Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2020 z dne 30. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2020 z dne 30. 7. 2020

Kazalo

2002. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku, stran 4426.

  
Na podlagi 14., 14.g, 17., 36., 37., 51., 57., 58., 61., 79., 101., 102., 124., 152., 207., 255.e, 255.f, 255.l, 255.v, 266., 266.f, 297. in 358. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17, 13/18 – ZJF-H, 36/19 in 66/19) minister za finance izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku 
1. člen 
V Pravilniku o izvajanju Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 141/06, 46/07, 102/07, 28/09, 101/11, 24/12, 32/12 – ZDavP-2E, 19/13, 45/14, 97/14, 39/15, 40/16, 85/16, 30/17, 37/18, 43/19 in 80/19) se za 85.b členom doda novo III.B poglavje in novi 85.c, 85.č, 85.d, 85.e, 85.f, 85.g, 85.h, 85.i ter 85.j člen, ki se glasijo:
»III.B Izvajanje pravil za poročanje o čezmejnih aranžmajih na podlagi III.C dela ZDavP-2 
85.c člen 
(način poročanja o čezmejnih aranžmajih, o katerih se poroča) 
(1) Posrednik, drug posrednik ali zadevni davčni zavezanec (v nadaljnjem besedilu: poročevalec) podatke o čezmejnem aranžmaju, o katerem se poroča, sporoči z vnosom podatkov v Obrazec za poročanje podatkov o čezmejnih aranžmajih, o katerih se poroča, prek portala e-Davki.
(2) Obrazec iz prejšnjega odstavka se izpolni v skladu z navodilom, ki je Priloga 22 tega pravilnika in je njegov sestavni del.
85.č člen 
(udeleženci čezmejnega aranžmaja, o katerem se poroča) 
Udeleženci čezmejnega aranžmaja, o katerem se poroča, so zadevni davčni zavezanec, povezane osebe in ostale osebe v Sloveniji ali drugi jurisdikciji, na katere bi verjetno vplival čezmejni aranžma. Udeleženec čezmejnega aranžmaja, o katerem se poroča, je tudi posrednik, v kolikor je vključen v izvedbo aranžmaja, kar pomeni, da je vsebinsko povezan z aranžmajem.
85.d člen 
(referenčna številka čezmejnega aranžmaja, o katerem se poroča) 
(1) Generalni finančni urad Finančne uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: FURS GFU) ob prvem poročanju podatkov o čezmejnem aranžmaju, o katerem se poroča (nov aranžma), aranžmaju dodeli referenčno številko, ki je enolična identifikacijska številka aranžmaja (v nadaljnjem besedilu: Arrangement ID).
(2) Če mora podatke o istem čezmejnem aranžmaju, o katerem se poroča, poročati več kot en posrednik ali zadevni davčni zavezanec, mora dodeljeno Arrangement ID ter povzetek vsebine (v nadaljnjem besedilu: Summary) poročevalec najpozneje v petih dneh sporočiti drugim posrednikom in zadevnim davčnim zavezancem, ki sodelujejo v aranžmaju.
(3) Poročevalec ob vsakokratnem poročanju o zadevnem čezmejnem aranžmaju, o katerem se poroča (v nadaljnjem besedilu: razkritje), sporoči tudi dodeljeno Arrangement ID.
85.e člen 
(referenčna številka razkritja) 
(1) FURS GFU ob vsakem poročanju razkritja podatkov, ki so del čezmejnega aranžmaja, o katerem se poroča, razkritju dodeli referenčno številko, ki je enolična identifikacijska številka razkritja (v nadaljnjem besedilu: Disclosure ID).
(2) Če mora podatke o istem čezmejnem aranžmaju, o katerem se poroča, poročati več kot en posrednik ali zadevni davčni zavezanec, mora dodeljeno Disclosure ID poročevalec najpozneje v petih dneh sporočiti drugim posrednikom in zadevnim davčnim zavezancem, ki sodelujejo v aranžmaju.
85.f člen 
(potrdilo o poročanju podatkov) 
Šteje se, da je poročevalec uspešno poročal podatke, ko FURS GFU potrdi prejete podatke (validacija) in poročevalec prejme potrdilo o uspešni oddaji poročila.
85.g člen 
(obvestilo o izmenjavi podatkov) 
(1) Podatki o čezmejnih aranžmajih, o katerih se poroča, so uspešno avtomatično izmenjani, ko FURS GFU podatke pošlje v osrednjo podatkovno zbirko.
(2) V primeru neuspešne avtomatične izmenjave podatkov FURS GFU o tem obvesti poročevalca. Poročevalec, podatke o čezmejnem aranžmaju, o katerem se poroča, in za katere je od FURS GFU prejel obvestilo, da niso bili uspešno poslani v osrednjo podatkovno zbirko, najpozneje v petih dneh popravi in ponovno poroča prvotno poslane podatke o čezmejnem aranžmaju, o katerem se poroča.
85.h člen 
(poročanje zadevnega davčnega zavezanca) 
(1) Kadar podatke o čezmejnem aranžmaju, o katerem se poroča, poroča zadevni davčni zavezanec, mora o uporabi poročati prvo leto, ko začne uporabljati čezmejni aranžma, o katerem se poroča, in vsako nadaljnje leto, v katerem ga uporablja.
(2) Zadevni davčni zavezanec podatke iz prejšnjega odstavka sporoči najpozneje v treh mesecih po koncu koledarskega leta, v katerem je začel uporabljati čezmejni aranžma in najpozneje v treh mesecih po koncu vsakega koledarskega leta, ko uporablja aranžma, o katerem se poroča.
(3) Podatki se poročajo v novem poročilu o razkritju, ki se navezuje na obstoječi aranžma z veljavno Arrangement ID.
85.i člen 
(dokazila, da so bili podatki o čezmejnem aranžmaju, o katerem se poroča, že poročani) 
(1) Poročevalec je oproščen poročanja v Republiki Sloveniji, če lahko s pisnim dokazilom dokaže, da so bili istovrstni podatki o čezmejnem aranžmaju, o katerem se poroča, že poročani v drugi državi članici EU ali da so bili ti poročani s strani drugega poročevalca.
(2) Kot pisno dokazilo iz prejšnjega odstavka se štejejo: veljavna identifikacijska številka aranžmaja (Arrangement ID), identifikacijska številka razkritja (Disclosure ID) in povzetek vsebine (Summary) čezmejnega aranžmaja, o katerem se poroča.
85.j člen 
(poročanje o tržnih aranžmajih) 
(1) Prvo poročilo o razkritju podatkov, ki se opravi v povezavi s tržnim aranžmajem, se šteje kot prvo poročanje, vsa naslednja poročanja, povezana s tem aranžmajem, se štejejo kot redna poročila.
(2) Rednega poročila ni mogoče oddati, če ni bilo za aranžma, o katerem se poroča, predhodno že poročano prvo razkritje tržnega aranžmaja (Initial Disclosure for Marketable Arrangement).
(3) V prvem razkritju tržnega aranžmaja se navedejo podrobnejši podatki o aranžmaju, ki so znani v trenutku poročanja.
(4) Posrednik, ki se sklicuje na poklicno molčečnost, je zavezan k predložitvi prvotnega poročila tržnega aranžmaja. Za vsa redna poročila, povezana s tem aranžmajem, pa je zavezan k poročanju kateri koli drug posrednik ali, če tega ni, zadevni davčni zavezanec.«.
2. člen 
V Prilogi 21 se v delu navodila z naslovom »1.3 TELO SPOROČILA« v preglednici 2 druga vrstica spremeni tako, da se glasi:
Slika 1
V preglednici 5 se druga vrstica spremeni tako, da se glasi:
Slika 2
3. člen 
Za Prilogo 21 se doda nova Priloga 22, ki je kot Priloga sestavni del tega pravilnika.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. IPP 007-267/2020
Ljubljana, dne 27. julija 2020
EVA 2020-1611-0060
Mag. Andrej Šircelj 
minister 
za finance 

AAA Zlata odličnost