Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2013 z dne 29. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2013 z dne 29. 1. 2013

Kazalo

234. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o objavah in neposrednem obveščanju imetnikov enot, stran 936.

Na podlagi 223. člena, 243. člena, desetega odstavka 260. člena, drugega odstavka 270. člena, šestega odstavka 285. člena, petega odstavka 305. člena, četrtega odstavka 324. člena, četrtega odstavka 327. člena, 1. točke prvega odstavka 365. člena in petega odstavka 438. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11, 10/12 – ZPre-1C, 55/12 in 96/12 – ZPIZ-2) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o objavah in neposrednem obveščanju imetnikov enot
1. člen
V Sklepu o objavah in neposrednem obveščanju imetnikov enot (Uradni list RS, št. 33/12) se doda 13.a člen, ki se glasi:
»13.a člen
(preoblikovanje vzajemnega sklada v podsklad obstoječega krovnega sklada)
To podpoglavje se smiselno uporablja tudi za preoblikovanje vzajemnega sklada v podsklad obstoječega krovnega sklada.«.
2. člen
Črta se 16. člen.
3. člen
V 5. točki 22. člena se besedilo »treh mesecev« zamenja z besedilom »enega meseca«.
4. člen
V naslovu 26. člena se črtata besedi »in rok«.
V 26. členu se črta besedilo »v treh dneh po nastopu razloga za začetek likvidacije vzajemnega sklada«.
5. člen
V drugem odstavku priloge k sklepu se beseda »EFAMA« nadomesti z besedo »ESMA«.
V četrtem odstavku se beseda »sredstev« nadomesti z besedilom »čiste vrednosti sredstev«.
Besedilo petega odstavka se spremeni, tako da se glasi:
»Sestavo naložb odprtega investicijskega sklada iz 5. točke drugega odstavka 5. člena tega sklepa se izkazuje po stanju na zadnji obračunski dan preteklega meseca. Prikaže se v obliki histograma, pri čemer posamezni stolpec predstavlja delež določenega segmenta naložb v čisti vrednosti sredstev. Histogram prikazuje sestavo naložb odprtega investicijskega sklada po kriteriju, ki je glede na njegovo specifično naložbeno usmeritev zanj najbolj reprezentativen (npr. razdelitev naložb po državah oziroma regijah, po gospodarskih sektorjih, po valutah, po vrstah finančnih instrumentov, po ročnosti dolžniških vrednostnih papirjev ipd.). V primeru, da odprt investicijski sklad posluje manj kot 6 mesecev, histogram prikazuje naložbe ločeno po vrstah finančnih instrumentov (depoziti, delnice, obveznice, instrumenti denarnega trga, enote premoženja odprtih investicijskih skladov, izvedeni finančni instrumenti in drugo).«.
KONČNA DOLOČBA
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-1/2013-4
Ljubljana, dne 25. januarja 2012
EVA 2013-1611-0018
Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Damjan Žugelj l.r.

AAA Zlata odličnost