Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2014 z dne 28. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2014 z dne 28. 7. 2014

Kazalo

2545. Uredba o razmejitvi premoženja na zavarovanem območju Kobilarne Lipica, stran 6583.

Na podlagi šestega odstavka 12. člena Zakona o Kobilarni Lipica (Uradni list RS, št. 107/06 – uradno prečiščeno besedilo, 33/07 – odl. US in 19/14) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o razmejitvi premoženja na zavarovanem območju Kobilarne Lipica
1. člen
Ta uredba:
– določa nepremično in premično premoženje Republike Slovenije na zavarovanem območju Kobilarne Lipica, ki je namenjeno opravljanju javne službe in gospodarskim dejavnostim, povezanim z javno službo;
– določa upravljanje z imenom kulturnega spomenika, geografsko označbo Lipicanec in znamkami Kobilarne Lipica;
– določa nepremično premoženje Republike Slovenije na zavarovanem območju Kobilarne Lipica, ki je namenjeno opravljanju gostinsko-hotelirske dejavnosti, in
– ureja druga vprašanja, ki se nanašajo na upravljanje zavarovanega območja Kobilarne Lipica.
2. člen
Nepremično premoženje, ki je namenjeno opravljanju javne službe in gospodarskim dejavnostim, povezanim z javno službo, obsega naslednja zemljišča in objekte na teh zemljiščih: parc. št. 1879, del parc. št. 1880, 1881, 1886, 1887, 1889, 1890/2, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895/1, 1895/2, del 1899/3, del 1899/4, 1898, 1899/1, 1899/5, 1899/6, 1899/9, parc. št. 1899/10, 1899/11, 1899/12, 1899/13, 1899/14, 1899/15, 1899/16, 1899/17, 1899/18, 1899/19, 1899/20, 1899/21, 1899/22, 1899/23, 1899/24, 1899/25, 1899/26, 1899/28, del parc. št. 1899/29, 1899/31, 1899/32, 1899/33, 1899/34, 1899/35, 1899/36, 1899/37, 1899/38, 1899/40, 1899/41, 1899/42, 1899/43, 1899/44, 1899/47, 1899/48, parc. št. 1899/49, 1899/51, 1899/55, 1899/60, 1899/61, 1899/65, 1899/66, 1899/67, 1899/68, 1899/69, 1899/70, 1899/71, 1899/72, 1899/73, 1899/74, 1899/75, 1899/76, 1899/77, 1899/78, 1899/79, 1899/80, 1899/81, 1899/82, 1899/83, 1899/84, 1899/85, 1899/86, 1899/87, 1899/88, 1899/89, 1899/90, 1899/91, 1899/92, 1899/93, 1899/94, 1899/95, 1899/96, 1899/97, 1899/98, 1899/99, 1899/100, 1899/101, 1899/102, 1899/103, 1899/104, 1899/105, 1899/106, 1899/107, 1899/108, 1899/109, 1899/110, 1899/111, 1899/112, 1899/113, 1899/114, 1899/115, 1899/116, 1899/117, 1899/118, 1899/119, 1899/120, 1899/121, 1899/122, 1899/123, 1899/124, 1899/125, 1899/126, 1899/127, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908/1, 1908/2, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 2207/1 in 2208/2, vse k. o. 2458 Bazovica.
3. člen
Premično premoženje, ki je namenjeno opravljanju javne službe in gospodarskim dejavnostim, povezanim z javno službo, obsega:
– čredo konj, kot je določena v Zakonu o Kobilarni Lipica (Uradni list RS, št. 107/06 – uradno prečiščeno besedilo, 33/07 – odl. US in 19/14) in je vpisana v izvorno rodovniško knjigo lipicancev, ki jo vodi Javni zavod Kobilarna Lipica;
– zbirko del Avgusta Černigoja, ki so vpisana v inventarno knjigo v skladu s predpisom o vodenju inventarne knjige premične kulturne dediščine, ki jo sestavljata dve knjigi, inventarno knjigo hrani uprava Kobilarne Lipica;
– zbirko muzeja Lipikum, ki se vodi v registru osnovnih sredstev Javnega zavoda Kobilarna Lipica (v nadaljnjem besedilu: register);
– parkovno plastiko – formo vivo – iz kraškega kamna, ki se vodi v registru;
– druga umetniška dela, ki se vodijo v registru, in
– drugo premično premoženje, ki se vodi v registru.
4. člen
(1) Javni zavod Kobilarna Lipica upravlja ime kulturnega spomenika Kobilarna Lipica.
(2) Javni zavod Kobilarna Lipica upravlja geografsko označbo Lipicanec, ki je bila na podlagi Uredbe o geografski označbi Lipicanec (Uradni list RS, št. 4/99) vpisana v register označb porekla blaga pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino.
(3) Javni zavod Kobilarna Lipica upravlja naslednje znamke Kobilarne Lipica:
– znamko »MAESTOSO«, št. 9371187, registrirano pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino 20. decembra 1994;
– znamko »LIPICA 1580«, št. 9671315, figurativni znak, registrirano pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino 22. aprila 1997;
– znamko »LIPICA 1580«, št. 200370016, registrirano pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino 26. maja 2004;
– znamko »KOBILARNA LIPICA«, št. 200370017, registrirano pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino 26. maja 2004, in
– mednarodno znamko »LIPICA 1580«, št. 671631, registrirano pri Mednarodnem uradu Svetovne organizacije za intelektualno lastnino.
(4) Poleg znamk, navedenih v prejšnjem odstavku, Javni zavod Kobilarna Lipica upravlja tudi morebitne novo registrirane znamke Kobilarne Lipica.
(5) Brez predhodnega soglasja Vlade Republike Slovenije, s katerim se določi kriterije in višino odškodnine za uporabo znamk, Javni zavod Kobilarna Lipica ne sme prenesti pravic do uporabe znamke na druge subjekte.
5. člen
Nepremično premoženje na zavarovanem območju Kobilarne Lipica v lasti Republike Slovenije, ki je namenjeno opravljanju gostinsko-hotelirske dejavnosti, obsega:
– posamezni del št. 1 v stavbi št. 18, k. o. 2458 Bazovica, z ID-znakom 2458-18-1, neto tlorisne površine 5.897,50 m2, s solastnino na splošnih skupnih delih stavbe v etažni lastnini, ki so na parc. št. 1899/52, 1899/53 in 1899/62, vse k. o. 2458 Bazovica, v deležu 9429/10000, ki je v naravi hotel Maestoso;
– parc. št. 1899/57 in parc. št. 1899/63, k. o. 2458 Bazovica, ki je v naravi funkcionalno zemljišče in dvorišče ter parkirišča, ki se neposredno navezujejo na hotel Maestoso;
– parc. št. 1899/64, k. o. 2458 Bazovica, ki je v naravi funkcionalno zemljišče hotela Maestoso;
– stavba št. 46, ki stoji na parc. št. 1899/58, k. o. 2458 Bazovica, ki obsega bazenski kompleks s teraso, gostinski lokal, pomožne prostore bazenskega kompleksa ter »golf hiško«;
– del parc. št. 1899/49, ki v naravi predstavlja parkirišča za hotel Maestoso, in
– parc. št. 1917, ki v naravi predstavlja poslopje nekdanjega hotela Klub.
6. člen
Drugo nepremično premoženje, ki ni uvrščeno v 2. ali 5. člen te uredbe, namenjeno pa je dejavnostim v povezavi z gostinsko hotelirsko dejavnostjo v zavarovanem območju Kobilarne Lipica oziroma opravljanju javne službe in gospodarskim dejavnostim, povezanim z javno službo, obsega:
– v naravi in v uporabi golf igrišče s predpisanimi dovoljenji na delih parcel št. 1880, 1899/3, 1899/4, 1899/29;
– igrišče za mini golf na parc. št. 1899/59;
– teniško igrišče na parc. št. 1899/30;
– čistilno napravo na delu parc. št. 1899/10 in
– črpališče vode na parc. št. 1899/56.
KONČNA DOLOČBA
7. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00728-34/2014
Ljubljana, dne 28. julija 2014
EVA 2014-2330-0113
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

AAA Zlata odličnost