Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2020 z dne 24. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2020 z dne 24. 1. 2020

Kazalo

107. Spremembe in dopolnitve Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, stran 360.

  
Na podlagi 13. člena Statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 87/01 in 1/02 – popr.) je Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na 2. izredni seji 8. 1. 2020 sprejela
S P R E M E M B E I N   D O P O L N I T V E   P R A V I L 
obveznega zdravstvenega zavarovanja 
1. člen 
V Pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 – prečiščeno besedilo, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12, 106/12, 99/13 – ZSVarPre-C, 25/14, 85/14, 10/17 – ZČmIS in 64/18) se v drugem odstavku 48. člena, 3. točki četrtega odstavka 58. člena, tretjem odstavku 135.c člena in tretji alineji prvega odstavka 202. člena beseda »alinee« nadomesti z besedo »alineje«.
2. člen 
V 2. členu se:
– napovedni stavek spremeni tako, da se glasi: »Izrazi, uporabljeni v pravilih, pomenijo:«;
– v 6. točki besedilo v oklepaju spremeni tako, da se glasi: »Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 63/13 – ZIUPTDSV, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K in 36/19; v nadaljnjem besedilu: zakon«;
– 8. točka spremeni tako, da se glasi:
»8. funkcionalno ustrezen medicinski pripomoček je medicinski pripomoček, ki zavarovani osebi glede na njeno zdravstveno stanje zagotavlja zdravljenje, medicinsko rehabilitacijo ali zdravstveno nego;«;
– za 9. točko dodata novi 9.a in 9.b točka, ki se glasita:
»9.a individualno izdelan medicinski pripomoček je medicinski pripomoček, ki se pred izdajo izdela za zavarovano osebo;
9.b individualno prilagojen artikel je artikel, ki se pred izdajo oziroma izposojo ali ob izdaji oziroma izposoji prilagodi za zavarovano osebo;«;
– 20. točka spremeni tako, da se glasi:
»20. naročilnica EU je listina na papirnatem obrazcu za predpisovanje medicinskega pripomočka, ki jo v okviru zdravstvene storitve iz prve ali druge alineje prvega odstavka 135.c člena pravil predpiše zdravstveni delavec v drugi državi članici Evropske unije, ki sme predpisati tak medicinski pripomoček;«;
– v 22. točki beseda »alinee« nadomesti z besedo »alineje«;
– 32. točka spremeni tako, da se glasi:
»32. prilagoditev je poseg v medicinski ali zobno-protetični pripomoček zaradi anatomskih ali funkcionalnih sprememb pri zavarovani osebi, s katerim medicinski oziroma zobno-protetični pripomoček postane funkcionalno ustrezen po njegovi izdaji oziroma izposoji. Prilagoditev je dopustna, če jo kot možnost opredeli proizvajalec medicinskega pripomočka oziroma izvajalec zobozdravstvenih storitev;«;
– za 34. točko doda nova 34.a točka, ki se glasi:
»34.a prva uvrstitev artikla je uvrstitev artikla na seznam medicinskih pripomočkov, kakor je opredeljena v splošnem aktu skupščine zavoda iz tretjega odstavka 64.a člena pravil;«;
– 37. točka spremeni tako, da se glasi:
»37. recept EU je listina na papirnatem obrazcu za predpisovanje zdravil in živil, ki se predpisujejo na recept, ki jo v okviru zdravstvene storitve iz prve ali druge alineje prvega odstavka 135.c člena pravil predpiše zdravstveni delavec v drugi državi članici Evropske unije, ki sme predpisati tako zdravilo oziroma živilo;«;
– za 41. točko doda nova 41.a točka, ki se glasi:
»41.a vrednost medicinskega pripomočka je skupni izraz za cenovni standard, pogodbeno ceno in ceno funkcionalno ustreznega medicinskega pripomočka iz 113. člena pravil;«;
– 42. točka črta;
– za 47. točko pika nadomesti s podpičjem in doda nova 48. točka, ki se glasi:
»48. življenjska doba artikla je predviden rok trajanja uporabe artikla, ki ga določi proizvajalec medicinskega pripomočka.«.
3. člen 
V 26. členu se v 3. točki besedilo »domovih za starejše, v posebnih socialno-varstvenih zavodih in zavodih za usposabljanje« nadomesti z besedilom »socialno varstvenih zavodih, ki izvajajo institucionalno varstvo, in v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, ki izvajajo zdravstveno nego«.
4. člen 
34.a člen se črta.
5. člen 
Naslov podpoglavja »IV/3. Pravica do storitev v domovih za starejše, posebnih socialno-varstvenih zavodih in zavodih za usposabljanje« se spremeni tako, da se glasi:
»IV/3. Pravica do storitev v socialno varstvenih zavodih in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, ki izvajajo zdravstveno nego«.
6. člen 
V 36. členu se v prvem odstavku v 2. točki besedilo »domu za starejše, posebnem socialno-varstvenem zavodu oziroma zavodu za usposabljanje« nadomesti z besedilom »socialno varstvenih zavodih, ki izvajajo institucionalno varstvo, in v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, ki izvajajo zdravstveno nego.«.
7. člen 
V 51. členu se v tretjem odstavku besedilo »zdravstvenih, vzgojnih ali socialno-varstvenih zavodih oziroma v zavodih za usposabljanje« nadomesti z besedilom »zdravstvenih zavodih, socialno varstvenih zavodih, vzgojnih zavodih ali zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami«.
8. člen 
V 64. členu se v drugem odstavku besedilo »Medicinski pripomočki« nadomesti z besedilom »Skupine medicinskih pripomočkov z morebitnimi podskupinami medicinskih pripomočkov, vrste medicinskih pripomočkov«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Šifre skupin, podskupin in vrst medicinskih pripomočkov se objavijo na spletni strani zavoda.«.
Četrti, peti in šesti odstavek se črtajo.
Dosedanji sedmi, osmi in deveti odstavek postanejo četrti, peti in šesti odstavek.
9. člen 
Za 64. členom se doda nov 64.a člen, ki se glasi:
»64.a člen 
(1) Zavarovana oseba ima pravico do artikla, ki je uvrščen na seznam medicinskih pripomočkov, razen v primeru iz tretjega odstavka 113. člena pravil, ko ima pravico do artikla, ki ni nujno na seznamu medicinskih pripomočkov.
(2) Seznam medicinskih pripomočkov se objavi na spletni strani zavoda in vsebuje podatke o vrstah medicinskih pripomočkov z osnovnimi zahtevami kakovosti iz 1. točke drugega odstavka 111. člena pravil (v nadaljnjem besedilu: osnovne zahteve kakovosti), podatke o artiklih, ki izpolnjujejo te zahteve, in podatke o dobaviteljih, ki zagotavljajo te artikle.
(3) Podrobnejša vsebina seznama medicinskih pripomočkov, postopek in podrobnejša merila za uvrščanje artiklov na ta seznam in njihovo izločitev s tega seznama, ki vključuje postopek ugotavljanja izpolnjevanja osnovnih zahtev kakovosti pri posameznem artiklu, se določijo s splošnim aktom skupščine zavoda s soglasjem ministra, pristojnega za zdravje.
(4) Zavarovana oseba, ki je pred prvo uvrstitvijo artikla prejela artikel v last ali iz vrste medicinskih pripomočkov z določenim cenovnim standardom izposojenega medicinskega pripomočka, ima pravico do artikla s seznama medicinskih pripomočkov iste vrste, ko prejetemu artiklu izteče doba trajanja iz 1., 2. ali 3. točke prvega odstavka 114. člena pravil ali če ima pravico do novega pred iztekom dobe trajanja.
(5) Zavarovana oseba, ki je prejela artikel, uvrščen na seznam medicinskih pripomočkov, v last ali iz vrste medicinskih pripomočkov z določenim cenovnim standardom izposojenega medicinskega pripomočka, ki je pozneje izločen s tega seznama, ima pravico do drugega artikla s seznama medicinskih pripomočkov iste vrste, ko prejetemu artiklu izteče doba trajanja iz 1., 2. ali 3. točke prvega odstavka 114. člena pravil ali če ima pravico do novega pred iztekom dobe trajanja.
(6) Zavarovana oseba, ki je pred prvo uvrstitvijo artikla prejela artikel iz vrste medicinskih pripomočkov z določeno dnevno izposojnino, ima do njega pravico najdlje tri mesece od dne prve uvrstitve artikla, vendar ne dlje kot do izteka obdobja njegove izposoje.
(7) Zavarovana oseba, ki je prejela artikel, uvrščen na seznam medicinskih pripomočkov, iz vrste medicinskih pripomočkov z določeno dnevno izposojnino, ki je pozneje izločen s tega seznama, ima do njega pravico najdlje tri mesece od dne njegove izločitve, vendar ne dlje kot do izteka obdobja njegove izposoje.
(8) Če je obdobje izposoje prejetega artikla iz šestega oziroma sedmega odstavka tega člena daljše od treh mesecev, zavod po dnevu prve uvrstitve artikla oziroma po dnevu izločitve artikla s seznama medicinskih pripomočkov in pred potekom trimesečnega obdobja pisno obvesti zavarovano osebo o datumu poteka trimesečnega obdobja.«.
10. člen 
V 65. členu se v prvem odstavku v drugi alineji v 13. točki za besedo »podloge« dodata vejica in besedilo »mobilne neprepustne hlačke« in beseda »nepropustne« nadomesti z besedo »neprepustne«.
V drugem odstavku se:
– v 3. točki besedilo »prejšnjega člena« nadomesti z besedilom »64. člena pravil«;
– v 4. točki besedilo »višini iz 113. člena pravil« nadomesti z besedilom »vrednosti medicinskega pripomočka«.
V tretjem odstavku se besedilo »domovih za starejše, posebnih socialnih zavodih in zavodih za usposabljanje« nadomesti z besedilom »socialno varstvenih zavodih, ki izvajajo institucionalno varstvo, in v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, ki izvajajo zdravstveno nego,«.
11. člen 
V 66. členu se v prvem odstavku:
– v 5. točki besedilo »Braillov pisalni stroj,« črta;
– v 6. točki besedilo »za- in v- ušesni slušni aparat« nadomesti z besedilom »slušni aparat, digitalni slušni aparat«.
V drugem odstavku se besedilo »navodili proizvajalca« nadomesti z besedilom »navodilom za uporabo medicinskega pripomočka«.
12. člen 
Naslov podpoglavja »V/1. Pravica do protez, ortoz (opornic) in ortopedskih čevljev« se spremeni tako, da se glasi:
»V/1. Pravica do protez, ortoz in ortopedske obutve«.
13. člen 
V 68. členu v prvem odstavku se besedilo »(opornice)« črta.
14. člen 
70. člen se spremeni tako, da se glasi:
»70. člen 
(1) Zavarovana oseba ima pravico do naslednje ortopedske obutve:
1. individualno izdelanih čevljev,
2. začasnih čevljev ali
3. ortopedskih čevljev po Schejnu.
(2) Zavarovana oseba ima pravico do individualno izdelanih čevljev v vrednosti cenovnega standarda izdanega individualno izdelanega medicinskega pripomočka, ki vključuje ceno povprečnega para čevljev, ki so na razpolago na slovenskem trgu, ki jo plača zavarovana oseba v skladu s 5. točko drugega odstavka 113. člena pravil. Ceno povprečnega para čevljev, ki so na razpolago na slovenskem trgu, določi upravni odbor zavoda s splošnim aktom, ki se objavi na spletni strani zavoda.«.
15. člen 
V 72. členu se v sedmem odstavku beseda »prilagojenega« črta.
16. člen 
V 73. členu se besedilo »navadnih sanitarno-higienskih prostorov« nadomesti z besedilom »toaletne školjke«.
17. člen 
V naslovu podpoglavja »V/3. Pravica do medicinskih pripomočkov za izboljšanje vida in do medicinskih pripomočkov za slepoto in slabovidnost« se besedilo »slepoto in slabovidnost« nadomesti z besedilom »slepe, slabovidne in gluhoslepe«.
18. člen 
V 79. členu se v 1. točki:
– v prvi alineji besedilo »oziroma vek« črta;
– četrta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– boleznih očesnega ozadja in očesnega živca pri vnetju žilnice (horioiditisu), vnetju žilnice in mrežnice (horioretinitisu), vnetju mrežnice (retinitisu), vnetju živca (nevritisu), vnetju živca in mrežnice (nevroretinitisu), atrofiji očesnega živca in odstopu mrežnice, zapletih pri operaciji motnine očesne leče (katarakte), zvišanem tlaku v očesu (glavkom), tujku v zrklu (intrabulbarni tujek), vnetju šarenice (iritisu) in krvavitvi v steklovini (hemoftalmusu), bolezni očesa zaradi motenj žlez z notranjim izločanjem (endokrini oftalmopatiji);«.
3. točka se spremeni tako, da se glasi:
»3. s stranskimi ščitniki pri okluziji pri odstopu mrežnice, krvavitvi v steklovini in spomladanskem katarju;«.
19. člen 
84. člen se spremeni tako, da se glasi:
»84. člen 
Slepa, slabovidna ali gluhoslepa zavarovana oseba ima pravico do:
1. predvajalnika zvočnih zapisov;
2. Braillovega pisalnega stroja;
3. Braillove vrstice;
4. bele palice za slepe;
5. ultrazvočne palice.«.
20. člen 
V 89. členu se v prvem odstavku v 8. točki pika nadomesti s podpičjem ter dodata novi 9. in 10. točka, ki se glasita:
»9. nefrostomske vrečke;
10. vrečke za seč pri cistostomi.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Zavarovana oseba s kolostomo, ileostomo ali urostomo ima pravico do:
1. enodelne vrečke za stomo ali vrečke za stomo in osnovne plošče za stomo;
2. pasu za stomo;
3. nočne urinske drenažne vrečke;
4. paste za zaščito peristomalne kože;
5. zaščitnega filma za peristomalno kožo;
6. prahu za poškodovano peristomalno kožo ali zatesnitvenega obročka za poškodovano peristomalno kožo;
7. odstranjevalca lepil;
8. pripomočkov za irigacijo, ki obsegajo:
– irigacijski sistem s konusom,
– enodelni rokavnik za irigacijo ali rokavnik za irigacijo in pritisno ploščo za irigacijo,
– čep za stomo in
– enodelno stomakapo.«.
V četrtem odstavku se 1. in 2. točka spremenita tako, da se glasita:
»1. merilca pretoka zraka;
2. nastavka z masko ali podaljška za ustnik za dajanje zdravila;«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Zavarovana oseba z inkontinenco urina ima pravico do:
1. urinal kondomov, vrečke za seč ali zbiralnika za seč in nočne urinske vrečke;
2. stalnega urinskega katetra, vrečke za seč ali zbiralnika za seč in nočne urinske vrečke;
3. predlog, hlačnih predlog (plenic), posteljnih podlog, mobilnih neprepustnih hlačk za enkratno uporabo in fiksirnih hlačk ali
4. vpojnih in neprepustnih hlačk za večkratno uporabo.«.
V šestem odstavku se za besedo »podlog« dodata vejica in besedilo »mobilnih neprepustnih hlačk«.
21. člen 
V 91. členu se v prvem odstavku:
– v 8. točki za besedo »glukoze« doda besedilo »v medceličnini«;
– za 8. točko doda nova 8.a točka, ki se glasi:
»8.a sistema za spremljanje glukoze v medceličnini, ki obsega senzorje in čitalnik;«;
– v 10. točki besedilo »največ treh« črta.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Pravici do medicinskih pripomočkov iz 8. in 8.a točke prejšnjega odstavka se medsebojno izključujeta.«.
22. člen 
92. člen se spremeni tako, da se glasi:
»92. člen 
Zavarovana oseba ima pravico do:
1. električnega stimulatorja pri inkontinenci urina ali blata;
2. funkcionalnega eno- oziroma dvokanalnega električnega stimulatorja pri mišični ohromelosti.«.
23. člen 
V 97. členu se v prvem odstavku:
– v 4. točki beseda »prilagojeni« črta;
– 16. točka črta.
24. člen 
V 98. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Dobavitelji, ki izposojajo medicinske pripomočke iz 97. člena pravil:
1. nabavljajo nove medicinske pripomočke;
2. zbirajo od zavarovanih oseb rabljene medicinske pripomočke;
3. medicinske pripomočke vzdržujejo, popravljajo, prilagodijo pred izposojo, ob in po izposoji, očistijo in usposobijo za nadaljnjo uporabo;
4. zagotavljajo obveznosti iz garancije v skladu s posebnim zakonom;
5. zagotavljajo funkcionalno ustrezne medicinske pripomočke;
6. zagotovijo vzdrževanje medicinskih pripomočkov v 24 urah od njihovega prevzema ali po izteku tega roka zagotovijo zavarovani osebi ustrezne nadomestne medicinske pripomočke;
7. zagotovijo popravilo medicinskih pripomočkov v 48 urah od njihovega prevzema ali po izteku tega roka zagotovijo zavarovani osebi ustrezne nadomestne medicinske pripomočke.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Dobavitelj ob izposoji medicinskega pripomočka:
1. zavarovani osebi izroči navodilo za uporabo medicinskega pripomočka, tudi če ni izposojen nov medicinski pripomoček;
2. zavarovani osebi pokaže in pojasni uporabo medicinskega pripomočka ter izvede vse ustrezne nastavitve medicinskega pripomočka;
3. zavarovani osebi izroči telefonsko številko in elektronski naslov, na katera se lahko zavarovana oseba obrne, če se medicinski pripomoček pokvari.«.
V četrtem odstavku se besedilo »prejšnjega člena« nadomesti z besedilom »97. člena pravil«.
25. člen 
V 100. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Dobavitelj zavarovano osebo oziroma osebo ali izvajalca iz prejšnjega odstavka pisno pozove k vračilu medicinskega pripomočka, če ga ne vrne v skladu s prvim oziroma z drugim odstavkom tega člena.«.
26. člen 
V 103. členu se v tretjem odstavku:
– v napovednem stavku za besedo »naslednjih« doda beseda »medicinskih«;
– 6. točka spremeni tako, da se glasi:
»6. medicinskih pripomočkov iz drugega odstavka 89. člena pravil;«;
– v 8. točki za besedo »podlog« dodata vejica in besedilo »mobilnih neprepustnih hlačk«.
27. člen 
V 105. členu se v drugem odstavku besedilo »domovih za starejše, posebnih socialno-varstvenih zavodih in zavodih za usposabljanje« nadomesti z besedilom »socialno varstvenih zavodih, ki izvajajo institucionalno varstvo, in v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, ki izvajajo zdravstveno nego,«.
28. člen 
V 107. členu se v 2. točki besedilo »v zavodih« črta.
29. člen 
V 111. členu se v prvem odstavku besedilo »njegovo višino iz 113. člena pravil« nadomesti z besedilom »vrednost medicinskega pripomočka«.
V četrtem odstavku se:
– za besedo »kakovosti« doda besedilo »po postopku, določenem v splošnem aktu iz petega odstavka tega člena,«;
– besedilo »šestega odstavka 64. člena« nadomesti z besedilom »tretjega odstavka 64.a člena«.
30. člen 
113. člen se spremeni tako, da se glasi:
»113. člen 
(1) Zavarovana oseba ima pravico do medicinskega pripomočka v vrednosti cenovnega standarda, pogodbene cene ali cene funkcionalno ustreznega medicinskega pripomočka, ki jih zavod določi ali za katere se dogovori na podlagi izhodišč, ki so določena s splošnim aktom zavoda iz drugega odstavka 64. člena zakona.
(2) Zavarovana oseba ima pravico do medicinskega pripomočka v naslednji vrednosti cenovnega standarda oziroma pogodbene cene:
1. dnevne izposojnine, ki se določi kot cenovni standard za posamezno vrsto medicinskega pripomočka, ki se zagotavljajo z izposojo, če je ekonomsko upravičena za zavod;
2. cenovnega standarda izposojenega medicinskega pripomočka, ki se določi za posamezno vrsto medicinskega pripomočka, ki se zagotavljajo z izposojo, ko dnevna izposojnina ni ekonomsko upravičena za zavod;
3. cenovnega standarda izdanega medicinskega pripomočka, ki se določi za posamezno vrsto medicinskega pripomočka, ki se zagotavljajo z izdajo, razen če je zanje dogovorjena pogodbena cena ali določen cenovni standard iz 5. točke tega odstavka;
4. pogodbene cene izdanega individualno prilagojenega artikla;
5. cenovnega standarda izdanega individualno izdelanega medicinskega pripomočka, ki se določi za posamezno vrsto medicinskega pripomočka in vključuje v pravilih določeno obvezno kritje stroškov, ki jih plača zavarovana oseba.
(3) Če medicinski pripomoček v vrednosti cenovnega standarda in pogodbene cene ne zagotavlja funkcionalne ustreznosti za zavarovano osebo glede na njeno zdravstveno stanje, ima zavarovana oseba na podlagi predhodne odobritve zavoda pravico do funkcionalno ustreznega medicinskega pripomočka z enakim namenom uporabe in podobnimi lastnostmi v vrednosti cene funkcionalno ustreznega medicinskega pripomočka.
(4) Če vrednost medicinskega pripomočka vključuje stroške njegovih vzdrževanj, popravil ali prilagoditev, se zanje ne uporabljajo določbe 66. oziroma 120. člena pravil.«.
31. člen 
V 114. členu se v tretjem odstavku beseda »navodili« nadomesti z besedilom »navodilom za uporabo medicinskega pripomočka«.
32. člen 
V 115. členu se v petem odstavku v preglednici:
1. v 3. točki v peti vrstici beseda »prilagojeni« črta;
2. 4. točka spremeni tako, da se glasi:
»4. medicinski pripomočki za slepe, slabovidne in gluhoslepe
povečevalno steklo (lupa)
3 leta
predvajalnik zvočnih zapisov
5 let
Braillova vrstica
5 let
bela palica za slepe
1 leto
ultrazvočna palica
3 leta«;
3. v 6. točki v peti vrstici za besedo »ali« doda besedilo »podaljšek za«;
4. v 9. točki se:
– besedilo »9. medicinski pripomočki pri zdravljenju sladkorne bolezni« nadomesti z besedilom »9. medicinski pripomočki pri sladkorni bolezni«;
– v četrti vrstici za besedo »injektor« dodata pomišljaj in besedilo »predpišejo se lahko največ trije kosi«;
– za četrto vrstico dodajo nove peta, šesta in sedma vrstica, ki se glasijo:
»oddajnik za kontinuirano merjenje glukoze v medceličnini
1 leto
sprejemnik rezultatov kontinuiranega merjenja glukoze v medceličnini
3 leta
čitalnik za spremljanje glukoze v medceličnini
4 leta«;
5. v 10. točki besedilo »10. električni stimulatorji, dihalni medicinski pripomočki in aparati« nadomesti z besedilom »10. električni stimulatorji in medicinski pripomočki za dihanje«.
33. člen 
V 116. členu se v prvem odstavku preglednice 7. do 13. točka spremenijo tako, da se glasijo:
»7.
posteljne podloge, predloge, hlačne predloge (plenice) za enkratno uporabo
120 kosov
30 dni
8. 
posteljne podloge, predloge, hlačne predloge (plenice) za enkratno uporabo v primeru določenih zdravstvenih stanj
150 kosov
30 dni
9. 
vpojne in neprepustne hlačke
7 kosov
180 dni
10. 
fiksirne hlačke
1 kos
30 dni
11. 
senzor za kontinuirano merjenje glukoze v medceličnini
1 kos
7 dni
12
senzor za spremljanje glukoze v medceličnini
1 kos
14 dni
13. 
kateter za dovajanje kisika
2 kosa
30 dni«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Zavarovana oseba, ki ima pravico do medicinskega pripomočka iz 7. ali 8. točke preglednice iz prvega odstavka tega člena, ima pravico, da se ji predpiše:
– en kos nočnih hlačnih predlog (plenic) za enkratno uporabo na dan;
– en kos mobilnih neprepustnih hlačk namesto dveh kosov predlog ali hlačnih predlog (plenic) za enkratno uporabo, vendar ne več kot 30 kosov mobilnih neprepustnih hlačk za 30 dni.«.
V četrtem odstavku se besedilo »istovrstnega ali za drugo vrsto medicinskega pripomočka« nadomesti z besedilom »medicinskega pripomočka iste ali druge vrste«.
Za četrtim odstavkom se dodajo novi peti, šesti in sedmi odstavek, ki se glasijo:
»(5) Zavarovana oseba, ki sočasno uporablja aparat za določanje glukoze v krvi iz 1. točke in sistem za kontinuirano merjenje glukoze v medceličnini iz 8. točke prvega odstavka 91. člena pravil, ima pravico do naslednjega števila diagnostičnih trakov za aparat za določanje glukoze v krvi iz 6. točke prvega odstavka 117. člena pravil:
– do štirih kosov na dan;
– do osmih kosov na dan med nosečnostjo.
(6) Zavarovana oseba, ki sočasno uporablja aparat za določanje glukoze v krvi iz 1. točke in sistem za spremljanje glukoze v medceličnini iz 8.a točke prvega odstavka 91. člena pravil, ima pravico do naslednjega števila diagnostičnih trakov za aparat za določanje glukoze v krvi iz 6. točke prvega odstavka 117. člena pravil:
– do enega kosa na dan pri sladkorni bolezni tipa 2;
– do dveh kosov na dan pri sladkorni bolezni tipa 1;
– do petih kosov na dan med nosečnostjo.
(7) Pooblaščeni zdravnik izda naročilnico za novo količino diagnostičnih trakov za aparat za določanje glukoze v krvi iz 6. točke prvega odstavka 117. člena pravil, če ugotovi, da je pri zavarovani osebi pred iztekom obdobja iz petega oziroma šestega odstavka tega člena prišlo do takšne spremembe zdravstvenega stanja, zaradi katere je treba predpisati ta medicinski pripomoček.«.
34. člen 
V 117. členu se v prvem odstavku:
– 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. urinskega katetra za enkratno uporabo, urinal kondoma, vrečke za seč, nefrostomske vrečke, vrečke za seč pri cistostomi, zbiralnika za seč in nočne urinske vrečke;«;
– v 6. točki za besedo »krvi« dodata vejica in besedilo »razen v primeru iz petega in šestega odstavka prejšnjega člena«.
35. člen 
V 118. členu se 2. točka črta.
36. člen 
V 135.d členu se v prvem, drugem, tretjem in četrtem odstavku beseda »cene« nadomesti z besedo »vrednosti«.
V šestem odstavku se beseda »osmega« nadomesti z besedo »tretjega« in beseda »cene« z besedo »vrednosti«.
V sedmem odstavku se:
– v napovednem stavku besedilo »medicinski pripomoček, ki je individualno izdelan za zavarovano osebo« nadomesti z besedilom »individualno izdelan medicinski pripomoček«;
– prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– od datuma možnega prejema;«.
Osmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(8) Stroški vrednosti medicinskega pripomočka iz prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena se zavarovani osebi povrnejo do vrednosti medicinskega pripomočka, vendar ne več, kot so dejanski stroški.«.
37. člen 
V 139. členu se v drugem odstavku:
– 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. 100 % osnove ob zadržanosti od dela zaradi poklicne bolezni, poškodbe pri delu, darovanja in posledic darovanja živega tkiva in organov v korist druge osebe, dajanja krvi in posledic dajanja krvi;«;
– 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. 90 % osnove ob zadržanosti od dela zaradi izolacije;«;
– 5. točka spremeni tako, da se glasi:
»5. 90 % osnove v vseh primerih zadržanosti od dela, če gre za vojaške invalide in civilne invalide vojne, razen v primeru zadržanosti od dela zaradi poklicne bolezni, poškodbe pri delu, nege ožjega družinskega člana, darovanja in posledic darovanja živega tkiva in organov v korist druge osebe, dajanja krvi in posledic dajanja krvi, ko nadomestilo znaša 100 % osnove.«.
V tretjem odstavku se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. 100 % osnove ob zadržanosti od dela zaradi poklicne bolezni, poškodbe pri delu, darovanja in posledic darovanja živega tkiva in organov v korist druge osebe, dajanja krvi, posledic dajanja krvi in izolacije;«.
38. člen 
V 176. členu se za petim odstavkom doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Napotni zdravnik na podlagi pooblastila iz 2. točke prejšnjega odstavka enkrat ali večkrat podaljša veljavnost napotnice osebnega zdravnika, če ugotovi, da bo zavarovana oseba na podlagi te napotnice potrebovala zdravstvene storitve tudi po preteku obdobja veljavnosti napotnice, ki ga je na napotnici označil osebni zdravnik.«.
V dosedanjem šestem odstavku, ki postane sedmi odstavek, se besedilo »prejšnjega odstavka« nadomesti z besedilom »petega odstavka tega člena«.
39. člen 
V 177. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Na napotnici se označi obdobje njene veljavnosti. Napotnica velja najdlje eno leto, razen:
– napotnice za ortodontsko zdravljenje, ki velja do zaključka tega zdravljenja;
– napotnice osebnega zdravnika iz šestega odstavka prejšnjega člena, ki jo napotni zdravnik lahko podaljša najdlje za dve leti od preteka obdobja, ki ga je na napotnici označil osebni zdravnik. Napotni zdravnik obdobje podaljšanja veljavnosti napotnice iz prejšnjega stavka dokumentira v zdravstveni dokumentaciji zavarovane osebe.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Glede označitve napotnice s stopnjo nujnosti, roka za predložitev napotnice izvajalcu in prenehanja veljavnosti napotnice, če ni predložena v tem roku, se uporabljajo določbe zakona, ki ureja pacientove pravice.«.
Četrti, peti in šesti odstavek se črtajo.
Dosedanji sedmi odstavek postane četrti odstavek.
40. člen 
V 195. členu se v prvem odstavku besedilo »socialno-varstvenem zavodu« nadomesti z besedilom »socialno varstvenih zavodih, ki izvajajo institucionalno varstvo, in v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, ki izvajajo zdravstveno nego,«.
41. člen 
V 202.a členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) Farmacevt razveljavi:
– obnovljivi recept na papirnati listini, če ga pooblaščeni zdravnik obvesti, da je ukinil ali zamenjal zdravilo v obdobju veljavnosti obnovljivega recepta;
– obnovljivi recept na papirnati listini oziroma obnovljivi elektronski recept, če je predpisano zdravilo izločeno z liste in ga ni mogoče nadomestiti z drugim zdravilom, o čemer obvesti pooblaščenega zdravnika, ki ga je predpisal.«.
42. člen 
V 204. členu se v tretjem odstavku v prvem stavku besedilo »oziroma za zdravilo iz sedmega odstavka 209. člena pravil v 15 dneh« črta.
43. člen 
V 209. členu se sedmi odstavek črta.
44. člen 
V 210. členu se v prvem odstavku za besedo »Zdravilo« dodata vejica in besedilo »ne pa tudi živilo,«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Zavod dodeli zdravniku na njegov predlog 30 receptov za osebno rabo letno, če:
1. je zavarovan na podlagi 15. člena zakona;
2. je evidentiran v zbirki podatkov pod zaporedno številko NIJZ 16 »Evidenca gibanja zdravstvenih delavcev in mreža zdravstvenih zavodov« iz Priloge 1 Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 65/00, 47/15 in 31/18);
3. ima veljavno licenco Zdravniške zbornice Slovenije ali status zdravnika specializanta ali zdravnika sekundarija z opravljenim strokovnim izpitom in
4. ima enega od naslednjih statusov:
– opravlja zdravstvene storitve v okviru mreže javne zdravstvene službe;
– ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi z zavodom, Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Ministrstvom za zdravje, Ministrstvom za obrambo, Medicinsko fakulteto, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano, Zavodom Republike Slovenije za transfuzijsko medicino ali Zdravniško zbornico Slovenije;
– je upokojenec s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, zavarovan na podlagi 10. točke prvega odstavka 15. člena zakona, ki je imel neposredno pred pridobitvijo pravice do pokojnine status iz prve ali druge alineje te točke.«.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Ne glede na prejšnji odstavek:
– zavod trajno ali začasno prepove dodelitev receptov za osebno rabo, če zdravnik pri predpisu zdravila v breme obveznega zavarovanja ni ravnal v skladu s predpisi ali splošnimi akti zavoda, ne glede na to, ali ga je predpisal na recept, recept za osebno rabo ali v okviru standarda zdravstvene storitve, ki jo zagotovi izvajalec;
– zavod trajno prepove dodelitev receptov za osebno rabo, če ugotovi, da je ob podaji predloga za dodelitev receptov za osebno rabo naveden neresničen podatek ali predloženo neresnično dokazilo.«.
Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Zdravnik iz prejšnjega odstavka med prepovedjo dodelitve receptov za osebno rabo ne sme uporabljati receptov za osebno rabo, ki so mu bili dodeljeni pred prepovedjo dodelitve receptov za osebno rabo.«.
V dosedanjem sedmem odstavku, ki postane osmi odstavek, se beseda »zavrne« nadomesti z besedo »prepove« in za besedo »dodelitev« doda besedilo »in uporaba«.
45. člen 
V 212. členu se v prvem odstavku v 1. točki:
– v prvi alineji beseda »in« nadomesti z vejico in za besedo »akumulatorje« doda besedilo »in vrvice za polžev vsadek«;
– v četrti alineji za besedo »glukoze« doda besedilo »v medceličnini«, beseda »in« nadomesti z vejico in za besedo »injektorjev« doda besedilo »in sistema za spremljanje glukoze v medceličnini«.
V četrtem odstavku se besedilo »iz šifranta vrst medicinskih pripomočkov« črta.
46. člen 
213. člen se spremeni tako, da se glasi:
»213. člen 
(1) Pooblaščeni zdravnik na naročilnici označi ime in šifro medicinskega pripomočka iz tretjega odstavka 64. člena pravil.
(2) Če je predpisan individualno izdelan medicinski pripomoček, zdravnik na naročilnici opredeli posebnosti glede zdravstvenega stanja in drugih pogojev, ki se morajo upoštevati pri izdelavi medicinskega pripomočka.«.
47. člen 
V 214. členu se v drugem odstavku besedilo »iz šifranta vrst medicinskih pripomočkov« črta.
48. člen 
216. člen se spremeni tako, da se glasi:
»216. člen 
(1) Med artikli, uvrščenimi na seznam medicinskih pripomočkov v posamezni vrsti medicinskega pripomočka, v okviru katere po pogodbi z zavodom zagotavlja artikel, dobavitelj na vseh svojih izdajnih mestih zagotavlja:
1. najmanj 30 % vseh artiklov, vendar ne manj kot tri artikle, katerih predmet so predloge, hlačne predloge (plenice), posteljne podloge, mobilne neprepustne hlačke za enkratno uporabo in fiksirne hlačke;
2. najmanj 50 % vseh artiklov, vendar ne manj kot štiri artikle pri vrstah medicinskih pripomočkov iz naslednjih skupin medicinskih pripomočkov:
– pri kolostomi, ileostomi in urostomi,
– pri inkontinenci in težavah z odvajanjem seča, razen artiklov iz prejšnje točke in električnega stimulatorja pri inkontinenci urina ali blata,
– pri sladkorni bolezni, razen inzulinske črpalke, potrošnega materiala za inzulinsko črpalko, sistema za kontinuirano merjenje glukoze v medceličnini in sistema za spremljanje glukoze v medceličnini, in
– obvezilnih materialov;
3. vse artikle, brez katerih ni mogoča uporaba drugega artikla.
(2) Dobavitelj najprej ponudi zavarovani osebi artikle s seznama medicinskih pripomočkov.
(3) Dobavitelj zagotovi zavarovani osebi medicinske pripomočke v 24 urah od predložitve naročilnice, razen individualno izdelanih medicinskih pripomočkov in individualno prilagojenih artiklov, ki jih zagotovi v pogodbeno določenem roku.«.
49. člen 
V 217. členu se v drugem odstavku besedilo »iz 97. člena pravil, za katere je določena dnevna izposojnina iz sedmega odstavka 113. člena pravil« nadomesti z besedilom »z določeno dnevno izposojnino«.
V tretjem odstavku se drugi stavek črta.
V četrtem odstavku se besedilo »iz 97. člena pravil, za katere je določena dnevna izposojnina iz sedmega odstavka 113. člena pravil« nadomesti z besedilom »z določeno dnevno izposojnino«.
50. člen 
V 228.c členu se v prvem, drugem, tretjem in četrtem odstavku v napovednem stavku beseda »alinee« nadomesti z besedo »alineje«.
V petem odstavku se beseda »cene« nadomesti z besedo »vrednosti«.
51. člen 
V 228.d členu se v prvem odstavku v napovednem stavku beseda »cene« nadomesti z besedo »vrednosti«.
V drugem odstavku se v napovednem stavku beseda »cene« nadomesti z besedo »vrednosti« in v drugi alineji beseda »alinee« z besedo »alineje«.
V tretjem odstavku se v drugi alineji beseda »alinee« nadomesti z besedo »alineje«.
V četrtem odstavku se v napovednem stavku beseda »cene« nadomesti z besedo »vrednosti«.
V petem odstavku se v drugi alineji beseda »alinee« nadomesti z besedo »alineje«.
V šestem odstavku se v napovednem stavku in v prvi alineji beseda »cene« nadomesti z besedo »vrednosti«.
52. člen 
229. člen se spremeni tako, da se glasi:
»229. člen 
(1) Nadomestilo med začasno zadržanostjo od dela se izplača na podlagi zahteve za njegovo povračilo oziroma izplačilo in podatkov z listine, katere obliko in vsebino določi zavod s splošnim aktom (v nadaljnjem besedilu: potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela) oziroma potrdila o prostovoljnem darovanju krvi, ki ga izstavi izvajalec, ki opravlja dejavnost jemanja krvi.
(2) Potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela izstavi osebni zdravnik, ki je pristojen za ugotavljanje začasne zadržanosti od dela, na podlagi svoje ocene o začasni zadržanosti od dela oziroma na podlagi odločbe imenovanega zdravnika ali zdravstvene komisije. Potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela se predpiše in izpolni v skladu s pravili in z drugimi splošnimi akti zavoda.
(3) Delodajalec poleg zahteve za povračilo nadomestila plače posreduje tudi:
– potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela, na katerem je osebni zdravnik izpolnil podatke iz svoje pristojnosti, če teh podatkov ni izpolnil v elektronski obliki;
– podatke, določene na hrbtni strani potrdila o upravičeni zadržanosti od dela, na podlagi katerih se izvede obračun nadomestila, in ki jih potrdi z žigom in podpisom.
(4) Delodajalec poleg zahteve za povračilo nadomestila plače za dan, ko delavec prostovoljno daruje kri, posreduje tudi:
– potrdilo o prostovoljnem darovanju krvi;
– podatke iz druge alineje prejšnjega odstavka.
(5) Zavod delodajalcu ne povrne obračunanega nadomestila plače:
– če ga ni izplačal delavcu, ki ima do njega pravico;
– če ni izkazano, da je iz lastnih sredstev plačal delavcu nadomestilo plače za 120 delovnih dni v koledarskem letu v primeru začasne nezmožnosti delavca za delo zaradi njegove bolezni ali poškodbe, ali če ni izkazano, da gre za dve ali več zaporednih odsotnosti z dela zaradi iste bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom, do 30 dni, in je v posameznem primeru prekinitev med eno in drugo odsotnostjo manj kot desetih delovnih dni (recidiv);
– če o začasni zadržanosti od dela ni, v skladu s svojimi pristojnostmi, ki so določene v skladu z zakonom in pravili, odločil imenovani zdravnik oziroma zdravstvena komisija.
(6) Zavarovancu s pravico do nadomestila v breme obveznega zavarovanja, ki je sam zavezanec za plačilo prispevka, zavod izplača nadomestilo v 15 dneh po predložitvi zahteve za izplačilo nadomestila, pri čemer davke in prispevke od nadomestila zavod obračuna in plača ob izplačilu nadomestila. Zavarovanec iz prejšnjega stavka priloži zahtevi za izplačilo nadomestila potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela, na katerem je osebni zdravnik izpolnil podatke iz svoje pristojnosti, če teh podatkov ni izpolnil v elektronski obliki. Podatke iz druge alineje tretjega odstavka tega člena zavod pridobi od Finančne uprave Republike Slovenije.«.
53. člen 
V 229.a členu se v tretjem odstavku v prvi alineji beseda »drugega« nadomesti z besedo »tretjega«.
54. člen 
230. člen se spremeni tako, da se glasi:
»230. člen 
(1) Osebni zdravnik v elektronski obliki izpolni podatke na potrdilu o upravičeni zadržanosti od dela.
(2) Za zavarovance, ki so zaposleni pri delodajalcih, ki niso vpisani v Poslovni register Slovenije, osebni zdravnik izstavi potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela tudi v papirnati obliki.
(3) Delodajalci in zavarovanci, ki so sami zavezanci za plačilo prispevka in so vpisani v Poslovni register Slovenije, prevzamejo potrdila o upravičeni zadržanosti od dela iz prvega odstavka tega člena prek informacijskega sistema za podporo poslovnim subjektom.«.
55. člen 
V 235. členu se v prvem odstavku beseda »četrtega« nadomesti z besedo »petega«.
Drugi odstavek se črta.
56. člen 
246. člen se črta.
57. člen 
V 246.a členu se besedilo »246« nadomesti z besedilom »245«.
58. člen 
V 252. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Dobavitelj lahko na podlagi pisnega soglasja zavarovane osebe, da bo medicinski pripomoček uveljavila v višjem ali drugačnem standardu in v katerem je navedena tudi vrednost doplačila, od zavarovane osebe zahteva doplačilo kot razliko med:
– ceno izvedbe artikla s seznama medicinskih pripomočkov, individualno izdelanega medicinskega pripomočka ali funkcionalno ustreznega medicinskega pripomočka v skladu z zahtevo zavarovane osebe in vrednostjo za to vrsto medicinskega pripomočka;
– stroški vzdrževanj ali popravil medicinskega pripomočka in stroški iz četrtega odstavka 66. člena pravil;
– stroški prilagoditev medicinskega pripomočka in stroški iz prvega odstavka 120. člena pravil.«.
V četrtem odstavku se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) Dobavitelj lahko na podlagi pisnega soglasja zavarovane osebe, v katerem je navedena tudi vrednost plačila, zahteva od zavarovane osebe plačilo za medicinske pripomočke v celoti:«.
59. člen 
V Prilogi se 4. točka črta.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
60. člen 
V Spremembah in dopolnitvah Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 49/12) se 14. člen črta.
61. člen 
V Spremembah in dopolnitvah Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 25/14) se:
– 120. in 121. člen črtata;
– v 125. členu v drugem odstavku za besedo »zdravila« doda besedilo »s Seznama magistralnih zdravil« in za besedo »so« beseda »ta«.
62. člen 
V Spremembah in dopolnitvah Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 64/18) se 144. in 146. člen črtata.
63. člen 
(1) Naslednje določbe pravil se začnejo uporabljati 1. junija 2020:
1. spremenjena 13. točka druge alineje prvega odstavka 65. člena;
2. spremenjeni 70. člen;
3. spremenjeni 73. člen;
4. spremenjeni 84. člen;
5. novi 9. in 10. točka prvega odstavka, spremenjeni 1. in 2. točka četrtega odstavka, spremenjeni peti odstavek in spremenjeni šesti odstavek 89. člena;
6. spremenjena 8. točka, nova 8.a točka in spremenjena 10. točka prvega odstavka ter spremenjeni drugi odstavek 91. člena;
7. spremenjeni 92. člen;
8. spremenjena 8. točka tretjega odstavka 103. člena;
9. spremenjena 4. točka, spremenjena četrta vrstica ter nove peta, šesta in sedma vrstica 9. točke preglednice iz petega odstavka 115. člena;
10. spremenjene 7. do 13. točka preglednice iz prvega odstavka, spremenjeni tretji odstavek ter novi peti, šesti in sedmi odstavek 116. člena;
11. spremenjeni 2. in 6. točka prvega odstavka 117. člena;
12. spremenjeni 118. člen;
13. spremenjena četrta alineja 1. točke prvega odstavka 212. člena.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se do 1. junija 2020 uporabljajo Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 – prečiščeno besedilo, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12, 106/12, 99/13 – ZSVarPre-C, 25/14, 85/14, 10/17 – ZČmIS in 64/18).
64. člen 
Šteje se, da je Braillovi vrstici, ki jo je zavarovana oseba prejela pred 1. junijem 2020, trajnostna doba iz tretje vrstice spremenjene 4. točke preglednice iz petega odstavka 115. člena pravil začela teči z dnem, ko jo je zavarovana oseba prejela.
65. člen 
(1) Zavarovana oseba, ki ji je pred 1. junijem 2020 izdana naročilnica ali obnovljiva naročilnica (v nadaljnjem besedilu: prvotna naročilnica), ima za obdobje od 1. junija 2020 do izteka obdobja za količino, ki je določeno na prvotni naročilnici:
– pravico do dodatne količine posteljnih podlog, predlog ali hlačnih predlog (plenic) za enkratno uporabo v skladu s spremenjenima 7. in 8. točko preglednice iz prvega odstavka 116. člena pravil, če ji je prvotna naročilnica izdana za te medicinske pripomočke;
– pravico do dodatne količine senzorjev za sistem za kontinuirano merjenje glukoze v skladu s spremenjeno 11. točko preglednice iz prvega odstavka 116. člena pravil, če ji je prvotna naročilnica izdana za ta medicinski pripomoček;
– pravico do dodatne količine katetrov za dovajanje kisika v skladu s spremenjeno 13. točko preglednice iz prvega odstavka 116. člena pravil, če ji je prvotna naročilnica izdana za ta medicinski pripomoček;
– pravico do mobilnih neprepustnih hlačk v skladu z drugo alinejo spremenjenega tretjega odstavka 116. člena pravil, če ji je prvotna naročnica izdana za predloge ali hlačne predloge (plenice) za enkratno uporabo.
(2) V primeru:
– iz prve, druge in tretje alineje prejšnjega odstavka se izda naročilnica ali obnovljiva naročilnica za dodatno količino medicinskega pripomočka;
– iz četrte alineje prejšnjega odstavka se namesto prvotne naročilnice izda nova naročilnica ali obnovljiva naročilnica.
(3) Naročilnica ali obnovljiva naročilnica iz prejšnjega odstavka se lahko izda do izteka obdobja za količino, ki je določeno na prvotni naročilnici.
66. člen 
(1) Spremenjeni drugi odstavek 89. člena pravil se začne uporabljati z dnem uvrstitve vrst medicinskih pripomočkov iz skupine medicinski pripomočki pri kolostomi, ileostomi in urostomi na seznam medicinskih pripomočkov.
(2) Od 1. junija 2020 do dneva iz prejšnjega odstavka ima zavarovana oseba s kolostomo, ileostomo ali urostomo pravico do naslednjih medicinskih pripomočkov v skladu z do takrat veljavnimi splošnimi akti zavoda:
– vrečk za stomo ali vrečk za stomo z vgrajeno kožno podlago;
– kožnih podlag (ploščic) za stomo, če uporablja vrečke brez vgrajene kožne podlage;
– pasu za stomo;
– paste in prahu za nego kože;
– medicinskih pripomočkov za irigacijo, to so irigacijski sistem s konusom, rokavnik, zamašek za stomo in stomakapa.
(3) Od uveljavite teh sprememb in dopolnitev do 1. junija 2020 se uporablja drugi odstavek 89. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 – prečiščeno besedilo, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12, 106/12, 99/13 – ZSVarPre-C, 25/14, 85/14, 10/17 – ZČmIS in 64/18).
67. člen 
Novi šesti in spremenjeni sedmi odstavek 176. člena ter spremenjeni prvi odstavek 177. člena pravil se začnejo uporabljati devetdeseti dan od uveljavitve teh sprememb in dopolnitev.
68. člen 
Tretji odstavek spremenjenega 230. člena pravil se uporablja za potrdila o upravičeni zadržanosti od dela, izstavljena za začasno zadržanost od dela, od 1. februarja 2020.
69. člen 
(1) Spremenjeni tretji odstavek in 1. točka spremenjenega četrtega odstavka 252. člena pravil se začneta uporabljati za posamezno vrsto medicinskih pripomočkov z dnem prve uvrstitve artikla na seznam medicinskih pripomočkov v to vrsto medicinskih pripomočkov, v katero še ni uvrščen noben artikel.
(2) Do dneva iz prejšnjega odstavka lahko dobavitelj na podlagi pisnega soglasja zavarovane osebe, da bo medicinski pripomoček uveljavila v višjem ali drugačnem standardu in v katerem je navedena tudi vrednost doplačila, od zavarovane osebe zahteva doplačilo kot razliko med:
– ceno izbranega medicinskega pripomočka in vrednostjo za to vrsto medicinskega pripomočka;
– stroški vzdrževanj ali popravil medicinskega pripomočka in stroški iz četrtega odstavka 66. člena pravil;
– stroški prilagoditev medicinskega pripomočka in stroški iz prvega odstavka 120. člena pravil.
70. člen 
(1) Šifre skupin, podskupin in vrst medicinskih pripomočkov iz spremenjenega tretjega odstavka 64. člena pravil se objavijo na spletni strani zavoda v 15 dneh od uveljavitve teh sprememb in dopolnitev.
(2) Z dnem objave šifer v skladu s prejšnjim odstavkom preneha veljati Sklep o določitvi šifranta vrst medicinskih pripomočkov, št. 9001-6/2014-DI/12 z dne 13. 3. 2014 (s spremembami in dopolnitvami, št. 9001-9/2014-DI/3 z dne 17. 4. 2014, 9001-21/2014- DI/9 z dne, 20. 11. 2014, 9001-1/2016-DI/10 z dne 25. 1. 2016 in 9001-14/2018-DI/12 z dne 10. 11. 2018).
71. člen 
Z dnem uveljavitve teh sprememb in dopolnitev se prenehajo uporabljati 3., 4. in 7. točka 19. člena in drugi odstavek 26. člena Dogovora o preskrbi z medicinskimi in tehničnimi pripomočki za obdobje 2009–2011 (št. 1721-17/2009-DI/1 z dne 14. 7. 2009 z Aneksom št. 1, št. 1721-17/2009-DI/2 z dne 21. 1. 2011).
72. člen 
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-9/2019-DI/3
Ljubljana, dne 8. januarja 2020
EVA 2019-2711-0037
Lučka Böhm 
predsednica skupščine 
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
 
Soglašam! 
 
Aleš Šabeder 
minister 
za zdravje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti