
Obvestilo o cenah mora vsebovati naslednje podatke:
1. ime proizvoda oziroma storitve,
2. mersko enoto,
3. ceno proizvoda oziroma storitve
a) ceno na dan 31. decembra predhodnega leta,
b) ceno, ki se je uporabljala od začetka uporabe nove cene,
c) novo ceno,
d) odstotek povečanja.
4. Podatke o tem, kateri organ upravljanja je sprejel sklep o povečanju cene.
5. Datum sprejetega sklepa o povečanju cene.
6. Datum začetka uporabe nove cene.
7. K enotnemu obrazcu je potrebno priložiti celotni cenik, ki se uporablja.
4
Obvestilo o cenah zaradi spremljanja se pošlje na naslov Oddelek za gospodarstvo in finance – občinski organ za cene v enem izvodu na obrazcu, ki je sestavni del navodila.
5
Z dnem, ko začne veljati to navodilo, neha veljati navodilo o pošiljanju obvestil o cenah zaradi spremljanja (Uradni list SRS, št. 16/85).
6
To navodilo, začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 385-8/91
Cerknica, dne 9. septembra 1991.
Načelnik
oddelka za gospodarstvo in finance
SO Cerknica
Ivan Lončar dipl. oec, l. r.