Uradni list

Številka 130
Uradni list RS, št. 130/2020 z dne 26. 9. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 130/2020 z dne 26. 9. 2020

Kazalo

2324. Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije, stran 5259.

  
Na podlagi 1. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije 
1. člen 
(1) S tem odlokom se zaradi preprečitve ponovnih izbruhov in širjenja nalezljive bolezni COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: COVID-19) določijo ukrepi na zunanji meji in na kontrolnih točkah notranjih mejah Republike Slovenije ob vstopu v Republiko Slovenijo, na katerih je v času njihovega obratovanja edino dovoljen prestop državnih meja Republike Slovenije, in v notranjosti Republike Slovenije.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka lahko mejo izven kontrolnih točk prestopajo državljani Republike Slovenije, ki prihajajo iz držav članic Evropske unije oziroma držav članic schengenskega območja.
2. člen 
(1) Kontrolne točke na cestnih povezavah na mejnem območju z Italijansko republiko so naslednje:
1. Vrtojba ‒ St. Andrea,
2. Fernetiči ‒ Fernetti,
3. Škofije ‒ Rabuiese,
4. Krvavi potok ‒ Pesse.
(2) Prestop državne meje izven kontrolnih točk iz prejšnjega odstavka je dovoljen samo državljanom Republike Slovenije in Italijanske republike.
3. člen 
(1) Kontrolne točke na cestnih povezavah na mejnem območju z Republiko Avstrijo so naslednje:
1. Karavanke – Karawankentunnel,
2. Ljubelj – Loibltunnel,
3. Šentilj (avtocesta) – Spielfeld (Autobahn).
(2) Kontrolna točka na železniški povezavi na mejnem območju z Republiko Avstrijo je Šentilj ‒ Spielfeld (Eisenbahn).
(3) Prestop državne meje izven kontrolnih točk iz prvega odstavka tega člena je dovoljen samo državljanom Republike Slovenije in Republike Avstrije.
4. člen 
(1) Kontrolne točke se vzpostavijo na cestnih povezavah na mejnem območju z Madžarsko, in sicer:
1. Dolga vas – Redics,
2. Pince (avtocesta) – Torniyszentmiklos (Országút).
(2) Prestop državne meje izven kontrolnih točk iz prejšnjega odstavka je dovoljen samo državljanom Republike Slovenije in Madžarske.
5. člen 
(1) Kontrolne točke na letalskih povezavah za mednarodni zračni promet so naslednje:
– Ljubljana (Brnik) (Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana),
– Maribor (Slivnica) (Letališče Edvarda Rusjana Maribor),
– Portorož (Sečovlje/Sicciole) (Letališče Portorož).
(2) Obratovalec javnega letališča za mednarodni zračni promet zagotovi pogoje za vzpostavitev kontrolne točke in izvajanje higienskih ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni COVID-19 v skladu z zahtevami Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ), objavljenimi na spletni strani NIJZ.
6. člen 
(1) Kontrolne točke na pomorskih povezavah za mednarodni pomorski promet so naslednje:
– Koper (Capodistria) (Mejni prehod za mednarodni pomorski promet),
– Piran (Pirano) (Mejni prehod za mednarodni pomorski promet).
(2) Upravljavec javnega pristanišča za mednarodni pomorski promet zagotovi pogoje za vzpostavitev kontrolne točke in izvajanje higienskih ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni COVID-19 v skladu z zahtevami NIJZ, objavljenimi na spletni strani NIJZ.
7. člen 
Policija v soglasju z Ministrstvom za zunanje zadeve in v dogovoru z varnostnimi organi sosednjih držav za kontrolne točke iz 2., 3. in 4. člena tega odloka ter v soglasju z obratovalcem letališča oziroma upravljavcem pristanišča za kontrolne točke iz 5. in 6. člena tega odloka določi čas odprtja posamezne kontrolne točke. Policija čas odprtja kontrolnih točk objavi na svojih spletnih straneh in v sredstvih javnega obveščanja.
8. člen 
Upravljavci cest zagotovijo vzpostavitev in odstranitev ustrezne signalizacije kontrolnih točk iz prvega odstavka 2. člena, prvega odstavka 3. člena in prvega odstavka 4. člena tega odloka.
9. člen 
(1) Vlada Republike Slovenije na podlagi ocene o epidemiološki situaciji v posamezni državi ali administrativni enoti države s sklepom določi seznam epidemiološko varnih držav ali administrativnih enot držav (v nadaljnjem besedilu: zeleni seznam), iz katerih osebe vstopajo v Republiko Slovenijo v skladu s tem odlokom brez odreditve karantene.
(2) Vlada Republike Slovenije na podlagi ocene o epidemiološki situaciji v posamezni državi ali administrativni enoti države s sklepom določi tudi seznam držav ali administrativnih enot držav s slabimi epidemiološkimi razmerami (v nadaljnjem besedilu: rdeči seznam).
(3) Kadar med administrativnimi enotami posamezne države obstajajo razlike v epidemiološkem stanju, lahko Vlada Republike Slovenije s sklepom določi, da omejitve veljajo le za posamezne administrativne enote te države.
(4) Zeleni seznam in rdeči seznam se skupaj z morebitnimi omejitvami za posamezne administrativne enote znotraj posameznih držav sproti posodabljata in ažurno objavljata na spletnih straneh NIJZ, Ministrstva za zdravje in Ministrstva za zunanje zadeve.
(5) Za države, ki niso uvrščene na zeleni ali rdeči seznam, velja, da so uvrščene na seznam držav s poslabšanimi epidemiološkimi razmerami (v nadaljnjem besedilu: oranžni seznam).
10. člen 
(1) Osebi, ki vstopa v Republiko Slovenijo in ima prebivališče v državah, ki so na rdečem ali oranžnem seznamu, ali prihaja iz teh držav, se zaradi morebitne okužbe z virusom SARS-CoV-2 odredi karantena za obdobje deset dni.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se šteje, da oseba prihaja iz države na zelenem seznamu, če je oseba v tej državi pred vstopom v Republiko Slovenijo bivala neprekinjeno najmanj 14 dni in to izkaže z ustreznim dokazilom.
(3) Osebi iz prvega odstavka tega člena se karantena ne odredi, če ob prehodu meje predloži negativni izvid testa na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19), ki ni starejši od 48 ur in je bil opravljen v državi članici Evropske unije, državi članici schengenskega območja ali v Sloveniji in sicer pri organizaciji oziroma pri posamezniku, ki sta ju Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano prepoznala kot ustrezne in verodostojne ter so navedeni v seznamu na spletni strani Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano.
(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena se vstop v Republiko Slovenijo brez odreditve karantene in brez predložitve negativnega izvida testa na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19) iz prejšnjega odstavka dovoli:
1. čezmejnemu dnevnemu delovnemu migrantu, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje kot dnevni delovni migrant;
2. osebi, ki je napotena na ali z opravljanja nalog v sektorju mednarodnega prevoza in to ob prehodu meje izkazuje s »Spričevalom za delavce v sektorju mednarodnega prevoza« iz Priloge 3 Sporočila Komisije o izvajanju zelenih voznih pasov iz Smernic glede gospodarskem prometu ter za tovorni in potniški promet v tranzitu in zapusti Republiko Slovenijo v 12 ukrepov za upravljanje meja za zaščito zdravja in zagotovitev razpoložljivosti blaga in bistvenih storitev (UL C št. 96 z dne 24. 3. 2020, str. 1) ali z drugo ustrezno listino, iz katere je mogoče razbrati, da jo je napotil delodajalec;
3. osebi, ki izvaja prevoz blaga ali oseb v Republiko Slovenijo ali iz Republike Slovenije v urah po prehodu meje;
4. osebi, ki potuje v tranzitu čez Republiko Slovenijo in zapusti Republiko Slovenijo najkasneje v 12 urah po vstopu;
5. osebi z diplomatskim potnim listom;
6. članu tuje uradne delegacije, ki prihaja v Republiko Slovenijo na podlagi potrdila ali uradnega vabila pristojnega državnega organa, ali članu uradne delegacije Republike Slovenije, ki se vrača iz tujine;
7. predstavniku tujega varnostnega organa (policije ali pravosodja), ki izvršuje uradno nalogo in zapusti Republiko Slovenijo takoj, ko je po izvršitvi naloge to mogoče;
8. pripadniku Slovenske vojske, policije ali uslužbencu državnega organa, ki se vrača z napotitve na delo v tujini, ter uslužbencem državnih organov na službeni poti v tujini;
9. osebi, ki prehaja mejo (dnevno ali občasno) zaradi vključenosti v vzgojo in izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Republiki Sloveniji ali tujini in to izkazuje z ustreznimi dokazili, ter njenim staršem oziroma drugim osebam, ki jih prevažajo in se vračajo čez mejo v 24 urah po prehodu meje;
10. osebi, ki prehaja mejo zaradi nujnih neodložljivih osebnih opravkov ali nujnih poslovnih razlogov in to izkaže z ustreznim dokazilom ter se vrača čez mejo v najkrajšem času, ki je potreben za izvedbo opravila, vendar ne več kot 48 ur po prehodu meje;
11. osebi, ki je bila prepeljana v Republiko Slovenijo z reševalnim ali sanitetnim vozilom, in spremljevalnemu zdravstvenemu osebju v tem vozilu;
12. osebi, ki ima dokazilo o načrtovanem nujnem zdravstvenem pregledu ali posegu v državi članici Evropske unije ali schengenskega območja ter se vrača čez mejo neposredno po končanem zdravstvenem pregledu ali posegu oziroma takoj, ko mu zdravstveno stanje to dopušča;
13. dvolastniku ali najemniku zemljišča v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje, ki prehaja državno mejo s sosednjo državo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del;
14. državljanu Republike Slovenije ali tujcu s prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki je lastnik nepremičnine ali bivalnega plovila v sosednji državi ali ima na podlagi pogodbe o zakupu oziroma najemu ali drugi pogodbi pravico do uporabe nepremičnine, bivalnega plovila ali parcele v avtokampu v sosednji državi, iz katere vstopa v Republiko Slovenijo, in to izkaže z ustreznimi listinami, če se vrača v Republiko Slovenijo v 48 urah po izstopu;
15. osebi, ki državljanu Republike Slovenije ali tujcu s prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki je lastnik ali najemnik kmetijske površine v sosednji državi, nudi pomoč pri sezonskem pobiranju kmetijskih pridelkov in to izkaže z ustreznim dokazilom, če se vrača čez mejo v 24 urah po izstopu iz Republike Slovenije;
16. osebi, ki v Republiko Slovenijo prihaja iz države članice Evropske unije oziroma države članice schengenskega območja, ki je uvrščena na oranžni seznam.
(5) Oseba, ki uveljavlja izjemo iz 8. točke prejšnjega odstavka, mora opraviti testiranje na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19) ob prihodu v Republiko Slovenijo, pogoje za izolacijo pa jim do prejema izvida testiranja zagotovi delodajalec.
(6) Izjeme iz 10., 13. in 14. točke četrtega odstavka tega člena veljajo tudi za ožje družinske člane osebe (zakonec, zunajzakonski partner, partner iz sklenjene in nesklenjene partnerske zveze in razvezani zakonec in partner, ki mu je s sodno odločbo prisojena preživnina, in njihovi starši, zakonski in nezakonski otrok, posvojenec in otrok, ki je z odločbo pristojnega organa nameščen v družino z namenom posvojitve), če potujejo skupaj z njo.
(7) Osebi iz prvega odstavka tega člena, ki v Republiki Sloveniji nima prebivališča, se karantena odredi na dejanskem naslovu, kjer bo oseba nastanjena. Stroške, ki nastanejo v zvezi s prestajanjem karantene, oseba krije sama. Če tuji državljan, ki v Republiki Sloveniji nima prebivališča, ne more izkazati naslova bivanja, kjer bo prestajal karanteno, se mu vstop v Republiko Slovenijo ne dovoli, če ni zagotovljenih ustreznih nastanitvenih kapacitet za izvajanje karantene.
(8) Osebi iz prvega odstavka tega člena, ki namerava opravljati delo v Republiki Sloveniji, se karantena odredi na naslovu, ki je naveden v potrdilu delodajalca, s katerim se oseba izkaže ob vstopu v Republiko Slovenijo in ki ji ga delodajalec posreduje pred prestopom državne meje. Delodajalec mora zagotoviti ustrezne pogoje prestajanja karantene, ki so določeni v odločbi o karanteni, ter tudi prehrano in varovanje v času odrejene karantene. Nastanitev mora biti v skladu s priporočilom NIJZ glede prestajanja karantene, ki je objavljeno na spletni strani NIJZ.
(9) Po navodilu epidemiološke službe NIJZ na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije zdravstvena služba lahko preverja zdravstveno stanje oseb, ki prehajajo mejo.
(10) Osebe, ki vstopajo v Republiko Slovenijo, razen državljane Republike Slovenije in tujce s prebivališčem v Republiki Sloveniji, se na primeren način seznani z navodili NIJZ o izvajanju ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni COVID-19.
(11) Za potrebe priprave odločbe o karanteni policist osebi iz prvega odstavka tega člena ob vstopu v Republiko Slovenijo odvzame podatke (osebno ime, rojstni datum, naslov prebivališča oziroma kraja bivanja, kjer bo prestajala karanteno v Republiki Sloveniji, lahko pa tudi elektronski naslov, če se bo osebi odločba o karanteni vročila elektronsko) ter jih posreduje osebi, ki jo pooblasti minister, pristojen za zdravje, ki poskrbi za izdajo in vrnitev odločbe o karanteni na mejni prehod ali kontrolno točko. Policist na mejnem prehodu osebi vroči odločbo in ji po vročitvi dovoli vstop v državo.
(12) Če se oseba, ki ji je treba odrediti karanteno, nahaja v notranjosti Republike Slovenije, policist za potrebe priprave odločbe o karanteni podatke (osebno ime, rojstni datum, naslov prebivališča oziroma kraja bivanja, kjer bo prestajala karanteno v Republiki Sloveniji, lahko pa tudi elektronski naslov, če se bo osebi odločba o karanteni vročila elektronsko) osebi odvzame v notranjosti Republike Slovenije ter jih posreduje osebi, ki jo pooblasti minister, pristojen za zdravje, ki poskrbi za izdajo in vrnitev odločbe o karanteni v policijsko enoto policista, ki je podatke iz tega odstavka odvzel. Policist nato osebi vroči odločbo.
(13) Kadar Ministrstvo za zdravje po epidemiološkem postopku izda odločbo o karanteni, jo posreduje policiji, ki izvede vročitev.
(14) Oseba, ki ji je bila z odločbo odrejena karantena, lahko v času trajanja karantene opravi testiranje na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19). Če je izvid testa na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19) negativen, pristojni organ odločbo, s katero je bila osebi odrejena karantena, odpravi.
11. člen 
(1) Osebi iz prvega odstavka prejšnjega člena, za katero se predvideva, da zaradi ukrepov sosednjih držav ne bo mogla zapustiti ozemlja Republike Slovenije, se vstop v Republiko Slovenijo ne dovoli.
(2) Vstop v Republiko Slovenijo se ne dovoli osebi, ki nima prebivališča v Republiki Sloveniji ter ob prehodu meje pove, da je pozitivna na SARS-CoV-2 (COVID-19) ali izkazuje očitne bolezenske znake, značilne za okužbo z virusom SARS-CoV-2, dovoli pa se ji tranzit čez Republiko Slovenijo, kadar se njen prevoz opravlja z reševalnim ali sanitetnim vozilom.
(3) Osebi, ki ji je bila v tujini odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo s SARS-CoV-2 in želi prestajati karanteno v drugi državi, za vstop v katero izpolnjuje pogoje, policija na podlagi najave pristojnega organa v Republiki Sloveniji dovoli vstop in tranzit čez Republiko Slovenijo z lastnim vozilom po najkrajši poti v šestih urah po vstopu.
(4) Osebi, ki je državljan Republike Slovenije ali tujcu s prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki jima je bila v tujini odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo s SARS-CoV-2 ter želita prestajati karanteno v Republiki Sloveniji, policija na podlagi najave pristojnega organa v Republiki Sloveniji dovoli vstop in potovanje z lastnim vozilom po najkrajši poti do naslova, kjer bosta prestajala karanteno.
12. člen 
Osebi, ki se ji odredi karantena v skladu s tem odlokom ali ji je bila odrejena pred uveljavitvijo tega odloka, se lahko lokacija oziroma trajanje karantene spremeni na enak način, kot ji je bila odrejena.
13. člen 
Strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka Vlada Republike Slovenije ugotavlja vsakih sedem dni in ob upoštevanju strokovnih razlogov odloči, da se ti ukrepi še naprej uporabljajo, ali pa ukrepe spremeni oziroma odpravi ter o tem obvesti Državni zbor in javnost.
KONČNI DOLOČBI 
14. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/20, 115/20, 120/20 in 121/20 – popr.).
15. člen 
Ta odlok začne veljati 28. septembra 2020.
Št. 00717-37/2020
Ljubljana, dne 26. septembra 2020
EVA 2020-1711-0044
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost