Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/1994 z dne 20. 10. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/1994 z dne 20. 10. 1994

Kazalo

92. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške republike o medsebojni trgovini in plačilih, stran 1344.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO SLOVAŠKE REPUBLIKE O MEDSEBOJNI TRGOVINI IN PLAČILIH
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške republike o medsebojni trgovini in plačilih, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 27. septembra 1994.
Št. 012-01/94-121
Ljubljana, dne 5.. oktobra 1994
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
ZAKON
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO SLOVAŠKE REPUBLIKE O MEDSEBOJNI TRGOVINI IN PLAČILIH
1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške republike o medsebojni trgovini in plačilih, podpisan v Bratislavi 28. julija 1993.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in slovaškem jeziku glasi:
SPORAZUM
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO SLOVAŠKE REPUBLIKE O MEDSEBOJNI TRGOVINI IN PLAČILIH
Vlada Republike Slovenije in Vlada Slovaške republike (v nadaljevanju pogodbenici) sta se v želji po razvijanju poslovnih in plačilnih odnosov med državama v skladu z mednarodno prakso in standardi, prilagajoč se svetovnim gospodarskim procesom, sporazumeli takole:
1. člen
Pogodbenici se bosta v medsebojnih poslovnih odnosih ravnali po predpisih Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) in bosta na podlagi klavzule največji ugodnosti pripomogli k medsebojnemu razvoju poslovnih in plačilnih odnosov ter ne bosta uveljavljali proti drugi pogodbenici oziroma proti poslu, ki ga uresničuje druga pogodbenica, diskriminacijskih ukrepov.
2. člen
Medsebojne dobave blaga in storitev bodo realizirale slovenske pravne in fizične osebe, ki so upravičene za opravljanje zunanjetrgovinskih dejavnosti po veljavnih slovenskih pravnih predpisih (v nadaljevanju subjekti), na eni strani in na drugi strani slovaške pravne in fizične osebe, ki so upravičene za opravljanje zunanjetrgovinskih dejavnosti po veljavnih slovaških pravnih predpisih (v nadaljevanju subjekti), na podlagi pogodb, sklenjenih med njimi.
3. člen
Pogodbe o dobavi blaga in storitev bodo subjekti med seboj sklepali v skladu z mednarodnimi poslovnimi običaji ob upoštevanju cen na svetovnem trgu in v medsebojno dogovorjeni konvertibilni valuti.
Obračuni po tem sporazumu se lahko realizirajo na kakršen koli v mednarodni bančni praksi sprejet način na podlagi dogovora med zainteresiranimi podjetji ob upoštevanju pravne ureditve pogodbenic.
4. člen
Pogodbenici sta se sporazumeli, da subjekti lahko realizirajo tudi druge oblike poslov v skladu z vpeljano prakso v mednarodni trgovini.
5. člen
Vsa plačila v zvezi z dobavami blaga in opravljanjem storitev kakor tudi medsebojni prenosi netrgovinske narave se bodo z dnem veljavnosti sporazuma realizirali v konvertibilnih valutah v skladu s pravnimi predpisi držav pogodbenic.
6. člen
Pogodbenici si bosta medsebojno v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki ju obvezujejo, pomagali pri organiziranju velesejmov, javnih razstav in raznovrstnih propagandnih akcij.
Pogodbenici sta se še sporazumeli, da bosta odpravili carino in druge dajatve za uvoz naslednjih izdelkov:
a) reklamno gradivo, brezplačni vzorci iz države druge pogodbenice;
b) blago z velesejmov in razstav, ki ni namenjeno prodaji.
7. člen
Pogodbenici bosta v interesu medsebojnega trgovanja podpirali izmenjavo informacijo pravnih predpisih, ki se nanašajo na poslovno dejavnost, naložbe, obdavčenje, bančništvo, zavarovalništvo, financiranje, transport in delovno pravo, kot tudi izmenjavo nadaljnjih informacij, ki podpirajo razvoj poslovnih odnosov.
8. člen
Za dosego ciljev tega sporazuma bosta pogodbenici ustanovili mešano komisijo, sestavljeno iz predstavnikov pogodbenic.
Komisija bo:
– presojala izvajanje tega sporazuma in predlagala priporočila za uresničevanje njegovih ciljev,
– zagotavljala izmenjavo informacij o spremembah pravnih predpisov v državah pogodbenicah,
– presojala druge ukrepe, ki bi se morebiti sprejeli za podporo in razvoj poslovnih odnosov med pogodbenicami.
9. člen
Sporazum začne veljati tistega dne, ko se bosta pogodbenici po diplomatski poti obvestili o potrditvi sporazuma v skladu s pravnim redom držav podpisnic.
10. člen
Sporazum se sklene za pet let in se bo samodejno podaljševal vsakokrat za eno leto, če ga ena od pogodbenic pisno ne odpove po diplomatski poti najpozneje šest mesecev pred potekom njegove veljavnosti.
Sestavljeno v Bratislavi dne 28. 7. 1993 v dveh izvodih v slovenskem in slovaškem jeziku, pri čemer sta obe besedili avtentični in enako veljavni.
Za Vlado
Republike Slovenije
Janez Drnovšek l. r.
 
Za Vlado
Slovaške Republike
Vladimir Mečiar l. r.
DOHODA
MEDZI VLÁDOU REPUBLIKY SLOVINSKO A VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY O VZÁJOMNOM OBCHODE A PLATBÁCH
Vláda Republiky Slovinsko a vláda Slovenskej republiky (dalej len »zmluvné strany«) vedené snahou o rozvoj obchodných a platobných vzťahov medzi obidvoma krajinami v súlade s medzinárodnou praxou a normami, prispôsobujúc sa svetovým hospodárskym procesom, sa dohodli nasledovne:
Článok 1
Zmluvné strany sa budú riadiť vo vzájomných obchodných vzťahoch predpismi všeobecnej Dohody o clách a obchode (GATT) a na základe Doložky najvyšších výhod napomôžu vzájomnému rozvoju obchodných a platobných vzťahov, neuplatnia voči druhej strane, resp. voči obchodu realizovanému druhou stranou diskriminačné opatrenia.
Článok 2
Vzájomné dodávky tovarov a služieb budú uskutočňované medzi slovinskými právnickými a fyzickými osobami oprávnenými uskutočňovať zahranično-obchodnú činnosť podľa platných slovinských právnych predpisov na strane jednej (dalej »subjekty«) a na strane druhej slovenskými právnickými a fyzickými osobami oprávnenými uskutočňovať zahranično-obchodnú činnosť podľa platných slovenských právnych predpisov (dalej »subjek-ty«) na základe zmlúv medzi nimi uzatvorenými.
Článok 3
Zmluvy na dodávky tovarov a služieb budú medzi subjektami uzatvárané v súlade s medzinárodnými obchodnými zvyklosťami uznávajúc ceny na svetovom trhu a vo voľne zameniteľnom platobnom prostriedku vzájomne odsúhlasenom. Zúčtovanie v rámci tejto Dohody sa môže realizovať na akýkoľvek spôsob uznávaný v medzinárodnej finančnej praxi a na základe dohovoru medzi zainteresovanými partnermi s ohľadom na právny poriadok zúčastnených strán.
Článok 4
Zmluvné strany sa dalej dohodli, že subjekty môžu realizovať aj iné. formy obchodu v súlade s obvyklou praxou v medzinárodnom obchode.
Článok 5
Všetky platby spojené s dodávkami tovarov a poskytovaním služieb, ako aj vzájomné prevody neobchodného charakteru sa budú dňom nadobudnutia platnosti Dohody uskutočňovať vo voľne zameniteľných menách v súlade s právnymi predpismi štátov zmluvných strán.
Článok 6
Zmluvné strany si budú v súlade s medzinárodnými zmluvami, ktorými sú viazané obidve zmluvné strany poskytovať pomoc pri organizovaní veľtrhov, verejných výstav a rôznorodných propagačných akcií.
Zmluvné strany sa dalej dohodli, že od cla a ostatných poplatkov oslobodia dovoz nasledovných výrobkov:
1) reklamné materiály, bezplatné vzorky zo štátu druhej zmluvnej strany,
2) tovary z veľtrhov a výstav, ktoré nie sú určené na predaj.
Článok 7
Zmluvné strany budú v prospech rozvoja vzájomného obchodu podporovať výmenu informácií v oblasti právnych predpisov dotýkajúcich sa obchodnej činnosti, investícií, zdaňovania, bankovníctva, poisťovnícta, financovania, dopravy a pracovného práva, ako aj výmenu dalších informácií, ktoré napomôžu rozvoju obchodných vzťahov.
Článok 8
K dosiahnutiu cieľov tejto Dohody zmluvné strany zriadujú Zmiešanú komisiu zloženú z predstavite'ov zmluvných strán.
Komisia bude najma:
1) posudzovať realizáciu tejto Dohody a navrhovať odporúčania k realizácii jej zámerov,
2) zabezpečovať výmenu informácií o zmenách právnych predpisov v štátoch zmluvných strán,
3) posudzovať dalšie opatrenia, ktoré by mohli byť prijaté na podporu a rozvoj obchodných vzťahov medzi zmluvnými stranami.
Článok 9
Táto Dohoda nadobudne platnosť dňom, ked si zmluvné strany diplomatickou cestou vzájomne vymenia informáciu o jej schválení v súlade s právnym poriadkom štátov zmluvných strán.
Článok 10
Táto Dohoda sa uzatvára na dobu piatich rokov a bude dalej automaticky predlžovaná vždy o jeden rok, pokiaľ túto jedna zo zmluvných strán nevypovie písomne diplomatickou cestou, najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím jej platnosti.
Dané v Bratislave dňa 28. 7. 1993 v dvoch vyhotoveniach, každé z nich v jazyku slovinskom a slovenskom, pričom obidva texty sú autentické a majú rovnakú platnosť.
Za vládu
Republiky Slovinsko
Janez Drnovšek l. r.
 
Za vládu
Slovenskej republiky
Vladimír Mečiar l. r.
3. člen
Za izvajanje tega sporazuma skrbi ministrstvo, pristojno za ekonomske odnose in razvoj.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 311-04/94-19/1
Ljubljana, dne 27. septembra 1994
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

AAA Zlata odličnost