Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2013 z dne 4. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2013 z dne 4. 6. 2013

Kazalo

1859. Uredba o omejevalnih ukrepih proti Belorusiji in izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 765/2006, stran 5660.

Na podlagi 3. člena Zakona o omejevalnih ukrepih, ki jih Republika Slovenija uvede ali izvaja skladno s pravnimi akti, sprejetimi v okviru mednarodnih organizacij (Uradni list RS, št. 127/06) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o omejevalnih ukrepih proti Belorusiji in izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 765/2006
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(1) S to uredbo se določajo omejevalni ukrepi v skladu s Sklepom Sveta 2012/642/SZVP z dne 15. oktobra 2012 o omejevalnih ukrepih proti Belorusiji (UL L št. 285 z dne 17. 10. 2012, str. 1, v nadaljnjem besedilu: Sklep 2012/642/SZVP).
(2) S to uredbo se določajo tudi pristojni organi in sankcije za kršitve določb Uredbe Sveta (ES) št. 765/2006 z dne 18. maja 2006 o omejevalnih ukrepih proti predsedniku Lukašenku in nekaterim uradnikom Belorusije (UL L št. 134 z dne 20. 5. 2006, str. 1), nazadnje spremenjene z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) št. 1017/2012 z dne 6. novembra 2012 o izvajanju člena 8.a(1) Uredbe (ES) št. 765/2006 o omejevalnih ukrepih v zvezi z Belorusijo (UL L št. 307 z dne 7. 11. 2012, str. 7), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 765/2006/ES).
II. OMEJEVALNI UKREPI
2. člen
(1) Državljanom Republike Slovenije ali z ozemlja Republike Slovenije ali z uporabo plovil, ki plujejo pod zastavo Republike Slovenije, ali zrakoplovov, registriranih v Republiki Sloveniji, je prepovedano v Belorusijo neposredno ali posredno dobavljati, prodajati ali prenašati oborožitev in drugo vojaško opremo vseh vrst, vključno z orožjem in strelivom, vojaškimi vozili in opremo, paravojaško opremo ter rezervnimi deli za navedeno.
(2) Paravojaška oprema iz prejšnjega odstavka vključuje zlasti:
a) akustične naprave, ki jih proizvajalec ali dobavitelj predstavlja kot primerne za obvladovanje nemirov, in njihove posebej izdelane sestavne dele,
b) ščite za uporabo v nemirih in policijske neprebojne ščite ter njihove posebej izdelane sestavne dele,
c) lisice, izdelane za omejevanje gibanja ljudi, katerih največja skupna dimenzija, skupaj z verigo, pri merjenju od zunanjega roba enega okova do zunanjega roba drugega v zaklenjenem stanju je od 240 mm do 280 mm,
d) pasove za uporabo elektrošoka, izdelane za omejevanje gibanja ljudi z elektrošokom z največjo napetostjo prostega teka 10 000 voltov,
e) vodne topove in njihove posebej izdelane sestavne dele,
f) vozila za obvladovanje nemirov, posebej izdelana ali prirejena tako, da jih je mogoče naelektriti zaradi odganjanja protestnikov, in njihove v ta namen posebej izdelane ali prirejene sestavne dele,
g) pištole z električnim nabojem z največjo napetostjo prostega teka 10 000 voltov,
h) sestavne dele, posebej izdelane ali prirejene za prenosne pripomočke, izdelane ali prirejene za obvladovanje nemirov ali za samozaščito z uporabo elektrošoka (vključno s palicami in ščiti za povzročanje elektrošoka, pištolami za omamljanje in takimi z električnimi naboji),
i) gumijevke, palice za obvladovanje nemirov in podobne pripomočke za kazenski pregon,
j) oklepne jopiče, vključno z neprebojnimi oblačili, neprebojno podlogo in zaščitnimi čeladami,
k) biče,
l) dele in dodatke, izdelane ali prirejene za uporabljanje v opremi, našteti v točkah od i) do k) tega odstavka, ali z njo.
(3) Prvi odstavek tega člena se pod pogojem, da tak posel vnaprej odobri ministrstvo, pristojno za obrambo, ne uporablja za prodajo, dobavo, prenos ali izvoz:
a) nesmrtonosne vojaške opreme, namenjene zgolj za dobrodelno ali zaščitno uporabo ali za programe Združenih narodov (v nadaljnjem besedilu: ZN) in Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) za vzpostavljanje institucij ali za operacije EU in ZN za krizno upravljanje,
b) nebojnih vozil, ki so bila izdelana ali opremljena z materialom za balistično zaščito in so namenjena izključno za zaščito osebja EU in njenih držav članic v Belorusiji.
(4) Prvi odstavek tega člena se ne uporablja za zaščitna oblačila, vključno z zaščitnimi jopiči in vojaškimi čeladami, ki jih zgolj za osebno uporabo v Belorusijo začasno izvozijo osebje ZN, osebje EU ali njenih držav članic, predstavniki medijev, delavci človekoljubnih in razvojnih organizacij ter z njimi povezano osebje.
3. člen
(1) Vstop na ozemlje Republike Slovenije ali tranzit čezenj se prepreči osebam v prilogi k Sklepu 2012/642/SZVP.
(2) Prejšnji odstavek se ne uporablja, kadar Republiko Slovenijo zavezujejo mednarodnopravne obveznosti, in sicer:
– kadar je Republika Slovenija gostiteljica mednarodne medvladne organizacije,
– kadar je Republika Slovenija gostiteljica mednarodne konference, ki jo skliče Organizacija združenih narodov ali katere pokroviteljica je Organizacija združenih narodov,
– na podlagi večstranskega sporazuma, ki določa privilegije in imunitete, ali
– kadar je Republika Slovenija gostiteljica Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi.
(3) O primerih iz prejšnjega odstavka je treba ustrezno obvestiti Svet EU.
(4) Izjeme od ukrepov iz prvega odstavka tega člena se lahko dovolijo, kadar je potovanje utemeljeno zaradi nujnih humanitarnih potreb ali udeležbe na medvladnih srečanjih, vključno s tistimi, ki jih prireja EU in na katerih poteka politični dialog, s katerim se neposredno razvijajo demokracija, človekove pravice in pravna država v Belorusiji.
(5) Če Republika Slovenija želi odobriti izjemo na podlagi prejšnjega odstavka, mora o tem predhodno pisno obvestiti Svet EU. Šteje se, da je bila izjema dovoljena, če nobeden od članov Sveta EU v dveh delovnih dneh po prejemu obvestila o predlagani izjemi iz prejšnjega stavka ne pošlje pisnega ugovora.
(6) O odobritvi izjem po tem členu odloča ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, ki skladno s tretjim in petim odstavkom tega člena obvešča Svet EU. O odobritvi izjem ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, obvesti tudi policijo. Obvestilo iz prejšnjega stavka mora vsebovati seznam oseb, ki jim je bil dovoljen vstop na ozemlje Republike Slovenije ali tranzit čezenj.
(7) Kadar se na podlagi drugega, četrtega in petega odstavka tega člena osebam iz prvega odstavka tega člena dovoli vstop na ozemlje Republike Slovenije ali tranzit čezenj, se táko dovoljenje omeji na namen, za katerega je bilo dano, in na osebe, na katere se nanaša.
4. člen
(1) Skladno z 9.a členom Uredbe 765/2006/ES so v Republiki Sloveniji pristojni organi za njeno izvajanje:
– ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, za izvajanje tretjega odstavka 1.a člena in drugega odstavka 1.b člena Uredbe 765/2006/ES, če gre za orožje, strelivo in gospodarska razstreliva, ali ministrstvo, pristojno za obrambo, če gre za vojaško orožje in vojaško opremo,
– ministrstvo, pristojno za finance, za izvajanje 3., 4.a in 4.b člena Uredbe 765/2006/ES,
– Banka Slovenije za izvajanje drugega odstavka 4. člena Uredbe 765/2006/ES in
– ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, za izvajanje 5. in 7. člena Uredbe 765/2006/ES.
(2) Ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, skladno z 9.a členom Uredbe 765/2006/ES objavi seznam pristojnih organov s podatki za stike na spletni strani, navedeni v prilogi II k Uredbi 765/2006/ES.
III. KAZENSKE DOLOČBE
5. člen
(1) Z globo od 1500 do 125 000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če v nasprotju s Sklepom 2012/642/SZVP v Belorusijo za uporabo v njej ali v njeno korist neposredno ali posredno prodaja, dobavlja, prenaša ali izvaža oborožitev in drugo vojaško opremo vseh vrst, vključno z orožjem in strelivom, vojaškimi vozili in opremo, paravojaško opremo ter rezervnimi in sestavnimi deli za navedeno ne glede na to, ali je tako blago po poreklu iz EU ali ne (prvi odstavek 2. člena te uredbe).
(2) Če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1500 do 500 000 eurov.
(3) Z globo od 1500 do 4100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 500 do 1200 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
6. člen
(1) Z globo od 1500 do 125 000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če v nasprotju z Uredbo 765/2006/ES:
a) osebam, subjektom ali organom v Belorusiji ali drugim osebam, subjektom ali organom za uporabo v Belorusiji neposredno ali posredno prodaja, dobavlja, prenaša ali izvaža opremo iz priloge III k Uredbi 765/2006/ES ne glede na to, ali izvira iz EU ali ne (točka a) prvega odstavka 1.a člena Uredbe 765/2006/ES),
b) zavestno in naklepno sodeluje v dejavnostih, katerih namen ali učinek je izogibanje prepovedi iz točke a prvega odstavka 1.a člena Uredbe 765/2006/ES (točka b) prvega odstavka 1.a člena Uredbe 765/2006/ES).
(2) Če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1500 do 500 000 eurov.
(3) Z globo od 1500 do 4100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 500 do 1200 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
7. člen
(1) Z globo od 1500 do 125 000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če v nasprotju z Uredbo 765/2006/ES:
a) kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Belorusiji ali za uporabo v tej državi neposredno ali posredno daje tehnično pomoč v zvezi z blagom in tehnologijo s Skupnega seznama vojaškega blaga Evropske unije (UL št. C 85 z dne 22. 3. 2012, str. 1, v nadaljnjem besedilu: skupni seznam) ali iz priloge III k Uredbi 765/2006/ES ter z zagotavljanjem, proizvodnjo, vzdrževanjem in uporabo blaga s skupnega seznama (točki a in b prvega odstavka 1.b člena Uredbe 765/2006/ES),
b) kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Belorusiji ali za uporabo v tej državi neposredno ali posredno zagotavlja financiranje ali finančno pomoč v zvezi z blagom in tehnologijo s skupnega seznama ali iz priloge III k Uredbi 765/2006/ES ter vključuje zlasti subvencije, posojila in izvozna kreditna zavarovanja v zvezi z nakupom, prenosom ali izvozom teh izdelkov ali v zvezi z zagotavljanjem pripadajoče tehnične pomoči (točka c) prvega odstavka 1.b člena Uredbe 765/2006/ES),
c) zavestno in naklepno sodeluje v dejavnostih, katerih namen ali učinek je izogibanje prepovedim iz točk a do c Uredbe 765/2006/ES (točka d) prvega odstavka 1.b člena Uredbe 765/2006/ES.
(2) Če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1500 do 500 000 eurov.
(3) Z globo od 1500 do 4100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 500 do 1200 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
8. člen
(1) Z globo od 1500 do 250 000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če v nasprotju z Uredbo 765/2006/ES:
a) ne zamrzne vseh sredstev in ekonomskih virov, ki pripadajo, so v njihovi lasti ali z njimi razpolagajo fizične ali pravne osebe, subjekti ali organi iz priloge I k uredbi 765/2006/ES (prvi odstavek 2. člena Uredbe 765/2006/ES),
b) fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom iz priloge I k uredbi 765/2006/ES neposredno ali posredno ali v njihovo korist da na razpolago kakršna koli sredstva ali ekonomske vire (drugi odstavek 2. člena Uredbe 765/2006/ES),
c) zavestno in naklepno sodeluje pri dejavnostih, katerih namen ali učinek je neposredno ali posredno izogibanje ukrepom iz prvega in drugega odstavka 2. člena Uredbe 765/2006/ES (tretji odstavek 2. člena Uredbe 765/2006/ES).
(2) Če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1500 do 500 000 eurov.
(3) Z globo od 1500 do 4100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 500 do 1200 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
9. člen
(1) Z globo od 1500 do 125 000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, če brez poseganja v veljavna pravila glede poročanja, zaupnosti in poslovne skrivnosti:
a) takoj ne pošlje vseh podatkov, ki bi pripomogli k spoštovanju obveznosti iz Uredbe 765/2006/ES, kakor je na primer zamrznitev računov in zneskov skladno s 6. členom Uredbe 765/2006/ES, pristojnim organom, ki so navedeni na spletnih straneh iz priloge II k uredbi 765/2006/ES, če prebiva ali ima sedež v Republiki Sloveniji, ter neposredno ali prek teh pristojnih organov Evropski komisiji (točka a prvega odstavka 5. člena Uredbe 765/2006/ES);
b) ne sodeluje s pristojnimi organi iz priloge II k uredbi 765/2006/ES pri vsakem preverjanju takih podatkov (točka b prvega odstavka 5. člena Uredbe 765/2006/ES).
(2) Z globo od 1500 do 4100 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 500 do 1200 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
IV. NADZOR
10. člen
(1) Izvajanje določb iz te uredbe in Uredbe 765/2006/ES v okviru pooblastil iz zadev stvarne pristojnosti organa nadzirajo pristojni inšpekcijski in carinski organi, policija ter pristojni nosilci javnih pooblastil. Če gre za vojaško orožje in vojaško opremo, opravljajo nadzor iz prejšnjega stavka Inšpektorat Republike Slovenije za obrambo in carinski organi, če gre za civilno orožje, strelivo in gospodarska razstreliva, pa Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve in carinski organi.
(2) Pri opravljanju nadzora iz prejšnjega odstavka organi odvzamejo predmete, ki so bili uporabljeni ali namenjeni za prekršek ali so nastali v zvezi z njim. Ti organi morajo zasežene predmete oddati pristojnemu sodišču.
(3) O ugotovljenih kršitvah določb iz te uredbe in Uredbe 765/2006/ES organi iz prvega odstavka tega člena takoj obvestijo ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.
V. KONČNI DOLOČBI
11. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o omejevalnih ukrepih proti nekaterim uradnikom Belorusije in izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 765/2006 (Uradni list RS, št. 5/09, 17/10).
12. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00724-18/2013
Ljubljana, dne 23. maja 2013
EVA 2013-1811-0017
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti