Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2017 z dne 12. 7. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2017 z dne 12. 7. 2017

Kazalo

1935. Akt o odreditvi parlamentarne preiskave za morebitno spremembo zakonodaje, ki ureja preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, ter za ugotovitev in oceno dejanskega stanja za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma vplivanja oziroma vpletenosti v domnevno pranje denarja in financiranje terorizma, financiranje jedrske proliferacije ter financiranje aktivnosti tujih obveščevalno-varnostnih služb v tujini v Novi Ljubljanski banki d.d. s strani državljanov Islamske republike Iran in z njimi povezanimi gospodarskimi subjekti ter za domnevno neizvajanje omejevalnih ukrepov proti Islamski republiki Iran, ki so jih sprejeli Združeni narodi in tudi Evropska unija, stran 5387.

  
Na podlagi 93. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13 in 75/16) ter drugega odstavka 1. člena in drugega odstavka 4. člena Poslovnika o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93 in 33/03) je Državni zbor na seji 11. julija 2017
O D R E D I L: 
parlamentarno preiskavo za morebitno spremembo zakonodaje, ki ureja preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, ter za ugotovitev in oceno dejanskega stanja za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma vplivanja oziroma vpletenosti v domnevno pranje denarja in financiranje terorizma, financiranje jedrske proliferacije ter financiranje aktivnosti tujih obveščevalno-varnostnih služb v tujini v Novi Ljubljanski banki d.d. s strani državljanov Islamske republike Iran in z njimi povezanimi gospodarskimi subjekti ter za domnevno neizvajanje omejevalnih ukrepov proti Islamski republiki Iran, ki so jih sprejeli Združeni narodi in tudi Evropska unija,
tako, da se:
1. ugotovi morebitna politična odgovornost posameznih nosilcev javnih funkcij zaradi suma vplivanja oziroma vpletenosti v domnevno pranje denarja in financiranje terorizma, financiranje jedrske proliferacije ter financiranje aktivnosti tujih obveščevalno-varnostnih služb v tujini v Novi Ljubljanski banki d.d. s strani državljanov Islamske republike Iran in z njimi povezanimi gospodarskimi subjekti ter za domnevno neizvajanje omejevalnih ukrepov proti Islamski republiki Iran, ki so jih sprejeli Združeni narodi in tudi Evropska unija oziroma zaradi suma, da je bilo to storjeno z njihovo vednostjo in ne da bi ukrepali skladno s svojimi pristojnostmi;
2. ugotovi, ali je Nova Ljubljanska banka d.d. oblikovala in vzpostavila učinkovit sistem za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma ter celovito in skrbno izvajala z zakonodajo predpisane ukrepe na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma ter interne postopke za upravljanje tveganj na tem področju;
3. ugotovi, kako so se z zakonodajo predpisani ukrepi na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, interni postopki, poročanje Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja in poročanje ter pridobivanje dovoljenj s strani pristojnih organov za izvajanje omejevalnih ukrepov proti Islamski republiki Iran, ki so jih sprejeli Združeni narodi in tudi Evropska unija, izvajali pri poslovanju z državljani Islamske republike Iran in z njimi povezanimi gospodarskimi subjekti ter z Export Development bank of Iran ter ugotovi tudi vloge in odgovornost članov uprave, nadzornega sveta in odgovornih oseb banke za plačilni promet s tujino ter pooblaščenca za preprečevanje pranja denarja v banki zaradi domnevne opustitve ali ravnanja v nasprotju z veljavno zakonodajo na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma ter dolžno poklicno skrbnostjo pri poslovanju z navedenimi fizičnimi osebami oziroma gospodarskimi subjekti in z Export Development bank of Iran in ali so se o tem dogovarjali oziroma so nanje vplivali posamezni nosilci javnih funkcij;
4. ugotovi morebitna odgovornost nadzornika slovenskega bančnega sistema Banke Slovenije v delu, ko opravlja nadzor nad izvajanjem določb zakonodaje, ki ureja preprečevanje pranja denarja v bančnem sektorju, Urada Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja in ostalih pristojnih organov za nadzor in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma oziroma za izvajanje določb zakonodaje, ki ureja področje preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, pristojnih organov pri odkrivanju jedrske proliferacije ter financiranja aktivnosti tujih obveščevalno-varnostnih služb v tujini s tem namenom, organov pregona pri pregonu domnevnih storilcev kaznivih ravnanj domnevnega pranja denarja in financiranja terorizma ter pristojnih organov za izvajanje omejevalnih ukrepov proti Islamski republiki Iran, ki so jih sprejeli Združeni narodi in tudi Evropska unija;
5. ugotovi ustreznost zakonodaje, ki ureja področje preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, ter stanja in učinkovitosti sistema za boj proti preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, kar bi lahko vodilo v morebitno spremembo zakonodaje, ki ureja to področje ter ugotavljanje ustreznosti izvajanja omejevalnih ukrepov proti Islamski republiki Iran, ki so jih sprejeli Združeni narodi in tudi Evropska unija, pri čemer naj se ugotovi, kdo od posameznih nosilcev javnih funkcij je bil za takšno stanje odgovoren oziroma njegova politična odgovornost.
Namen parlamentarne preiskave je: 
1. pojasniti in razjasniti vsa dejstva in okoliščine ter ocenitev dejanskega stanja domnevnega pranja denarja in financiranja terorizma, jedrske proliferacije ter financiranja aktivnosti tujih obveščevalno-varnostnih služb v tujini v Novi Ljubljanski banki d.d. s strani državljanov Islamske republike Iran ter domnevnega neizvajanja omejevalnih ukrepov proti Islamski republiki Iran, ki so jih sprejeli Združeni narodi in tudi Evropska unija;
2. ugotoviti, ali so nosilci javnih funkcij vplivali oziroma bili vpleteni v domnevno pranje denarja in financiranja terorizma, financiranje jedrske proliferacije ter financiranje aktivnosti tujih obveščevalno-varnostnih služb in domnevno neizvajanje omejevalnih ukrepov proti Islamski republiki Iran, ki so jih sprejeli Združeni narodi in tudi Evropska unija, in sicer, kdo od posameznih nosilcev javnih funkcij in v kakšni vlogi ter s kakšnim interesom (finančna ali druga korist) oziroma, ali je bilo to storjeno z njihovo vednostjo in ne da bi ukrepali skladno s svojimi pristojnostmi;
3. ugotoviti, ali je preko Nove Ljubljanske banke d.d. potekalo financiranje jedrske proliferacije oziroma financiranje sprejemanja jedrskega orožja ali drugih jedrskih eksplozivnih sredstev, jedrske infrastrukture in tehnologije za razvoj jedrskega orožja ali informacij za razvoj jedrskega orožja s strani Islamske republike Iran, ki danes tega orožja oziroma infrastrukture ter tehnologije nima in pripada skupini držav brez jedrskega orožja, saj se s tem povečuje število držav, ki imajo jedrsko orožje in povečuje možnost njegove uporabe, kar ima lahko destabilizacijski učinek tako na mednarodni ravni kot tudi na regionalni ravni oziroma Bližnjem vzhodu. Jedrska proliferacija se zato uvršča med najbolj aktualne mednarodne varnostne izzive. Poleg tega je namen ugotoviti, ali so bile financirane aktivnosti tujih obveščevalno-varnostnih služb v tujini z navedenim namenom ter ali so pristojni organi slednje aktivnosti odkrili ter ustrezno ukrepali oziroma ukrepali skladno s svojimi pristojnostmi in ali so bili o tem obveščeni posamezni nosilci javnih funkcij in ali so ukrepali skladno s svojimi pristojnostmi;
4. ugotoviti, ali je Nova Ljubljanska banka d.d. oblikovala in vzpostavila učinkovit sistem za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma ter celovito in skrbno izvajala z zakonodajo predpisane ukrepe na tem področju ter interne postopke za upravljanje tveganj na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma;
5. ugotoviti ustreznost sistema, ki ga mora Nova Ljubljanska banka d.d. vzpostaviti za celovito in učinkovito izvajanje z zakonodajo predpisanih ukrepov na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma;
6. ugotoviti, ali je Nova Ljubljanska banka d.d. izvajala usmeritve nadzornika slovenskega bančnega sistema Banke Slovenije na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, kakšni so bili in kako so se izvajali interni postopki za upravljanje tveganj na tem področju, kakšno je bilo interno poročanje in sistem notranjih kontrol, kakšna je bila informacijska podpora, kakšno je bilo sodelovanje z Uradom Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja in Banko Slovenije, ali je banka opravila ustrezne analize tveganosti pri poslovanju z državljanom Islamske republike Iran Iraj-em Farrokhzadeh-om in z njim povezanimi gospodarskimi družbami Farrokh Ltd., Farrokhzadeh partnership Co., Al Samaa Ltd. in GLS Service ter njegovim sodelavcem oziroma (so)lastnikom Ebrahim-om Seifi-jem in ostalimi z njima povezanimi gospodarskimi subjekti in odgovornimi osebami ter z Export Development bank of Iran, ali je skrbno spremljala njihove poslovne aktivnosti ter skladno z zakonodajo na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma poročala o njihovih plačilnih transakcijah in poročala ali zaprosila za dovoljenje pristojne organe za izvajanje omejevalnih ukrepov zoper Islamsko republiko Iran, ki so jih sprejeli Združeni narodi in tudi Evropska unija;
7. ugotoviti tudi vloge in odgovornost članov uprave, nadzornega sveta, odgovornih oseb za plačilni promet s tujino ter pooblaščencev, pristojnih za področje preprečevanja pranja denarja, v Novi Ljubljanski banki d.d., in sicer, kdo od posameznih navedenih članov ali odgovornih oseb ali pooblaščencev, pristojnih za področje preprečevanja pranja denarja, ter s kakšnim interesom (npr. finančno ali drugo koristjo) je domnevno zagrešil opustitev ali ravnanje v nasprotju z veljavno zakonodajo na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma ali z dolžno poklicno skrbnostjo pri poslovanju z navedenimi fizičnimi osebami oziroma gospodarskimi subjekti in z Export Development bank of Iran in ali so se o tem dogovarjali oziroma so nanje vplivali posamezni nosilci javnih funkcij;
8. ugotoviti morebitno odgovornost nadzornika slovenskega bančnega sistema Banke Slovenije v delu, ko opravlja nadzor nad izvajanjem določb zakonodaje, ki ureja preprečevanje pranja denarja v bančnem sektorju, Urada Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja in ostalih pristojnih organov za nadzor in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma oziroma za izvajanje določb zakonodaje, ki ureja področje preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, pristojnih organov pri odkrivanju jedrske proliferacije ter financiranja aktivnosti tujih obveščevalno-varnostnih služb v tujini s tem namenom, organov pregona pri pregonu domnevnih storilcev kaznivih ravnanj domnevnega pranja denarja in financiranja terorizma ter pristojnih organov za izvajanje omejevalnih ukrepov proti Islamski republiki Iran, ki so jih sprejeli Združeni narodi in tudi Evropska unija;
9. ugotoviti ustreznost zakonodaje na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, in sicer tako, da se oceni takratno dejansko stanje pravnih predpisov na tem področju in njihova ustreznost ter predlagati morebitne spremembe zakonodaje, ugotoviti stanje in učinkovitost sistema za boj proti pranju denarja in financiranju terorizma, in sicer sodelovanje med Uradom Republike Slovenije za preprečevanja pranja denarja in drugimi pristojnimi organi, materialne in tehnične pogoje, kadrovsko zasedbo in usposobljenost javnih uslužbencev v pristojnih organih, ki so se ukvarjali z nadzorom nad preprečevanjem pranja denarja in financiranja terorizma ter kazenskim pregonom teh kaznivih ravnanj, pri čemer naj se ugotovi, kdo od posameznih nosilcev javnih funkcij je bil za takšno stanje odgovoren oziroma njihova politična odgovornost ter kako oziroma ali so se sploh izvajali omejevalni ukrepi proti Islamski republiki Iran iz Resolucij Varnostnega sveta Združenih narodov (RVSZN) 1737 (2006), RVSZN 1747 (2007), RVSZN 1803 (2008) in RVSZN 1929 (2010) ter Skupnega stališča Sveta Evropske Unije 2007/140/SZVP, 2007/246/SZVP, 2008/652/SZVP, Sklepa 2010/413/SZVP, Uredbe (ES) št. 423/2007 in št. 961/2010/EU v Novi Ljubljanski banki d.d., pri čemer naj se ugotovi, kdo od posameznih nosilcev javnih funkcij je bil za takšno stanje odgovoren oziroma njihova politična odgovornost.
Obseg preiskave: 
1. Preiskava naj zajame plačilni promet s tujino oziroma čezmejna plačila in plačila s tretjimi državami s strani ali preko Nove Ljubljanske banke d.d., in sicer plačilne transakcije, ki so jih opravili državljan Islamske republike Iran Iraj Farrokhzadeh in z njim povezane gospodarske družbe Farrokh Ltd., Farrokhzadeh partnership Co., Al Samaa Ltd. in GLS Service ter njegovi sodelavci oziroma (so)lastnik Ebrahim Seifi in ostali z njima povezani gospodarski subjekti ter njihove odgovorne osebe. Preiskava naj zajame tudi plačilne transakcije med navedenimi gospodarskimi družbami in Export Development bank of Iran v Novi Ljubljanski banki d.d.
2. Predvsem naj se v preiskavi ugotovi, koliko je bilo med navedenimi plačilnimi transakcijami zaznanih sumov nepravilnosti, nezakonitosti oziroma kaznivih ravnanj domnevnega pranja denarja in financiranja terorizma, jedrske proliferacije ter financiranja aktivnosti tujih obveščevalno-varnostnih služb v tujini, kako se je v banki izvajal plačilni promet s tujino predvsem iz vidika spoštovanja in izvrševanja zakonodaje s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, internih postopkov za upravljanje tveganj pred zlorabo banke za pranje denarja in financiranje terorizma, in kdo so bile odgovorne osebe v banki in kako so ravnale. Poleg tega naj se ugotovi vloga in odgovornost pristojnih organov nadzora na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, odkrivanja jedrske proliferacije in aktivnosti tujih obveščevalno-varnostnih služb v tujini, organov pregona ter pristojnih organov za izvajanje omejevalnih ukrepov zoper Islamsko republiko Iran, vloga, obveščenost in politična odgovornost posameznih nosilcev javnih funkcij, ki so domnevno vplivali oziroma so bili vpleteni v zaznane sume nepravilnosti, nezakonitosti oziroma storitve kaznivih ravnanj domnevnega pranja denarja in financiranja terorizma, jedrske proliferacije ter financiranja aktivnosti tujih obveščevalno-varnostnih služb v tujini ali pa so se ta dogajala z njihovo vednostjo, ne da bi ustrezno ukrepali ter ustreznost zakonodaje, ki ureja področje preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, stanje in učinkovitost sistema za boj proti pranju denarja in financiranju terorizma ter ustreznost izvajanja omejevalnih ukrepov v Republiki Sloveniji proti Islamski republiki Iran, ki so jih sprejeli Združeni narodi in tudi Evropska unija.
3. Preiskava naj se osredotoči na časovno obdobje od začetka leta 2008 oziroma od prvega stika v Novi Ljubljanski banki d.d. z namenom odprtja računa za državljana Islamske republike Iran Iraj-a Farrokhzadeh-a in z njim povezanimi gospodarskimi družbami do konca leta 2011.
Št. 020-02/17-20/12
Ljubljana, dne 11. julija 2017
EPA 2053-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik