Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2016 z dne 12. 2. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2016 z dne 12. 2. 2016

Kazalo

378. Pravilnik o sofinanciranju programov društev in zvez društev s področja spodbujanja razvoja turizma v Občini Medvode, stran 1219.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 19. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12, 25/14 in 17/15), 12. poglavja Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13) in 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – UPB1 in 55/14) je Občinski svet Občine Medvode na 13. seji dne 27. 1. 2016 sprejel
P R A V I L N I K 
o sofinanciranju programov društev in zvez društev s področja spodbujanja razvoja turizma v Občini Medvode 
1. člen 
Ta pravilnik določa dodeljevanje sredstev iz proračuna Občine Medvode za izvajanje neprofitnih in prostovoljnih dejavnosti izvajalcev s področja spodbujanja razvoja turizma, ki predstavljajo in zagotavljajo specifične potrebe občanom, društvom interesnih in stanovskih dejavnosti občanov, njihovih združenj in zvez (v nadaljevanju: izvajalcev), ki na področju spodbujanja razvoja turizma delujejo na območju Občine Medvode, imajo v Občini Medvode sedež in so njihovi člani občani Občine Medvode.
2. člen 
V pravilniku so opredeljeni:
– pogoji, ki jih morajo za izbor in sofinanciranje izpolnjevati predlagatelji ter izvajalci programov spodbujanja razvoja turizma;
– upravičeni in neupravičeni stroški programov spodbujanja razvoja turizma;
– merila za vrednotenje programov društev in drugih organizacij s področja spodbujanja razvoja turizma.
3. člen 
Besedilo javnega razpisa, razpisno dokumentacijo, datum objave in razpisni rok določi župan s sklepom.
Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani občine, obvestilo o razpisu pa v občinskem glasilu in na lokalni televiziji za vsako proračunsko leto posebej.
4. člen 
Javni razpis mora vsebovati:
– podatke o naročniku;
– predmet javnega razpisa;
– pogoje za kandidiranje na javnem razpisu;
– merila, po katerih se bo posamezni program ocenjeval;
– okvirno vrednost sredstev;
– določitev obdobja, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena;
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge;
– datum odpiranja vlog;
– ime oseb, pooblaščenih za dajanje informacij;
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
5. člen 
Programi spodbujanja razvoja turizma v Občini Medvode se delijo na poslovanje, prireditve in projekte.
Poslovanje je program zagotavljanja osnovnih pogojev za delovanje izvajalca.
Prireditev je program, posebej namenjen obiskovalcem.
Projekt je program, ki je namenjen nedoločenim uporabnikom turističnih storitev, ki jih čas in prostor ne omejujeta. Projekt je lahko več let trajajoč, lahko pa šele vsebuje vizijo spodbujanja razvoja turizma v občini. Projekt ne glede na čas, kraj, promocijo, ponudbo ali obisk bistveno pripomore k spodbujanju razvoja turizma v občini.
6. člen 
Za sofinanciranje po tem pravilniku ne morejo kandidirati izvajalci, ki imajo do Občine Medvode neporavnane obveznosti.
7. člen 
Izvajalci s področja razvoja turizma, ki kandidirajo za sofinanciranje po tem pravilniku, so društva in zveze društev, ki morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– imajo sedež na območju Občine Medvode;
– imajo v svojem imenu izpeljanko besede »turističen«;
– izvajajo programe za spodbujanje razvoja turizma in je iz njihovega temeljnega akta razvidno, da najmanj eno leto delujejo na področju turizma;
– imajo urejeno evidenco o članstvu;
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih programov;
– imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov, delež sredstev iz drugih virov;
– vsak prijavljeni program izvajalca (poslovanje, prireditev ali projekt) ima iz drugih virov zagotovljenih najmanj 20 % stroškov ocenjene vrednosti programa (sofinanciranje posameznega programa s strani občine ne sme preseči 80 % celotne vrednosti programa).
8. člen 
Na javnem razpisu lahko izvajalci kandidirajo z naslednjimi programi in upravičenimi stroški, in sicer s:
– poslovanjem (upravičeni stroški: stroški telekomunikacij (telefon, medmrežje), elektrike, ogrevanja, goriva, komunalnih storitev, najema prostorov za izvedbo programa, članarine, računovodskih storitev, pisarniškega materiala, stroški tiska, distribucije in podobno, stroški, povezani z opravljanjem prostovoljnega dela);
– prireditvami in projekti (upravičeni stroški: stroški, povezani z opravljanjem prostovoljnega dela, stroški nakupa prehrambnih izdelkov, ki se prostovoljcem delijo ob delovnih akcijah, in obiskovalcem ob predstavitvi lokalne kulinarične ponudbe, investicijski stroški, in sicer izgradnja ter obnova turističnih kapacitet, nakup tehnične opreme, izdelava spletnih strani, drugi stroški, ki so neposredno vezani na izvedbo prireditve ali projekta, in sicer: stroški obveščanja, prevoza, najema prostora in tehnične opreme, stroški varnostne službe, stroški komunalnih storitev, ter drugi materialni stroški v skladu s pogodbeno odobreno finančno konstrukcijo prijavljenega predloga).
9. člen 
Neupravičeni so naslednji stroški programov:
– stroški dela oseb (redno zaposlene osebe, osebe, ki izvajajo program na podlagi pogodbe in obsegajo strošek plače z vsemi prispevki delodajalca in nadomestili ter povračili, strošek dela po podjemni ali avtorski pogodbi, strošek študentskega dela);
– dolgovi in stroški obresti na dolgove;
– stroški blaga namenjenega prodaji na prireditvi;
– stroški redarske službe na prireditvi;
– drugi stroški, ki niso bili predvideni v finančni konstrukciji ali niso bili navedeni v pogodbi.
10. člen 
Izvajalci programov so dolžni te izvajati v skladu s tem pravilnikom in le za namene, kot so bili opredeljeni v pogodbi.
Občina Medvode lahko od izvajalcev programov zahteva vsa dokazila in podatke, ki so potrebni za ovrednotenje izvajanja dogovorjenih programov.
Izvajalec, ki krši določila pogodbe, naslednje leto ne more kandidirati na javnih razpisih Občine Medvode.
Izvajalci lahko z istim programom kandidirajo le na enem javnem razpisu Občine Medvode v proračunskem letu.
11. člen 
Prijavljene predloge programov obravnava tričlanska komisija, ki jo s sklepom imenuje predstojnik občinske uprave Občine Medvode. Komisija se imenuje za leto financiranja. Ima predsednika in dva člana.
Komisijo sestavljajo:
– en član, predstavnik prostovoljcev, predlagan s strani turistične zveze;
– en član, predlagan s strani javnega zavoda, ki ga je ustanovila občina za področje spodbujanja razvoja turizma;
– en član, predstavnik občinske uprave Občine Medvode.
Komisija pregleda predloge, prispele na razpis. Če ugotovi, da predlog ni popoln, pozove predlagatelja, da ga v roku osmih dni dopolni. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku ni dopolnil, se zavržejo.
Komisija na podlagi meril pripravi predlog izbora programov s predlogom razdelitve razpoložljivih proračunskih sredstev.
Predstojnik občinske uprave Občine Medvode s sklepom o izidu razpisa obvesti vse prijavljene na razpis. Zoper ta sklep je možno podati ugovor županu najkasneje v roku osem dni od prejema sklepa. Odločitev župana o ugovoru je dokončna.
12. člen 
Izvajalci lahko v letu financiranja na javni razpis prijavijo največ štiri programe, in sicer:
– en program poslovanja, ki se točkuje z merili iz 13. člena tega pravilnika;
– tri programe prireditev ali projektov, ki se točkujejo z merili iz 13. člena tega pravilnika (izvajalec skupaj s prijavo predloži prioritetni vrstni red prijavljenih projektov oziroma prireditev z najpomembnejšim navedenim na prvem mestu).
Skupni znesek razdeljenih sredstev za programe poslovanja v letu financiranja ne sme preseči 20 % vseh razpisanih sredstev.
13. člen 
V merilih za vrednotenje programov spodbujanja turizma se področja financiranja ločijo na tri dele: poslovanje, prireditve in projekti.
A. Poslovanje
1. Članstvo v turističnem društvu:
– do 40 članov (1 točka),
– od 41 do 80 članov (2 točki),
– od 81 do 100 članov (3 točke),
– 101 in več članov (4 točke).
2. Članstvo v zvezi turističnih društev:
– 4 in manj turističnih društev (1 točka),
– od 5 do 7 turističnih društev (2 točki),
– od 8 do 10 turističnih društev (3 točke),
– 11 in več turističnih društev (4 točke).
3. Animacija mladine in krajanov za delo na področju turizma:
– sodelovanje v projektih z mladimi iz Občine Medvode (osnovna šola, vrtec in mladinske organizacije) (1 točka),
– organiziranje predavanj in izobraževanj za krajane (1 točka).
4. Sodelovanje pri neposredni promociji Občine Medvode – organizacija promocije s strani Občine Medvode:
– izvajalec ne sodeluje pri promociji (0 točk),
– izvajalec sodeluje pri promociji (1 točka).
5. Status prostovoljske organizacije:
– izvajalec ima status prostovoljske organizacije (1 točka).
6. Izvajalec vodi in sporoča število prostovoljnih ur na AJPES, in sicer je bilo v preteklem letu teh ur:
– 100 ali več (2 točki),
– manj kot 100 (1 točka).
7. Uspešnost kandidiranja na drugih javnih razpisih:
– izvajalec je v letu pred razpisnim letom prejel sredstva na državnem razpisu (3 točke),
– izvajalec je v letu pred razpisnim letom prejel sredstva na evropskem razpisu (6 točk).
B. Prireditve
1. Značaj in vsebina prireditve – pri tem merilu bo komisija ocenjevala, kako posamezna prireditev prispeva h kakovosti turistične ponudbe destinacije in povezovanju dediščine, naravnih vrednot in doživetij ter trajnostnemu razvoju turistične destinacije:
– ne prispeva (0 točk),
– manj prispeva (1 točka),
– povprečno prispeva (2 točki),
– pomembno prispeva (4 točke).
2. Vzpostavitev partnerstva – število povezanih subjektov pri organizaciji prireditve (turistična društva, lokalne turistične organizacije, občine, kulturne in druge ustanove, podjetja):
– 0 (0 točk),
– 1 (1 točka),
– 2–4 (2 točki),
– več kot 4 (3 točke).
3. Možnost aktivnega sodelovanja obiskovalcev – pri tem merilu bo komisija ocenjevala možnost aktivnega sodelovanja obiskovalcev na prireditvi (možnost sodelovanja obiskovalcev npr. pri izdelovanju rokodelskih izdelkov, različnih igrah, pri ličkanju koruze, košnji, različne ustvarjalne delavnice in podobno):
– brez možnosti sodelovanja (0 točk),
– dobra (1 točka),
– zelo dobra (2 točki).
4. Spremljajoča ponudba prireditve – pri tem merilu bo komisija ocenjevala, kakšna je spremljajoča ponudba prireditve in kako le-ta povečuje zadovoljstvo obiskovalcev (možnost pokušin na prireditvi; možnost nakupa spominkov; promocija, degustacija in prodaja ekoloških izdelkov ipd.):
– brez ponudbe (0 točk),
– malo ponudbe (1 točka),
– dobra (2 točki),
– zelo dobra (3 točke).
5. Delež sodelujočih prostovoljcev izvajalca pri prireditvah – pri tem merilu bo komisija ocenjevala, koliko prostovoljcev sodeluje pri prireditvi:
– do 25 % (1 točka),
– več kot 25 % do 50 % (2 točki),
– več kot 50 % do 75 % (3 točke),
– več kot 75 %, vendar ne vsi (4 točke),
– vsi sodelujoči so prostovoljci (5 točk).
6. Delež lastnih sredstev – pri tem merilu bo komisija ocenjevala, koliko lastnih sredstev je izvajalec vložil v izpeljavo prireditve; med lastna sredstva se štejejo tudi ovrednotene ure vloženega prostovoljnega dela:
– do 30 % lastnih sredstev (1 točka),
– od 31 % do 50 % (2 točki),
– več kot 50 % sredstev (4 točke).
7. Prepoznavnost prireditve – pri tem merilu bo komisija ocenjevala, ali gre za prireditev izrazito lokalnega pomena (namenjena le krajanom določenega dela občine), ali pa gre za prireditev, ki je namenjena širši množici (in se tudi širše oglašuje):
– vaška prireditev (1 točka),
– lokalna (namenjena več društvom ali krajevni skupnosti) (2 točki),
– prireditev na občinski ravni (3 točke),
– regijsko odmevna prireditev (4 točke),
– državno ali mednarodno odmevna prireditev (5 točk).
8. Tradicionalnost prireditve – v tej kategoriji komisija podeli več točk tisti prireditvi, ki jo izvajalec redno pripravlja že več let:
– prireditev je na sporedu manj kot dve leti (0 točk),
– prireditev je na sporedu 2 leti (1 točka),
– prireditev je na sporedu že 3–5 let (2 točki),
– prireditev je na sporedu že 6–9 let (3 točke),
– prireditev je na sporedu že 10 let in več (4 točke).
C. Projekti turističnih društev
1. Značaj in vsebina projekta – pri tem merilu bo komisija ocenjevala, kako posamezen projekt prispeva h kakovosti turistične ponudbe destinacije in povezovanju dediščine, naravnih vrednot in doživetij ter k trajnostnemu razvoju turistične destinacije:
– ne prispeva (0 točk),
– manj prispeva (1 točka),
– povprečno prispeva (2 točki),
– pomembno prispeva (4 točke).
2. Vzpostavitev partnerstva – število povezanih subjektov pri izpeljavi projekta (turistična društva, lokalne turistične organizacije, občine, kulturne in druge ustanove, podjetja):
– 0 (0 točk),
– 1 (1 točka),
– 2–4 (2 točki),
– več kot 4 (4 točke).
3. Delež sodelujočih prostovoljcev izvajalca pri projektu – pri tem merilu bo komisija ocenjevala, koliko prostovoljcev sodeluje pri projektu:
– do 25 % (1 točka),
– več kot 25 % do 50 % (2 točki),
– več kot 50 % do 75 % (3 točke),
– več kot 75 %, vendar ne vsi (4 točke),
– vsi sodelujoči so prostovoljci (5 točk).
4. Prepoznavnost projekta – pri tem merilu bo komisija ocenjevala, ali gre za projekt izrazito lokalnega pomena (namenjen le krajanom določenega dela občine), ali pa gre za projekt, ki je namenjen širši množici:
– vaški projekt (1 točka),
– lokalen (namenjen več društvom ali krajevni skupnosti) (2 točki),
– projekt na občinski ravni (3 točke),
– regijsko odmeven projekt (4 točke),
– državno ali mednarodno odmeven projekt (5 točk).
5. Delež lastnih sredstev – pri tem merilu bo komisija ocenjevala, koliko lastnih sredstev je izvajalec vložil v izpeljavo projekta. Med lastna sredstva se šteje tudi ovrednotene ure vloženega prostovoljnega dela:
– do 30 % lastnih sredstev (1 točka),
– od 31 % do 50 % (2 točki),
– več kot 50 % sredstev (4 točke).
6. Inovativnost projekta – komisija bo pri tem merilu ocenila, ali gre za projekt, ki je novost v občini:
– gre za manj inovativen projekt (1 točka),
– gre za zmerno inovativen projekt (3 točke),
– gre za zelo inovativen projekt (5 točk).
7. Dolgoročnost projekta – komisija bo pri tem merilu nagradila možnost dokončanja zastavljenega projekta, ki se bo zaradi velikosti izvajal več let:
– projekt ima jasno vizijo, zaradi svoje obsežnosti pa se bo neprekinjeno izvajal več zaporednih let (3 točke).
14. člen 
Razpisana sredstva se med izvajalce, ki so se prijavili na javni razpis, razdelijo tako, da se programi izvajalcev ovrednotijo z ustreznim številom točk. Te se po zaključku vrednotenja seštejejo. S seštevkom točk se deli razpisana vsota sredstev, tako da se ugotovi, koliko je vredna ena točka in ta rezultat se za vsak program posebej pomnoži s številom dodeljenih točk. Tako se ugotovi, kolikšna sredstva se dodelijo posameznemu programu oziroma upravičencu.
Občina Medvode lahko v primeru velikega števila uspešnih prijav predlagateljev, katerih programi po seštetih zneskih želenega sofinanciranja bistveno presegajo razpisana sredstva, določi minimalno število točk v višini 50 %, ki jih mora zbrati posamezen program, da bi bil sofinanciran.
15. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju programov turističnih dejavnosti v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 55/06).
16. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-37/2016-1
Medvode, dne 27. januarja 2016
Župan 
Občine Medvode 
Nejc Smole l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti