Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2013 z dne 23. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2013 z dne 23. 1. 2013

Kazalo

195. Akt o spremembi in dopolnitvi Meril za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov, stran 615.

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je na podlagi tretje alineje enajstega odstavka 51.h člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – UPB7, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 109/12) na 60. seji dne 17. 1. 2013 sprejel
A K T
o spremembi in dopolnitvi Meril za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov
1. člen
V Merilih za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov (Uradni list RS, št. 95/10, 17/11 in 51/12; v nadaljevanju: Merila) se v prvem odstavku 7. člena beseda »veljavne« zamenja z besedo »veljavnosti«.
2. člen
Prvi odstavek 33. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Postopek za pridobitev akreditacije ali podaljšanje akreditacije, razen v primeru izredne evalvacije, se začne na predlog vlagatelja.«
3. člen
V 37. členu se črtajo prvi, četrti in peti odstavek.
4. člen
Drugi odstavek 39. člena se črta.
5. člen
V petem in šestem odstavku 44. člena se besedilo »sklepa o odločitvi« zamenja z besedo »odločitve«.
6. člen
V 45. členu se črtata drugi in četrti odstavek. Dosedanji tretji odstavek postane drugi.
V novem drugem odstavku se beseda »ali« zamenja z besedo »oziroma«.
7. člen
49. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Postopek izredne evalvacije visokošolskega zavoda ali študijskega programa začne agencija s pozivom visokošolskemu zavodu, da izpolni obrazec Predlog za akreditacijo in mu priloži priloge, ki se zahtevajo pri podaljšanju akreditacije visokošolskega zavoda ali študijskega programa.
Pobudo za začetek postopka izredne evalvacije lahko dajo ustanovitelji, ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo, študenti ali drugi visokošolski deležniki, kadar ti upravičeno sumijo, da gre za večje kršitve pri delovanju visokošolskega zavoda oziroma izvajanju študijskega programa.
Tudi če visokošolski zavod ne predloži dokumentacije iz prvega odstavka tega člena, svet agencije imenuje skupino strokovnjakov.
Razen začetka postopka, se izredna evalvacija izvede po enakem postopku kot zunanja evalvacija in konča z odločitvijo o podaljšanju akreditacije.«
8. člen
V prvem in drugem odstavku 51. člena se beseda »sklepa« zamenja z besedo »odločitve«, besedilo »o tej odločitvi« se črta.
Dodata se nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»V primeru zamude roka za vložitev vloge za podaljšanje akreditacije visokošolskega zavoda iz petega odstavka 14. člena ZViS lahko ustanovitelj ponovno vloži vlogo za prvo akreditacijo visokošolskega zavoda šele po izbrisu iz razvida visokošolskih zavodov.
V primeru zamude roka za vložitev vloge za podaljšanje akreditacije študijskega programa iz četrtega odstavka 32. člena ZViS lahko visokošolski zavod ponovno vloži vlogo za prvo akreditacijo tega študijskega programa šele po izbrisu iz razvida visokošolskih zavodov.«
9. člen
V drugem odstavku 52. člena se besedilo »sklepa o odločitvi« nadomesti z besedo »odločitve«.
10. člen
Ta akt začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-6/2010/34
Ljubljana, dne 17. januarja 2013
dr. Maja Makovec Brenčič l.r.
Predsednica sveta
Nacionalne agencije Republike Slovenije
za kakovost v visokem šolstvu

AAA Zlata odličnost