Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2013 z dne 22. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2013 z dne 22. 11. 2013

Kazalo

3457. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti, stran 10366.

Na podlagi 43. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A), 16. in 35. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10) in po predhodnem soglasju ministra, pristojnega za izobraževanje, znanost in šport, št. 007-356/2012/39 z dne 23. 9. 2013 je Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 5. seji dne 30. 9. 2013 in 16. 10. 2013 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti
1. člen
V Pravilniku o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11 in 45/12) se v devetem odstavku 4. člena beseda »polovica« nadomesti z besedo »tretjina«.
2. člen
Prvi odstavek 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Agencija pri vsaki formalno popolni prijavi preveri upravičenost prijavitelja in izpolnjevanje razpisnih pogojev«.
3. člen
V tretjem odstavku 29. člena se besedilo »predloga iz prejšnjega odstavka« nadomesti z besedo »ugovora«.
4. člen
(1) V prvem odstavku 34. člena se:
– 1.1. in 1.2. kazalec spremenita tako, da se glasita:
»1.1 Objave (ocena A1);
1.2 Citiranost na podlagi sistema Sicris (Web of Science – Wos, Scopus) (ocena A2);«,
– v 1.3 kazalcu za besedo »in« oznaka »A4« nadomesti z »A1/2«,
– v 1.8 kazalcu se na koncu besedila pika nadomesti s podpičjem,
– za 1.8 kazalcem se dodata dva nova kazalca, ki se glasita:
»1.9 Relativna citiranost glede na svet;
1.10 Sredstva, pridobljena od agencije, za izvajanje raziskovalnih projektov in usposabljanje mladih raziskovalcev.«.
(2) V drugi točki prvega odstavka se v 2.7. kazalcu za besedo »družbenimi« dodata besedi »in kulturnimi«.
5. člen
(1) V prvem odstavku 35. člena se:
– 1.1. in 1.2. kazalec spremenita tako, da se glasita:
»1.1 Objave (ocena A1),
1.2 Citiranost na podlagi sistema Sicris (Web of Science – Wos, Scopus) (ocena A2),«,
– v 1.3 kazalcu se za besedo »in« oznaka »A4« nadomesti z »A1/2«,
– 1.3.3 kazalec se spremeni tako, da se glasi:
»1.3.3 Pomembni dosežki (in A1/2) in«.
(2) Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Kvantitativna ocena A1 se določi na podlagi upoštevanega števila točk v zbirki Sicris (COBISS) za objavljena raziskovalna dela za petletno obdobje in obdobje do datuma zaključka javnega razpisa v tekočem letu ter točk A', A" in A1/2. Upoštevano število točk v zbirki Sicris (COBISS) je enako Z1 + del (Z2 + S). Pri tem se število točk del (Z2 + S) upošteva v takem obsegu, da je upoštevano število točk v zbirki Sicris (COBISS) največ enako Z1 / 0,85. Za izračun točk 2. E (patent, sorta, pasma) se upošteva desetletno obdobje. To obdobje velja tudi za izračun A' in A''. Elementi enačbe Z1, Z2 in S so definirani v Prilogi 1 k temu pravilniku, formula za izračun ocene A1 je določena v metodologiji.«.
(3) Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Kvantitativna ocena A2 je določena na podlagi normiranega števila čistih citatov (WoS, Scopus) v obdobju zadnjih desetih let (dela, ki se citirajo v tem obdobju, so lahko objavljena tudi prej) in faktorja vpliva (Scopus) za objave v obdobju zadnjih petih let do datuma zaključka javnega razpisa iz sistema Sicris. Citati v zbirki Sicris so iz zbirke WoS ali Scopus, kjer se upoštevajo citati znanstvenih prispevkov, za katere obstaja polni bibliografski zapis. Zaradi razlike v številu citatov med zbirkama Wos in Scopus se upošteva večje število čistih citatov. Normiranje se opravi po kategorijah Wos, za revije, ki niso v Wos pa je normalizacijski faktor 1.«.
(4) V sedmem odstavku se beseda »ISI« nadomesti z besedo »JCR«.
(5) Deseti odstavek se črta.
(6) Dosedanji enajsti, dvanajsti, trinajsti, štirinajsti, petnajsti, šestnajsti in sedemnajsti odstavek postanejo deseti, enajsti, dvanajsti, trinajsti, štirinajsti, petnajsti in šestnajsti odstavek.
(7) V novem trinajstem odstavku se preglednica spremeni tako, da se glasi:
»
+----------------------------+--------------------+------------+
| Vrsta kvantitativne ocene |     Vir    | Maksimalno |
|              |          |število točk|
+----------------------------+--------------------+------------+
|A(1) – Objave        |Sicris (COBISS)   |   7   |
+----------------------------+--------------------+------------+
|A(2) – Citiranost      |Sicris (Web     |   10   |
|              |of Science)     |      |
+----------------------------+--------------------+------------+
|A(3) – Sredstva drugih   |agencija      |   10   |
|uporabnikov         |          |      |
+----------------------------+--------------------+------------+
                               «.
6. člen
36. člen se spremeni tako, da se glasi:
»36. člen
(mejna vrednost A1, A2, A3)
(1) Ocena za kazalce A1, A2 in A3 se pod mejno vrednostjo določi linearno med 0 in 7 oziroma 10. Mejne vrednosti so določene v metodologiji.
(2) Raziskovalci, ki imajo vrednost A1 večjo od mejne vrednosti, dobijo oceno 7, raziskovalci, ki imajo vrednost A2, A3 večjo od mejne vrednosti, dobijo oceno 10.
(3) Mejne vrednosti A1 mejna, A2 mejna in A3 mejna so določene tako, da so blizu najvišjih vrednosti slovenskih raziskovalcev.«.
7. člen
(1) V prvem odstavku 37. člena se za četrto alinejo dodajo nove peta, šesta in sedma alineja, ki se glasijo:
»– članek v reviji, ki ima IF 1,5-krat večji od spodnje meje zgornje četrtine revij SSCI področja (približno zgornjih 10%);
– članek v reviji, ki ima IF 1,5-krat večji od spodnje meje zgornje četrtine revij Scopus (za družboslovje; približno zgornjih 10%; kot IF se v zbirki Scopus uporablja faktor SNIP (Source Normalized Impact per Paper);
– članek v zgornji četrtini revij Scopus (uporablja se SNIP za humanistiko);«.
(2) Dosedanja peta alineja postane osma alineja in se spremeni tako, da se glasi:
»– članek v A kategoriji ERIH.«.
(3) V drugem odstavku se za prvo alinejo dodajo nove druga, tretja in četrta alineja, ki se glasijo:
»– članek v zgornji polovici revij SSCI področja;
– članek v zgornji polovici revij v Scopus (uporablja se SNIP za družboslovje);
– članek v zgornjih treh četrtinah revij v Scopus (uporablja se SNIP za humanistiko);«.
(4) Dosedanje druga, tretja in četrta alineja postanejo peta, šesta in sedma alineja.
(5) Nova peta alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– članek v A in B kategoriji ERIH oziroma A & HCI;«.
(6) Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Kvantitativna ocena A1/2 (pomembni dosežki v ocenjevalnem obdobju petih let) pomeni Sicris točke za objave v zgornji polovici revij iz zbirk Scopus in SSCI (za družboslovje) ter SCI (za vse druge vede), za humanistiko pa pomeni Sicris točke za objave v zgornjih treh četrtinah revij iz zbirk Scopus in SSCI.«.
(7) Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
8. člen
(1) V prvem odstavku 47. člena se besedilo »Vodje raziskovalnih projektov in programov, ki niso v predpisanih rokih predložili zahtevanih poročil, na naslednjem razpisu oziroma pozivu ne morejo sodelovati.« črta.
(2) Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Poročila o letni razporeditvi raziskovalnih ur morajo biti oddana na standardiziranih obrazcih in zajemajo delovne obremenitve članov programskih oziroma projektnih skupin.«.
(3) Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
(4) Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Vodje raziskovalnih programov, temeljnih, aplikativnih in podoktorskih raziskovalnih projektov ter mentorji mladih raziskovalcev, ki v predpisanih rokih ne predložijo zahtevanih poročil, na naslednjem razpisu oziroma pozivu ne morejo sodelovati kot vodje oziroma mentorji.«.
9. člen
V petem odstavku 57. člena se za besedo »vodje« dodata besedi »in člani«.
10. člen
(1) V drugem odstavku 58. člena se za besedo »koncesijo« dodata vejica in besedilo »v kateri so zaposleni«.
(2) Tretji odstavek se črta.
11. člen
(1) Drugi odstavek 59. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Prijavitelj lahko predlaga zamenjavo vodje raziskovalnega programa zaradi prenehanja delovnega razmerja, upokojitve, smrti ali iz drugega utemeljenega razloga. O zamenjavi odloča direktor na predlog ZSA.«.
(2) V tretjem odstavku se za besedo »na« besedi »osnovi predloga« nadomestita z besedo »predlog«.
(3) Četrti odstavek se črta.
12. člen
(1) Tretji odstavek 62. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Minimalni letni obseg financiranja programske skupine, ki deluje samo v JRZ, je 2,5 FTE kategorije cene raziskovalne ure A, v drugih JRO oziroma RO s koncesijo pa je 1 FTE kategorije cene raziskovalne ure A.«.
(2) Dodata se nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»(4) Minimalni letni obseg financiranja infrastrukturne skupine je 1 plačni del FTE.
(5) Kadar pri izvajanju raziskovalnega programa sodeluje več JRO oziroma RO s koncesijo, znaša minimalni obseg letnega financiranja na posamezni JRO oziroma RO s koncesijo 170 raziskovalnih ur letno.«.
(3) Dosedanja četrti in peti odstavek postaneta šesti in sedmi odstavek.
13. člen
63. člen se spremeni tako, da se glasi:
»63. člen
(spodbujanje odličnosti)
(1) V skladu s proračunskimi možnostmi lahko agencija vsako leto na podlagi javnega poziva poveča financiranje raziskovalnih programov.
(2) Finančno povečanje raziskovalnega programa temelji na ovrednotenju podatkov, ki se nanašajo na programske skupine, in sicer po naslednjih kriterijih:
– raziskovalna uspešnost raziskovalca oziroma skupine raziskovalcev,
– družbeno-ekonomska oziroma kulturna relevantnost raziskovalnih rezultatov raziskovalca oziroma skupine raziskovalcev.
(3) Za ocenjevanje po kriteriju raziskovalna uspešnost raziskovalca oziroma skupine raziskovalcev se uporabljata naslednja kazalca:
1.9 Relativna citiranost glede na svet,
1.10 Sredstva, pridobljena od agencije, za izvajanje raziskovalnih projektov in usposabljanje mladih raziskovalcev.
(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se pri humanistiki uporablja le kazalec 1.10. Za humanistiko se kot merili ločeno vrednotijo sredstva iz raziskovalnih projektov in sredstva za usposabljanje mladih raziskovalcev.
(5) Za ocenjevanje po kriteriju družbeno-ekonomska oziroma kulturna relevantnost raziskovalnih rezultatov raziskovalca oziroma skupine raziskovalcev se uporabljata naslednja kazalca:
2.1 Sredstva drugih uporabnikov (ocena A3),
2.2 Izkazana pedagoška dejavnost kot visokošolski učitelj.
(6) Obdobje vrednotenja kazalcev se določi v metodologiji.
(7) Merila za vrednotenje kazalcev, ki temeljijo na sredstvih, so podrobneje določena v metodologiji. Sredstva se vrednotijo relativno glede na sredstva za programsko financiranje posamezne skupine. Sredstva drugih uporabnikov se vrednotijo s tremi merili ločeno glede na vir, in sicer:
– sredstva iz gospodarstva,
– sredstva iz evropskih in mednarodnih projektov,
– sredstva drugih ministrstev.
(8) Agencija izračuna povprečne vrednosti meril za vsako vedo v Republiki Sloveniji. Do povečanja sredstev so upravičene le tiste programske skupine, ki so nadpovprečne v Republiki Sloveniji glede na vedo, v kateri delujejo. Nadpovprečnost se ugotavlja za vsako merilo posebej. Do financiranja po tem členu so v obdobju do izteka financiranja raziskovalnega programa upravičene programske skupine, ki izkazujejo nadpovprečnost po vsaj enem merilu kriterija raziskovalna uspešnost raziskovalca oziroma skupine raziskovalcev in po vsaj enem merilu kriterija družbeno-ekonomska oziroma kulturna relevantnost raziskovalnih rezultatov raziskovalca oziroma skupine raziskovalcev. Sredstva se lahko povečajo največ do povprečne vrednosti merila, s katerim merimo kazalec 1.10 iz tretjega odstavka tega člena.
(9) Pri relativni citiranosti glede na svetovno povprečje se šteje za nadpovprečno tista programska skupina, ki ima vrednost kazalca oziroma merila večjo od 1,0.
(10) Infrastrukturna skupina se lahko dodatno financira, če so sredstva zagotovljena v okviru financiranja mednarodne raziskovalne infrastrukture.
(11) Agencija pripravi za ZSA predlog ocen za raziskovalni program. Sklep o višini dodatnega financiranja za posamezni raziskovalni program sprejme direktor na predlog ZSA. Odločbo o dodatnem financiranju za RO s koncesijo sprejme minister v skladu z določbami podzakonskega akta, ki ureja koncesijo za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti. Dodeljena sredstva se štejejo med sredstva za programsko financiranje.
(12) Če se povečano financiranje na podlagi poziva začne 1. januarja prihodnjega leta, se za tiste raziskovalne programe, za katere se obdobje financiranja izteče s koncem tekočega leta, pridobljeni podatki iz prijave uporabijo v postopku, določenem v 67. členu tega pravilnika. V takem primeru se odloči o obsegu raziskovalnega programa v novem obdobju financiranja, o povečanju financiranja na podlagi tega člena pa se ne odloča.«.
14. člen
64. člen se spremeni tako, da se glasi:
»64. člen
(poziv)
(1) Poziv za vložitev prijav za financiranje raziskovalnih in infrastrukturnih programov se izda v letu pred iztekom financiranja. Sklep o izdaji poziva sprejme direktor.
(2) S sklepom iz prejšnjega odstavka se določi število raziskovalnih programov, ki jih lahko prijavi posamezni izvajalec. Pri tem se upošteva sklep ministra o razpisu za koncesije in o določitvi števila raziskovalnih programov, ki jih lahko prijavi posamezna RO s koncesijo.
(3) Če se JRO ali RO s koncesijo, ki ima večje število raziskovalnih programov, odloči, da bi raziskovalni program, katerega financiranje se izteka, želela priključiti h kateremu od svojih drugih raziskovalnih programov, ali ga kako drugače preoblikovati, o svoji nameri obvesti agencijo, da ji omogoči pripravo prijave v elektronski obliki. JRO ali RO s koncesijo v takem primeru prijavi ustrezno preoblikovane raziskovalne programe.
(4) RO, ki še nima raziskovalnega ali infrastrukturnega programa, lahko prijavi nov raziskovalni ali infrastrukturni program le v primeru, da je RO ob prijavi nosilec vsaj enega raziskovalnega projekta ali ima zaposlenega vsaj enega mladega raziskovalca, ki ga sofinancira agencija.«.
15. člen
V 65. členu se za besedo »členom« črtata vejica in besedilo »razen 9. točke 12. člena«.
16. člen
V četrtem odstavku 66. člena se beseda »navedeni« nadomesti z besedo »navedene«.
17. člen
67. člen se spremeni tako, da se glasi:
»67. člen
(vodenje postopka za raziskovalne programe)
(1) Za izvedbo ocenjevanja prijav, prispelih na poziv oziroma razpis, ZSA imenuje strokovno telo za ocenjevanje raziskovalnih programov. Vodja programa ne more biti član strokovnega telesa.
(2) Agencija članom strokovnega telesa za ocenjevanje raziskovalnih programov za vsak na poziv ali razpis prijavljeni raziskovalni program pripravi gradivo, ki vsebuje prijavno dokumentacijo, kvantitativne podatke o dosedanjem delu programske skupine ter ocenjevalni obrazec. Za raziskovalne programe na posameznem raziskovalnem področju, ki se ne bodo zaključili v prihodnjem letu, agencija pripravi kvantitativne podatke o dosedanjem delu programske skupine.
(3) Če RO oziroma RO s koncesijo prijavi nov raziskovalni program, se ocenijo rezultati članov, ki jih prijavitelj prijavi v programski skupini za izvajanje raziskovalnega programa.
(4) Vsako prijavo raziskovalnega programa ocenita najmanj dva tuja recenzenta. Recenzent ocenjuje posamezne sestavine ocenjevanja tako, da izpolni ocenjevalni list, ki vsebuje številčne ocene po posameznih kriterijih. Recenzent k oceni za vsak posamezen kriterij poda opisno oceno, v kateri navede razloge za dodeljeno oceno.
(5) Rezultat obravnave na strokovnem telesu za ocenjevanje raziskovalnih programov je predlog prednostnega seznama prijav raziskovalnih programov z obdobjem financiranja raziskovalnega programa, ki je lahko 3, 4, 5 ali 6 let.
(6) ZSA na podlagi predloga strokovnega telesa za ocenjevanje raziskovalnih programov oblikuje in sprejme predlog prednostnega seznama programov, ki se priporočijo za nadaljnje financiranje oziroma se začnejo na novo financirati, ter seznam zavrnjenih raziskovalnih programov. ZSA v predlogu prednostnega seznama programov pri posameznem raziskovalnem programu določi letni obseg raziskovalnih ur. Pri tem upošteva letni obseg raziskovalnih ur v obdobju, ki se zaključuje, ter kriterije in kazalce iz 63. člena. Način določanja letnega obsega raziskovalnih ur je podrobneje določen v metodologiji.
(7) Skupno financiranje RO oziroma RO s koncesijo za vse raziskovalne programe znotraj RO oziroma RO s koncesijo se praviloma ne spreminja.«.
18. člen
Za 67. členom se doda nov 67.a člen, ki se glasi:
»67.a člen
(vodenje postopka za infrastrukturne programe)
(1) Za izvedbo ocenjevanja prijav infrastrukturnih programov, prispelih na poziv oziroma razpis, ZSA imenuje strokovno telo za ocenjevanje infrastrukturnih programov. Vodja infrastrukturnega programa ne more biti član strokovnega telesa.
(2) Vsako prijavo infrastrukturnega programa ocenita najmanj dva recenzenta. Recenzent ocenjuje posamezne sestavine ocenjevanja tako, da izpolni ocenjevalni list, ki vsebuje številčne ocene po posameznih kriterijih. Recenzent k oceni pri vsakem posameznem kriteriju poda opisno oceno, v kateri navede razloge za dodeljeno oceno.
(3) Rezultat obravnave na strokovnem telesu za ocenjevanje infrastrukturnih programov je predlog prednostnega seznama prijav infrastrukturnih programov, vključno s predlogom letnega obsega raziskovalnih ur.
(4) ZSA obravnava predlog prednostnega seznama prijav iz prejšnjega odstavka in sprejme predlog prednostnega seznama infrastrukturnih programov, ki se financirajo, ter predlog seznama zavrnjenih infrastrukturnih programov.
(5) Obdobje trajanja financiranja infrastrukturnih programov je 6 let. Trajanje financiranja novo sprejetih infrastrukturnih programov v ciklusu financiranja obstoječih programov se prilagodi ciklusu financiranja obstoječih infrastrukturnih programov, tako da je prvo obdobje ustrezno krajše.
(6) Skupno financiranje RO oziroma RO s koncesijo glede infrastrukturnih programov se praviloma ne spreminja.«.
19. člen
(1) V prvem odstavku 68. člena se za besedo »ocenjevanje« dodata besedi »raziskovalnih programov«.
(2) V drugem odstavku se v 1.3. kazalcu za besedo »in« oznaka »A4« nadomesti z »A1/2«.
(3) V tretjem odstavku se za 2.3. kazalcem doda besedilo:
»2.7. Izkazane povezave z industrijo oziroma družbenimi in kulturnimi dejavnostmi;
2.8. Avtorstvo/soavtorstvo patentov, standardov, licenc, novih proizvodov, tehnologij in tehnoloških rešitev, inovacij;
2.9. Ustanoviteljstvo/soustanoviteljstvo spin-off podjetja;«.
(4) Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(7) Skupna ocena, ki jo za posamezni raziskovalni program določi strokovno telo za ocenjevanje raziskovalnih programov, je povprečje ocen recenzentov, najboljša ali najslabša ocena recenzentov. Pri določitvi skupne ocene lahko strokovno telo za ocenjevanje raziskovalnih programov upošteva tudi kvantitativne podatke iz drugega odstavka 67. člena pravilnika. Na tej podlagi se raziskovalni programi razdelijo na: vrhunski, zelo kakovosten, kakovosten, manj kakovosten in nekakovosten program. Od te razvrstitve je odvisno obdobje financiranja:
+-----------------------+-----------------------+
|vrhunski program    | 6-letno financiranje |
+-----------------------+-----------------------+
|zelo kakovosten    | 5-letno financiranje |
|program        |            |
+-----------------------+-----------------------+
|kakovosten program   | 4-letno financiranje |
+-----------------------+-----------------------+
|manj kakovosten    | 3-letno financiranje |
|program        |            |
+-----------------------+-----------------------+
|nekakovosten program  | ukinitev – zavrnitev |
+-----------------------+-----------------------+
                        «.
20. člen
(1) Za prvim odstavkom 69. člena se doda drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ko RO oziroma RO s koncesijo, ki infrastrukturnega programa še ni izvajala, prijavi nov infrastrukturni program, se prijava oceni po kriterijih 8 in 5 iz tabele G.I.2.: Kriteriji za ocenjevanje prijavljenih infrastrukturnih programov in največje število točk za posamezen kriterij iz prejšnjega odstavka.«.
(2) Dosedanji drugi, tretji, četrti in peti odstavek postanejo tretji, četrti, peti in šesti odstavek.
(3) Novi šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Strokovno telo za ocenjevanje infrastrukturnih programov določi skupno oceno za infrastrukturni program na podlagi ocen po kriterijih in infrastrukturne programe razdeli na: vrhunski, kakovosten in manj kakovosten program:
+-----------------------+----------------+
|vrhunski program    |    3    |
+-----------------------+----------------+
|kakovosten program   |    2    |
+-----------------------+----------------+
|manj kakovosten    |    1    |
|program        |        |
+-----------------------+----------------+
                    «.
21. člen
Šesti odstavek 71. člena se črta.
22. člen
(1) Tretji odstavek 74. člena se črta.
(2) Dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek.
23. člen
(1) Na koncu prvega odstavka 77. člena se črta ena pika.
(2) Za drugim odstavkom se dodajo tretji, četrti in peti odstavek, ki se glasijo:
»(3) Če med izvajanjem projekta vodji projekta pri prijavitelju preneha delovno razmerje, lahko raziskovalna organizacija, v kateri je vodja projekta na novo sklenil delovno razmerje, in je vpisana v evidenco RO pri agenciji na zahtevo vodje projekta postane nova sodelujoča organizacija pri izvedbi projekta s številom raziskovalnih ur, kolikor jih je imel vodja projekta in člani pri projektu.
(4) Če po prejemu obvestila iz 26. člena tega pravilnika vodji projekta pri prijavitelju preneha delovno razmerje, lahko raziskovalna organizacija, v kateri je vodja projekta na novo sklenil delovno razmerje, in je vpisana v evidenco RO pri agenciji na zahtevo vodje projekta postane nova sodelujoča organizacija pri izvedbi projekta z največ polovico raziskovalnih ur za celotni projekt.
(5) O novi sodelujoči organizaciji pri izvedbi projekta iz tretjega in četrtega člena odloča direktor na predlog ZSA. Preden ZSA sprejme predlog sklepa, preveri, ali nova sodelujoča organizacija izpolnjuje pogoje glede dostopa do raziskovalne infrastrukture, ki je potrebna za izvajanje projekta.«.
24. člen
V drugem odstavku 81. člena se za besedo »člena« doda besedilo »ter nov projekt«.
25. člen
V prvem odstavku 85. člena se v prvem stavku za besedo »področjih« črta besedilo »(pri fiziki se posebej upošteva podpodročje fizika delcev)«.
26. člen
V tretjem odstavku 86. člena se v drugem stavku črta besedilo »pri kriterijih: raziskovalno oziroma razvojna kakovost prijave, relevantnost in potencialni vpliv prijave ter izvedljivost predloga projekta,«.
27. člen
V tretjem odstavku 87. člena se za besedo »ocen« doda besedilo »po posameznih kriterijih ocenjevanja, z navedbo razlogov, ki so bili odločilni za prejete ocene.«.
28. člen
(1) V prvem odstavku 88. člena se besedo »dokumentaciji« nadomesti z besedo »dokumentacijo«.
(2) Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Rezultat panel razprave je razvrstitev projektov znotraj posameznih vrst projektov in področij. Ocena projekta je sestavljena kot povprečna ocena. Panel posebej obravnava predloge projektov, pri katerih se ocene recenzentov bistveno razlikujejo, in se odloči, ali povprečje ocen dejansko odraža vrednost predlaganega projekta. Če povprečje ne odraža vrednosti projekta, lahko panel izloči največ eno oceno in izračuna novo povprečje brez izločene ocene oziroma upošteva preostalo oceno. Panel mora obravnavati predloge projektov, pri katerih ena ocena odstopa najmanj za +/- 10% od povprečja ocen.«.
29. člen
V tretjem odstavku 89. člena se v 2.7. kazalcu za besedo »družbenimi« dodata besedi »in kulturnimi«.
30. člen
(1) V prvem odstavku 96. člena se na koncu prvega stavka pika nadomesti z vejico, besedilo »Če ni član programske skupine, kandira« pa se nadomesti z besedo »oziroma«.
(2) Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Prijavo za mentorja, ki kandidira na raziskovalnem področju, ki ni v skladu niti s področjem raziskovalnega programa niti s področjem, navedenim v zbirkah podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti pri agenciji (evidenca RO), pregledajo člani ZSV, ki je odgovoren za področje prijave, in v primeru kandidature na neustrezno področje predlagajo prerazporeditev na drugo ustrezno področje. V obrazložitvi člani ZSV upoštevajo predvsem OECD (SCI, SSCI) področja objav kandidata za mentorja in vsebino prijave. Predlog spremembe področja obravnavajo tudi člani ZSV, pristojnega za področje, na katerega bi se kandidata prerazporedilo. Agencija predlog pošlje občasnemu strokovnemu telesu, da o predlogu odloči.«.
31. člen
(1) V tretjem odstavku 100. člena se v prvi alineji za besedama »drugih RO« doda besedilo »(univerza se šteje kot ena RO)«.
(2) V tretjem odstavku se druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– Pri delitvi mentorskih mest je za posamezna raziskovalna področja znotraj ved izhodišče zaokroženo na povprečno število mentorskih mest v zadnjih treh letih. Možna odstopanja od izhodiščne vrednosti so določena v metodologiji. Odstopanja za velika raziskovalna področja so lahko drugačna od odstopanj za majhna raziskovalna področja. Velika raziskovalna področja se opredelijo v metodologiji.«.
(3) V četrtem odstavku se v prvem stavku besedilo »največ za dve večje kot je bilo povprečno število izbranih mentorjev v zadnjih treh letih (zaokroženo)« nadomesti z besedilom »za največ eno večje od maksimalnega števila iz prejšnjega odstavka«.
(4) V petem odstavku se na koncu besedila doda stavek, ki se glasi: »Če pri izbiri kandidatov za mentorje na podlagi prve in druge alineje iz prvega odstavka tega člena pride do večjih nesorazmerij med področji posamezne vede, lahko ZSA izbere ustrezno število najslabše ocenjenih kandidatov na področjih s prevelikim številom dodeljenih mentorskih mest in ta mentorska mesta razporedi na druga področja v vedi.«.
32. člen
102. člen se spremeni tako, da se glasi:
»RO izberejo kandidate za mlade raziskovalce v skladu s predpisi, ki urejajo zaposlovanje v javnem sektorju, svojimi internimi predpisi, pogoji, ki jih določa ta pravilnik, in v soglasju z izbranimi mentorji.«.
33. člen
(1) V drugi alineji prvega odstavka 103. člena se za besedno zvezo »študiju druge stopnje« besedilo »(brez diplome)« črta.
(2) Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Agencija ne financira kandidatov za mlade raziskovalce, ki se ob podpisu pogodbe vpisujejo kot absolventi, in kandidatov, ki so že bili financirani v programu mladih raziskovalcev.«.
34. člen
V prvem odstavku 104. člena se v šesti alineji za besedo »pri« doda beseda »razvojno-«.
35. člen
105. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) RO morajo izbiro kandidatov za mlade raziskovalce opraviti do konca avgusta tekočega leta in do 1. septembra sporočiti agenciji imena izbranih mladih raziskovalcev. Agenciji pošljejo izjavo, da so bili kandidati izbrani v skladu z določbo 102. člena tega pravilnika.
(2) Če RO do 1. septembra tekočega leta agenciji ne sporočijo imen kandidatov za mlade raziskovalce, mentorji izgubijo možnost financiranja usposabljanja mladih raziskovalcev, pridobljeno na podlagi razpisa.
(3) Če RO agenciji pravočasno sporoči ime kandidata za mladega raziskovalca, pa ta odstopi od mesta mladega raziskovalca, preden se usposabljanje začne izvajati, lahko RO naknadno, vendar najpozneje do konca tekočega leta, sporoči ime novega kandidata, ki je bil prav tako izbran v skladu z določbami 102. člena pravilnika.«.
36. člen
Drugi odstavek 106. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Kategorija cene raziskovalne ure za mladega raziskovalca se določi na podlagi kategorije cene raziskovalne ure programske skupine mentorja. Če mentor ni član programske skupine, se kategorija cene raziskovalne ure za mladega raziskovalca določi na podlagi kategorije cen raziskovalnih ur raziskovalnih projektov znotraj raziskovalne skupine (ta se določi na podlagi prevladujoče kategorije cen raziskovalnih ur raziskovalnih projektov znotraj raziskovalne skupine). Če raziskovalna skupina nima raziskovalnih projektov, ki jih iz državnega proračuna sofinancira agencija, se kategorija cene raziskovalne ure določi na podlagi kategorije cen raziskovalnih ur raziskovalnih projektov znotraj RO. Če tudi RO nima raziskovalnih projektov, ki jih iz državnega proračuna sofinancira agencija, se za mladega raziskovalca uporabi kategorija cene raziskovalne ure A. Kategorija cene raziskovalne ure se določi glede na stanje, ko se je preverjalo, ali mentor izpolnjuje pogoje iz 95. člena tega pravilnika. Tako določena kategorija cene raziskovalne ure velja za celotno obdobje usposabljanja. Mladi raziskovalec je član programske skupine, katere član je mentor, ali raziskovalne skupine, katere član je mentor, če mentor ni v programski skupini.«.
37. člen
V prvem odstavku 112. člena se:
– za besedama »RO je« besedilo »najkasneje do desetega v mesecu« črta;
– za besedama »bolezenska odsotnost« dodata vejica in besedilo »v roku, navedenem v pogodbi«.
38. člen
(1) Prvi odstavek 113. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) RO lahko predlaga zamenjavo mentorja zaradi prenehanja delovnega razmerja mentorja, upokojitve, smrti mentorja in enoletne dokumentirane odsotnosti mentorja. Če gre za zamenjavo mentorja, ki ne vpliva na druga pogodbena določila, in RO zagotovi, da predlagani mentor deluje na istem raziskovalnem področju kakor prvotni mentor in mladi raziskovalec, o zamenjavi odloča direktor.«.
(2) Za prvim odstavkom se doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) O zamenjavi mentorja iz drugih utemeljenih razlogov in o zamenjavah, ki niso opredeljene v prejšnjem odstavku, odloča direktor na predlog ZSA.«.
(3) Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
39. člen
Prvi odstavek 114. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Sredstva agencije se smejo uporabljati le za namene in v razmerjih, ki so določeni v uredbi, ki ureja normative in standarde za izvajanje raziskovalne dejavnosti, in v pogodbi.«.
40. člen
(1) Drugi odstavek 116. člena se črta.
(2) Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek in se spremeni tako, da se glasi:
»(2) RO lahko zaprosi za podaljšanje roka zaključka usposabljanja, za katerega agencija ne zagotavlja finančnih sredstev, za čas do enega leta in navede vzroke za zamudo, razen za mlade raziskovalce s področja medicine, ki po izteku financiranja doktorskega usposabljanja pridobijo status pripravnika, specializanta ali začnejo s sekundariatom, za katere je možno podaljšanje do dveh let, za kar agencija ne zagotavlja finančnih sredstev. O podaljšanju s sklepom odloči direktor agencije na predlog ZSA.«.
41. člen
V prvem odstavku 142. člena se v prvi alineji besedilo »s faktorjem odmevnosti nad 15« nadomesti z besedilom »znotraj A"«.
42. člen
(1) V drugem odstavku 144. člena se preglednica spremeni tako, da se glasi:
»
+----------------+------------------------------+-------------+
| Št. kriterija |      Kriterij      | Največje št.|
| iz 33. člena |               |   točk  |
+----------------+------------------------------+-------------+
|1        |Raziskovalna uspešnost    |   30   |
|        |raziskovalca oziroma skupine |       |
|        |raziskovalcev         |       |
+----------------+------------------------------+-------------+
|2        |Družbeno-ekonomska oziroma  |   10   |
|        |kulturna relevantnost     |       |
|        |raziskovalnih rezultatov   |       |
|        |raziskovalca oziroma skupine |       |
|        |raziskovalcev         |       |
+----------------+------------------------------+-------------+
|4        |Relevantnost in potencialni  |   10   |
|        |vpliv prijave         |       |
+----------------+------------------------------+-------------+
|        |Skupaj            |   50   |
+----------------+------------------------------+-------------+
                               «.
(2) Za tretjim odstavkom se doda četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Za ocenjevanje pri kriteriju Družbeno-ekonomska oziroma kulturna relevantnost raziskovalnih rezultatov raziskovalca oziroma skupine raziskovalcev se uporabljajo naslednji kazalci:
2.7 Izkazane povezave z industrijo oziroma družbenimi in kulturnimi dejavnostmi;
2.8 Avtorstvo/soavtorstvo patentov, standardov, licenc, novih proizvodov, tehnologij in tehnoloških rešitev, inovacij;
2.9 Ustanoviteljstvo/soustanoviteljstvo spin-off podjetja.«.
(3) Dosedanji četrti, peti in šesti odstavek postanejo peti, šesti in sedmi odstavek.
43. člen
V 149. členu se na koncu besedila doda besedilo »Vodja znanstvenega sestanka mora biti evidentiran kot raziskovalec v evidenci RO.«.
44. člen
(1) Prvi odstavek 157. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Prijava mora biti pripravljena na podlagi pridobljenih ponudb, evidentiranih v sistemu COBISS.SI. Seznam za naročilo mednarodne literature je priloga k prijavi.«.
(2) V drugem odstavku se besedi »predloženih ponudb« nadomestita z besedilom »ponudb iz predloženega seznama«.
45. člen
V 161. členu se za šestim odstavkom doda sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Revije v okviru konzorcija, ki jih naroča in plačuje posamezna knjižnica, so del rednega financiranja in se vrednotijo na podlagi ocen, ki se jim doda 2 točki za vsakih 10% nabav. Revije, ki so dostopne v elektronski obliki v okviru konzorcijev in niso pogoj za konzorcij, se ne vrednotijo.«.
46. člen
Priloga 2 se nadomesti z novo Prilogo 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
47. člen
(prehodna določba)
(1) Za mlade raziskovalce, katerih usposabljanje je agencija financirala pred uveljavitvijo tega pravilnika, se kategorija cene raziskovalne ure do zaključka usposabljanja ne spreminja ne glede na zamenjave iz 113. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11 in 45/12).
(2) Za mlade raziskovalce, katerih usposabljanje je agencija financirala pred uveljavitvijo tega pravilnika, se podaljšanje roka za zaključek usposabljanja izvede v skladu s tretjim odstavkom 40. člena tega pravilnika.
48. člen
(veljavnost pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-13/2012-1
Ljubljana, 30. septembra 2013
EVA 2012-1647-0005
dr. Rado Bohinc l.r.
predsednik
upravnega odbora ARRS

AAA Zlata odličnost