Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2014 z dne 24. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2014 z dne 24. 10. 2014

Kazalo

3186. Pravilnik o dodeljevanju štipendije Ad futura, stran 8432.

Na podlagi 68. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13 in 99/13 – ZUPJS-C) izdaja ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
P R A V I L N I K
o dodeljevanju štipendije Ad futura
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik podrobneje opredeljuje dodelitev štipendije Ad futura (v nadaljnjem besedilu: štipendija), obveznosti Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljnjem besedilu: sklad), obveznosti štipendista oziroma prejemnika sredstev po dodelitvi sredstev oziroma sklenitvi pogodbe ter način za izpolnitev teh obveznosti na podlagi Zakona o štipendiranju (v nadaljnjem besedilu: zakon).
II. DODELITEV ŠTIPENDIJE
2. člen
(vloga za dodelitev štipendije)
(1) Vlagatelj odda vlogo za dodelitev štipendije na prijavnici, ki ji priloži dokazila, s katerimi izkazuje izpolnjevanje pogojev.
(2) Prijavnica je del javnega razpisa, s katerim se opredelijo tudi zahtevana dokazila in rok za oddajo vlog.
3. člen
(merila)
Merila, ki se uporabijo za izbiro štipendistov ali prejemnikov sredstev, oziroma razmejitvena merila med vlagatelji, ki izpolnjujejo pogoje javnega razpisa (v nadaljnjem besedilu: merila), se določijo s posameznim javnim razpisom, ki opredeli tudi dokazila, ki jih mora vlagatelj priložiti vlogi, da izkaže izpolnjevanje oziroma doseganje teh meril.
4. člen
(raven oziroma stopnja izobraževanja)
(1) Če je raven oziroma stopnja izobraževanja z javnim razpisom določena kot pogoj ali merilo za dodelitev štipendije, se izobraževalni program uvrsti v posamezno raven ali stopnjo glede na kategorije Klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja Slovenije – segment, raven oziroma podraven ter vrsto v skladu z uredbo, ki ureja klasifikacijski sistem izobraževanja (v nadaljnjem besedilu: KLASIUS-SRV).
(2) Pri enovitih in njim primerljivih izobraževalnih programih se izobraževalni program z vidika dosežene ravni oziroma stopnje izobrazbe uvrsti v kategorijo ravni oziroma stopnje izobraževanja klasifikacije KLASIUS-SRV glede na raven dosežene končne izobrazbe. Posamezni letnik znotraj tega programa se umesti smiselno v nižjo ali višjo raven oziroma stopnjo glede na letnik programa tako, da se 1. letnik enovitega ali primerljivega študija enači s 1. letnikom nižje izmed obeh stopenj ali ravni, ki jih obsega, vsak višji letnik pa ustrezno višjim letnikom najprej nižje, nato pa višje izmed obeh stopenj ali ravni, ki jih obsega.
5. člen
(področje izobraževanja oziroma študijskega obiska)
(1) Če je področje izobraževanja z javnim razpisom določeno kot pogoj ali merilo za dodelitev štipendije, se uvrsti v posamezno področje glede na kategorije Klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja Slovenije – področje (v nadaljnjem besedilu: KLASIUS-P).
(2) Pri interdisciplinarnih izobraževalnih programih se izobraževalni program uvrsti v tisto kategorijo KLASIUS-P, ki je v obsegu vseh obveznosti programa zastopana v največjem deležu glede na število kreditov, število ur oziroma število predmetov ali glede na poklic ali področje, za katerega program primarno izobražuje. Če so področja enakomerno zastopana, se izobraževalni program uvrsti v tisto kategorijo KLASIUS-P, ki je ugodnejša za vlagatelja.
6. člen
(uspeh oziroma povprečna ocena)
(1) Ocene, ki se upoštevajo za izračun povprečne ocene, se določijo v javnem razpisu, pri čemer se lahko upoštevajo ocene katerega koli šolskega oziroma študijskega leta, ki jih je vlagatelj pridobil v določenem obdobju na preteklem oziroma trenutnem, bodisi zaključenem ali še ne zaključenem izobraževanju.
(2) Povprečna ocena je povprečje vseh številčno izraženih zaključenih ocen vseh predmetov oziroma izpitov, določenih z izobraževalnim programom, ki se upoštevajo po merilu povprečne ocene glede na prejšnji odstavek. Povprečno oceno izračuna sklad na štiri decimalne številke natančno.
(3) Če so ocene pridobljene v tujini in jih ni mogoče enačiti oziroma primerjati z ocenami, kot jih urejajo predpisi Republike Slovenije s področja šolstva, vlagatelj predloži uradno potrdilo pristojne ustanove o načinu ocenjevanja, na katerem ta navede vse možne ocene, vse pozitivne ocene in razpon posamezne ocene, če ta ni linearen. Sklad na podlagi tega potrdila in potrdila o uspehu posamezno oceno pretvori v slovenski ocenjevalni sistem in izračuna povprečno oceno v skladu s tem členom.
III. OBVEZNOSTI PO DODELITVI ŠTIPENDIJE
7. člen
(obveznosti, določene z odločbo oziroma pogodbo)
(1) Če se štipendija dodeli za izobraževanje, se s štipendistom ali s prejemnikom sredstev, če se sredstva dodelijo preko prejemnika sredstev, sklene pogodba. Štipendijsko razmerje je zaključeno z izpolnitvijo vseh obveznosti iz pogodbe.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se obveznosti določijo z odločbo, če sklenitev pogodbe z zakonom, pravilnikom ali javnim razpisom ni predvidena. Štipendijsko razmerje je zaključeno z izpolnitvijo vseh obveznosti iz odločbe.
(3) V času do zaključka štipendijskega razmerja sklad pridobiva podatke skladno s 107. členom zakona za odločanje o vseh postopkih v zvezi z izpolnjevanjem obveznosti iz pogodbe ali odločbe.
8. člen
(izplačilo štipendije)
(1) Način izplačila štipendije za izobraževanje se določi v pogodbi.
(2) Izplačevanje štipendije za izobraževanje se nadaljuje vsako naslednje šolsko ali študijsko leto, če štipendist izpolnjuje vse pogoje, predpisane z zakonom, javnim razpisom ter pogodbo, in izkaže vpis v višji letnik izobraževalnega programa, za katerega je pridobil štipendijo.
(3) Vpis iz prejšnjega odstavka štipendist dokazuje s potrdilom o vpisu za posamezno šolsko ali študijsko leto, ki ga štipendist predloži v 15 dneh od prejema, vendar najkasneje v 30 dneh od začetka šolskega ali študijskega leta oziroma semestra.
(4) Če štipendist potrdila o vpisu ne predloži v roku iz prejšnjega odstavka, štipendijsko razmerje za tekoče šolsko oziroma študijsko leto miruje, štipendija pa se ne izplačuje.
(5) Štipendija za dodatno študijsko leto po izteku izobraževalnega programa se izplača na podlagi potrdila o statusu študenta oziroma vpisu v dodatno študijsko leto, če je to predvideno z javnim razpisom, na katerem je štipendist pridobil pravico do štipendije.
(6) Štipendija za študijski obisk ali udeležbo na tekmovanju se izplača praviloma v enkratnem znesku na podlagi dokončne odločbe o dodelitvi ali sklenjene ustrezne pogodbe ter po predložitvi morebitnih dokazil, določenih z odločbo oziroma pogodbo.
9. člen
(sprememba višine štipendije)
(1) Če štipendist oziroma prejemnik sredstev za enak ali primerljiv namen pridobi sredstva iz drugih virov, se višina dodeljene štipendije ustrezno zniža, če tako določa javni razpis. O spremembi višine štipendije se odloči z odločbo ali se sklene dodatek k pogodbi.
(2) Dokazila o dodeljenih drugih sredstvih štipendist oziroma prejemnik sredstev predloži skladu najkasneje v osmih dneh od dodelitve sredstev oziroma v osmih dneh od dneva, ko je izvedel, da so mu bila sredstva dodeljena. Iz dokazil morajo biti razvidni naslednji podatki:
– naziv ustanove, ki je podelila sredstva,
– višina in namen prejetih sredstev,
– trajanje prejemanja teh sredstev,
– pogoji za ohranjanje teh sredstev ter
– morebitna druga dejstva, pomembna za odločanje.
10. člen
(izplačilo štipendije za šolnino)
(1) Štipendijo za šolnino sklad praviloma nakaže neposredno na poslovni račun izobraževalne ustanove na podlagi izstavljenega računa.
(2) Če je štipendist šolnino za šolsko oziroma študijsko leto v celoti plačal sam, kar izkazuje z računom izobraževalne ustanove ali drugim ustreznim dokazilom o plačilu šolnine, ki ga izda izobraževalna ustanova, in potrdilom o izvršenem plačilu šolnine, mu sklad povrne znesek plačane šolnine na transakcijski račun, odprt pri banki v Republiki Sloveniji.
(3) Če je štipendist šolnino za šolsko oziroma študijsko leto plačal delno, sklad najprej izvrši plačilo za neporavnan delež šolnine v skladu s prvim odstavkom tega člena, nato pa že plačani del šolnine povrne štipendistu v skladu s prejšnjim odstavkom.
(4) Če je štipendist plačal šolnino v tuji valuti, se plačana šolnina povrne v eurih, preračunano po referenčnem tečaju Evropske centralne banke na dan odobritve povračila plačane šolnine.
11. člen
(izplačilo štipendije za življenjske stroške)
(1) Štipendija za življenjske stroške se izplača za posamezno šolsko oziroma študijsko leto na transakcijski račun štipendista, odprt pri banki v Republiki Sloveniji.
(2) Štipendija za življenjske stroške se lahko izplača v enkratnem znesku za posamezno šolsko ali študijsko leto, semestralno ali v mesečnem znesku do 15. dne v mesecu za pretekli mesec, kar se podrobneje opredeli v pogodbi.
12. člen
(sprememba izobraževalnega programa)
(1) Štipendist, ki želi spremeniti izobraževalni program oziroma program študijskega obiska (v nadaljnjem besedilu: program) in prejemati štipendijo v novem programu, mora pridobiti predhodno pisno soglasje sklada tako, da vloži prošnjo za soglasje k spremembi programa, ki ji priloži dokazila iz šestega odstavka tega člena.
(2) Sklad poda pisno soglasje k spremembi programa, če nov program izpolnjuje vse v javnem razpisu določene pogoje.
(3) V pisnem soglasju iz prejšnjega odstavka sklad navede tudi posledice spremembe programa. Podano soglasje štipendista ne zavezuje k dejanski spremembi programa.
(4) Če štipendist po prejetem soglasju spremeni program, o tem obvesti sklad, ki štipendistu izda odločbo o spremembi programa oziroma dodatek k pogodbi.
(5) V primeru spremembe programa je lahko višina štipendije enaka ali nižja, kot je bila določena s prvotno odločbo oziroma pogodbo. Za določitev nove višine štipendije se upoštevajo dejanski stroški novega programa, ki jih štipendist lahko izkaže.
(6) Dokazili, ki jih štipendist predloži k prošnji iz prvega odstavka in obvestilu iz četrtega odstavka tega člena, sta zlasti:
– potrdilo izobraževalne ustanove o sprejemu (za soglasje) oziroma vpisu (za spremembo) na nov program, ki vključuje vse podatke, ki jih je zahteval javni razpis, po katerem je štipendist pridobil štipendijo (trajanje programa, višina šolnine ter drugih stroškov programa, znesek drugih sredstev za izobraževanje, ki jih je štipendist pridobil itd.),
– potrdilo o zaključku predhodnega programa oziroma predhodnega letnika programa, če gre za štipendijo za izobraževanje (ob spremembi, lahko pa tudi že ob vlogi za soglasje, če štipendist tako dokazilo že ima).
13. člen
(uveljavljanje in trajanje mirovanja štipendije za izobraževanje)
(1) Štipendist, ki želi uveljavljati mirovanje štipendije za izobraževanje, skladu predloži pisno vlogo, ki mora vsebovati:
– razloge za mirovanje,
– obdobje trajanja mirovanja, za katerega zaproša,
– dokazila o razlogih za mirovanje.
(2) Če sklad soglaša z mirovanjem, se sklene dodatek k pogodbi, v katerem se opredeli tudi razlog, zaradi katerega je bilo mirovanje odobreno.
(3) Določbe zakona v zvezi z mirovanjem se smiselno uporabljajo tudi, če štipendist ne zaključi obveznosti s študijskim programom predpisanega zadnjega letnika izobraževanja in ne pridobi javnoveljavnega spričevala v roku, določenem s pogodbo o štipendiranju.
14. člen
(obveznost zaposlitve)
(1) Štipendist mora po zaključenem izobraževanju, za katerega je prejel štipendijo, izpolniti obveznost zaposlitve v skladu z javnim razpisom.
(2) Štipendist mora o izpolnjevanju obveznosti iz prejšnjega odstavka in morebitnih spremembah v zvezi s tem sklad pisno obvestiti v 30 dneh od začetka zaposlitve oziroma spremembe. V enakem roku mora štipendist obvestiti sklad tudi o spremembah statusa zaposlitve, samozaposlitve ali brezposelnosti v tujini.
(3) Štipendist obvestilu iz prejšnjega odstavka priloži naslednja dokazila:
– pogodba o zaposlitvi in morebitni dodatki k tej pogodbi,
– potrdilo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o prijavi/odjavi podatkov pokojninskega in invalidskega ter zdravstvenega zavarovanja, zavarovanja za starševsko varstvo in zavarovanja za primer brezposelnosti,
– dokazilo o prenehanju pogodbe o zaposlitvi,
– druga ustrezna dokazila v zvezi z izpolnjevanjem obveznosti zaposlitve, če jih sklad zahteva.
15. člen
(odlog vračila in obročno vračilo)
(1) Sklad lahko štipendistu dovoli odlog vračila štipendije za čas trajanja utemeljenih razlogov, vendar največ za 12 mesecev.
(2) Sklad lahko iz utemeljenih razlogov dovoli obročno vračanje štipendije za izobraževanje za daljšo dobo, kot je bila doba prejemanja štipendije, vendar največ za trikratnik obdobja prejemanja štipendije, če bi znesek mesečnega obroka za vračilo presegal 2/3 mesečnega prihodka štipendista.
(3) Kot utemeljen razlog za uveljavljanje odloga ali obročnega vračila štipendije se šteje zlasti:
– starševstvo, kar štipendist izkazuje z rojstnim listom otroka,
– opravičljivi zdravstveni razlogi, kar štipendist dokazuje z mnenjem zdravnika specialista za posamezno medicinsko področje,
– izjemne socialne okoliščine štipendista, kar štipendist dokazuje z dokončno odločbo o dodeljeni državni socialni pomoči, ki jo izda pristojni center za socialno delo.
(4) Na podlagi izkazanih razlogov sklad določi obdobje odloga ali število in znesek posameznega obroka pri obročnem vračanju štipendije.
IV. KONČNA DOLOČBA
16. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-17/2014
Ljubljana, dne 14. oktobra 2014
EVA 2014-2611-0043
dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica
za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti

AAA Zlata odličnost