Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2013 z dne 18. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2013 z dne 18. 3. 2013

Kazalo

850. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovnih izpitih na področju varstva kulturne dediščine in varstva arhivskega gradiva, stran 2987.

Na podlagi 103. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 Odl. US: U-I-297/08-19, 90/12) in 89. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06) izdaja minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovnih izpitih na področju varstva kulturne dediščine in varstva arhivskega gradiva
1. člen
V Pravilniku o strokovnih izpitih na področju varstva kulturne dediščine in varstva arhivskega gradiva (Uradni list RS, št. 101/08) se 4. členu doda nov, peti odstavek:
»(5) Predstojnik organizacije ali drugega subjekta varstva, v katerem poteka pripravništvo, obvesti ministrstvo oziroma arhiv o začetku pripravništva najpozneje 30 dni po začetku pripravništva. V obvestilu mora navesti ime, priimek, naslov in status zaposlitve pripravnika, ime, priimek in strokovni naziv mentorja in priložiti program pripravništva.«.
2. člen
V 6. členu se doda nov, sedmi odstavek:
»(7) Program pripravništva v konservatorsko-restavratorski dejavnosti vključuje izobraževanje s področja muzeologije, konservatorstva, arhivistike ali knjižničarstva, skladno z organizacijo v kateri kandidat deluje.«.
3. člen
V tretjem odstavku 10. člena se v drugi alinei pred besedo »odstavka« doda »in sedmega«.
Doda se nova, šesta alinea:
– »potrdila o opravljenem delu, iz katerih je razvidno število ur, vrsta opravljenega dela in delež kandidata. Potrdila mora podpisati in žigosati predstojnik organizacije, v kateri je delo potekalo«.
4. člen
(1) Prvi odstavek 11. člena se črta.
(2) V tretjem odstavku se beseda »priporočeno« nadomesti z »elektronsko«.
(3) Dosedanji drugi do četrti odstavek postanejo prvi do tretji odstavek.
5. člen
(1) Prvi odstavek 12. člena se spremeni:
»(1) Izpit obsega splošni in posebni del. Za kandidate v arhivski in konservatorsko-restavratorski dejavnosti ter kandidate z najmanj 1. stopnjo visoke izobrazbe v muzejski in konservatorski dejavnosti obsega izpit tudi pisno nalogo.«.
(2) Doda se nov, drugi odstavek:
»Diplomanti visokošolskega študija 2. stopnje restavratorske smeri opravljajo izpit iz splošnega dela in pisno nalogo s podpodročja, za katero imajo doseženo izobrazbo.«.
(3) Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
6. člen
(1) V prvem odstavku 14. člena se črta besedilo tretjega stavka z vsemi alineami.
(2) V drugem odstavku istega člena se črta »od prve do četrte alinee«.
7. člen
(1) Prvi odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Posebni del izpita se opravlja pisno in/ali ustno. Obsega znanja glede na vrsto strokovnega dela, na katerega se pripravlja kandidat.«.
(2) Drugi in tretji odstavek se črtata.
(3) Dosedanji četrti odstavek postane drugi odstavek.
(4) Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»V konservatorsko-restavratorski dejavnosti lahko komisija na področju muzejskih predmetov doda tudi specifično podpodročje, če se k izpitu prijavi kandidat, ki se specializira za gradivo, ki ga priloga pravilnika ne vsebuje«.
(5) Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Posamezniki s srednjo stopnjo izobrazbe v muzejski in konservatorski dejavnosti opravljajo posebni del izpita iz občega dela«.
(6) Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
»Diplomanti visokošolskega študija 2. stopnje restavratorske smeri, ki želijo opraviti izpit iz podpodročja za katero nimajo dosežene izobrazbe, opravljajo posebni del izpita iz podpodročja«.
(7) Dosedanji peti do sedmi odstavek postanejo šesti do osmi odstavek.
8. člen
20. člen se spremeni tako, da se glasi: »Ministrstvo in arhiv vsak za svoje področje vodita postopek in izvajanje izpitov«.
9. člen
Priloga se nadomesti s prilogo, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
IV. PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
10. člen
Predstojnik organizacije, v kateri ob uveljavitvi tega pravilnika pripravništvo že poteka, mora prijavo iz petega odstavka 4. člena Pravilnika o strokovnih izpitih na področju varstva kulturne dediščine in varstva arhivskega gradiva vložiti najpozneje v 15 dneh od uveljavitve tega pravilnika.
11. člen
Posamezniki, ki so se na izpit prijavili pred začetkom veljavnosti tega pravilnika, izpit opravljajo po tem pravilniku.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-147/2012
Ljubljana, dne 8. marca 2013
EVA 2012-3330-0139
dr. Žiga Turk l.r.
Minister
za izobraževanje, znanost, kulturo in šport

AAA Zlata odličnost