Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2000 z dne 14. 4. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2000 z dne 14. 4. 2000

Kazalo

46. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju na področju zdravstva in medicinskih znanosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Države Kuvajt (BKVZM), stran 326.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O SODELOVANJU NA PODROČJU ZDRAVSTVA IN MEDICINSKIH ZNANOSTI MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO DRŽAVE KUVAJT (BKVZM)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju na področju zdravstva in medicinskih znanosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Države Kuvajt (BKVZM), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 22. marca 2000.
Št. 001-22-56/00
Ljubljana, dne 30. marca 2000
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O SODELOVANJU NA PODROČJU ZDRAVSTVA IN MEDICINSKIH ZNANOSTI MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO DRŽAVE KUVAJT (BKVZM)
1. člen
Ratificira se Sporazum o sodelovanju na področju zdravstva in medicinskih znanosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Države Kuvajt, podpisan 10. oktobra 1998 v Kuwait Cityju.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:*
S P O R A Z U M
O SODELOVANJU NA PODROČJU ZDRAVSTVA IN MEDICINSKIH ZNANOSTI MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO DRŽAVE KUVAJT
Vlada Republike Slovenije in Vlada Države Kuvajt (v nadaljevanju pogodbenici)
sta v želji, da izboljšata dvostransko sodelovanje v zdravstvu in medicinskih znanostih, ki je po njunem prepričanju izjemno pomembno in ga je treba utrditi, soglasno sklenili naslednji sporazum:
1. člen
Pogodbenici spodbujata izmenjavo strokovnjakov z zdravstvenih specialističnih področij, ki so v skupnem interesu zdravstvenih institucij v vsaki državi, zaradi izboljšanja storitev in izmenjave izkušenj na področju zdravstva.
2. člen
Pogodbenici spodbujata in podpirata izmenjave naslednjih zdravstvenih strokovnjakov, kar vključuje vodilne strokovnjake različnih specializacij, za kratkoročne ali dolgoročne naloge v skladu z razpoložljivim številom osebja zaradi zagotavljanja storitev na določenem področju na ozemlju pogodbenice, ki za to zaprosi:
– specialistov in strokovnjakov na različnih medicinskih in zdravstvenih področjih za obdobje, ki se lahko določi v skladu s sporazumom med zdravstvenimi institucijami in na podlagi odločitev, sprejetih med zdravstvenimi institucijami;
– registriranih medicinskih sester za obdobje, ki se lahko določi v skladu s sporazumom med zdravstvenimi institucijami; in
– medicinskih ekip, ki jih sestavljajo zdravniki in zdravstveno osebje, za zagotavljanje medicinskih storitev na specialističnem področju za obdobje, ki se lahko določi v skladu s sporazumom med zdravstvenimi institucijami.
3. člen
Pogodbenici spodbujata in pospešujeta zagotavljanje zdravstvenih storitev kuvajtskim bolnikom v slovenskih zdravstvenih institucijah.
4. člen
Pogodbenici spodbujata in podpirata diplomsko in podiplomsko izobraževanje in usposabljanje na področjih zdravstva na ozemlju druge države. Takšno izobraževanje in usposabljanje se organizira na prošnjo ene ali druge pogodbenice.
5. člen
Pogodbenici spodbujata izmenjavo informacij na področju zdravstva in medicinskih znanosti, z namenom izboljšanja zdravstvenih sistemov v obeh državah.
6. člen
Pogodbenici spodbujata in podpirata organizacijo in izvedbo različnih dejavnosti permanentnega izobraževanja na področju zdravstva in medicinskih znanosti, ki se organizirajo na prošnjo ene ali druge pogodbenice.
7. člen
Stroške izmenjav in drugih oblik sodelovanja, ki izhajajo iz tega sporazuma, krije pogodbenica, ki je za njih zaprosila. Pogodbenici bosta uredili finančno plačilo za vse storitve.
8. člen
Vse izmenjave in druge oblike sodelovanja, ki izhajajo iz tega sporazuma, se izvajajo v skladu z zakoni in predpisi obeh držav.
9. člen
Ta sporazum začne veljati na dan, ko pogodbenici druga drugo obvestita, da so izpolnjeni vsi notranje pravni pogoji za začetek njegove veljavnosti.
Sporazum se sklene za obdobje petih let in se samodejno podaljšuje za nadaljnja obdobja petih let, če ena pogodbenica šest mesecev prej uradno ne obvesti druge pogodbenice po diplomatski poti o svoji nameri, da odpove sporazum.
V skladu z navedenim podpisano v Kuwait City, dne 10. oktobra 1998, v dveh izvirnikih v slovenskem, arabskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna. V primeru razlik v razlagi prevlada angleško besedilo.
Za Vlado
Republike Slovenije:
Janez Zajec l. r.
Državni sekretar
Ministrstvo za zdravstvo
Za Vlado
Države Kuvajt:
Dr. Sulaiman F. Al - Ali l. r.
Podsekretar
Ministrstvo za zdravstvo
A G R E E M E N T
ON COOPERATION IN THE FIELD OF HEALTH AND MEDICAL SCIENCES BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE GOVERNMENT OF THE STATE OF KUWAIT
The Government of the Republic of Slovenia and the Government of the State of Kuwait (hereinafter referred to as »Parties«),
wishing to promote bilateral cooperation in health and medical sciences which they believe to be extremely important and need to be strengthened, accordingly concluded the following Agreement:
Article 1
Both Parties encourage the exchange of experts in health specialities which are of common interest to medical institutions in each country with the aim of improving services as well as for the purpose of exchanging experiences pertinent to health matters.
Article 2
Both Parties encourage and support exchanges of the following health professionals, which include leading consultants with specializations of interest, for assignments of short or long duration in accordance with available manpower resources, for the purpose of providing services in the area of interest on the territory of the requesting Party:
– Specialists and experts in various medical and health fields for a period which could be decided according to an agreement between medical institutions and on the basis of decisions between the medical institutions;
– Registered nurses for a period which could be decided according to an agreement between medical institutions; and
– Medical teams consisting of physicians and supporting staff to provide medical services in a specialty area for a period which could be decided according to an agreement between medical institutions.
Article 3
Both Parties encourage and facilitate the provision of medical services to Kuwaiti patients in Slovene Medical Institutions.
Article 4
Both Parties encourage and support graduate and postgraduate education and training in the fields of health on the territory of the other country. Such education and training shall be organized upon the request of the either Party.
Article 5
Both Parties encourage the exchange of information in the field of health and medical sciences aimed at improving the health systems in the two countries.
Article 6
Both Parties encourage and support organization and implementation of various activities in continuing education in the field of health and medical sciences which will be organized upon the request of either Party.
Article 7
The cost of the exchanges, as well as other forms of cooperation resulting from this Agreement shall be borne by the Party making the request. Both Parties will arrange financial remuneration for all services.
Article 8
All exchanges as well as other forms of cooperation resulting from this Agreement shall be implemented in accordance with the laws and regulations of both countries.
Article 9
This Agreement shall enter into force on the date when Both Parties inform each other that all internal legal conditions for its entry in force have been fulfilled.
The Agreement is concluded for a period of five years and shall automatically be prolonged for the following five-year periods unless one Party notifies the other Party through diplomatic channels six months in advance, in writing, its intention to terminate the Agreement.
Signed in witness thereof at Kuwait City on 10, October 1998, in two originals, in the Slovene, Arabic and English languages, all texts being equally authentic. In case of difference in interpretation, the English text shall prevail.
For the Government
of the Republic of Slovenia
Janez Zajec, (s)
State Secretary
Ministry of Health
For the Government
of the State of Kuwait
Dr. Sulaiman F. Al - Ali, (s)
Undersecretary
Ministry of Health
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za zdravstvo.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 500-02/99-2/1
Ljubljana, dne 22. marca 2000
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.
* Besedilo izvirnika v arabskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodne pravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.