Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2013 z dne 13. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2013 z dne 13. 5. 2013

Kazalo

1608. Sklep o ustanovitvi Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, stran 4954.

Na podlagi tretjega odstavka 170. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12) in v skladu s 6. členom Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02, 51/04 – EZ-A in 33/11 – ZEkom-C) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o ustanovitvi Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
I. UVODNE IN STATUSNE DOLOČBE
1. člen
(ustanovitev agencije)
(1) S tem sklepom se ustanovi Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) kot neodvisen regulativni organ na področju pošte, železniškega prometa, elektronskih komunikacij in avdiovizualnih medijskih storitev ter za opravljanje določenih nalog na področju radijskih in televizijskih programov.
(2) Ustanoviteljica agencije je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti pa zanjo izvršuje Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada).
(3) Agencija je pravna naslednica Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, ustanovljene s Sklepom o ustanovitvi Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 60/01, 52/02, 80/04 in 35/11).
2. člen
(pravna osebnost)
(1) Agencija je pravna oseba javnega prava.
(2) Agencija nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun v okviru z zakoni določenih nalog in dejavnosti.
3. člen
(ime in sedež agencije)
(1) Ime agencije je: Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije.
(2) Angleški prevod imena agencije je: Agency for Communication Networks and Services of the Republic of Slovenia.
(3) Agencija lahko pri svojem poslovanju uporablja skrajšano ime. Skrajšano ime v slovenskem in angleškem jeziku določi agencija v statutu.
(4) Sedež agencije je v Ljubljani. Poslovni naslov določi agencija v statutu.
4. člen
(žig in znak agencije)
(1) Agencija ima žig okrogle oblike z grbom Republike Slovenije v sredini. Žig v zunanjem krogu vsebuje naziv »Republika Slovenija«, pod njim v notranjem krogu pa naziv »Nosilec javnega pooblastila«. Ime in sedež agencije sta izpisana na zunanjem krogu spodnje strani žiga. Žig lahko vsebuje tudi znak oziroma logotip agencije. Podrobno se žig opredeli v statutu agencije.
(2) Agencija lahko pri svojem poslovanju uporablja znak oziroma logotip. Vsebino, obliko in velikost znaka oziroma logotipa določi agencija v statutu.
II. NALOGE AGENCIJE
5. člen
(področje dela)
Agencija opravlja naloge, določene z zakoni, ki urejajo elektronske komunikacije, poštne storitve, medije, avdiovizualne medijske storitve in železniški promet.
6. člen
(dejavnosti agencije)
(1) Agencija opravlja naslednji dejavnosti v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08):
– O 84.110 Splošna dejavnost javne uprave,
– O 84.130 Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje.
(2) Agencija lahko brez vpisa v sodni register opravlja tudi druge dejavnosti, za katere je običajno, da se opravljajo skupaj z dejavnostjo, vpisano v sodni register, v manjšem obsegu ali občasno, ali ki prispevajo k popolnemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporablja za opravljanje vpisane dejavnosti.
III. ORGANI AGENCIJE
7. člen
(organa agencije)
Organa agencije sta svet agencije (v nadaljnjem besedilu: svet) in direktor agencije (v nadaljnjem besedilu: direktor).
8. člen
(svet agencije)
(1) Svet sestavlja pet članov, od katerih je eden predstavnik Sveta za elektronske komunikacije Republike Slovenije iz 229. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12) (v nadaljnjem besedilu: svet za elektronske komunikacije). Če noben član sveta za elektronske komunikacije ne izpolnjuje pogojev za člane sveta agencije iz drugega odstavka 175. člena Zakona o elektronskih komunikacijah, svet za elektronske komunikacije v svetu nima predstavnika. V tem primeru svet sestavljajo štirje člani.
(2) Člane sveta imenuje vlada za dobo petih let z možnostjo ponovnega imenovanja.
(3) Postopek zbiranja predlogov se začne z javnim pozivom, ki ga objavi ministrstvo, pristojno za elektronske komunikacije, v soglasju z ministrstvi, pristojnimi za poštne storitve, medije in železniški promet. Usklajeni predlog izbranih kandidatov predloži vladi minister, pristojen za elektronske komunikacije, v soglasju z ministri, pristojnimi za poštne storitve, medije in železniški promet.
(4) Predsednika sveta izvolijo člani sveta izmed sebe z večino glasov in na tajnem glasovanju.
9. člen
(pristojnosti sveta agencije)
(1) Svet:
– sprejema svoj poslovnik,
– daje mnenja k programu dela, finančnemu načrtu in letnemu poročilu,
– daje soglasje k statutu, ki ga sprejme direktor,
– predlaga imenovanje ali razrešitev direktorja,
– predlaga začasno prepoved opravljanja nalog direktorja,
– predlaga predčasno razrešitev članov sveta.
(2) Svet lahko direktorju predlaga izboljšave poslovanja agencije, opozori na morebitne nepravilnosti poslovanja agencije oziroma o tem obvesti pristojne organe.
10. člen
(odločanje sveta agencije)
(1) Svet dela in odloča na sejah najmanj štirikrat letno, ki jih sklicuje predsednik sveta na lastno pobudo, na zahtevo vsaj dveh članov sveta ali na zahtevo direktorja. Zahteva članov sveta in direktorja mora biti posebej obrazložena.
(2) Svet sprejema odločitve po posvetovanju z glasovanjem na seji. Odločitev je sprejeta, če zanjo glasuje večina vseh članov sveta. O seji sveta se sestavi zapisnik.
11. člen
(direktor)
(1) Agencijo organizira, vodi njeno delo in poslovanje, jo zastopa ter predstavlja direktor. Direktor je odgovoren za zakonitost dela agencije.
(2) Direktor lahko samostojno sklepa posle v okviru finančnega načrta.
(3) Direktor lahko imenuje svoje namestnike, katerih število in pristojnosti uredi statut agencije.
12. člen
(imenovanje direktorja)
(1) Direktorja imenuje vlada, na predlog sveta.
(2) Agencija najmanj 120 dni pred potekom mandata direktorja obvesti ministrstvo, pristojno za elektronske komunikacije, o datumu poteka mandata.
13. člen
(javni natečaj)
Direktor se imenuje na podlagi javnega natečaja po postopku, ki ga določa Zakon o elektronskih komunikacijah.
14. člen
(postopek imenovanja direktorja)
(1) V javnem natečaju morajo biti navedeni razpisni pogoji, dokazila o izpolnjevanju teh pogojev, ki jih morajo kandidati priložiti prijavi, in rok za prijavo na javni natečaj, ki ne sme biti krajši od osmih dni.
(2) Če vlada ne imenuje direktorja, se postopek za izbiro ponovi.
(3) Če direktor umre, je razrešen ali mu je potekel mandat in novi direktor še ni imenovan, vlada za čas trajanja postopka imenovanja novega direktorja imenuje vršilca dolžnosti direktorja, vendar največ za dobo šestih mesecev.
15. člen
(pogoji in prijava)
(1) Kandidat za direktorja mora izpolnjevati pogoje, določene v Zakonu o elektronskih komunikacijah.
(2) Prijavi morajo kandidati za direktorja priložiti predlog programa dela in razvoja agencije.
IV. ORGANIZACIJA IN AKTI AGENCIJE
16. člen
(statut in sistematizacija delovnih mest)
(1) Organizacijo in poslovanje agencije ureja statut, ki ga sprejme direktor in potrdi vlada po predhodnem soglasju sveta.
(2) Sistemizacijo delovnih mest določi direktor.
17. člen
(akti agencije)
Direktor v skladu z veljavnimi predpisi izdaja splošne in posamične akte agencije ter priporočila.
18. člen
(objava aktov agencije)
Statut in splošni akti agencije, s katerimi agencija podrobneje uredi izvrševanje z zakonom določenih nalog, se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije, priporočila pa na spletni strani agencije.
V. FINANCIRANJE AGENCIJE
19. člen
(prostori in oprema)
(1) Prostore in opremo, potrebne za delo agencije, zagotovi Republika Slovenija, lahko pa jih v svojem imenu in za račun Republike Slovenije pridobi tudi agencija.
(2) Prostori in oprema iz prejšnjega odstavka ostanejo lastnina Republike Slovenije, upravlja pa jih agencija, pri čemer mora ta ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarja.
(3) Za izvedbo prejšnjega odstavka se sklene posebna pogodba med agencijo in Republiko Slovenijo.
(4) Prostori, potrebni za delo agencije, se lahko zagotovijo tudi z najemom.
20. člen
(prihodki)
(1) Agencija se financira s prihodki od plačil, ki so določeni z zakoni s področij njenega delovanja.
(2) Prihodke od plačil iz prejšnjega odstavka agencija uporabi le za namen, ki ga za posamezen prihodek določa ustrezen zakon iz prejšnjega odstavka.
21. člen
(financiranje)
(1) Agencija s prihodki iz prejšnjega člena v skladu s finančnim načrtom financira in krije nastale odhodke za:
– stroške materiala in storitev,
– stroške amortizacije,
– investicije in investicijsko vzdrževanje,
– stroške dela,
– stroške izobraževanja,
– druge stroške,
– rezervacije.
(2) Agencija uporablja rezervacije za poravnavo odškodninskih obveznosti do pravnih in fizičnih oseb, ki nastanejo v zvezi z delom agencije.
22. člen
(program dela in finančni načrt)
(1) Agencija najkasneje do 31. oktobra tekočega leta pripravi program dela in finančni načrt za prihodnje koledarsko leto, ju objavi na spletnih straneh agencije in po pridobitvi mnenja sveta predloži vladi v soglasje.
(2) Če na finančni načrt vlada do 15. decembra ne izda soglasja, se do izdaje soglasja uporablja finančni načrt za preteklo leto, pri čemer je dovoljena maksimalna poraba 1/12 lanskih sredstev na mesec.
(3) Če pridobljena sredstva odstopajo od sredstev, planiranih v finančnem načrtu, in je s tem ogroženo izvajanje dejavnosti agencije, direktor o tem obvesti vlado, pri čemer predlaga tudi ukrepe za pridobitev finančnih sredstev.
23. člen
(odgovornost agencije in ustanovitelja za obveznosti agencije)
(1) Agencija odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.
(2) Republika Slovenija subsidiarno odgovarja za obveznosti agencije, ki jih agencija ne bi mogla poravnati iz svojega premoženja, ali če bi bilo s poravnavo obveznosti resno ogroženo opravljanje njenih nalog.
VI. ZAPOSLENI V AGENCIJI
24. člen
(zaposleni v agenciji)
Agencija za izvajanje svojih pristojnosti v programu dela določi ustrezno število zaposlenih glede na svoje potrebe dela.
25. člen
(delovna mesta)
(1) Pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi za tista delovna mesta, na katerih zaposleni sprejemajo odločitve v okviru pristojnosti agencije ali pridobijo podatke o poslovanju organizacij, ki opravljajo dejavnost iz pristojnosti agencije, je treba zagotoviti:
– da ti zaposleni v času delovnega razmerja na agenciji ne opravljajo dejavnosti, ki so predmet nadzora ali kako drugače odvisne od odločitev agencije, in za svoj ali tuji račun ne sklepajo poslov, ki sodijo v navedene dejavnosti;
– da niso zaposleni ali ne opravljajo kakršnega koli dela za organizacije, ki so predmet nadzora ali kako drugače odvisne od odločitev agencije.
(2) Direktor v aktu, ki ureja sistemizacijo delovnih mest, določi delovna mesta iz prejšnjega odstavka.
VII. OSTALE DOLOČBE
26. člen
(varstvo podatkov)
(1) Glede varovanja tajnih podatkov se za agencijo uporabljajo določbe zakona, ki ureja tajne podatke.
(2) Zaposleni v agenciji morajo varovati zaupnost podatkov o poslovanju agencije in drugih pravnih oseb ter druge podatke, ki lahko vplivajo na poslovanje agencije in drugih pravnih oseb, do katerih so prišli pri opravljanju svojega dela v agenciji ali v zvezi z njim.
(3) Direktor z internim aktom določi, s katerimi podatki je treba ravnati na način, določen v prejšnjem odstavku, ter postopek za njihovo zavarovanje.
27. člen
(upravno poslovanje)
Za pisarniško poslovanje in ravnanje z dokumentacijo v okviru agencije se uporabljajo predpisi, ki urejajo ta vprašanja za državno upravo.
VIII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
28. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem uveljavitve tega sklepa se preneha uporabljati Sklep o ustanovitvi Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 60/01, 52/02, 80/04 in 35/11).
29. člen
(začetek veljavnosti)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01402-2/2013
Ljubljana, dne 9. maja 2013
EVA 2013-3330-0019
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti