Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2013 z dne 30. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2013 z dne 30. 12. 2013

Kazalo

4283. Odlok o spremembah Odloka o preoblikovanju gospodarske enote »Proizvodno podjetje Emboplast Obrtne delavnice« v »Javni gospodarski zavod Emboplast, predelava plastičnih mas in storitve«, stran 13403.

Na podlagi 248. in 250. člena Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 110/06 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 40/09, 9/11 - ZP-1G, 96/12 - ZPIZ-2 in 109/12), tretjega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 - uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 - ZUKN, 8/12, 21/13 in 47/13 - ZDU-1G) in prvega odstavka 18. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 - ZZLPPO, 127/06 - ZJZP, 38/10 - ZUKN in 57/11) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o spremembah Odloka o preoblikovanju gospodarske enote »Proizvodno podjetje Emboplast Obrtne delavnice« v »Javni gospodarski zavod Emboplast, predelava plastičnih mas in storitve«
1. člen
V Odloku o preoblikovanju gospodarske enote »Proizvodno podjetje Emboplast Obrtne delavnice« v »Javni gospodarski zavod Emboplast, predelava plastičnih mas in storitve« (Uradni list RS, št. 60/01) se 9. člen spremeni tako, da se glasi:
»9. člen
JGZ opravlja naslednje dejavnosti:
22.220  Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas
22.290  Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas
25.9    Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov
82.920  Pakiranje
82.990  Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za
        poslovanje«.
 
2. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»11. člen
Premično stvarno premoženje se prenese v last JGZ 1. januarja 2014 in se izkazuje v njegovih poslovnih knjigah. Ustanovitelj in JGZ uredita medsebojna razmerja na podlagi pogodbe, katere sestavni del je seznam premičnin s knjigovodskimi vrednostmi, ki postanejo last JGZ.
Ustanovitelj daje JGZ kot ustanoviteljski vložek še razliko sredstev, ki ostanejo po prenosu premičnega premoženja v last še izkazana kot terjatve za sredstva, dana v upravljanje, in se nanašajo na presežke in izgube iz preteklih let.
JGZ se nepremično stvarno premoženje da v brezplačno uporabo 1. januarja 2014 in se izkazuje v poslovnih knjigah ustanovitelja. Ustanovitelj in JGZ uredita medsebojna razmerja na podlagi pogodbe, katere sestavni del je seznam nepremičnin s knjigovodskimi vrednostmi. JGZ bo kril vse stroške uporabe in stroške tekočega vzdrževanja, stroške investicijskega vzdrževanja pa bo pokrival ustanovitelj.«.
3. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
»13. člen
JGZ je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun.
Za svoje obveznosti JGZ odgovarja z lastnim premoženjem.
Ustanovitelj odgovarja le za obveznosti JGZ iz naslova izvajanja gospodarskih dejavnosti, ki se opravljajo v javnem interesu.«.
4. člen
18. člen se spremeni tako, da se glasi:
»18. člen
Upravni odbor ima tri člane, ki jih imenuje ustanovitelj, in sicer:
- en član je direktor zavoda za prestajanje kazni zapora, na območju katerega ima JGZ sedež,
- en član je iz ministrstva, pristojnega za pravosodje,
- en član je iz ministrstva, pristojnega za finance.
Mandat članov upravnega odbora traja štiri leta od dneva imenovanja, člani pa so lahko po preteku mandata ponovno imenovani.
Naloge in pristojnosti upravnega odbora ter način njegovega dela in odločanja se določijo v statutu JGZ.«.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
5. člen
Statut in splošni akti zavoda morajo biti s tem odlokom usklajeni najpozneje do 1. aprila 2014. Do uskladitve se uporabljajo obstoječi statut in splošni akti, če niso v nasprotju s tem odlokom. Ob neskladju se uporablja ta odlok.
Direktor zavoda mora predlagati vpis tega odloka v sodni register.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00720-24/2013
Ljubljana, dne 27. decembra 2013
EVA 2013-2030-0113
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek
Predsednica

AAA Zlata odličnost