Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2013 z dne 8. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2013 z dne 8. 3. 2013

Kazalo

731. Sklep o spremembi Sklepa o preverjanju pristnosti in primernosti eurobankovcev ter njihovem ponovnem dajanju v obtok, stran 2616.

Na podlagi 11. točke prvega odstavka 12. člena v povezavi s 13. členom, prvega odstavka 31. člena, 43., 44. člena ter drugega odstavka 54. člena v zvezi s prvim odstavkom 58. člena in 60.a členom Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/11) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o spremembi Sklepa o preverjanju pristnosti in primernosti eurobankovcev ter njihovem ponovnem dajanju v obtok
1. člen
V 2. členu Sklepa o preverjanju pristnosti in primernosti eurobankovcev ter njihovem ponovnem dajanju v obtok (Uradni list RS, št. 103/10) se za prvo alinejo doda nova alineja, ki se glasi:
»– eurobankovci: bankovci, ki izpolnjujejo zahteve Sklepa ECB/2003/4 oziroma katerega koli pravnega akta, ki nadomešča ali dopolnjuje navedeni sklep, in tehnične specifikacije, ki jih določi Svet ECB.«.
2. člen
V 3. členu se naslov spremeni tako, da se glasi:
(Pogodba o ponovnem dajanju eurobankovcev v obtok)
Črtata se prvi in drugi odstavek 3. člena.
3. člen
V 6. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Obdelovalci gotovine lahko naprave, ki jih upravljajo zaposleni, kadar se uporabljajo za preverjanje pristnosti in primernosti, in naprave, ki jih upravljajo stranke, dajo v obratovanje samo, če so bile uspešno testirane v NCB in so navedene na spletni strani ECB. Naprave se lahko uporabljajo samo za apoene in serije eurobankovcev, ki so za tovrstne naprave navedeni na spletni strani ECB, ter s standardnimi tovarniškimi nastavitvami, vključno z vsemi njihovimi posodobitvami, ki so bile uspešno testirane, razen če se NCB in obdelovalec gotovine dogovorita o strožjih nastavitvah.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji.
4. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»10. člen
(Odkrivanje neprimernih eurobankovcev)
Ročno preverjanje primernosti se izvaja v skladu z minimalnimi standardi, določenimi v Prilogi 3.
Samodejno preverjanje primernosti se izvaja z uspešno testirano napravo za obdelavo bankovcev v skladu z vsakokratnimi minimalnimi standardi, ki so objavljeni na spletni strani ECB.
Banka Slovenije lahko določi strožje standarde za enega ali več apoenov ali serij eurobankovcev, če je to upravičeno, zlasti v primeru poslabšanja kakovosti eurobankovcev, ki so v obtoku. Ti strožji standardi se objavijo na spletni strani Banke Slovenije.
Neprimerni eurobankovci se predajo NCB ob upoštevanju nacionalnih predpisov.«.
5. člen
Za 10. členom se doda nov 10.a člen, ki se glasi:
»10.a člen
(Začasna prepoved ponovnega dajanja v obtok)
Banka Slovenije obvesti obdelovalce gotovine o grožnjah ponarejanja, kadar je to primerno, in lahko od njih zahteva ukrepanje, vključno z začasno prepovedjo ponovnega dajanja apoena ali apoenov zadevne serije eurobankovcev v obtok«.
6. člen
V 12. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Kadar je posamezna vrsta naprave za obdelavo bankovcev uspešno testirana, so rezultati testiranja v celotnem euroobmočju veljavni eno leto od konca meseca, v katerem je bilo testiranje opravljeno, pod pogojem, da je ta vrsta naprave za obdelavo bankovcev v tem obdobju zmožna odkriti vse ponarejene eurobankovce, s katerimi je Eurosistem seznanjen.«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Eurosistem ne prevzame odgovornosti, če uspešno testirana vrsta naprave za obdelavo bankovcev ni zmožna razvrstiti eurobankovcev in ravnati z njimi v skladu s Prilogo 2a ali 2b.«.
7. člen
V 17. členu se tretji in četrti odstavek spremenita tako, da se glasita:
»Če pooblaščene osebe Banke Slovenije med pregledom iz prejšnjega odstavka pri obdelovalcu gotovine odkrijejo neskladnost z določbami tega sklepa, obdelovalcu gotovine naložijo, da v določenem roku sprejme korektivne ukrepe.
Dokler neskladnost ni odpravljena, lahko Banka Slovenije obdelovalcu gotovine prepove ponovno dajanje apoena ali apoenov zadevne serije eurobankovcev v obtok.«.
8. člen
Priloge 1, 2a, 2b ter 3b se spremenijo tako, kot je določeno v prilogah 1, 2a, 2b ter 3 tega sklepa.
Priloga 3a se črta.
PREHODNA DOLOČBA
9. člen
Ta sklep prične veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 5. marca 2013
Marko Kranjec l.r.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije