Uradni list

Številka 132
Uradni list RS, št. 132/2021 z dne 20. 8. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 132/2021 z dne 20. 8. 2021

Kazalo

2747. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2, stran 8081.

  
Na podlagi prvega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2
1. člen 
V Uredbi o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 118/21) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»2. člen
(1) Presejalni programi obsegajo mikrobiološke preiskave na virus SARS-CoV-2 (v nadaljnjem besedilu: SARS-CoV-2) in se izvajajo za osebe, ki niso prebolele COVID-19 oziroma niso polno cepljene proti COVID-19, kot je določeno v odloku, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, in sicer za:
‒ osebe, ki opravljajo delo v zdravstveni dejavnosti,
‒ osebe, ki opravljajo delo v dejavnosti vzgoje in izobraževanja, vključno z visokošolsko dejavnostjo,
‒ osebe, ki izvajajo socialno varstvene storitve in programe, pri katerih zaradi dela z oskrbovanci teh storitev in programov obstaja neposredna nevarnost za širjenje COVID-19,
‒ osebe, za katere je z odloki vlade, s katerimi se določajo ukrepi za preprečevanje in obvladovanje posledic nalezljive bolezni COVID-19, določeno obvezno testiranje na virus SARS-CoV-2,
‒ druge osebe, ki lahko povzročijo širjenje COVID-19 v okolju, kjer obstaja neposredna nevarnost za širjenje, zlasti uporabniki zdravstvenih storitev, oskrbovanci socialno varstvenih zavodov, osebe v zavodih za prestajanje kazni zapora, prevzgojnih domovih, centrih za tujce, varnih hišah, azilnih domovih, integracijskih hišah in kriznih centrih za otroke,
‒ osebe, ki se zaradi medicinskih razlogov ne smejo cepiti, kar se izkaže z zdravniškim potrdilom.
(2) Osebe iz prve do četrte alineje prejšnjega odstavka svoj status verodostojno izkažejo izvajalcem presejalnega programa iz prvega odstavka 4. člena te uredbe.
(3) Sredstva za izvajanje presejalnega programa iz prvega odstavka tega člena se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije.
(4) Način izvajanja presejalnih programov iz prvega odstavka tega člena smiselno uporabljajo delodajalci, ki presejalne programe zagotavljajo v sodelovanju z izvajalci medicine dela kot ukrep varnosti in zdravja pri delu.«.
2. člen 
V 3. členu se drugi odstavek črta.
3. člen 
V 4. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Način izvajanja presejalnega programa v zdravstveni dejavnosti in dejavnosti socialno varstvenih zavodov določi minister, pristojen za zdravje (v nadaljnjem besedilu: minister).«.
4. člen 
V 5. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ne glede na 2. člen te uredbe se za učence 7., 8. in 9. razreda ter dijake pri pouku ter izvenšolskih in obšolskih dejavnosti izvaja samotestiranje s hitrim antigenskim testom (v nadaljnjem besedilu: test HAG) tako, da testirana oseba sama opravi odvzem brisa in odčita rezultat.«.
Za tretjim odstavkom se doda nov, četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Sredstva za izvajanje presejalnega programa iz prvega odstavka tega člena se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije.«.
5. člen 
V 7. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Minister s sklepom, ki ga objavi na spletni strani ministrstva, pristojnega za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), določi najvišjo višino povračila za zdravstveno storitev iz prvega odstavka prejšnjega člena, stroške izdaje testov HAG za samotestiranje in način izstavitve zahtevkov za povračilo stroškov izdaje testov HAG za samotestiranje.«.
6. člen 
V 10. členu se naslov člena spremeni tako, da se glasi: »(rok za izdajo podzakonskih aktov)«.
Prvi odstavek se črta.
V drugem odstavku se črta besedilo »predpis iz tretjega odstavka 4. člena te uredbe, kolikor ne gre za predpis iz prejšnjega odstavka, in«.
KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 23. avgusta 2021.
Št. 00725-76/2021
Ljubljana, dne 20. avgusta 2021
EVA 2021-2711-0154
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost