Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2020 z dne 7. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2020 z dne 7. 7. 2020

Kazalo

1730. Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije, stran 3747.

  
Na podlagi 1. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvi Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije 
1. člen 
V Odloku o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 83/20, 86/20, 88/20, 90/20 in 93/20) se v 9. členu drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ureditev iz prejšnjega odstavka ne velja za državljane Republike Slovenije in tujce s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki prihajajo iz držav članic Evropske unije oziroma držav članic schengenskega območja, če predložijo dokazilo, da ne prihajajo iz držav z epidemiološko visokim tveganjem za okužbo z nalezljivo boleznijo COVID-19, opredeljenih v 11. členu tega odloka, na primer originalni račun za plačilo nastanitve v teh državah, dokazilo o lastništvu nepremičnine ali plovila, na katerem so bivali v času bivanja, uradni seznam posadke v primeru najema plovila, oziroma drugo ustrezno dokazilo. Če tega ne morejo predložiti ali dokazati, se šteje, kot da prihajajo iz države z epidemiološko visokim tveganjem za okužbo z nalezljivo boleznijo COVID-19.«.
Enajsti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(11) Osebe, ki izpolnjujejo pogoje za izdajo odločb o karanteni po tem odloku, lahko vstopajo na naslednjih mejnih prehodih oziroma kontrolnih točkah:
1. na meji z Republiko Hrvaško:
– Gruškovje,
– Obrežje,
– Metlika in
– Jelšane;
2. na meji z Madžarsko:
– Pince;
3. mejni prehod za mednarodni zračni promet:
– Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana (Brnik).«.
Za enajstim odstavkom se dodajo novi dvanajsti do štirinajsti odstavek, ki se glasijo:
»(12) Ne glede na deseti in enajsti odstavek tega člena na kontrolnih točkah z Republiko Avstrijo in Italijansko republiko ter letalskih povezavah za mednarodni zračni promet Maribor (Slivnica) (Letališče Edvarda Rusjana Maribor) in Portorož (Sečovlje/Sicciole) (Letališče Portorož) policija zbrane podatke posreduje ministrstvu, pristojnemu za zdravje, ki odločbo o karanteni vroči na naslovu stalnega ali začasnega prebivališča oziroma kraja bivanja, kjer bo oseba prestajala karanteno v Republiki Sloveniji, osebi pa se dovoli vstop v državo.
(13) Če v Republiko Slovenijo vstopa večja organizirana skupina ljudi ali v drugih nujnih primerih lahko minister, pristojen za notranje zadeve, določi dodatne mejne prehode ali kontrolne točke, na katerih je možen vstop v Republiko Slovenijo.
(14) Na mejnih prehodih in kontrolnih točkah iz enajstega odstavka tega člena ministrstvo, pristojno za zdravje, zagotovi ustrezno število uslužbencev za izdajo in vročanje odločb o karanteni med 6. in 22. uro, razen na mejnem prehodu Obrežje, kjer se zagotovi za ves obratovalni čas.«.
2. člen 
V 10. členu v drugem odstavku se besedilo »14.,« črta.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00717-26/2020
Ljubljana, dne 7. julija 2020
EVA 2020-1711-0035
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost