Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2021 z dne 25. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2021 z dne 25. 2. 2021

Kazalo

536. Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, stran 1769.

  
Na podlagi 2. in 3. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE in 15/21 – ZDUOP) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 
1. člen 
(1) S tem odlokom se zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 ter zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 začasno delno omeji gibanje ljudi in omeji oziroma prepove zbiranje ljudi v Republiki Sloveniji.
(2) Ta odlok se ne uporablja za dejavnosti, ki se izvajajo za zagotavljanje izvajanja nalog države, samoupravnih lokalnih skupnosti in javnih služb ter za organe političnih strank.
2. člen 
Omeji se gibanje ljudi med 21.00 in 6.00 uro, razen za primere:
1. odpravljanja neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,
2. prihoda na delo, odhoda z dela in izvajanja nujnih delovnih nalog,
3. dostopa in nudenja storitev za nujne primere,
4. opravljanje storitev dostave hrane ali zdravil,
5. potovanja oseb, ki so vstopile v Republiko Slovenijo z namenom tranzita čez ozemlje Republike Slovenije v sosednjo državo ali do svojega prebivališča v Republiki Sloveniji.
3. člen 
V Obalno-kraški statistični regiji se gibanje omeji na to regijo, razen če ta odlok določa drugače.
4. člen 
(1) Prehajanje med statistično regijo iz prejšnjega člena in drugimi statističnimi regijami je ob upoštevanju priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ) za posameznike dovoljeno za:
1. prihod na delo, odhod z dela in izvajanje delovnih nalog,
2. opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti,
3. odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,
4. varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov ali če gre za izvajanje starševske skrbi in stikov z otrokom,
5. dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev ter zdraviliškega zdravljenja,
6. dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev,
7. dostop do storitev za nujne primere,
8. dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih in upravnih organov ter organov pregona,
9. dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami,
10. izvajanje vzdrževalnih del ali sezonskih opravil na zasebnem objektu ali zemljišču za člane istega gospodinjstva,
11. potovanja oseb z namenom tranzita čez statistično regijo iz prejšnjega člena, v sosednjo državo ali do svojega prebivališča v Republiki Sloveniji,
12. nujno vzdrževanje groba, pri čemer mora posameznik izkazati upravičenost z dokazilom o najemu groba ali drugim ustreznim dokazilom.
(2) Uveljavljanje izjem iz prejšnjega odstavka velja tudi za ožje družinske člane posameznika in člane skupnega gospodinjstva, kadar potujejo skupaj.
(3) Prehajanje med statistično regijo iz prejšnjega člena in drugimi statistični regijami je ob upoštevanju priporočil NIJZ dovoljeno tudi posamezniku, ki:
– predloži negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo (v nadaljnjem besedilu: test PCR) ali hitrimi antigenskimi testi (v nadaljnjem besedilu: test HAG), ki ni starejši od 48 ur,
– predloži dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazuje, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni,
– ima potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR ali testa HAG, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest mesecev, ali
– ima potrdilo zdravnika, da je prebolel COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.
(4) Potrdila o testiranju iz prejšnjega odstavka se upoštevajo, če so bila izdana v državah članicah Evropske unije oziroma državah članicah schengenskega območja ali pri organizacijah oziroma pri posameznikih v tretjih državah, ki jih Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (v nadaljnjem besedilu: NLZOH) prepoznata kot ustrezne in so objavljeni na spletni strani NLZOH.
(5) Šteje se, da posameznik prebiva v statistični regiji iz prejšnjega člena, če ima v tej regiji stalno ali začasno prebivališče. Če ima posameznik stalno ali začasno prebivališče v statistični regiji iz prejšnjega člena in hkrati stalno ali začasno prebivališče v drugi statistični regiji, je lahko nastanjen samo na enem naslovu prebivanja in se ne sme seliti med obema prebivališčema med statističnimi regijami.
(6) Pri prehajanju med statistično regijo iz prejšnjega člena in drugimi statističnimi regijami, mora imeti posameznik pri sebi dokazilo, s katerim izkaže upravičenost uveljavljanja izjeme iz prvega odstavka tega člena, in lastnoročno podpisano čitljivo izjavo, ki vsebuje podatke iz sedmega odstavka tega člena. Izjava ni potrebna, kadar posameznik prehaja med statističnimi regijami na podlagi 1. in 3. točke prvega odstavka tega člena. Dokazilo in izjavo mora posameznik na zahtevo pokazati uradni osebi organa, pristojnega za nadzor nad izvajanjem tega odloka, policistu oziroma občinskemu redarju.
(7) Izjava iz prejšnjega odstavka vsebuje naslednje podatke:
1. ime in priimek,
2. naslov bivališča,
3. naslov oziroma kraj cilja potovanja,
4. navedbo razloga, ki upravičuje gibanje in zadrževanje iz prvega odstavka tega člena,
5. navedbo morebitnih ožjih družinskih članov ali članov skupnega gospodinjstva, ki se v skladu s tem členom gibljejo in zadržujejo z njim,
6. navedbo, da njemu ali ožjim družinskim članom ali članom skupnega gospodinjstva, ki se v skladu s prvim odstavkom tega člena gibljejo in zadržujejo z njim, ni bila odrejena osamitev (izolacija) ali karantena,
7. navedbo, da se zaveda kazenske ali odškodninske odgovornosti zaradi neupoštevanja predpisov, odredb ali ukrepov za zatiranje ali preprečevanje nalezljivih bolezni pri ljudeh,
8. navedbo, da se zaveda omejitev iz tega odloka in da jih bo spoštoval.
5. člen 
(1) Začasno je prepovedano zbiranje več kot deset ljudi.
(2) V statistični regiji iz 3. člena tega odloka je zbiranje ljudi prepovedano.
(3) Začasno so prepovedane vse prireditve, shodi, slavja, praznovanja in poroke.
(4) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena se zbiranje ljudi dovoli skupini oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva ob upoštevanju omejitev in prepovedi iz tega odloka.
(5) Ne glede na tretji odstavek tega člena, minister, pristojen za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, lahko dovoli sklenitev zakonskih in partnerskih zvez.
6. člen 
Pri zbiranju ljudi iz tega odloka je zaradi preprečevanja okužbe z virusom SARS-CoV-2 treba smiselno upoštevati vsa higienska navodila oziroma priporočila NIJZ, ki so objavljena na spletnih straneh NIJZ.
7. člen 
(1) Ne glede na prvi in drugi odstavek 5. člena tega odloka lahko posameznik ali osebe iz skupnega gospodinjstva ob upoštevanju priporočil NIJZ na prostem oziroma odprtih javnih krajih izvajajo takšno športno-rekreacijsko dejavnost, pri kateri se ohranja varna razdalja do drugih posameznikov.
(2) Pri sprehodih na zelenih površinah in športno-rekreacijski dejavnosti iz prejšnjega odstavka, pri kateri je mogoče do drugih posameznikov neprekinjeno vzdrževati najmanj tri metre medsebojne razdalje, ne glede na določbe drugih odlokov posameznikom ali osebam iz skupnega gospodinjstva ni treba nositi zaščitne maske.
8. člen 
Vlada Republike Slovenije preverja utemeljenost ukrepov iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj.
9. člen 
(1) Globe za kršitve tega odloka se izrekajo v skladu z zakonom, ki ureja nalezljive bolezni. Izvajanje tega odloka poleg pristojnih inšpekcijskih služb nadzorujejo tudi Policija in občinska redarstva v okviru svojih pristojnosti.
(2) Če pri opravljanju svojih nalog vpoklican pripadnik Civilne zaščite naleti na kršitve iz tega odloka, ki jih ne more preprečiti oziroma prekiniti z opozorilom, o kršitvi nemudoma obvesti najbližjo postajo Policije.
KONČNA DOLOČBA 
10. člen 
Ta odlok začne veljati 27. februarja 2021 in velja do 5. marca 2021.
Št. 00717-16/2021
Ljubljana, dne 25. februarja 2021
EVA 2021-1711-0016
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost