Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2016 z dne 12. 2. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2016 z dne 12. 2. 2016

Kazalo

351. Sklep o registrih zavarovalnih zastopnikov in posrednikov ter zavarovalno zastopniških in posredniških družb, stran 1138.

  
Na podlagi 2. točke 564. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarovalni nadzor izdaja
S K L E P 
o registrih zavarovalnih zastopnikov in posrednikov ter zavarovalno zastopniških in posredniških družb 
1. člen 
(splošna določba) 
Ta sklep določa podrobnejša pravila o načinu vodenja registrov iz 562. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15; v nadaljnjem besedilu: ZZavar-1), podatkih, ki se vpisujejo v te registre, načinu javnega dostopa do teh podatkov ter o podrobnejši vsebini, načinu in rokih obveščanja o spremembi podatkov, ki se vpisujejo v te registre.
2. člen 
(vodenje registrov) 
(1) Registre iz 562. člena ZZavar-1 vodijo:
1. Agencija za zavarovalni nadzor,
2. zavarovalnica,
3. zavarovalno zastopniška družba,
4. zavarovalno posredniška družba in
5. banka.
(2) Določbe tega sklepa o zavarovalno zastopniški in posredniški družbi se smiselno uporabljajo tudi za samostojnega podjetnika posameznika po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, ki kot gospodarsko dejavnost opravlja storitve zastopanja in posredovanja za zavarovalnice pri sklepanju zavarovalnih pogodb.
(3) Agencija za zavarovalni nadzor vodi:
1. register zavarovalno zastopniških družb, ki so pridobile dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje dejavnosti zavarovalnega zastopanja (v nadaljnjem besedilu: register zavarovalno zastopniških družb),
2. register zavarovalno posredniških družb, ki so pridobile dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje dejavnosti zavarovalnega posredovanja (v nadaljnjem besedilu: register zavarovalno posredniških družb),
3. register oseb, ki so pridobile dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja (v nadaljnjem besedilu: register zavarovalnih zastopnikov),
4. register oseb, ki so pridobile dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje poslov zavarovalnega posredovanja (v nadaljnjem besedilu: register zavarovalnih posrednikov),
5. register drugih oseb, če sklepajo zavarovanja, ki so v neposredni zvezi z glavno storitvijo, ki jo opravljajo (na primer špediterji in osebe, ki opravljajo tehnične preglede vozil), (v nadaljnjem besedilu: register družb drugih oseb),
6. register zavarovalno zastopniških oziroma posredniških družb držav članic, ki so na območju Republike Slovenije upravičene opravljati dejavnost zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja preko podružnice, ustanovljene na območju Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: register podružnic družb držav članic),
7. register zavarovalno zastopniških in posredniških družb oziroma drugih oseb držav članic in zavarovalnih zastopnikov oziroma posrednikov držav članic, ki so na območju Republike Slovenije, upravičeni neposredno opravljati storitve oziroma posle zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja (v nadaljnjem besedilu: register zavarovalnih zastopnikov oziroma posrednikov držav članic) in
8. register zavarovalno zastopniških družb oziroma zavarovalno posredniških družb tretjih držav, ki so na območju Republike Slovenije upravičene opravljati dejavnost zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja preko podružnice in so pridobile dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za ustanovitev podružnice (v nadaljnjem besedilu: register podružnic družb tretjih držav).
(4) Zavarovalnica vodi:
1. register zavarovalno zastopniških družb, ki za zavarovalnicoopravljajo dejavnost zavarovalnega zastopanja (v nadaljnjem besedilu: register zavarovalno zastopniških družb),
2. register drugih oseb, ki za zavarovalnico sklepajo zavarovanja, ki so v neposredni zvezi z glavno storitvijo, ki jo opravljajo (v nadaljnjem besedilu: register družb drugih oseb) in
3. register zavarovalnih zastopnikov, ki na podlagi zaposlitve v zavarovalnici oziroma drugega pravnega razmerja z zavarovalnico opravljajo posle zavarovalnega zastopanja (v nadaljnjem besedilu: register zavarovalnih zastopnikov).
(5) Zavarovalno zastopniška družba vodi:
1. register zavarovalno zastopniških družb, ki zanjo opravljajo dejavnost zavarovalnega zastopanja (v nadaljnjem besedilu: register zavarovalno zastopniških družb),
2. register drugih oseb, ki zanjo sklepajo zavarovanja, ki so v neposredni zvezi z glavno storitvijo, ki jo opravljajo (v nadaljnjem besedilu: register družb drugih oseb) in
3. register zavarovalnih zastopnikov, ki na podlagi zaposlitve oziroma drugega pravnega razmerja z zavarovalno zastopniško družbo opravljajo posle zavarovalnega zastopanja (v nadaljnjem besedilu: register zavarovalnih zastopnikov).
(6) Zavarovalno posredniška družba vodi register zavarovalnih posrednikov, ki na podlagi zaposlitve oziroma drugega pravnega razmerja z zavarovalno posredniško družbo opravljajo posle zavarovalnega posredovanja (v nadaljevanju: register zavarovalnih posrednikov).
(7) Banka vodi register zavarovalnih posrednikov, ki na podlagi zaposlitve oziroma drugega pravnega razmerja z banko opravljajo posle zavarovalnega posredovanja (v nadaljnjem besedilu: register zavarovalnih posrednikov).
3. člen 
(podatki, ki se vpisujejo v registre) 
(1) V register zavarovalno zastopniških družb in v register zavarovalno posredniških družb se vpisujejo naslednji podatki:
1. firma in sedež zavarovalno zastopniške oziroma zavarovalno posredniške družbe,
2. številka in datum izdanega dovoljenja za opravljanje dejavnosti zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja,
3. ime in priimek poslovodne osebe ali poslovodnih oseb,
4. ime in priimek prokurista ali prokuristov in
5. seznam držav članic, v katerih lahko zavarovalno zastopniška oziroma zavarovalno posredniška družba opravlja svojo dejavnost.
(2) V register zavarovalnih zastopnikov in v register zavarovalnih posrednikov se vpisujejo naslednji podatki:
1. ime in priimek zavarovalnega zastopnika oziroma posrednika,
2. številka in datum izdanega dovoljenja za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja in
3. seznam držav članic, v katerih lahko zavarovalni zastopnik oziroma posrednik opravlja posle zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja.
(3) V register zavarovalnih zastopnikov oziroma posrednikov države članice se vpisujejo naslednji podatki:
1. firma in sedež zavarovalno zastopniške oziroma zavarovalno posredniške družbe oziroma ime, priimek zavarovalnega zastopnika oziroma posrednika,
2. datum prejema obvestila nadzornega organa države članice iz 574. člena ZZavar-1, podatek o registru zavarovalno zastopniških in zavarovalno posredniških družb oziroma zavarovalnih zastopnikov in posrednikov v državi članici ter
3. podatek o nadzornem organu v državi članici.
(4) Država članica iz tretjega odstavka tega člena je država članica, v kateri ima zavarovalno zastopniška ali zavarovalno posredniška družba sedež oziroma, v kateri ima zavarovalni zastopnik ali posrednik stalno prebivališče.
(5) V register podružnic družb držav članic se vpisujejo naslednji podatki:
1. firma in sedež zavarovalno zastopniške ali posredniške družbe,
2. firma in sedež podružnice,
3. ime in priimek poslovodne osebe,
4. datum prejema obvestila nadzornega organa države članice iz 574. člena ZZavar-1,
5. informacija o registrih zavarovalno zastopniških in posredniških družb v državi članici,
6. informacija o nadzornem organu v državi članici.
(6) V register podružnic družb tretjih držav se vpisujejo naslednji podatki:
1. firma in sedež zavarovalno zastopniške ali zavarovalno posredniške družbe,
2. firma in sedež podružnice,
3. ime in priimek poslovodne osebe,
4. številka in datum izdanega dovoljenja ter navedba izdajatelja.
(7) V register iz drugega odstavka tega člena se za osebe, ki so dovoljenje za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja pridobile na podlagi 358. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo, 90/12, 56/13 in 63/13 – ZS-K; v nadaljnjem besedilu: ZZavar), pod 2. točko vpiše namesto številke navedba 'po zakonu', kot datum pa 3. 3. 2000.
(8) V register zavarovalnih zastopnikov se vpisujejo fizične osebe, ki so pridobile dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja pri osebi iz četrtega odstavka 227. člena ZZavar (peti odstavek 230. člena ZZavar, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 79/06, v veljavi od dne 11. 8. 2006 do dne 28. 3. 2009).
4. člen 
(roki za vpis in izbris iz registra) 
(1) Agencija za zavarovalni nadzor osebe, ki jim izda dovoljenje za opravljanje poslov ali dejavnosti zavarovalnega zastopanja ali posredovanja, vpiše v register najkasneje v roku 8 dni od pridobitve dovoljenja.
(2) Agencija za zavarovalni nadzor vpiše zavarovalno zastopniško in posredniško družbo, zavarovalnega zastopnika in posrednika iz države članice ter podružnico družbe države članice v register najkasneje do dne, ko oseba lahko začne opravljati dejavnost oziroma posle na območju Republike Slovenije.
(3) Zavarovalnica, zavarovalno zastopniška in posredniška družba ter banka vpišejo zavarovalnega zastopnika oziroma posrednika v register najkasneje v roku 15 dni, od dne, ko je oseba pridobila dovoljenje za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja oziroma, od dne, ko se je pričela izvajati pogodba o zaposlitvi ali druga pogodba, na podlagi katere lahko oseba opravlja posle zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja pri osebi, ki vodi register.
(4) Zavarovalnica in zavarovalno zastopniška družba vpiše zavarovalno zastopniško družbo ali drugo osebo, ki sklepa zavarovanja, ki so v neposredni zvezi z glavno storitvijo, ki jo opravlja, v register najkasneje v roku 15 dni, po začetku veljavnosti pogodbe, na podlagi katere lahko oseba opravlja dejavnost zavarovalnega zastopanja za osebo, ki vodi register.
(5) Razlog za izbris iz registra je izdaja odločbe Agencije za zavarovalni nadzor, s katero ta odvzame dovoljenje ali ugotovi prenehanje veljavnosti dovoljenja.
(6) Oseba, ki so vpisane v enega od registrov iz tretjega odstavka 2. člena sklepa, Agencijo za zavarovalni nadzor obvesti o vsaki spremembi podatkov, ki se vpisujejo v register, v roku osmih dni od spremembe.
(7) Oseba, ki vodi register, v roku osmih dni, od dne, ko pogoji za vpis niso več izpolnjeni, izbriše vpisano osebo iz registra.
5. člen 
(način vodenja registrov in javni dostop do podatkov iz registrov) 
(1) Registri iz tega sklepa se vodijo v pisni ali elektronski obliki.
(2) Podatki v registrih, določenih s tem sklepom, so javni. Oseba, ki vodi register, je dolžna dopustiti vpogled v register v svojih poslovnih prostorih najmanj pet ur tedensko, kar je razporejeno na najmanj tri delovne dni v tednu.
(3) Agencija za zavarovalni nadzor registre iz tega sklepa, ki jih vodi, objavlja na svoji spletni strani.
(4) Oseba, ki vodi register vodi registre v elektronskih aplikacijah z zagotavljanjem zgodovinskih izpisov ali pa hrani izpise na zadnji delovni dan v mesecu za tekoče leto in za pretekli dve koledarski leti. Na izpisu je evidentiran datum zadnjega delovnega dne v mesecu in ime registra.
(5) Oseba, ki vodi register, na zahtevo prosilca izda izpis podatkov o zahtevanih osebah iz registra, za kar prosilcu lahko zaračuna dejanske stroške.
(6) Oseba, ki vodi register, Agenciji za zavarovalni nadzor na njeno zahtevo izda katerikoli izpis iz registra brez obveznosti plačila stroškov.
6. člen 
(način in roki obveščanja o spremembah podatkov, ki se vpisujejo v registre Agencije za zavarovalni nadzor) 
Osebe, ki so vpisane v registre iz tretjega odstavka 2. člena tega sklepa, o vsaki spremembi podatkov, ki se vpisujejo v register, v roku osmih dni od spremembe obvestijo Agencijo za zavarovalni nadzor.
7. člen 
(uveljavitev) 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-3/2015-4
Ljubljana, dne 26. januarja 2016
EVA 2015-1611-0090
Predsednik strokovnega sveta 
Agencije za zavarovalni nadzor 
Sergej Simoniti l.r.

AAA Zlata odličnost