Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2013 z dne 8. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2013 z dne 8. 3. 2013

Kazalo

776. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podrobnejši vsebini načrta upravljanja z morskim okoljem, stran 2755.

Na podlagi tretjega odstavka 59.a člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrl-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08 in 57/12) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podrobnejši vsebini načrta upravljanja z morskim okoljem
1. člen
V Uredbi o podrobnejši vsebini načrta upravljanja z morskim okoljem (Uradni list RS, št. 92/10) se v 1. členu na začetku prvega odstavka doda oznaka »(1)«, za prvim odstavkom pa se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ta uredba se uporablja za morske vode, pri čemer se upoštevajo tudi čezmejni vplivi na kakovost morskega okolja tretjih držav v morski regiji ali podregiji iz 4. člena te uredbe.«.
2. člen
V 2. členu se v 5. točki druga alinea spremeni tako, da se glasi:
»– so morske rastlinske in živalske vrste, njihovi habitati in ekosistemi varovani, upadanje biotske raznovrstnosti, ki ga povzroča človek, preprečeno, raznoliki biološki elementi pa delujejo uravnoteženo;«.
3. člen
V 4. členu se drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Pri tem se zaradi zagotavljanja medsebojne usklajenosti ukrepov za doseganje okoljskih ciljev upravljanja z morskim okoljem v EU ter drugih poglavij načrta upošteva, da so te morske vode del morske regije Sredozemskega morja ter del podregije Jadranskega morja.«.
4. člen
V četrtem odstavku 5. člena se za besedo »države« dodata vejica in besedilo »zaščiti in reševanju ljudi, živali in premoženja ali izvajanju nalog policije«.
5. člen
V prvem odstavku 7. člena se v prvi alinei za besedo »načrta« doda besedilo »ter regionalno sodelovanje in usklajevanje«.
6. člen
Drugi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Pri analizi iz prejšnjega odstavka se za posamezne elemente kakovosti morskih voda in somornice upoštevajo tudi prikaz vplivov človekovega delovanja na stanje površinskih in podzemnih voda v skladu s predpisi, ki urejajo načrte upravljanja voda, ter druge presoje, izvedene na podlagi predpisov ter mednarodnih pogodb, ki se nanašajo na varstvo morja.«.
7. člen
Tretji odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Okoljske ciljne vrednosti in kazalnike se določi na ravni regije ali podregije iz 4. člena te uredbe z upoštevanjem okoljskih ciljnih vrednosti in njihovih sprememb, ki so za te vode določene na mednarodni ravni in ravni EU, in se zagotovi, da so te vrednosti medsebojno združljive, pri čemer se upoštevajo tudi čezmejni vplivi in lastnosti čezmejnih morskih voda.«.
8. člen
V tretjem odstavku 11. člena se prva alinea spremeni tako, da se glasi:
»– zaradi lažje primerljivosti rezultatov se pripravijo medsebojno usklajeni programi monitoringa znotraj podregije ali regije iz 4. člena te uredbe in čim bolj medsebojno uskladijo metode za spremljanje znotraj podregije ali regije iz 4. člena te uredbe;«.
9. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»12. člen
(program ukrepov)
(1) Za doseganje ciljev iz 5. člena te uredbe in ciljnih vrednosti iz 10. člena te uredbe se pripravi program ukrepov, ki mora temeljiti na načelih trajnostnega razvoja, pri čemer se mora upoštevati socialne, gospodarske ter čezmejne vplive teh ukrepov.
(2) Program ukrepov mora vsebovati stroškovno učinkovite in tehnično izvedljive ukrepe za dosego ciljev načrta, ki se nanašajo na upravljanje voda in varstvo okolja, ter dodatne ukrepe varstva, ki prispevajo k reprezentativnim mrežam zaščitenih morskih območij z upoštevanjem raznovrstnosti sestavin ekosistemov, kot so varovana in zavarovana območja ter posebna varstvena območja (območja Natura 2000) v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave.
(3) Program ukrepov temelji na:
– začetni presoji iz 8. člena te uredbe;
– vrsti značilnosti dobrega okoljskega stanja morskih voda iz 9. člena te uredbe;
– okoljskih ciljnih vrednostih iz 10. člena te uredbe;
– presoji vpliva programa ukrepov na vode izven morskih voda po tej uredbi s ciljem, da bi imel pozitivne učinke na te vode oziroma bi bila nevarnost škode za te vode čim manjša.
(4) Program ukrepov vključuje:
– ukrepe, ki se že izvajajo na podlagi zakona, ki ureja vode, zakona, ki ureja ohranjanje narave, zakona, ki ureja varstvo okolja, ter uredbe, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, in
– dopolnilne ukrepe na podlagi izvedene presoje vplivov teh ukrepov vključno z analizo stroškov in koristi.
(5) Program ukrepov vsebuje predvsem ukrepe iz priloge 6, ki je sestavni del te uredbe, in mora za vsak posamezen ukrep vsebovati utemeljitev, ki vključuje zlasti:
– opis ukrepa ter presojo vpliva na doseganje okoljskih ciljnih vrednosti;
– oceno finančne vrednosti ukrepov;
– navedbo načina uveljavitve ukrepa ter navedbo nosilca izvajanja ukrepa;
– opredelitev rokov, v katerih morajo biti ukrepi izvedeni;
– oceno čezmejnih vplivov ukrepov.«.
10. člen
Za drugim odstavkom 15. člena se doda novi tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Če so okoljski standardi kakovosti morskega okolja v regiji ali podregiji iz 4. člena te uredbe bistveno preseženi, se ne glede na prvi odstavek tega člena pripravi program priprave načrta, ki vključuje začetek izvajanja ukrepov pred rokom, določenim v sedmi alinei 25. člena te uredbe, ali strožje ukrepe, kot so predpisani z veljavno zakonodajo, če to ne preprečuje doseganja ali ohranjanja dobrega okoljskega stanja v drugi morski regiji ali podregiji, ter se o tem obvestiti Komisijo.«.
11. člen
V prvem odstavku 18. člena se drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Usklajevanje posameznih poglavij načrta se zagotavlja v okviru regionalnega sodelovanja in mednarodnih pogodb ter organizacij in drugih organizacijskih oblik, ustanovljenih na podlagi teh mednarodnih pogodb.«.
12. člen
V tretjem odstavku 21. člena se besedilo »v morskih vodah drugih držav članic EU na ravni morske regije ali podregije iz 4. člena te uredbe« nadomesti z besedilom »na ravni morske regije ali podregije iz 4. člena te uredbe ali v morskih vodah drugih držav članic EU«.
13. člen
V prilogi 2 se v 4. točki za besedo »uredbe« dodata vejica in besedilo »z navedbo organov, pristojnih za regionalno sodelovanje in usklajevanje«.
14. člen
V prilogi 3 se preglednici 1 pri vrstici »Fizikalne in kemijske lastnosti« doda nova peta alinea, ki se glasi:
»– profili pH, pCO(2) ali primerljive informacije za merjenje morskega zakisovanja«.
15. člen
V prilogi 5 se na koncu 1. točke pred podpičjem doda besedilo »v skladu s prilogo 3 te uredbe in merili ter metodološkimi standardi, določenimi na ravni EU«.
16. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00728-9/2013
Ljubljana, dne 7. marca 2013
EVA 2013-2330-0001
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti