Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/1995 z dne 9. 8. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/1995 z dne 9. 8. 1995

Kazalo

58. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške Republike o sodelovanju na področju zdravstva, stran 809.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO SLOVAŠKE REPUBLIKE O SODELOVANJU NA PODROČJU ZDRAVSTVA
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške republike o sodelovanju na področju zdravstva, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 24. julija 1995.
Št. 012-01/95-65
Ljubljana, dne 1. avgusta 1995
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO SLOVAŠKE REPUBLIKE O SODELOVANJU NA PODROČJU ZDRAVSTVA
1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške republike o sodelovanju na področju zdravstva, podpisan v Bratislavi 11. novembra 1993.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:
S P O R A Z U M
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO SLOVAŠKE REPUBLIKE O SODELOVANJU NA PODROČJU ZDRAVSTVA
Vlada Republike Slovenije in Vlada Slovaške republike, v nadaljevanju “državi pogodbenici”, sta se v prizadevanju, da bi okrepili prijateljske stike in sodelovanje v zdravstvu, dogovorili o:
1. člen
Državi pogodbenici bosta razvijali sodelovanje in podpirali vzajemno izmenjavo izkušenj pri vprašanjih zdravstva in medicinskih znanosti. To sodelovanje bo prispevalo k trajnemu izboljšanju zdravstvenega stanja državljanov obeh držav.
2. člen
Državi pogodbenici bosta podpirali:
a) izmenjavo izkušenj pri vprašanjih organizacije in vodenja zdravstva, posebno kurativnega zdravstva in preventive, higiene in epidemiologije, javnega zdravstva, zdravstvenega izobraževanja in uporabe nove medicinske opreme, instrumentov in zdravil;
b) izmenjavo specialistov za namen študija in posvetovanj;
c) neposredno sodelovanje med zdravstvenimi ustanovami in zdravstvenimi organizacijami obeh držav;
d) izmenjavo podatkov v zvezi z mednarodnimi simpoziji, konferencami in delavnicami in s sodelovanjem njunih specialistov pri teh dejavnostih in
e) druge oblike sodelovanja, o katerih se dogovorita.
3. člen
Za učinkovit boj proti nalezljivim boleznim si bodo pristojni organi in ustanove obeh držav pogodbenic izmenjavali podatke o epidemioloških razmerah in izkušnje o preprečevanju, diagnosticiranju in zdravljenju teh bolezni.
4. člen
Državi pogodbenici bosta sodelovali pri razvijanju zdravstvenih storitev, tako da
a) na željo ene od države pogodbenic druga država pogodbenica pošlje svoje strokovnjake z namenom usposobiti zdravstveno osebje ali pa bo omogočila zdravstvenemu osebju usposabljanje v svojih ustanovah in
b) ena od držav pogodbenic na željo druge države pogodbenice pošlje svoje specialiste v drugo državo na podlagi posebnih sporazumov.
5. člen
Vsaka država pogodbenica bo omogočila storitve za bolne državljane druge države pogodbenice. Zdravljenje v njenih zdravstvenih institucijah se opravi pod pogoji, navedenimi v 6. členu in dogovorjenimi v načrtih sodelovanja v skladu s 7. členom tega sporazuma.
Vsaka država pogodbenica bo zagotovila potrebno in nujno zdravstveno oskrbo državljanom druge države pogodbenice med njihovim začasnim bivanjem na svojem ozemlju ob nenadni bolezni ali življenjski nevarnosti.
6. člen
Državi pogodbenici bosta poravnali stroške, nastale zaradi izvajanja tega sporazuma, v skladu s temi načeli:
a) o poravnavi stroškov v zvezi z izmenjavo specialistov za študij ali sodelovanje na simpozijih, konferencah in delavnicah se dogovori v konkretnih načrtih sodelovanja, dogovorjenih v skladu s 7. členom tega sporazuma;
b) stroške v zvezi s pošiljanjem in bivanjem zdravnikov in drugega zdravstvenega osebja na ozemlju druge države pogodbenice poravna tista država pogodbenica, na željo katere so bile osebe poslane;
c) stroške v zvezi z zdravljenjem na bolnikovo lastno željo poravna državljan, na čigar željo je bilo opravljeno zdravljenje;
d) stroške v zvezi z zdravljenjem in potrebno ter nujno oskrbo v skladu s 5. členom poravna nosilec zdravstvenega zavarovanja vsake države pogodbenice za svoje državljane.
7. člen
Ta sporazum za državi pogodbenici izvajata Ministrstvo za zdravstvo Republike Slovenije in Ministrstvo za zdravstvo Slovaške republike.
Za izvajanje tega sporazuma podpišeta državi pogodbenici načrte sodelovanja, v katerih bodo med drugim navedeni tudi finančni in organizacijski pogoji izvajanja tega sporazuma.
8. člen
Ta sporazum bo odobren v skladu z nadaljnjimi predpisi držav pogodbenic in začne veljati z dnem izmenjave obvestil držav pogodbenic o izpolnjenih ustavnih pogojih in končanih postopkih, potrebnih za njegovo uveljavitev.
Ta sporazum velja za nedoločen čas, če ga nobena od držav pogodbenic ne odpove v šestmesečnem odpovednem roku.
Ta sporazum je sestavljen v Bratislavi 11. novembra 1993 v dveh izvodih, vsak v slovenskem oziroma v slovaškem jeziku in angleškem jeziku kot istovetnih besedilih, pri čemer je angleško besedilo odločilno za razlago tega sporazuma v primeru različne razlage slovenskega in slovaškega besedila.
Za Vlado
Republike Slovenije
dr. Božidar Voljč l. r.
Za Vlado
Slovaške republike
dr. Viliem Sőbona l. r.
A G R E E M E N T
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE GOVERNMENT OF THE SLOVAK REPUBLIC ON COOPERATION IN THE FIELD OF HEALTH
The Government of the Republic of Slovenia and the Government of the Slovak Republic, hereinafter referred to as “the Signatory Parties”, in the effort to strenghten friendly relations and the cooperation in the field of health, have agreed as follows:
Article 1
The Signatory Parties shall develop the cooperation and support the reciprocal exchange of experiences in questions of health and medical sciences. This cooperation will contribute to a permanent improvement of the health status of the citizens of both states.
Artice 2
The Signatory Parties shall support:
a) the exchange of experiences in questions of the health organization and health management, especially in sections of the curative care and prevention, hygiene and epidemiology, public health, health education and of the use of new medical equipment, instrumentation and drugs;
b) the exchange of specialists for the purpose of study and consultations;
c) the direct cooperation between health institutions and health organizations of both states;
d) the exchange of information related to international symposia, conferences and workshops and the participation of their specialists in these actions, and
e) other forms of cooperation as may be mutually agreed upon.
Article 3
In order to carry out an efficient struggle against contagious diseases, the competent bodies and institutions of both Signatory Parties shall exchange information about epidemiological situation and experiences on prevention, diagnostics and treatment of these diseases.
Article 4
The Signatory Parties shall cooperate in the section of the health services development so, that
a) by request of one of the Signatory Parties, the other Signatory Party will send forth its experts for the purpose of the training of health staff or will enable the health staff to attend the training in its establishments, and
b) one Signatory Party, upon request of the other Signatory Party, will send forth its specialists to the other state on the basis of special agreements.
Article 5
Each Signatory Party shall render possible services for all citizens of the other Signatory Party. The treatment in its health institutions will be conducted under the conditions quoted in Article 6 and agreed in the Plans of Cooperation according to Article 7 of this Agreement.
Each Signatory Party shall secure the necessary and urgent health care to the citizens of the other Signatory Party during their temporary stay on its territory in cases of a sudden illness or life jeopardizing status.
Article 6
The Signatory Parties shall settle the charges which will arise from the fulfilment of this Agreement in accordance with the following principles:
a) the settlement of charges connected with the exchange of specialists for study or for the participation in symposia, conferences and workshops will be agreed in concrete Plans of Cooperation agreed according to Article 7 of this Agreement;
b) charges in connection with the sending forth and stay of physicians and other health staff on the territory of the other Signatory Party, will settle that Signatory Party, by request of which the persons were sent forth;
c) charges in connection with the treatment provision on patient’s own request, will settle the citizen on whose request the treatment was provided;
d) charges in connection with providing the treatment and the necessary and urgent care in accordance with Article 5 will be settled by the competent health insurance agency which is responsible for the health insurance of the citizens of each Signatory Party.
Article 7
This Agreement shall implement for the Signatory Parties the Ministry of Health of the Republic of Slovenia and the Ministry of Health of the Slovak Republic.
To implement this Agreement, the Signatory Parties shall sign Plans of Cooperation in which, among other things, financial and organizational conditions of the implementation of this Agreement will be included.
Article 8
This Agreement shall be approved in accordance with national regulations of the Signatory Parties and will enter into force upon an exchange of notifications of the Signatory Parties concerning the fulfilment of relevant constitutional terms and following the completion of proceedings that precede its enforcement.
The Agreement shall remain valid for idefinite time providing any of the Signatory Parties does not cancel it with a six months prior notice.
The Agreement was done in Bratislava, on 11 November 1993, in two copies, each in the Slovene or Slovak and English languages, all texts being equally authentic; the English text being authoritative for the interpretation of this Agreement in the case of a different interpretation of Slovene and Slovak texts.
For the Government of
the Republic of Slovenia
dr. Božidar Voljč, (s)
For the Government of
the Slovak Republic
dr. Viliem Sőbona, (s)
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi ministrstvo, pristojno za zdravstvo.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.
Št. 900-01/95-7/1
Ljubljana, dne 24. julija 1995
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

AAA Zlata odličnost