Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2013 z dne 30. 9. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2013 z dne 30. 9. 2013

Kazalo

2958. Pravila o spremembah in dopolnitvah Pravil o postopku za izvajanje Uredbe (ES) št. 715/2009 o pogojih za dostop do prenosnih omrežij zemeljskega plina in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1775/2005, stran 9004.

Na podlagi drugega odstavka 31. člena in devetega odstavka 31.e člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10, 37/11 – Odl. US, 10/12 in 94/12 – ZDoh) družba PLINOVODI d.o.o., kot izvajalec gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja prenosnega omrežja zemeljskega plina, po pridobitvi soglasja sveta Javne agencije Republike Slovenije za energijo št. 25-14/2013-16/336, z dne 24. 9. 2013, izdaja
P R A V I L A
o spremembah in dopolnitvah Pravil o postopku za izvajanje Uredbe (ES) št. 715/2009 o pogojih za dostop do prenosnih omrežij zemeljskega plina in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1775/2005
1. člen
V Pravilih o postopku za izvajanje Uredbe (ES) št. 715/2009 o pogojih za dostop do prenosnih omrežij zemeljskega plina in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1775/2005 (Uradni list RS, št. 68/12) se v 2. členu doda nova četrta alineja, ki se glasi:
»– postopke za upravljanje prezasedenosti v primeru pogodbene prezasedenosti,«.
2. člen
Za 18. členom se doda novo IV.a poglavje, ki se glasi: »IV.a POSTOPKI UPRAVLJANJA PREZASEDENOSTI V PRIMERU POGODBENE PREZASEDENOSTI«, ter novi 18.a–18.k člen, ki se glasijo:
»18.a člen
Operater prenosnega sistema izvaja postopke upravljanja prezasedenosti v primeru pogodbene prezasedenosti, z namenom vračanja neizkoriščenih zmogljivosti nazaj na trg tako, da se prerazporedijo v rednem postopku dodeljevanja kot zagotovljene zmogljivosti.
Operater prenosnega sistema ob nastanku stanja pogodbene prezasedenosti na svoji spletni strani objavi obdobje pogodbene prezasedenosti na posamezni mejni vstopni in mejni izstopni točki prenosnega sistema ter o tem obvesti Agencijo.
18.b člen
Postopki iz prejšnjega člena se uporabljajo za mejne vstopne točke ter mejne izstopne točke prenosnega sistema s sosednjimi prenosnimi sistemi (interkonekcijske točke).
18.c člen
V primeru pogodbene prezasedenosti se uporabijo naslednji postopki upravljanja prezasedenosti:
1. predaja pogodbenih zmogljivosti,
2. mehanizem dolgoročne uporabe ali izgube zmogljivosti,
3. povečanje zmogljivosti s programom prevelikega zakupa in ponovnega odkupa.
Operater prenosnega sistema najprej dodeli dodatne zmogljivosti, pridobljene na podlagi postopkov upravljanja prezasedenosti v primeru pogodbene prezasedenosti iz 1. točke prejšnjega odstavka nato tiste iz 2. točke prejšnjega odstavka in nazadnje dodeli druge dodatne zmogljivosti.
18.č člen
V primeru pogodbene prezasedenosti operater prenosnega sistema ugotovi in ponudi vse dodatne zmogljivosti, ki izhajajo iz uporabe postopkov upravljanja prezasedenosti, v rednem postopku dodeljevanja zmogljivosti.
Dodatne zmogljivosti, ki izhajajo iz uporabe postopkov upravljanja prezasedenosti v primeru pogodbene prezasedenosti dodeli operater prenosnega sistema šele takrat, ko so razporejene vse zagotovljene zmogljivosti v okviru tehnične zmogljivosti.
1. Predaja pogodbenih zmogljivosti
18.d člen
Uporabnik sistema lahko v primeru pogodbene prezasedenosti in za obdobje pogodbene prezasedenosti preda operaterju prenosnega sistema zakupljene zagotovljene zmogljivosti na interkonekcijski točki, za časovno obdobje daljše od enega dne, in sicer najmanj 3 delovne dni pred želenim datumom predaje. Vzorec obvestila o predaji se nahaja na spletni strani operaterja prenosnega sistema.
Uporabnik sistema ohrani svoje pravice in obveznosti iz pogodbe o prenosu, dokler operater prenosnega omrežja predanih zagotovljenih zmogljivosti dejansko ne prerazporedi in do obsega zmogljivosti, ki jih operater prenosnega sistema ne prerazporedi.
Uporabnik sistema mora nemudoma obvestiti operaterja prenosnega sistema, če po prejemu obvestila o predaji s strani operaterja prenosnega sistema, za predane zagotovljene zmogljivosti sklene pogodbo na sekundarnem trgu.
Operater prenosnega sistema prerazporedi predane zmogljivosti po vrstnem redu prejetja obvestil o predaji.
18.e člen
Zmogljivosti se prerazporedijo s sklenitvijo pogodbe o prenosu za predane zmogljivosti z drugim uporabnikom. Ko se za predane zmogljivosti sklene pogodba o prenosu se šteje, da je operater prenosnega sistema sprejel ponudbo uporabnika sistema o predaji zmogljivosti ter da je sklenjen k pogodbi o prenosu aneks o prerazporeditvi, o čemer sistemski operater uporabnika nemudoma obvesti z aneksom o prerazporeditvi.
V aneksu o prerazporeditvi med operaterjem prenosnega sistema ter uporabnikom sistema se ugotovi, da se obseg zmogljivosti iz pogodbe o prenosu zmanjša za obseg, ki je bil zaradi postopka upravljanja prezasedenosti prerazporejen in za katerega je bila sklenjena pogodba o prenosu z drugim uporabnikom sistema.
18.f člen
Po sklenitvi aneksa o prerazporeditvi, uporabnik sistema za predane in prerazporejene zagotovljene zmogljivosti ne sme skleniti pogodbe na sekundarnem trgu.
2. Mehanizem dolgoročne uporabe ali izgube zmogljivosti
18.g člen
Operater prenosnega sistema zagotavlja Agenciji za posamezno interkonekcijsko točko podatke o dnevnem obsegu izkoriščanja pogodbenih zmogljivosti veljavnih pogodb o prenosu, ki so sklenjene za obdobje daljše od enega leta ter pogodb o prenosu, ki so sklenjene za krajše časovno obdobje, ki so skupno sklenjene za neprekinjeno obdobje vsaj dveh let. Operater prenosnega sistema pošilja predmetne informacije Agenciji do 15. 11. vsako leto, za obdobje od 1. 4. do 30. 9. istega leta ter do 15. 5. vsako leto, za obdobje od 1. 10. predhodnega leta do 31. 3. istega leta.
Po prejemu odločbe Agencije, da mora operater prenosnega sistema delno ali v celoti preklicati pogodbene zmogljivosti na mejnih vstopnih ali izstopnih točkah, ki se sistematično nezadostno izkoriščajo, operater prenosnega sistema o tem obvesti uporabnike sistema, ki imajo s pogodbo o prenosu dodeljene take zmogljivosti.
Preklic je lahko za del zmogljivosti ali celoten obseg zmogljivosti ter za določen čas ali za preostanek veljavnega pogodbenega časa.
Uporabnik sistema ohrani svoje pravice in obveznosti iz pogodbe o prenosu, dokler operater prenosnega sistema preklicanih zmogljivosti dejansko ne prerazporedi in do obsega zmogljivosti, ki jih operater prenosnega sistema ne prerazporedi.
Preklicane zmogljivosti se prerazporedijo s sklenitvijo pogodbe o prenosu, in sicer za preklicane zmogljivosti z drugim uporabnikom sistema. Ko se za preklicane zmogljivosti sklene pogodba o prenosu se šteje, da je sklenjen aneks o prerazporeditvi preklicanih zmogljivosti, o čemer sistemski operater uporabnika nemudoma obvesti z aneksom o prerazporeditvi preklicanih zmogljivosti.
V aneksu o prerazporeditvi preklicanih zmogljivosti med operaterjem prenosnega sistema ter uporabnikom sistema se ugotovi, da se obseg zmogljivosti iz pogodbe o prenosu zmanjša za obseg, ki je bil zaradi postopka upravljanja prezasedenosti preklican ter prerazporejen in za katerega je bila sklenjena pogodba o prenosu z drugim uporabnikom sistema.
3. Program prevelikega zakupa in ponovnega odkupa
18.h člen
Operater prenosnega sistema ponuja poleg zagotovljenih zmogljivosti v okviru tehničnih zmogljivosti interkonekcijske točke še dodatne zagotovljene zmogljivosti iz programa prevelikega zakupa in ponovnega odkupa, in sicer ob upoštevanju tehničnih pogojev, kot so kalorična vrednost, temperatura in pričakovana potrošnja.
18.i člen
Operater prenosnega sistema ponuja za posamezen dan v letu dodatne zagotovljene zmogljivosti na posamezni interkonekcijski točki, kot dnevne zmogljivosti, v kolikor statistični podatki za posamezen dan v letu izkazujejo izpolnjenost naslednjih pogojev:
– da je bila predmetna interkonekcijska točka v zadnjih petih letih pogodbeno prezasedena,
– da so bile vsako leto v zadnjih treh letih za predmetno interkonekcijsko točko sklenjene pogodbe o prenosu za prekinljive zmogljivosti, skladno s katerimi se je izvajal prenos in ki niso bile prekinjene s strani operaterja prenosnega sistema in,
– da je bila na predmetni interkonekcijski točki v zadnjih petih letih vsako leto na razpolago neizkoriščena zmogljivost v višini najmanj 10% tehnične zmogljivosti.
Operater prenosnega sistema pri določitvi dodatnih zmogljivosti iz programa prevelikega zakupa in ponovnega odkupa ustrezno upošteva tudi dodatne zmogljivosti, ki so na razpolago iz ostalih ukrepov za upravljanje pogodbene prezasedenosti.
Ne glede na predhodna določila tega člena, sme operater prenosnega sistema v prvem letu po uveljavitvi predmetnega postopka upravljanja prezasedenosti objaviti dodatne zmogljivosti samo v takem obsegu, da skupne zmogljivosti, katere operater prenosnega sistema ponuja iz naslova ukrepov za upravljanje pogodbene prezasedenosti, ne presegajo 5% tehnične zmogljivosti predmetne interkonekcijske točke. Meja 5% iz prejšnjega stavka se v drugem letu po uveljavitvi predmetnega postopka upravljanja prezasedenosti poveča na 10%, v tretjem letu in naslednjih letih pa na 15%.
18.j člen
V primeru, da operater prenosnega sistema na podlagi prejetih nominacij ali na drug ustrezen način ugotovi, da nameravajo uporabniki sistema v določenem dnevu ali daljšem obdobju na določeni interkonekcijski točki uporabiti vse zakupljene zagotovljene zmogljivosti po pogodbah o prenosu, ki skupaj presegajo tehnično zmogljivost te interkonekcijske točke, obvesti vse uporabnike sistema, ki imajo v obravnavanem obdobju in na obravnavani interkonekcijski točki sklenjene pogodbe o prenosu za zagotovljene zmogljivosti, o veljavnem postopku ponovnega odkupa ter jih pozove k dajanju ponudb za ponovni odkup zmogljivosti.
Operater prenosnega sistema v pozivu navede tudi rok zbiranja ponudb.
Ponudbe uporabnikov sistema morajo navajati količino ponujenih zagotovljenih prenosnih zmogljivosti in ceno na enoto [Sm3/dan].
Po izteku roka za zbiranje ponudb, operater prenosnega sistema izbere najcenejše ponudbe. V primeru, da ima več ponudb isto ceno, upošteva operater prenosnega sistema vrstni red prejema ponudb.
Če operater prenosnega sistema od uporabnika sistema odkupi tako ponujeno prenosno zmogljivost, pogodbeno obveznost za tako odkupljeno prenosno zmogljivost deloma ali v celoti pobota z obveznostjo uporabnika sistema iz pogodbe o prenosu. Morebitni preostanek denarne obveznosti dolžnik poravna. Plačilni pogoji tako izstavljenih računov morajo biti enaki, kot jih določa akt, ki ureja obračun omrežnine.
V primeru, da obseg pridobljenih ponudb ni zadosten za realizacijo pogodb o prenosu za dodatne zmogljivosti, operater prenosnega sistema po metodi sorazmernega zmanjševanja (pro rata) zavrne tisti del nominacij za dodatne zmogljivosti, ki jih tehnično ni mogoče realizirati. Za zavrnjeni del nominacij operater prenosnega sistema alocira zemeljski plin iz sistema izravnave odstopanj, v obsegu in na način, kot ga omogoča sistem izravnave odstopanj. Pri tem se dovoljene prekoračitve in morebitne nedovoljene prekoračitve količin obravnavajo po ceni za dovoljene prekoračitve.
18.k člen
Operater prenosnega sistema obračuna dodatne zmogljivosti v skladu s tem aktom na enak način kot druge zagotovljene zmogljivosti na primarnem trgu.«.
3. člen
20. člen se spremeni tako, da se glasi:
»20. člen
Podatke iz IV. in IV.a poglavja mora operater prenosnega sistema arhivirati in hraniti še pet let po objavi.«.
4. člen
Ta pravila začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začnejo 1. oktobra 2013.
Št. EP/SKR-1269-MS/JoŠ
Ljubljana, dne 24. septembra 2013
EVA 2013-2430-0114
Plinovodi d.o.o.
Glavni direktor
Marjan Eberlinc l.r.
 
Namestnica glavnega direktorja
mag. Sarah Jezernik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti