Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2017 z dne 12. 7. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2017 z dne 12. 7. 2017

Kazalo

1938. Popravek Cenika storitev oskrbe s toploto za daljinsko ogrevanje, stran 5416.

  
Na podlagi 303. člena Energetskega zakona /EZ-1/ (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15), določil Akta o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje (Uradni list RS, št. 27/15, 47/15, 61/15, 36/16 in 2/17), Soglasja k izhodiščni ceni toplote za distribucijski sistem Murska Sobota od Agencije za energijo, številka 23-62/2015-16/464, z dne 23. 6. 2016, določil Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14), določil Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 46/15), določil Akta o prispevkih za zagotavljanje podpor za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji z visokim izkoristkom (Uradni list RS, št. 38/14, 46/15 in 56/15) in določil Sistemskih obratovalnih navodil za geografsko območje Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 13/17) distributer toplote objavlja
P O P R A V E K   C E N I K A 
storitev oskrbe s toploto za daljinsko ogrevanje 
I. 
S tem cenikom se oblikujejo nove cene storitev oskrbe s toploto za daljinsko ogrevanje, ki jih zaračunava javno podjetje Komunala, javno podjetje d.o.o., kot distributer z lastno proizvodnjo toplote v Murski Soboti.
II. 
Cene storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja se obračunavajo po naslednjih tarifnih postavkah:
TARIFNA SKUPINA OGREVANJE PROSTOROV 
(TSOGR )
Variabilna tarifna postavka 
Toplota (TPV)
(EUR/MWh)
Fiksna tarifna postavka 
Obračunska moč (TPF) 
(EUR/MW/mesec)
brez DDV
z DDV
brez DDV
z DDV
OGP01
Gospodinjski odjem
1. podskupina
0 < POBR ≤ 0,050 MW
40,61199
49,54663
2.011,27451
2.453,75490
2. podskupina
0,050 < POBR ≤ 0,300 MW
40,61199
49,54663
2.011,27451
2.453,75490
3. podskupina
POBR > 0,300 MW
40,61199
49,54663
2.011,27451
2.453,75490
OGP02
Industrijski odjem 
1. podskupina
0 < POBR ≤ 0,050 MW
40,61199
49,54663
2.011,27451
2.453,75490
2. podskupina
0,050 < POBR ≤ 0,300 MW
40,61199
49,54663
2.011,27451
2.453,75490
3. podskupina
POBR > 0,300 MW
40,61199
49,54663
2.011,27451
2.453,75490
OGP03
Poslovni in ostali odjem 
1. podskupina
0 < POBR ≤ 0,050 MW
40,61199
49,54663
2.011,27451
2.453,75490
2. podskupina
0,050 < POBR ≤ 0,300 MW
40,61199
49,54663
2.011,27451
2.453,75490
3. podskupina
POBR > 0,300 MW
40,61199
49,54663
2.011,27451
2.453,75490
POBR: Obračunska moč
TARIFNA SKUPINA OGREVANJE SANITARNE 
TOPLE VODE 
(TSSTV )
Variabilna tarifna postavka 
Toplota (TPV)
(EUR/MWh)
Fiksna tarifna postavka 
Obračunska moč (TPF) 
(EUR/MW/mesec)
brez DDV
z DDV
brez DDV
z DDV
STV01
Gospodinjski odjem
1. podskupina
0 < POBR ≤ 0,050 MW
40,61199
49,54663
2.011,27451
2.453,75490
2. podskupina
0,050 < POBR ≤ 0,300 MW
40,61199
49,54663
2.011,27451
2.453,75490
3. podskupina
POBR > 0,300 MW
40,61199
49,54663
2.011,27451
2.453,75490
STV02
Industrijski odjem 
1. podskupina
0 < POBR ≤ 0,050 MW
40,61199
49,54663
2.011,27451
2.453,75490
2. podskupina
0,050 < POBR ≤ 0,300 MW
40,61199
49,54663
2.011,27451
2.453,75490
3. podskupina
POBR > 0,300 MW
40,61199
49,54663
2.011,27451
2.453,75490
STV03
Poslovni in ostali odjem 
1. podskupina
0 < POBR ≤ 0,050 MW
40,61199
49,54663
2.011,27451
2.453,75490
2. podskupina
0,050 < POBR ≤ 0,300 MW
40,61199
49,54663
2.011,27451
2.453,75490
3. podskupina
POBR > 0,300 MW
40,61199
49,54663
2.011,27451
2.453,75490
POBR: Obračunska moč
V cenikih toplote niso zajeti:
EUR/MWh 
brez DDV
EUR/MWh 
z DDV
Dodatek za povečanje energetske učinkovitosti
0,80000
0,97600
Prispevek za zagotavljanje podpor v proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom 
0,99045
1,20835
III. 
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati Cenik storitev oskrbe s toploto za daljinsko ogrevanje, št. C0-006/2017-DP, objavljen v Uradnem listu RS, št. 27/17.
IV. 
Ta popravek cenika začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, cene se uporabljajo od 1. junija 2017 dalje.
Zap. št.: C0-006/2017-DP-01
Murska Sobota, dne 22. junija 2017
KOMUNALA, javno podjetje d.o.o. 
Direktor 
Štefan Cigan l.r.